Mgr. Bianka HUDCOVÁ

Konzultace v ZIMNÍM semestru 2018/2019  

Na základě předchozí e-mailové či osobní domluvy.

Funkce: interní doktorand
E-mail:
bianka.hudcova01@upol.cz; biankahudcova@seznam.cz
Číslo dveří: ZI-5.83 (5. patro)

Vědecko-výzkumné zaměření:

Somatopedická, psychopedická andragogika; problematika připravenosti pracovníků v rezidenčních službách na poskytování první psychosociální pomoci osobám se zdravotním postižením v krizových situacích; sexualita/intimita osob v hospicové péči

Vzdělání:

 • 09/2017 – doposud: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: doktorský studijní program Speciální pedagogika
 • 09/2017 – doposud: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce – Řízení sociálních organizací (nav. Mgr.)
 • 09/2015 – 05/2017: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Mgr.)
 • 09/2012 – 05/2015: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciálněpedagogická andragogika (Bc.)

Praxe a pracovní zkušenosti:

 • 05/2016: aktivní účast v projektu „Dálnice 2016“ – KIP tým Jihomoravského kraje (námětové cvičení, simulace hromadné havárie)
 • 11/2014 – 05/2017: nápomoc při dobročinných akcích – domov pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany p. o. – osobní asistence (2017); Sbírka Bílá pastelka – Tyfloservis o. p. s. (2016); Den lidí bez domova (2016); Štafeta na vozíku (2016); domov pro seniory Plaveč – osobní asistence (2016); Den s handicapem (2016); Sbírka zasukovaná tkanička – Trend vozíčkářů Olomouc (2016); Den sociálních služeb Znojmo (2016, 2015, 2014, 2013); Den pro rodinu Znojmo (2016, 2015, 2014); Noc venku (2014).
 • 05/2013 – doposud: ADRA – dobrovolnictví v Domově pro osoby se zdravotním postižením
 • 09/2012 – 05/2017: praxe v rámci studia – denní stacionář – Zámek Břežany; denní stacionář – Sv. Damián Znojmo; Centrum denních služeb – Znojmo; sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství – InternetPoradna Olomouc; domov pro osoby se zdravotním postižením – Zámek Břežany; Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Mohelnice; domov se zvláštním režimem – Emin zámek; kontaktní centrum – Netopeer Znojmo; azylový dům – Znojmo.

Výcviky/kurzy/semináře:

 • 04/2018 – doposud: Výcvik komplexní krizové intervence
 • 09/2017 – PPživě – Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a pomáhajících profesích (akreditovaný vzdělávací program)
 • 09/2016 – Práce s tělem v krizových situacích
 • 03/2016 – Základy první pomoci ČČK
 • 10/2015 – 12/2015: Výcvik – KIP tým Jihomoravského kraje (Komunitní intervenční psychosociální tým)

Vybrané konference:

 • 7/2018: NORDSCI Social Sciences Conference 2018 (Finland) – Hudcová, B., Stecová, A., Chrastina, J. (2018). Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situations – the role of a special education teacher.
  (in print)
 • 6/2018: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018 (Bulgaria) – Hudcová, B., Chrastina, J., Špatenková, N., Klvaňová, T., Ludíková, L. (2018). Psychosocial first aid in persons with disabilities – specificity, themes and application. (in print)
 • 03/2018: “VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XIX. Mezinárodní konference  k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Přístupy psychosociální první pomoci v SPP kontextu: existuje aplikovatelnost?”
 • 03/2018: “Implementace METODIKY 2017+”; PdF Olomouc (pasivně)
 • 11/2017: Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů „Začínající učitel v měnící se společnosti“; „Role speciálního pedagoga při poskytování první psychosociální pomoci osobám  se zdravotním postižením v krizových situacích“; Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
 • 11/2017: Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence; Magistrát města Olomouc (pasivně)
 • 03/2016: XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami – „Olomoucké speciálněpedagogické dny“; IV. Konference mladých vědeckých pracovníků; Pedagogická fakulta UP Olomouc (pasivně)

Projektová a grantová činnost: 

 • 2018: Připravenost pracovníků rezidenčních sociálních služeb na zvládání náročné/krizové situace, VaV_2018_004 (Ústav pro výzkum a vývoj, PdF UP, 2018, hl. řešitel: dr. Jan Chrastina)
 • 2017: Sexualita/intimita umírajících a vybraných skupin rezidenčních služeb (Ústav pro výzkum a vývoj, PdF UP, 2017, hl. řešitel: dr. Jan Chrastina)
 • Participace na přípravě projektu Grantové agentury ČR pro r. 2019: Závěr života a umírání osob se zdravotním postižením: metasyntéza (aplikant: dr. Jan Chrastina)

Publikační činnost:

HUDCOVÁ, B., KLVAŇOVÁ, T., CHRASTINA, J. (2018). Pojetí intimity a sexuality vedoucími pracovníky vybraných hospiců České republiky. In CHRASTINA, J.,  ŠPATENKOVÁ, N. a kol. (2018). Sexualita a intimita v závěru života. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5304-0. DOI: 10.5507/pdf.18.2445304.

HUDCOVÁ, B., KLVAŇOVÁ, T., CHRASTINA, J. (2017). Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (článek, spoluautorství – „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“).

KLVAŇOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J. (2017).  Šikana jako skrytý fenomén v pedagogické praxi (článek, spoluautorství – „Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“).

CHRASTINA, J., KLVAŇOVÁ, T., HUDCOVÁ, B. (2018). „Jsem jiný, jsem slaný… a umřu dříve“ (dítě/žák s cystickou fibrózou v edukačním prostředí). Pedagogická orientace – monotematické číslo časopisu (článek v recenzním řízení, spoluautorství).

HUDCOVÁ, B. (2018). Poskytnutí krizové intervence osobám se zdravotním postižením v krizových situacích v praxi sociální práce. Sešity sociální práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II) (článek v recenzním řízení).

HUDCOVÁ, B. Možnosti a meze využití Komunitních intervenčních psychosociálních týmů v České republice a role speciálního pedagoga. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta (práce byla ohodnocena cenou rektora – 2017)