Mgr. Bc. Ivana HRUBEŠOVÁ, DiS.

Výsledek obrázku pro disability studies

Konzultační hodiny: dle předchozí  e-mailové dohody
Pracovna: 4.20
e-mail: ivana.hrubesova01@upol.cz; hrubesova.i@seznam.cz

Zaměření: psychopedie, somatopedie, školská inkluze, sociální inkluze, disability studies, speciálněpedagogická andragogika, speciálněpedagogické poradenství

Vyučované předměty 2018/19 ZS:
KVV/JHNM: Handicapovaný návštěvník muzea
KVV/JHNMK: Handicapovaný návštěvník muzea

Publikační činnost a příspěvky na konferencích:

2014
HRUBEŠOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, A. Etické aspekty v pomáhajících profesích. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Prešov, 3. listopadu, 2014, s. 288-293. ISBN 978-80-555-0894-8. (příspěvek ve sborníku)

2015
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz osob s mentálním postižením v českém hraném porevolučním filmu. In Sborník z konference III. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc, 17. – 18. března, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4. (příspěvek ve sborníku)
HRUBEŠOVÁ, I. Fenomén mentální jinakosti ve filmu: Člověk s Downovým syndromem v hlavní roli (analýza filmu Yo también (Já taky, 2009). In: Sborník z konference Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potřebami. (17. – 18. september 2015, Prešov). ISBN 978-80-555-1423-9. (příspěvek ve sborníku)
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz člověka se zdravotním postižením ve filmu – jak působí? Analýza filmu Maska (Mask, 1985). In: Sborník z konference Provázení rodin dětí se vzácným onemocněním (13. listopadu 2015, Olomouc). Dostupný z: http://centrumprovazeni.cz/ebooks/centrum-provazeni-sbornik/flipviewerxpress.html (příspěvek ve sborníku)

2016
HRUBEŠOVÁ, I. Sociální role člověka se zdravotním postižením mediálně konstruovaná: teorie re/prezentace zdravotního postižení ve filmové tvorbě. In: CHRASTINA, J. et al. 2016. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti – výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4888-6. (kapitola v knize)
HRUBEŠOVÁ, I. Působení sociálního prostředí na kvalitu života lidí s disabilitou: film jako zdroj možných stereotypních zobrazení a představ. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5059-9. (kapitola v knize)
HRUBEŠOVÁ, I. Příklad mediálně konstruované sociální role člověka s mentální jinakostí: analýza filmu osmý den (Le huitième jour, 1996). In: Mezinárodní online konference Výzkum v sociálních a humanitních vědách – nové pohledy 2016 (27.–29. ledna 2016). (příspěvek ve sborníku)
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz zdravotního postižení v českém hraném filmu. Speciální pedagogika.  2016, č. 3, s. 210-223. ISSN 1211-2720. (článek v časopise)
HRUBEŠOVÁ, I., CHRASTINA, J. LUDÍKOVÁ, L., PETROVÁ, N., HORVÁTHOVÁ, I. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 601–608. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2016/B11/S03.076. (příspěvek ve sborníku)
KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA J., ŠPATENKOVÁ, N., HRUBEŠOVÁ, I., PETROVÁ, N. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 843–850. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.108 (příspěvek ve sborníku)

2017
HRUBEŠOVÁ, I., HORVÁTHOVÁ, I. Инклюзивное образование и факторы, оказывающие влияние на выбор профессионального пути учащимися с нарушениями слуха в чешской республике / Inclusive Education and Factors affecting choice career of pupils with hearing disability in Czech republic. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (26.-27. May 2017, Academy of Technologies, Rezekne, Latvia), vol. 3. pp. 51-59. ISSN 1691-5887. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2367 (příspěvek ve sborníku)
HORVÁTHOVÁ, I., HRUBEŠOVÁ, I. (2017) University teachers in the inclusive education process of students with hearing impairment. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, 24 – 30 August, 2017, Book 3, Vol. 5, 641-648 pp. ISBN 978-619-7408-22-5 / ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/35/S13.084 (příspěvek ve sborníku)

2018
HRUBEŠOVÁ, I. (2018)Recenze: KOLÁŘOVÁ, K. (ed.) (2012). Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Praha: SLON“. Sociální pedagogika. 2018, roč. 6, č. 1. ISSN 1805-8825. (recenze)
HRUBEŠOVÁ, I. (2018) “Recenze: VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. (2018). Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. ” Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 2018, roč. 7, č. 1. ISSN 2585-7363. (recenze)
HRUBEŠOVÁ, I. (2018) „Recenze: GARFIELD, R. (2017). Mužský kód: klíč k mužským emocím. Praha: Portál. Sociální peáce. 2018, č. 5. ISSN 1213-6204. (recenze)
HRUBEŠOVÁ, I., BEDNÁROVÁ, L., CHRASTINA, J. (2018). Závěr života – „End-of-Life“. In CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N. a kol. (2018). Sexualita a intimita v závěru života. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 224 s. ISBN 978-80-244-5304-0. DOI: 10.5507/pdf.18.24453040. (kapitola v odborné knize)
MICHALÍK, J., CHRASTINA J., MAŠTALÍŘ, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A. (2018). Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, 24 August – 2 September, 2018. (příspěvek ve sborníku – v tisku)
SILBEROVÁ, A., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., POSPÍŠILOVÁ, I. (2018). The factors that affect the relationship in the family that takes care of a child with disability – pilot study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings, 24 August – 2 September, 2018. (příspěvek ve sborníku – v tisku)
POSPÍŠILOVÁ, I., HRUBEŠOVÁ, I., MICHALÍK, J., KARUNOVÁ, H., SAJDLEROVÁ, M. (2018). Quality of working life of deaf people. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings, 24 August – 2 September, 2018. (příspěvek ve sborníku – v tisku)

Účast na projektech

2014–2015: Účast na řešení projektu „Rozšíření možností při přijímaní a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
2015–2017: Účast na řešení projektu „Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření“. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
2015–2016: Účast na řešení projektu Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti IGA_PdF_2015_003
2016–2017: Účast na řešení projektu Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami IGA_PdF_2016_013
2016–2018: Účast na řešení projektu Sexualita a (dysfunkční) sexuální potřeby v kontextu hospicové péče a její filozofie“. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
2017-2018: Účast na řešení projektu Výzkum inkluze u osob se speciálními potřebami“ IGA_PdF_2017_0208
2018-2019: Účast na řešení projektu Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících” IGA_PdF_2018_003