Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.


Od 26. 3. 2018 Mateřská dovolená

Funkce: asistent

Číslo dveří: ZI – 1. patro

Kontakt: lucie.kytnarova@upol.cz

Tel:

Konzultace:

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2019/2020: obsazeno


Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – problematika získaných poruch komunikační schopnosti – kognitivní rehabilitace, demence, interdisciplinární spolupráce; edukace a reedukace hlasu, prevence poruch hlasu

Publikační činnost

2016

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2016). Experimental Use of Electromagnetic Articulography (AG501) in the Speech Therapy Intervention and Education of University Students. EDULEARN16 Proceedings, pp. 3155-3161.

VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, M., ŠEBKOVÁ, L. (2016). The Specifics of Working with University Students with Communication Disabilities and Voice Problem. In: Hedderich, I., Zahnd, R. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft: Beiträge zur Internationalen Heil-und Sonderpädagogik. Kempten: Klinkhardt.

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2016). Enfoque interdisciplinario en relación con personas con afasia en La república checa desde el punto de vista del logopeda. In: González-Jiménez, A. J. et al. Investigación educativa y salud transcultural en contextos multiculturales. Almería: Edual, s. 215-224. ISBN: 978–84–16642–15–1

VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L., KEPRDOVÁ, T. (2016). Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie. Logopedia Silesiana, (4), Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Sląskiego. s. 46-57. ISSN 2300-5246.

2015

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2015). Reflexe z praxe: Logoped jako součást kognitivně rehabilitačního týmu. In Logopaedica XVIII. Bratislava: Mabag. 2015, s. 83-95. ISBN: 978-80-971579-5-1.

MAŠTALÍŘ, J., ŠEBKOVÁ, L. (2015). Social care services aimed at persons with disabilities in the czech republic in the context of alternative and augmentative communication – limits and challenges. In ICERI2015 Proceedings. Seville, Spain : IATED Academy, 2015, s. 1618-1628. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095.

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. 2015. Aphasia in the Cognitive Disorders Context – Preliminary Study. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, s. 215-221. ISSN 2256-0629. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/385.

ŠEBKOVÁ, L., ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. 2015. Technical Support of Innovation in Pre-Gradual Preparation of Voice Professionals in Educationally Oriented University Students. In INTED2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 5423-5635. ISBN 978-84-606-5763-7. ISSN 2340-1079. http://library.iated.org/view/SEBKOVA2015TEC.

RŮŽIČKA, M., ŠEBKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. 2015. Storytelling as a method of development for preschool children in kindergarten. EDULEARN15 Proceedings, pp. 5299-5304. ISBN: 978-84-606-8243-1. ISSN: 2340-1117. http://library.iated.org/view/RUZICKA2015STO.

ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. 2015. Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová, E., Šrámková, L., Hosáková, K., Dolejš, M., Skopal, O. PhD existence 2015 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků proceedings. Olomouc: UPOL. s. 55-64. ISBN 978-80-244-4694-3. http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20V/phdexistence_web.pdf.

VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., KUČERA, P., SOURALOVÁ, E., KOPECKÁ, B., DOSTÁLOVÁ, L., ŠEBKOVÁ, L., MLČÁKOVÁ, R. 2014. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 301 s. ISBN 978-80-244-4414-7.

VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., ŠEBKOVÁ, L., DOSTÁLOVÁ, L. (2015). Wybrane aspekty wykorzystania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i innych diagnózách z punktu widzenia oceny mowy i języka oraz terapii. III. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. 12. 6. 2015. Zielona Góra. (v tisku).

VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. (2015). Voice dysfunctions in educators and students of education – the (pre)professional impact. 9th CPLOL Congress: Open the doors to communication. 8-9 May, Florence, Italy. (Poster). http://www.cplolcongress2015.eu/admin/sm_allegato_destra/pdf/allegato14_CPLOL%202015.pdf

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. Preparing Voice Professionals at Faculties of Education Using Applied Methods and Technology. In END 2015 Proceedings. Lisbon : World institute for advanced research and science, 2015, s. 111-115. ISBN 978-989-99389-2-2.

2014

VITÁSKOVÁ, K., JEHLIČKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L., KEPRDOVÁ, T. Voice Dysfunction Self-Awarness and Treatment in the Education of Educators and Students and the Impact of the Difficulties on the Education Process and Educators Professional Career. In EDULEARN14 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014, s. 659-668. ISBN 978-84-617-0557-3. ISSN 2340-1117.

ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 312-322. ISBN 978-80-244-4483-3.

2013

Šebková, L. a Hanáková, A. (2013). Využití programu NEUROP 3 v logopedické intervenci osob po cévní mozkové příhodě. 7. roč. konference SVOUČ. Olomouc: UPOL. ISBN: 978-80-244-3764-4.

Stáže a praxe

2017 Beskydské rehabilitační centrum spol. s.r.o. – logoped ve zdravotnictví

2016-2017 – Ambulance klinické logopedie – logoped ve zdravotnictví

2015 – dosud – spolupráce s HAMU (VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍ AKUSTIKY)

2013 – 2016- logoped v Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci

11/2011 – dosud – spolupráce s Centrem pro kognitivní poruchy FN Ostrava

13. 10. 2014 – 13. 11. 2014 – Valdosta State University

8. 9. 2014 – ORL ambulance – Centrum léčby hlasových poruch, Rychnov nad           Kněžnou, MUDr. Martin Kučera

8. 5. 2014 Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, doc. PhDr. Petr Kulišťák, CSc.

Vzdělávací kurzy a semináře

6. 5. – 8. 5. 2016 DIR/Floortime, Praha, Katrin Télin

22. – 23. 4. 2016 Kurz Terapie orální pozice, Brno, Lektor: Mgr. Barbora Červenková

12. – 13. 3. 2016 Základy HANDLE přístupu – stupeň II., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

11. 3. 2016 Úvod do HANDLE přístupu – stupeň I., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

5. 3. 2016 Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists, Krakow

3. 3. 2016 Aplikovaná Behaviorální Analýza: Postupy efektivního učení motorické imitace u raného studenta (Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA)

18. – 22. 5. 2015 Kurz komunikace vědy v Akademii věd ČR.

24. 3. 2015 Školení DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vy­sokoškolské studium

Certifikovaný kurz Edukace a reedukace hlasu, Medical Healthcom spol.s.r.o., Akreditováno u Ministerstva zdravotnictví podle zákona o nelékařských povoláních – certifiovaný hlasový terapeut

10. 2. 2015 Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace, kurz, Praha

19. 6. 2014 Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v ORF oblasti

21.3. – 22. 3. 2014 a 4. 4. a 5. 4. 2014 Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení, Hradec Králové, akreditováno MŠMT ČR

11. 12. 2013 HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku, Praha, akreditováno MŠMT ČR

9. 2. 2013 Vzdělávací program: Stimulační program pro předškoláky a                           děti s odloženou školní docházkou – Maxík, Mgr. Pavla Bubeníčková, akreditace MŠMT ČR

09/2010 – 06/2013 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Rekvalifikační kurz: Základy znakového jazyka

20.12. 2011 Zahraniční zkušenosti z center kochleárních implantací, Praha