Mgr. Jana KASÁČKOVÁ

Konzultační hodiny: po předchozí osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě

E-mail: jana.behancova@seznam.cz, kasackova.jana@gmail.com

Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Problematika osob s mentálním postižením – současné trendy ve vzdělávání žáků, studentů (problematika finanční gramotnosti, inkluzivní trendy)  a dospělých osob (večerní školy, kurzy), pracovní uplatnění (volný trh práce, sociální podniky, sociálně-terapeutické dílny), sociální služby (deinstitucionalizace, humanizace, transformace, chráněná bydlení/podpora samostatného bydlení, kvalita soc. služeb), kvalita života, psychosociální determinanty, sebeobhajování, AAK u osob s mentálním postižením
  • Problematika osob s duševním onemocněním – oblast podpory samostatného bydlení

Publikační činnost (výběr):

KASÁČKOVÁ, Jana, HUBIŠTOVÁ, Martina. 2016. Vybrané životní aspekty osob s mentálním postižením a stres pracovníků v prostředí chráněného bydlení. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 10.–11. listopadu 2015 v Olomouci. Olomouc: UP Olomouc. 1. vyd. 2016.
ISBN 978-80-244-4989-0. DOI 10.5507/pdf.16.24449906.

KOZÁKOVÁ, Zdeňka, KASÁČKOVÁ, Jana, CHRASTINA, Jan. 2015. Perception of Life Satisfaction of Adult People with Mild Mental Disability. Olomouc, Czech Republic: 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2015). ICLEL2015 Abstracts Book, 2015. p. 125.

KASÁČKOVÁ, Jana, KOZÁKOVÁ, Zdeňka. 2014. Vliv sociálního podnikání na kvalitu života dospělých osob s mentálním postižením. In FINKOVÁ, Dita, LANGER, J. a kol. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 1.vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2014. ISBN 978-244-4303-4.

KASÁČKOVÁ, Jana. 2013. Specifika tranzitních programů u dospělých osob s mentálním postižením. In FINKOVÁ, Dita. Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 85-107. ISBN 978-80-244-3865-8.

KASÁČKOVÁ, Jana. 2013. The importance of social enterprise in the process of employing people with intellectual disabilities.Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6.