PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

Profilovka_USS2

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu.

Od června 2017 mateřská dovolená.


KONTAKTY

Tel: +420 585 635 321
E-mail: katerina.kroupova.stejskalova@gmail.com; katerina.kroupova@upol.cz
Číslo dveří: 2.77 (1. patro, ÚSS)

 

INFORMACE K VÝUCE

Udělejte si radost novou knihou

slovnik-specialnepedagogicke-terminologie_propagace

www.grada.cz – pro studenty poskytuje vydavatelství 20% slevu!

 

INFORMACE O AKADEMICKÉM PRACOVNÍKOVI

Vědecko-výzkumné zaměření

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, kvalita života, retinopatie nedonošených

Publikační činnost

FINKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-244-2517-7.
FINKOVÁ, D.; MITRYCHOVÁ, L.; STEJSKALOVÁ, K. Terapeutické působení na osoby se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3081-2.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Olomouc: UP, 2010. [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2743-0.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2011. [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2745-4.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku. Olomouc: UP, 2011. [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-.
MARTINKOVÁ, E., STEJSKALOVÁ, K. Komparace přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání osob se specifickými potřebami ve vybraných členských zemích EU. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2103-2.
PASTIERIKOVÁ, L.; STEJSKALOVÁ, K. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. In Nowe tendencje w pedagogice specjalnej – wykladnia teoretyczna i empiryczna. Tom trzeci. Katowice: Uniwersytet Šlaski, wydawnictwo Gnome, 2012. ISBN 978-83-63268-14-5.
REGEC, V.; STEJSKALOVÁ, K. et al. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3203-8.
RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., LUDÍKOVÁ, L., FINKOVÁ, D., VOŽENÍLEK, V., KOZÁKOVÁ, M., ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In Conference report. ICEVI 2009: Dublin, 2009. (USB disk)
STEJSKALOVÁ, K. (rec.) Jirásková, N., Rozsíval, P. Kazuistiky z oftalmologie II. E-pedagogium, E-pedagogium [online]. 2009, IV. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. (rec.) Lopúchová, J. Pedagogika zrakovo postihnutých (Vybrané kapitoly). E-pedagogium [online]. 2009, II. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. (rec.) Olomouc. E-pedagogium [online]. 2009, IV. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. Dědictví rodičovských výchovných postojů – determinace oblasti socializace a sociální integrace osob se zrakovým postižením. In XI. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. E-pedagogium [online]. 2010, 2. mimořádné č. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz>. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. Efektivní komunikace jako jeden z indikátorů kvality života. In REGEC, V. (ed) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3190-1.
STEJSKALOVÁ, K. Komunikace a osoby se zrakovým postižením. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) a kol. Komunikace a lidé se smyslovým postižením. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2649-5.
STEJSKALOVÁ, K. Kvalita života – etablující se speciálněpedagogický fenomén (s akcentem na kvalitu života dětí s retinopatií nedonošených). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava: UK v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-89256-94-5.
STEJSKALOVÁ, K. Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených – teoretická východiska a praktické aplikace. In Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference pořádaná na téma „Teorie praxi – praxe teorii“. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2966-3.
STEJSKALOVÁ, K. Metody rozvoje specifických sociálních dovedností u studentů se zrakovým postižením v kontextu jejich začlenění do společnosti. In X. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7.
STEJSKALOVÁ, K. Péče o děti s retinopatií nedonošených v kontextu aktuálních legislativních změn. In IX. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7.
STEJSKALOVÁ, K. Rodina v kontextu kvality života dětí s retinopatií nedonošených. In XI. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. E-pedagogium [online]. 2010, 2. mimořádné č. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. Specifika rané péče u dětí s retinopatií nedonošených. In Raná a predškolská starostlivosť o deti so zrakovým postihnutím na Slovensku: Sborník referátů [CD-ROM]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-970251-3-7.
STEJSKALOVÁ, K. Studium speciální pedagogiky očima speciálního pedagoga se zbytky zraku. In Paedagogica spceialis XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2861-6.
STEJSKALOVÁ, K. Vzdělávání osob se specifickými potřebami v Irské republice se zaměřením na dospělou populaci. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2102-5
STEJSKALOVÁ, K., BIČ, P. Analýza podmínek souvisejících se studiem speciální pedagogiky u nastupujících studentů s akcentem na exploraci jejich motivů, potřeb a očekávání v kontextu studijního zaměření. E-pedagogium [online]. 2009, IV. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
FINKOVÁ, D., MITRYCHOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3082-9.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Mimoškolní aktivity a speciálněpedagogické působení na osoby se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3083-6.
FINKOVÁ, D.; REGEC, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika se zaměřením na možnosti rozvoje a podpory osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3085-0.
RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderter Menschen entsprechend Iber Ausbildung in Tschechien (s. 307 – 316) in ERDÉLYI, A.; SCHMIDTKE, H. – P.; SEHRBROCK, P. International vergleichende Heil – und Sonderpädagogik weltweit. Bad Heibrunn: Julius Klinkhardt, 2012. ISBN 978-3-7815-1832-2.

Další aktivity

 

Členka Akademického senátu PdF UP v Olomouci

Členka odborné rady projektu Chodicilide.cz

Odborný lektor portálu Šance Dětem

Členka hodnotící komise sbírky Pomozte dětem

Členka dozorčí rady Nadace profesora Vejdovského

Užitečné odkazy