prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

konzultace
středa 9:30 – 10:30

Dle individuální dohody

tel: 585 635 301
e-mail: ludikova@pdfnw.upol.cz
Číslo dveří: 236

Vědecko-výzkumné zaměření:

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením – tyflopedie, předškolní výchova zrakově postižených, tyflodidaktika, propagátorka a spoluautorka koncepce výchovy a vzdělávání dětí s hluchoslepotou v České republice

Odborný životopis:

Vzdělání:

 • 1977–1981 – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor – Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
 • 1982 – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor – Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči – rigorózní zkouška – doktor pedagogiky (PaedDr.)
 • 1996 – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor – pedagogika-speciální pedagogika – kandidátská disertace – kandidát pedagogických věd (CSc.)
 • 1999 – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor – speciální pedagogika  – habilitační řízení – docent (doc.)
 • 2003 – Univerzita Palackého v Olomouci – absolvování programu celoživotního vzdělávání – Příprava realizátorů distančního vzdělávání
 • 2004 – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor – speciální pedagogika – profesorské řízení – profesor (prof.)

Zaměstnání:

 • 1981–1982 – Zvláštní škola Olomouc – učitelka
 • 1982 – dosud – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Akademické funkce:

 • 2018-2022-děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 -2018-proděkanka pro VaV Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2006–2014 – děkanka Pedagogické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2003–2006 – prorektorka Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1999–2006 – vedoucí katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP

Členství v akademických senátech:

 • 1997–2003 – členka AS PdF UP v Olomouci
 • 1997–2002 – předsedkyně AS PdF UP v Olomouci
 • 2002–2003 – místopředsedkyně AS PdF UP v Olomouci
 • 1997–2003 – členka AS UP v Olomouci
 • 2002–2003 – místopředsedkyně AS UP v Olomouci
 • 2000–2003 – předsedkyně ekonomické komise AS UP v Olomouci

Členství ve vědeckých radách:

 • 1998 – 2022 – členka VR PdF UP v Olomouci
 • 2002 – dosud – členka VR PdF Univerzity Komenského v Bratislavě
 • 2006 – dosud – členka VR UP v Olomouci
 • 2009 – dosud – členka VR Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
 • 2016 – dosud – členka VR Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Členství v kolegiích:

 • 1997 – 2002 – členka Kolegia děkana PdF UP v Olomouci
 • 2003 – 2014 – členka Kolegia rektora UP v Olomouci
 • 2006 – 2022 – členka Kolegia děkana PdF UP v Olomouci

Členství v kolegiu oborů:

 • 2002 – 2008 – členka Kolegia oborů – pedagogika, speciální pedagogika, učitelství
  a sociální práce na UP v Olomouci

Členství v oborové radě:

 • 1991 – 2001 – členka oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika na PdF UP v Olomouci
 • 2001 – dosud – předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika na PdF UP v Olomouci
 • 2002 – dosud – členka společné oborové komise doktorského studia ve vědním oboru 75 18 9 Speciální pedagogika na PdF Univerzity Komenského v Bratislavě

Členství v komisích:

 • 2014 – dosud-členka Grantové rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2002 – dosud – členka komise pro doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v oboru Speciální pedagogika na PdF UP v Olomouci
 • 2002 – dosud – členka komise pro rigorózní zkoušky v oboru Speciální pedagogika na PdF UP v Olomouci
 • dle jmenování předsedkyně či členka komisí pro habilitační řízení (např. r. 2000 – dr. Majzlanová – PdF UK Bratislava, r. 2002 – dr. Vanová – PdF UK Bratislava, r. 2012- dr. Lopúchová – PdF UK Bratislava, r. 2013 – Mgr. Langer – PdF UP v Olomouci, r. 2013 – Mgr. Finková – PdF UP v Olomouci, r. 2016 – Mgr. Regec. …)
 • dle jmenování předsedkyní či členka komisí pro jmenování profesorem (např. r. 2000 – doc. Jesenský – PdF UP, r. 2008 – doc. Valenta – PdF UP, doc. Potměšil – PdF UP, r. 2009 doc. Vančová – PdF UK Bratislava, r. 2012 – doc. Tarcsiová – PdF UK Bratislava, r. 2015 doc. Michalík – PdF UP…)
 • dle jmenování předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF UP pro předměty Speciální pedagogika, Somatopedie a Tyflopedie

Školitel v doktorském studijním programu:

 • dosud úspěšně vychováno 10 doktorandů
 • v současnosti ve výchově 2 studenti

Členství v Radě vysokých škol České republiky:

 • 1999–2008 – členka RVŠ
 • 2003–2008 – členka Předsednictva RVŠ

Členství v organizacích a orgánech:

 • 2006–2011 – členka Akademické rady Moravské vysoké školy Olomouc
 • členka správní rady Nadace prof. Vejdovského (nadace pracuje ve prospěch dětí
  a mládeže se zrakovým postižením)
 • 2004–2010 – členka poradního sboru ředitele Úřadu práce v Olomouci
 • 2004–2009 – členka poradního sboru ředitele Vazební věznice Olomouc
 • 2005–2008 – členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstvy Olomouckého kraje
 • 2008 – dosud – členka Školní rady při SZŠ Olomouc
 • 2015 – dosud – členka Školní rady při MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené prof. Vejdovského v Olomouci
 • 2019 – dosud- členka Školní rady ZŠ Hálkova Olomouc

Členství v redakční radě:

 • 2015 – dosud – předseda redakční rady časopisu Journal of Exceptional People
 • 2000–2008 – členka redakční rady časopisu e-Pedagogium

Ocenění:

 • 2001 – Čestné uznání rektorky UP v Olomouci za vědecké monografie
 • 2006 – Pamětní medaile PdF UP
 • 2007 – Stříbrná medaile UP za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2007 – Stříbrná medaile PdF Univerzity Komenského v Bratislavě za dlouhodobou práci pro rozvoj vědy, výzkumu a výuky na PdF UK
 • 2013 – Křišťálový kamínek 2013 – za celoživotní podíl na prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu
 • 2014 – pamětní medaile UP s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého
 • 2022 – Zlatá medaile UP za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci

Vědecko-výzkumné aktivity:

 • výuková, badatelská i publikační činnost je orientována zejména do oblasti speciální pedagogiky zaměřené na osoby se zrakovým postižením a na problematiku hluchoslepoty
 • řešitelka či spoluřešitelka řady projektů – GA ČR, FR VŠ, ESF aj.
 • pravidelná prezentace na zahraničních i tuzemských vědeckých konferencích – např. Hong Kong, Petrohrad, Ústron, Bratislava, Dublin, Chengdu, Řím ….

Publikační činnost:

V posledních letech autor či vedoucí autorského týmu u 5 monografií, 7 kapitol v monografiích, 7 příspěvků v zahraničních recenzovaných sbornících, 3 příspěvky v tuzemských recenzovaných sbornících, 3 články v zahraničních odborných časopisech, podíl na tvorbě 5 prototypů.

Výběr z publikační činnosti:

Ludíková, L. a kol. (2010) Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Univerzita Palackého Olomouc. 168 s. ISBN 978-80-244-2938-0

Ludíková, L. a kol. (2011) Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Univerzita Palackého Olomouc. 210 s. ISBN 978-80-244-2938-0

Ludíková, L. a kol. (2012) Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. Univerzita Palackého Olomouc. 206 s. ISBN 978-80-244-3286-1.

Ludíková, L.; Stejskalová, K. (2012) Special educational aspects of the quality of life of children with retinopathy of prematurity. Procedia-Social and Behavioral Sciences. p. 1043-1052. ISSN 1877-0428

Ludíková, L., & Finková, D. (2012). Improvement in Education of People with Visual Impairment. In Procedia – Social And Behavioral Sciences55(3rd. International Conference on New Horizons in Education – INTE 2012), 971-979. doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.587

Ludíková, L. (2013) Kvalita života osob se speciálními potřebami. Univerzita Palackého Olomouc. 240 s. ISBN 978-80-244-3827-6

Ludíková, L. (2014) Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. Univerzita Palackého Olomouc. 170 s. ISBN 978-80-244-4296-9

Ludíková, L. a kolektiv (2015) Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Univerzita Palackého Olomouc. 199 s. ISBN 978-80-244-4869-5.

Ludíková, L. a kolektiv (2016) Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Univerzita Palackého Olomouc. 206 s. ISBN 978-80-244-5059-9

Malinovská, O., Ludíková, L. (2017) ICT in teaching foreign languages to adult people with acquired severe visual impairment. In Procedia Social and Behavioral Sciences: 237 (7th International Conference on Intercultural Education – Education, Health and ICT – From a Transcultural Perspective -EDUHEM), p. 311-318, DOI:10.1016/j.sbspro.2017.02.096

Valenta, M. a kol. (2018) Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku. Univerzita Palackého Olomouc. 78 s. DOI: 10.5507/pdf.18.24454009

Kantor, J., Chráska, M., Ludíková, L. (2019). Czech Arts Therapies in Educational Institutions. In Eduation Sciences 9(2), 82. DOI: 10.3390/educsci9020082.

Valenta,M. a kol.(2020) Znevýhodněný žák. Praha, Grada. 218.s. ISBN 978-80-271-0621-9