Mgr. Lucia BEDNÁROVÁ

Číslo dverí: 3.47

Konzultačné hodiny: konzultácie na základe e-mailovej dohody

E-mail: lucia.bednarova01@upol.cz, lucikbe@gmail.com

Telefonický kontakt: 00421 911015009

Odborné zameranie: poruchy autistického spektra, sociálne vylúčenie

Publikačná činnosť: 

BEDNÁROVÁ, L. Analýza prežívania rodičov detí s poruchou autistického spektra vo Valdoste (USA). In Expresívne terapie vo vedách o človeku, Ružomberok 2018 (v príprave).

BEDNÁROVÁ, L. Dôležitosť hraníc vo vzťahu (nielen) v terapeutickej práci s dieťaťom. In Špeciálnopedagogická konferencia, Partizánske, 2018 (v príprave).

BEDNÁROVÁ, L. Záťaž ako súčasť starostlivosti o dieťa s PAS v rodinnom prostredí. In Expresívne terapie vo vedách o človeku, Ružomberok2017 (v príprave).

BEDNÁROVÁ, L. Viďme neviditeľné aneb divadlo hrá šikanu. In MAIEROVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M. PhD. existence 6. „Výzkum + /vs./-praxe“. Bulletin abstraktů. Opava: JR SOFT, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-244-4899-2.

BEDNÁROVÁ, L. Príbeh „inakosti“ v divadle utláčaných. In LIŠTIAKOVÁ, I., FÁBRY-LUCKÁ, Z. eds. Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 – Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4148-6.

BEDNÁROVÁ, L. Variabilita využitia expresívnych prístupov pri práci v sociálne znevýhodňujúcom prostredí. In KOVÁČOVÁ, B., VALACHOVÁ, D. Expresivita vo výchove/expresivita v terapii. (v príprave)

BEDNÁROVÁ, L. Problematika sociálneho vylúčenia detí a mládeže v profesionálnych rodinách a inom type náhradnej starostlivosti v kontexte ich životnej perspektívny. In Nová sociálna edukácia človeka III. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014. s. 217-226. ISBN 978-80-555-0894-8.

BEDNÁROVÁ, L. Riziká návratu dieťaťa z dlhodobej starostlivosti mimo rodinný systém späť do rodiny. In Dny prevence. Ostrava, 2015.

BEDNÁROVÁ, L. Faktory ovplyvňujúce návrat dieťaťa do sociálne znevýhodneného prostredia po ukončení inštitucionálnej starostlivosti. In Špeciálněpedagogická konferencia. Olomouc, 2015.

BEDNÁROVÁ, L. „Na diaľku som človek, na blízko som Rómka.“ In Rómska osada a samospráva – Dobrá prax – sen či realita?, Pečovská Nová Ves, 2015.

Projektová a grantová činnosť:

IGA_PdF_2015_004: Konstrukce a verifikace (praktické ověření) nových kvantitativních i kvalitativních nástrojů ve speciálněpedagogické diagnostice a intervenci (prof. Valenta)

IGA_PdF_2016: Speciálně-pedagogická diagnostika a intervence u osob se speciálními potřebami (prof. Valenta)

IGA_PdF_2018: Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami (dr. Růžička)

Stáže: Valdosta (USA)