prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

konzultace
Dle individuální dohody

funkce: proděkanka
tel: 585 635 301
e-mail: ludikova@pdfnw.upol.cz
Číslo dveří: 236

Vědecko-výzkumné zaměření:

Tyflopedie, předškolní výchova zrakově postižených, tyflodidaktika, propagátorka a spoluautorka koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí v České republice

Publikační činnost (výběr):

 1. LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I. Olomouc: UP, 1988.
 2. LUDÍKOVÁ, L. et al. Tyflopedie II. Olomouc: UP, 1989.
 3. LUDÍKOVÁ, L. Předškolní výchova zrakově postižených dětí. Olomouc: UP, 1990.
 4. LUDÍKOVÁ, L. Podíl profesionálů-speciálních pedagogů na rehabilitaci zrakově postižených. In: Rehabilitace zrakově postižených v Evropě. Praha: FZP- FENES 1990.
 5. LUDÍKOVÁ, L. Praxe na školách tyflopedického zaměření. In: Pedagogická praxe v studiu učitelství pro ŠMVZP. Olomouc: Univerzita Palackého 1990. Učební texty VŠ.
 6. LUDÍKOVÁ, L. – MALEČEK, M. Tyflopedie III. Olomouc: UP, 1991.
 7. LUDÍKOVÁ, L. – SOURALOVÁ, E. Working with Deafblind Children in Czech Republic. In: Deafblind Education. London: SENSE, 1995.
 8. LUDÍKOVÁ, L. – SOURALOVÁ, E. Základy znakové řeči pro hluchoslepé. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP, 1996.
 9. LUDÍKOVÁ, L. – SOURALOVÁ, E.Úvod do výchovy hluchoslepých. Olomouc: UP, 1997.
 10. LUDÍKOVÁ, L. Současné trendy péče o hluchoslepé. In: AUPO, Facultas Paedagogica, Pedagogika specialis IV., Speciální pedagogika 8, Olomouc: UP, 1998.
 11. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000.
 12. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc: UP, 2001.
 13. BALUNOVÁ, K. – HEŘMÁNKOVÁ, D. – LUDÍKOVÁ, L Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením.Olomouc: Univerzita Palackého 2001.
 14. LUDÍKOVÁ, L. Klíčové momenty v edukaci a rehabilitaci vícenásobně handicapovaných zrakově postižených osob. In: Sborník z konference Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia (CD-ROM). Hradec Králové, 2001.
 15. LUDÍKOVÁ, L. Dítě se zrakovým postižením. In: Müller, O. et. al. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc, Univerzita Palackého 2001.
 16. LUDÍKOVÁ, L. Postavení speciální pedagogiky v koncepci vzdělávací politiky ČR In: I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2001.
 17. LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika pro mistry odborné výchovy. In: Holoušová, D. et al. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.
 18. LUDÍKOVÁ, L. Úvod do speciální pedagogikyIn: Krejčířová, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Eteria, 2002. ISBN 80-238-8729-7
 19. LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie In: Krejčířová, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Eteria, 2002. ISBN 80-238-8729-7
 20. LUDÍKOVÁ, L. Úloha speciálního pedagoga v edukaci hluchoslepého dítěte. In: Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. Bratislava: Iuventa, 2001.
 21. LUDÍKOVÁ, L. Výsledky výzkumu v oblasti výchovy a vzdělávání hluchoslepých V České republice. Acta Paedagogicae Annus II. Prešov, 2001.
 22. LUDÍKOVÁ, L. Příprava speciálního pedagoga pro práci v oblasti speciálního poradenství In: Sborník z II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
 23. LUDÍKOVÁ, L. Integrace žáků se zrakovým postižením In: Valenta, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003.ISBN 80-244-0698-5.
 24. LUDÍKOVÁ, L. K některým problémům předškolní výchovy zrakově postižených In: AUPO, Speciální pedagogika 4, 1986, s. 87-94.
 25. LUDÍKOVÁ, L. Význam her pro vývoj nevidomého dítěte. In: AUPO, Speciální pedagogika 5, 1988, s. 209-214.
 26. LUDÍKOVÁ, L. K otázce prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomého dítěte předškolního věku. In: AUPO, Speciální pedagogika 6, 1989, s. 205-219.
 27. LUDÍKOVÁ, L. K problémům volby povolání a pracovního uplatnění zrakově postižených In: AUPO, Speciální pedagogika 6, 1989, s. 227-233.
 28. LUDÍKOVÁ, L. Možnosti využití pleopticko-ortoptických prvků v tělesné výchově MŠ pro děti s poruchami binokulárního vidění. In: AUPO, Speciální pedagogika 7, 1990, s. 139-143
 29. LUDÍKOVÁ, L. K problematice poradenství pro rodiče těžce zrakově postižených dětí. In: AUPO, Speciální pedagogika 7, 1990, s. 143-151.
 30. LUDÍKOVÁ, L. – SOURALOVÁ, E.- URBANEC, Š. Problematika speciální péče o hluchoslepé. In: Současné celosvětové otázky alternativního školství. Olomouc: Univerzita Palackého 1992, s. 37-38.
 31. LUDÍKOVÁ, L. Bezbarierové pracoviště pro zrakově postižené. In: Ergonomie pracoviště vybaveného výpočetní technikou. Olomouc: Univerzita Palackého 1994, s. 17-20.
 32. LUDÍKOVÁ, L. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí. In: Vzdělávání postižených na VŠ a vytváření podmínek k tomu. Olomouc: Univerzita Palackého 1994, s. 36-38.
 33. LUDÍKOVÁ, L. Příprava speciálních pedagogů- tyflopedů z pohledu integrace zrakově postižených na všechny stupně škol. In: Školní integrace dětí se zdravotním postižením. Olomouc: PdF UP 1996, s. 68- 70.
 34. LUDÍKOVÁ, L. Postavení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v procesu prevence sociálně patologických projevů mládeže. In: Současné trendy prevence sociálně patologických projevů mládeže. Vsetín 1999, s. 42-43.
 35. LUDÍKOVÁ, L. Uplatnění výpočetní techniky v procesu integrace osob se specifickými potřebami. In: Trendy technického vzdělávání 2001. Sborník mezinárodní konference. Olomouc: PdF UP 2001, s. 30-32.
 36. LUDÍKOVÁ, L. Příprava speciálního pedagoga pro práci v oblasti speciálního poradenství. In: Sborník z II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého 2002, s.11-14.
 37. LUDÍKOVÁ, L. Specifika v oblasti pracovně technických činností zrakově postižených. In: Sborník XI. DIDMATTECH 98. Olomouc: Univerzita Palackého 1998, s. 438-440.
 38. LUDÍKOVÁ, L. Činnost tyflopedického centra na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In: Integrácia študentov s poruchami zraku na vysokej škole. Bratislava: 1996, s. 65-67.
 39. LUDÍKOVÁ, L. Úloha speciálního pedagoga v edukaci hluchoslepého dítěte In: Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. Bratislava: Iuventa 2001, s. 47- 49.
 40. LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: VUP, 2002
 41. RENOTIÉROVÁ,M. – LUDÍKOVÁ,L. a kol Speciální pedagogika Olomouc: VUP, 2003
 42. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia, 2001.
 43. LUDÍKOVÁ, L. Výpočetní technika jedna z cest ke zkvalitnění života mentálně retardovaných. In: Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu.Bratislava, PdF KU, 2002, s.80-83.
 44. LUDÍKOVÁ, L. Aktuální koncepce přípravy speciálních pedagogů v České republice. In: Príprava pedagogógov pre deti se špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prahu nového milénia. Bratislava: Sapientia, 2003, s. 20-24.
 45. LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie předškolního věku. Olomouc: VUP, 2004.
 46. LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: VUP, 2005.
 47. LUDÍKOVÁ, L. Známá fakta a přitom nevyřešené problémy. In: Sborník z VI.Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutické konference. Olomouc: VUP, 2006, s.14-17.

Grantová činnost

 1. Vzdělávání zdravotně postižených. r. 1992 – spoluřešitel
 2. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí. č.2-III-8-93 r. 1993 – řešitel
 3. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí. r. 1994 – řešitel
 4. Koncepce počáteční výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí. č.27/2/94 r. 1994 – řešitel
 5. Vývoj speciálních pomůcek pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých dětí. r. 1995 – řešitel
 6. Návrh koncepce a obsahové náplně dalšího vzdělávání hluchoslepých dětí. č. 14/2/95 r. 1995 – řešitel
 7. Obsahová náplň nižšího stupně speciální školy pro hluchoslepé. č. RS 95 R 2010 r. 1996 – řešitel
 8. Koncepce pracovních listů pro počáteční výchovu a vzdělávání hluchoslepých dětí. r. 1996 – řešitel
 9. Zřízení a rozvoj Centra pomoci handicapovaným. r. 1996 –spoluřešitel
 10. Obsahová náplň vzdělávání hluchoslepých na středním stupni. č. RS 98-001 r. 1998 – řešitel
 11. Inovace rozšiřujícího studia speciální pedagogiky. r. 1999 – řešitel
 12. Úprava literárních textů pro nácvik čtení sluchově postižených. r. 2000 – spoluřešitel
 13. Vypracování minimálních standardů prevence drogových závislostí a vytvoření systému akreditací a licencí v oblasti protidrogové prevence. Resortní výzkumný úkol MŠMT. r. 2001 – odborný garant
 14. Modernizace databáze v rámci zefektivnění organizace pedagogické praxe studentů speciální pedagogiky. r. 2001 – spoluřešitel
  odkaz: Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu
 15. Rozpracování koncepce integrovaného systému podpory vyrovnání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na UP. r. 2002 – řešitel
  soubor ke stažení: Závěrečná zpráva: TRANSFORMAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY – 2002 formát rtf
 16. Realizace koncepce začleňování studentů se specifickými potřebami do integrovaného systému vysokoškolského studia na UP a jeho realizace v tříletém horizontu. r. 2003 – řešitel
  soubor ke stažení: Závěrečná zpráva: ROZVOJOVÉ PROGRAMY – 2003  formát rtf
 17. Systémové řešení vyrovnávání příležitostí studentů se specifickými potřebami do integrovaného vzdělávání na UP v tříletém horizontu. r.2004- řešitel
 18. Poradenská a informační centra pro studenty Univerzity Palackého. r.2004-řešitel
 19. Pilotní šetření-třídy pro hluchoslepé. r.2005-řešitel
 20. Elektronická informační služby pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého. r.2005-řešitel
 21. Finalizace strukturace systémového řešení vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami do integrovaného vzdělávání na UP v tříletém horizontu.r.2005-řešitel

Informace pro studenty

Anotace předmětů letního semestru

2008/2009

Zkratka Forma Předmět
KSP/MTYF3 přednáška Tyflopedie 3 pdf formát
KSP/OKTY1 přednáška Tyflopedie 1 pdf formát
KSP/TYF1 přednáška Tyflopedie 1 pdf formát

 

Okruhy ke SZZ 2008/2009