Mgr. Monika Smolíková

KONTAKTUJTE MNE VÝHRADNĚ E-MAILOVOU KOMUNIKACÍ NA : monika.smolikova@upol.cz

Pozice: 

tel:                 +420 585 635 348
e-mail:          monika.smolikova@upol.cz
číslo dveří:  ZI 4.32

konzultační hodiny: dle předchozí e-mailové/telefonické domluvy

Vědecko – výzkumné zaměření:

 • terciální vzdělávání studentů s poruchami autistického spektra a psychickým onemocněním
 • předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
 • positive behavioral interventions and supports
 • inkluze žáků a studentů se SVP

Informace pro studenty:

Anotace a informace k přemětům

 • USS/SPAS – Poruchy autistického spektra (prezenční forma studia)
 • USS/KSPAS – Poruchy autistického spektra (kombinovaná forma studia)
 • USS/TPS4 – Psychopedie 4 (prezenční forma studia)
 • USS/KUZSP – Seminář k závěrečné práci (kombinovaná forma studia)
 • USS/KUDIS – Diplomový seminář (kombinovaná forma studia)
 • USS/MPS1 – Psychopedie 1 (prezenční forma studia)
 • USS/UPSY – Psychopedie (prezenční forma studia)
 • USS/UVAS – Vzdělávání dětí s PAS v předškolním věku (prezenční forma studia)

Publikační činnost:

2021

 • SMOLÍKOVÁ, M. (rec.): Komunikační mosty v podpoře rozvoje osob s poruchami austistického spektra a jiných skupin jedinců s postižením (v tisku)
 • SMOLÍKOVÁ, M.: Student s autismem na univerzitě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. (v tisku)
 • SMOLÍKOVÁ, M.: Průvodce úspěšným studiem na univerzitě – pro studenty s poruchou autistického spektra. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. (v tisku)

 

2020

 • SMOLÍKOVÁ, M. (rec.): KARUNOVÁ, H. Podpora směřovaná studentovi se zrakovým postižením na vysoké škole. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. (v tisku)
 • RŮŽIČKA, M., PASTIERIKOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M., FIALOVÁ, K., BASLEROVÁ, P. a kol. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. 1. vydání. 279 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5704-8.
 • SMOLÍKOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L. The Role of Selected School Staff in the Inclusive Education System of the Czech Republic. In: Sborník z příspěvků konference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION” 22.-23.5.2020. Latvia: Rezeknes Academy of Technologies, 2020.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Využití přístupu podpora pozitivního chování ve vzdělávání žáků a studentů s poruchou autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 2020, č. 1, 76 – 88.  ISSN 2585-7363. Dostupné z: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202020,%20vol.%209,%20n.%201.pdf

2019

 • SMOLÍKOVÁ, M. Specifika poskytovaného servisu pro studenty s poruchou autistického spektra – možnosti a limity implementace PBS do univerzitního prostředí. In: Vysokoškolské studium bez bariér – Sborník z příspěvků z XIII. ročníku konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, 46 – 55. ISBN 978 80 7494 510 6
 • SMOLÍKOVÁ, M. Positive Behaviour Support ve vzdělávání studentů s poruchou autistického spektra na vysoké škole. In: Tělo a mysl: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 185 – 193. ISBN 978-80-244-5544-0. Dostupné z: http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2019/08/2019_PhD-konference.pdf
 • SMOLÍKOVÁ, M. Pohybová gramotnost u žáků s poruchou autistického spektra. APA v teorii a praxi [online]. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit, 2018, 9(2), 8-9 [cit. 2019-09-08]. ISSN 1804-4220. Dostupné z: https://apa.upol.cz/novinky-apa#casopisapa
 • RŮŽIČKA, M., SMOLÍKOVÁ, M., FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P. a kol. Učitel a asistent ve společném vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5499-3.
 • FLEKAČOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M. & FINKOVÁ, D. Selected Aspects in Educational Relationships. In: Education And New Developments 2019: International Conference on Education and New Development (END 2019). Lisbon: GIMA, 2019. Volume I., p. 468 – 472. ISBN 978-989-54312-5-0.

2018

 • SMOLÍKOVÁ, M. (2018) „Recenze: BOGDASHINA, O. (2017). Sensory perceptual issues in Autism and Asperger Syndrome. Praha: Pasparta.“ Journal of Exceptional People: an international journal for education and special studies. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: 2018, volume 1, č. 12. ISSN 1805-4978. (recenze)

Projektová a grantová činnost:

2020

 • “Výzkum efektivity muzikoterapie a positive behavior support u osob se speciálními potřebami. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2020. Registrační číslo projektu: IGA_PdF_2020_016.

2019

 • “Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami”. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019. Registrační číslo projektu: IGA_PdF_2019_024. Pozice: spoluřešitel.
 • Projekt Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje (IKAP) – Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce; RC APA IKAP Olomouckého kraje. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375 Pozice: lektor, 3/2019.
 • Projekt “Specifics of the Perception and Imagination in Persons with Visual Impairment from the Neuroscientific and Special Educational Context”. Projekt ve spolupráci PdF UP v Olomouci a CEITEC MU v Brně; PdF UPOL: 7/18. Pozice: aktivní zapojení do projektu.

2018

 • Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018. Registrační číslo projektu: 43418121/2018. Pozice: spoluřešitel, 2018.
 • „Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce“. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337. Pozice: koordinátor služeb, 9/2017 – současnost.
 • Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030. Pozice: metodik pro žáky s autismem, 4/2018 – současnost.
 • Workshopy na téma Poruchy autistického spektra a Duševní onemocnění v rámci “Strategického projektu UTB ve Zlíně”, reg.č. C.Z.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 pro studenty i zaměstnance Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozice: školitel, 10/2018 – současnost.
 • Moderní trendy ve vzdělávání v pregragudální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého, projekt MŠMT ČR, Fond vzdělávací politiky. Pozice: lektor kurzu “Poruchy autistického spektra”, “Využití alternativní a augmentativní komunikace v práci (budoucího) učitele”, 11/2018.

Vybrané konference:

 • 10/2019: 5. ročník konference NAUTIS, Praha, pasivně
 • 6/2019: International Conference on Education and New Developments (END 2019), “Selected Aspects in Educational Relationships”, Smolíková, Flekačová & Finková (aktivně, virtuální konference Portugalsko).
 • 6/2019: 6. výroční konference AVŠP: PŘESAH(Y) vysokoškolského poradenství – “Student s PAS ve vysokoškolském poradenství” (aktivně, workshop)
 • 1/2019: “PhD existence: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech” 9. ročník s podtitulem “Tělo a mysl” – “Positive Behaviour Support ve vzdělávání studentů s poruchou autistického spektra na vysoké škole” (aktivně)
 • 10/2018: XIII. ročník tradiční odborné dvoudenní konference Technické univerzity v Liberci “Vysokoškolské studium bez bariér” – příspěvek “Specifika poskytovaného servisu pro studenty s poruchou autistického spektra – možnosti a limity implementace PBS do univerzitního prostředí” (aktivně)
 • 10/2018: “Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol”, Mezinárodní konference projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365 – “Podpora studentů se specifickými vzdělávacímí potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci” (aktivně, zvaná přednáška)
 • 04/2018: “INSPO 2018” Praha (pasivně)
 • 03/2018: “VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP Olomouc) – “Specifika komunikace studentů s Aspergerovým syndromem na Univerzitě Palackého v Olomouci” (aktivně)
 • 01/2018: „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“ 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“(pasivně)

Kurzy/semináře:

 • 2/2020 Comprehensive Systematic Review Training Program. Joanna Briggs Institute/North Adelaide/Australia. Organizátor: Masarykova univerzita v Brně.
 • 9/2019 JÁ NA TO MÁM! Program rozvoje učebních strategií pro vysokoškolské studenty s dyslexií. Organizátor: DYS-centrum Praha z.ú.
 • 9/2019 ABA terapie – praktický nácvik protokolů. Organizátor: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 9/2019 Kurz základů vedecké práce v Akademii věd České republiky pro studenty doktorského studijního programu. Organizátor: Akademie věd ČR.
 • 9/2019 Zvládání verbální agrese u lidí s lehčím stupněm poruchy intelektu a/nebo s autismem. Organizátor: Krajský úřad Olomockého kraje.
 • 2/2018 „DYS-Test“ (testovací baterie pro diagnostiku specifických poruch učení na VŠ). Organizátor: Theiresias, Masarykova Univerzita Brno.
 • 11/2018 – 3/2019 Základy krizové intervence. Organizátor: REMEDIUM, Praha.
 • 9/2018 Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí. Organizátor: Pedagogická fakulta – Masarykova Univerzita, Brno.
 • 9/2018 Úvod do Positive behavioural support neboli podpora sociálně přijatelného chování. Organizátor: CCV PdF UP, USS UP, Pdf MU, Olomouc.
 • 11/2018 Handle (stupeň 1). Organizátor: Jana Baptie, Praha. Kurz s akreditací MŠMT.
 • 12/2018 Úvod do terapeutické metody využívající biologicku zpětnou vazbu /Biofeedback/. Organizátor: ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitivne behaviorálnej terapii, Liptovský Mikuláš.

Zahraniční přednáškové pobyty/vyžádané přednášky:

 • 11/2019 National and Kapodistrian University of Athens – Accessibility Unit for Students with Disabilities, Atény, Řecko (výměna zkušeností ohledně VŠ studia studentů se specifickými potřebami) (1 týden)
 • 7/2019 Action research (Summer school Univerzity Palackého v Olomouci)
 • 3/2019 – 5/2019 Leshan Normal University, China (6 týdnů)
 • 3/2019 “Positive Behaviour Support a jeho využití v terciálním vzdělávání” (Olivy pro rodiče a děti, o.s.)
 • 11/2017 “Žáci s PAS” (Slovanské gymnázium Olomouc)

Další aktivity:

 • člen pracovní skupiny “Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS” (Asociace vysokoškolských poraden)
 • člen pracovní skupiny “Problematika osob s poruchou autistického spektra” (Krajský úřad Olomouckého kraje, systémové pojetí péče o osoby s PAS)