Mgr. Monika Smolíková

Pozice: 

tel:                 +420 585 635 348
mobil:           +420 777 803 305
e-mail:          monika.smolikova@upol.cz
číslo dveří:  ZI 4.32

konzultační hodiny: od 10.12.2018 (zkouškové období ZS 2018/2019) dle předchozí e-mailové domluvy

Vědecko – výzkumné zaměření:

 • terciální vzdělávání studentů s poruchami autistického spektra a psychickým onemocněním
 • předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
 • positive behavioral interventions and supports

 

Informace pro studenty:

Anotace předmětů zimní semestr 2018/2019:

 • USS/KSPAS – Poruchy autistického spektra (přenášející)
 • USS / KUZSP – Seminář k závěrečné práci (přednášející)
 • USS/SPAS – Poruchy autistického spektra (přednášející, cvičící)
 • USS/MPS1 – Psychopedie 1
 • USS/UPSY – Psychopedie

Anotace předmětů letní semestr 2018/2019:

Publikační činnost:

2018

 • SMOLÍKOVÁ, M. (2018) „Recenze: BOGDASHINA, O. (2017). Specifika smyslového  vnímání u autismu a Aspergerova syndromu. Praha: Pasparta.“ Journal of Exceptional People: an international journal for education and special studies. 2018, volume 1, č. 12. ISSN 1805-4978. (recenze)

Projektová a grantová činnost:

2018

 • Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. 43418121/2018. Pozice: spoluřešitel, 1/2018 – současnost.
 • „Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce“. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337. Pozice: koordinátor služeb, 9/2017 – současnost.
 • Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030. Pozice: metodik pro žáky s autismem, 4/2018 – současnost.
 • Workshopy na téma Poruchy autistického spektra a Duševní onemocnění v rámci “Strategického projektu UTB ve Zlíně”, reg.č. C.Z.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 pro studenty i zaměstnance Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozice: školitel, 10/2018 – současnost.
 • Moderní trendy ve vzdělávání v pregragudální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého, projekt MŠMT ČR, Fond vzdělávací politiky. Pozice: lektor kurzu “Poruchy autistického spektra”, “Využití alternativní a augmentativní komunikace v práci (budoucího) učitele”, 11/2018.

Vybrané konference:

 • 10/2018: XIII. ročník tradiční odborné dvoudenní konference Technické univerzity v Liberci “Vysokoškolské studium bez bariér” – příspěvek “Specifika poskytovaného servisu pro studenty s poruchou autistického spektra – možnosti a limity implementace PBS do univerzitního prostředí” (aktivně)
 • 10/2018: “Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol”, Mezinárodní konference projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365 – “Podpora studentů se specifickými vzdělávacímí potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci” (aktivně, zvaná přednáška)
 • 04/2018: “INSPO 2018” Praha (pasivně)
 • 03/2018: “VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP Olomouc) – “Specifika komunikace studentů s Aspergerovým syndromem na Univerzitě Palackého v Olomouci” (aktivně)
 • 01/2018: „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“ 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“(pasivně)

Kurzy/semináře:

 • 2/2018 „DYS-Test“ (testovací baterie pro diagnostiku specifických poruch učení na VŠ). Organizátor: Theiresias, Masarykova Univerzita Brno.
 • 11/2018 – 3/2019 Základy krizové intervence. Organizátor: REMEDIUM, Praha.
 • 9/2018 Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí. Organizátor: Pedagogická fakulta – Masarykova Univerzita, Brno.
 • 9/2018 Úvod do Positive behavioural support neboli podpora sociálně přijatelného chování. Organizátor: CCV PdF UP, USS UP, Pdf MU, Olomouc.
 • 11/2018 Handle (stupeň 1). Organizátor: Jana Baptie, Praha. Kurz s akreditací MŠMT.
 • 12/2018 Úvod do terapeutické metody využívající biologicku zpětnou vazbu /Biofeedback/. Organizátor: ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitivne behaviorálnej terapii, Liptovský Mikuláš.

Zahraniční přednáškové pobyty/vyžádané přednášky:

 • 11/2017: “Žáci s PAS” (Slovanské gymnázium Olomouc)

Další aktivity:

 • člen pracovní skupiny “Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS” (Asociace vysokoškolských poraden)