Mgr. Lucie Nohová (roz. Václavíková)

Funkce: doktorand

Bývalá členka a aktivní podporovatelka studentské organizace Asociace studentů speciální pedagogiky (ASSP).

Číslo dveří: ZI – 5. patro, 5.07

Kontakt: lucie.nohova01@upol.cz

Konzultace: dle předchozí domluvy online formou

Vědecko-výzkumné zaměření:

logopedie

  • problematika neurogenních poruch komunikace
  • poruchy porozumění mluvené řeči
  • problematika vývojových artikulačních poruch
  • diagnostika a tvorba diagnostických nástrojů pro osoby s narušenou komunikační schopností

surdopedie

  • problematika kochleárních implantátů

Vědecká a publikační činnost

Aktivní vystoupení na konferencích

09/2020 Kognitivní a lingvistické deficity u osob s roztroušenou sklerózou, VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (online přednáška), spoluautor: K. Vitásková

02/2020 Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí s narušením foneticko-fonologické jazykové roviny – preliminární studie, PhD Existence 2020, Olomouc (přednáška), spoluautor: E. Švecová

11/2019 Afaziologický screeningový test (ASTcz), XXVII. Celostátní konference AKL ČR, Seč (přednáška), spoluautor: J. Kaulfuss

10/2019 Test porozumění větám: česká verze s normami, Neurogénne poruchy komunikácie (XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium), Bratislava (přednáška), spoluautor: K. Vitásková

10/2019 Ověření psychometrických vlastností české verze Aphasie-Schnell-Test, Neurogénne poruchy komunikácie (XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium), Bratislava (přednáška), spoluautor: J. Kaulfuss

03/2019 Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí, VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška), spoluautor: E. Švecová

03/2019 Test porozumění větám: tvorba normativních hodnot, VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška), spoluautor: K. Vitásková

01/2019 Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám, PhD Existence 2019, Olomouc (poster)

10/2018 Možnosti detekce poruch porozumění mluvené řeči prostřednictvím adaptace diagnostického nástroje, XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, Hotel Atrium High Tatras, Nový Smokovec (přednáška)

3/2018 Možnosti detekce poruch percepce řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška), spoluautor: K. Vitásková

3/2018 Problematika afázie u bilingvních osob, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc (poster)

5/2017 Problematika afázie u bilingvních osob, XII. konference-neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno (přednáška), spoluautor: K. Vitásková, M. Košťálová

Publikační činnost

NOHOVÁ, L. (2020). Raný rozvoj jazyka a komunikace pohledem klinického logopeda. „Recenze: ČERVENKOVÁ, B. (2019). Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada.“ Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020, roč. 103, č. 4, s. 376-380.  Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8593.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Test porozumění větám: tvorba normativních hodnot. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5646-1.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., KAULFUSS, J., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Afaziologický screeningový test: preliminární studie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5646-1.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., ŠVECOVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí předškolního věku: preliminární studie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5646-1.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., KAULFUSS, J. (2019). Afaziologický screeningový test – ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test). Logopedia Silesiana [online], 2019, č. 8, s. 236-241. ISSN 2391-4297. Dostupné z: doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.11.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Přehled vybraných nově vytvořených a adaptovaných diagnostických nástrojů pro osoby s narušenou komunikační schopností. Listy klinické logopedie [online], 2019, č. 2, s. 99-103. ISSN 2570-6179. Dostupné z: doi: 10.36833/lkl.2019.034.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2019). Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám. In: MAIEROVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M., DOMINIK, T. (Eds.). PHD EXISTENCE 2019 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, s. 61-66. ISBN 978-80-244-5544-0. Dostupné z: https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/verejnosti/konference/2019_konecna__1_.pdf.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VÁCLAVÍKOVÁ, L. , VITÁSKOVÁ, K. (2018). Hodnocení oromotorických schopností u jedinců s myofunkční poruchou pomocí elektromagnetické artikulografie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5466-5.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2018). Detekce poruch dílčích funkcí u osob s neurogenními poruchami komunikace. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5466-5.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Diagnostika percepce mluvené řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace. E-pedagogium [online], 2018, č. 3, s. 14-20 [cit. 2018-12-05]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_3-2018online.pdf.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018) „Recenze: DLOUHÁ, O. a kol. (2017). Poruchy vývoje řeči. Praha: Galén.“ E-pedagogium [online], 2018, č. 1, s. 115-117. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_1-2018online.pdf.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Jazyková kompetence osob s bilingvní afázií. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5288-3.

VÁCLAVÍKOVÁ, Lucie. (2017). Problematika afázie u bilingvních osob. (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.

Projektová a grantová činnost

2020

Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2020/2021. IGA_PdF_2020_036. Spoluřešitel.

2019

Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019/2020. IGA_PdF_2019_026. Spoluřešitel.

2018

Pilotní studie: Experimentální využití elektromagnetické artikulografie (AG501) ve výzkumu osob s myofunkční poruchou. Grantový fond děkanky pro mladé vědecké pracovníky Pedagogické fakulty UP. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Vybrané stáže a praxe

10/2018 – doposud spolupráce s Carpe diem Bohemia, s.r.o., Centrum řeči a komunikace, logoped

9/2018 – doposud spolupráce s: CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z. s., logoped

8/2018 – 11/2019 spolupráce s: Klub afázie, z. s., logoped

8/2017 – 8/2018 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, logoped; doposud navázána spolupráce v oblasti výzkumných aktivit

9/2016 – 11/2016 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína

9/2015 – 1/2016 Thomas More Antwerpen, Department of Speech and Language Therapy and Audiology, Belgie

2/2015 – 6/2015 Charita Olomouc, Školička Khamoro – prevence poruch komunikace u dětí předškolního věku

2013 – 2019 spolupráce se Společností pro mukopolysacharidózu, osobní asistence

Vzdělávací kurzy a semináře

2/2019 Yakna, Kognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, Ostrava

1/2018 Univerzita Karlova, Trénink jazykových schopností podle Elkonina-předgrafémová a grafémová etapa, akreditovaný kurz, Praha

11/2017 Cochlear Academy, kurz (Re)habilitation Expert Skills, Mechelen, Belgie

8/2016 Institut bazální stimulace®, základní kurz Bazální stimulace, Olomouc