Volby 2020

Naše motto: „Fakulta je pro studenty, fakulta je místo pro všechny

Kandidáti Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP společně stanovili následující program, který zaručuje, že v případě zvolení se budou zasazovat o následující body:

Body platné a důležité pro nás všechny:

 • Podpoříme zlepšení průběžného dialogu vedení fakulty, vyučujících (i externistů) a studentů navzájem.
 • Budeme usilovat o zvýšení informovanosti všech členů akademické obce o krocích a opatřeních vedení fakulty a kateder.
 • Zasadíme se o vznik fakultního newsletteru, který přispěje k lepší orientaci členů akademické obce ve vnitřním životě fakulty, možnostech a příležitostech vzdělávacích i výzkumných aktivit.
 • Budeme prosazovat lepší pokrytí signálu Wi-Fi ve všech prostorách (budovách) fakulty.
 • IT systémy musí sloužit nám a ne my jim. Zadávání závěrečných prací, cestovních příkazů a všeho dalšího musí být jednoduché a méně náročné než dřívější systém.
 • Provedeme analýzu využití počítačových učeben a v případě potřeby se zasadíme se o vznik „prostoru pro studium“ (čítárna, knihovna).
 • Zasadíme se o zlepšení vybavení místností určených k odpočinku a relaxaci, např. i dovybavením jednoduchého kuchyňského koutu apod.
 • Provedeme analýzu spokojenosti s provozem bufetu v suterénu fakulty (provozní doba, ceny, sortiment) a v případě potřeby navrhneme alternativní řešení adekvátnějším našim žaludkům, mozkům i peněženkám.
 • Zasadíme se o dovybavení prostor fakulty na ul. Purkrabská o další bezobslužné automaty se sortimentem občerstvení (bagety, nealko…)

Body důležité především pro studenty

 • Budeme usilovat o lepší transparentnost, srozumitelnost, jistotu při organizaci a průběhu praxí, zasadíme se o posílení úseku, který studentům napomáhá s výběrem a organizací praxe.
 • Zasadíme se o vznik normy, která upřesní komunikaci vyučujících se studenty (a naopak) včetně lhůt pro odpovědi nebo pravidelnější důvěryhodné a bezpečné komunikace garantů programů se zástupci studijních skupin.
 • Tvorba rozvrhu se musí změnit. Digitalizace, lepší návaznost, rozvrh nesmí popírat fyzikální zákony (přesun Purkrabská/Konvikt – Žižkovo nám. nelze zvládnout za minutu). Studenti kombinované formy musí mít prostor pro polední přestávku.
 • Hodnocení výuky se musí změnit. Pro studenty prezenční i kombinované výuky musí být dostupné ve vyhovujícím termínu. S výsledky se musí musí vzájemně a konstruktivně pracovat.
 • Provedeme analýzu efektivity zařazování tzv. seminárních prací (zejména u studentů kombinované formy studia). Výsledky zveřejníme a předáme s návrhem na řešení vedení fakulty.
 • Zasadíme se o zvýšení možností interaktivních forem výuky (distanční, e-learning, přednášky v on-line prostředí, webináře atd.)

Body důležité především pro pedagogy

 • Zasadíme se o snížení administrativních a neakademických organizačních  úkonů u akademických pracovníků.
 • Chceme zvýšit otevřenost financování fakulty, vnitřního toku prostředků, transparentnost využití a distribuce jednotlivých fondů.
 • Podpoříme zvýšení možností ohodnocení vytvářených originálních metodik, výukových materiálů, certifikovaných vzdělávacích postupů v rámci metodiky hodnocení vědecké a publikační činnosti.
 • Zasadíme se o lepší podporu akademických pracovníků při přípravě náročných výzkumných projektů  (GAČR, TAČR ad.) a o podporu výzkumné činnosti pracovníků a studentů dostupností služby moderního statistického vyhodnocení dat.
 • Pro akademické pracovníky musí být k dispozici srozumitelný manuál definující vhodné pole publikační a konferenční činnosti – a průběžně aktualizovaný.

Akademičtí pracovníci:

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.

Studenti:

Mgr. Zuzana Haiclová

Mgr. Jiří Kameník

Mgr. Monika Ptáčková

Mgr. Eliška Šlesingrová