Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

https://www.youtube.com/watch?v=Ko9_4gVFuB8

Těší nás, aneb Představujeme se …

Vznikli jsme v roce 1996 pod názvem Centrum pomoci handicapovaným, a to při Katedře speciální pedagogiky (současném Ústavu speciálněpedagogických studií) na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Jsme celouniverzitní zařízení poskytující odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V současnosti zajišťujeme podporu více než 140 studentům se specifickými potřebami.

Podpora – jaká a pro koho?

Mohou se na nás obrátit především:

 • uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách UP;
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci UP;
 • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami;
 • intaktní studenti, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými  potřebami.

Co nabízíme?  

Našim cílem je  zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu. Proto se snažíme zajišťovat:

 • asistenty na přepis/zápis přednášek a seminářů;
 • simultánní přepis;
 • asistenty na překonávání architektonických bariér;
 • průvodcovské služby;
 • nácvik prostorové orientace;
 • předčitatelské služby;
 • pedagogickou asistenci;
 • adaptaci studijních materiálů (digitalizace textů, převod do Braillova písma, zvětšování testů a textů);
 • časovou kompenzaci;
 • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP);
 • zajištění individuální výuky;
 • školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu;
 • půjčování pomůcek;
 • logopedickou intervenci;
 • zpracování zprávy z logopedického vyšetření;
 • tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení;
 • konzultace k přijímacím zkouškám nebo konzultace se studenty, spolužáky či rodinou;
 • konzultace pro vysokoškolské pedagogy a ostatní pracovníky univerzity;
 • zpracování vyjádření centra (doporučení)…

Jak se k nám dostanete? 

Na vlakovém nádraží (stanice Olomouc hl. n.) nasednete do tramvaje č. 2, 3, 4 a 6. Vystoupíte na zastávce Žižkovo náměstí. Z autobusového nádraží se k nám nejsnadněji dostanete tramvají č. 4.

Kam pro více informací?

Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc                                                                    

Web: www.cps.upol.cz

Náš tým

Ředitelka CPSSP

          Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. (kontakt: lucia.pastierikova@upol.cz;                                                                                                                 Tel.: +420 585 635 323; Mobil: 739 245 678)

Zástupce ředitelky CPSSP 

          doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (kontakt: jiri.langer@upol.cz; Tel.: +420 585 635 322

Referent studijních a pedagogických záležitostí  

          Mgr. Ivana Horváthová, Ph.D. (kontakt: horvathova-ivana@seznam.cz)

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením 

          Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D. (kontakt: kuceraenator@gmail.com)

Koordinátor pro studenty se zrakovým postižením

          Mgr. Hana Majerová, Ph.D. (kontakt: h.majerova@seznam.cz)

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti

          Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D. (kontakt: evaurb@atlas.cz)

Koordinátor pro studenty s psychickým nebo somatickým onemocněním; s narušenou komunikační schopností; se specifickými poruchami učení

          Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D. (kontakt: monikakunhartova@seznam.cz)

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením na FTK UP

          Pavlína Zendulková (kontakt: Zendulkova.Pavlina@seznam.cz)

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, příp. dalšími specifickými potřebami na FTK UP

          Mgr. Lucie Ješinová (kontakt: rybova.apa@upol.cz)

 

V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo navštívit…

Těšíme se na Vás!  🙂

Pro zájemce:

Materiál ze školení akademických a neakademických pracovníků

Kolektiv autorů (BARTOVSKÁ, P., ČALKOVSKÁ, B., MAISSNEROVÁ, J., MATĚJKOVÁ, V., MATTOVÁ, Š., OULEHLOVÁ, I., PASTIERIKOVÁ, L., ŠIROKÁ, Z., ZÍTKO, M., ZMATLÍKOVÁ, M.) Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole. Brno: AP3SP, 2016. ISBN  978-80-270-0534-5. Dostupné z: http://www.ap3sp.cz/public-documents/manual-PSY.pdf

Aktuality: 

V roce 2016 probíhal projekt Inkluzivní strategie ve vztahu k středním školám, kde jsme za podpory Olomouckého kraje realizovali workshopy na jednotlivých středních školách v Olomouckém kraji. Cílem bylo zviditelnit Univerzitu Palackého jako moderního inkluzivního prostředí v rámci Olomouckého kraje, které je otevřeno všem zájemcům bez ohledu na jejich specifické potřeby.

Od roku 2016 – 2018 participujeme na řešení mezinárodního projektu UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs. SR-ČR-Itálie. Hlavním zaměřením projektu je otázka přístupnosti univerzitního prostředí v uvedených zemích.