Mgr. Lenka CZEREOVÁ

Email: lenka.czereova@upol.cz; czereova.lenka@seznam.cz; lenkaczereova88@gmail.com

Konzultace:

Možnost konzultace po předchozí emailové či osobní domluvě.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Oblast expresivních terapií, především dramaterapie
 • Speciální pedagogika osob s duševním onemocněním
 • Speciální pedagogika osob s mentálním postižením

Publikační činnost:

 • CZEREOVÁ, L. Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním. Sborník příspěvků z konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013. 258-262. ISBN 978-80-244-3905-1.
 • CZEREOVÁ, L. Dramaterapeut v prostředí psychiatrické léčebny. Sborník příspěvků z XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, I. Tyflopedická konference, II. Konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 256-261. ISBN 978-80-244-3823-8. http://docplayer.cz/980671-Nove-trendy-vyzkumu-ve-specialni-pedagogice.html
 • VALENTA, M. a CZEREOVÁ, L. Terapie ve speciální pedagogice. In (ed.) Sborník příspěvků z odborné konference Tvorba a inovace e-learningových studijních opor studia speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3973-0.
 • VALENTA, M. a CZEREOVÁ, L. Evaluace dramaterapeutického procesu I. část. Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii. Praha: Portál, 2013. 32. 84-94. ISSN 1214-4460.
 • VALENTA, M. a CZEREOVÁ, L. Evaluace dramaterapeutického procesu I. část. Špeciálny pedagóg: Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013. 2(2), 31-40. ISSN 1338-6670. http://www.unipo.sk/public/media/20213/Specialny_pedagog_2_2013_c-2.pdf
 • CZEREOVÁ, L. Srovnání znalostí expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve Španělsku. In (ed.) Sborník příspěvků z konference XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, II. Konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
 •  CZEREOVÁ, L., LIŠTIAKOVÁ, I., ŠILAROVÁ, J. a ŠILAROVÁ, L. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v metodách dramaterapie. Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2015. 5(1), 111-121. ISSN 1805-8868.
 • CZEREOVÁ, L. Jak vstupuje umění do výzkumu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 33-48. ISBN 978-80-244-4920-3. http://sppdny.cz/wp-content/uploads/2015/10/Sbornik_elektronicky_final.pdf
 • CZEREOVÁ, L. ¿Cómo entra el arte en la investigación? Sublimarte: Revista digital de terapieas creativas. 2015, 5, 12-14. ISSN 2340-6550. https://issuu.com/revistasublimarte/docs/n5_09_15/12?e=8974876/15125029

Recenze odborných publikací:

 • CZEREOVÁ, L. (rec.) VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1. Publikováno v JEP: Journal of Exceptional People. Vol. 1, num. 2. ISSN 1805-4978.
 • CZEREOVÁ, L. (rec.) VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1. Publikováno v Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky.2014. 24(1), 63-65.
 • Recenzní posudek ke studijní opoře – Psychosociální aspekty omezení hybnosti.
 • Recenzní posudek ke studijní opoře – Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti.