Volná témata prací na ÚSS UP pro zadávání v roce 2019/2020

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

 1. Podmínky zrakové práce ve školním/pracovním prostředí
 2. Lateralita a její specifika u jedinců s poruchami binokulárního vidění

MgA. Pavel Kučera, Ph.D.

Buď DP nebo BP

– Změny v chodu slyšící rodiny po zjištění sluchové vady u dítěte

– Identita dospělých uživatelů kochleárních implantátů

– Současné trendy a možnosti financování sluchadel pro osoby se sluchovým postižením

Prof. PhDr., PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Návrh témat závěrečných bakalářských prací:
zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury

 • Kresba jako technika k rozvoji komunikačních kompetencí v předškolním věku u dětí se zdravotním postižením.
 • Profesní orientace a zájmy u žáků se zdravotním postižením.
 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(sluchová výchova)

 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(komunikační rozvoj)

 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(sociální dovednosti)

 • Hra jako specifická pomůcka ve speciální mateřské škole

(matematické představy)

 Návrh témat diplomových prací:
zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury

 • Zájmová činnost a sluchové postižení v perspektivě kvality života.
 • Studijní a profesní aspirace žáků s vadami sluchu.
 • IVP a jeho využití v praxi. (zaměření na předškolní nebo školní věk)
 • Lexikon znakového jazyka pro jména a příjmení osob.

(videozáznam s ohledem na regionální rozrůzněnost.)

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

BP: 

Využití AAK u jedinců se zdravotním postižením (pozn. možnost zaměřit na PAS, DMO, MP od raného věku až po seniory).

Intervence o děti/žáky s rizikem vzniku SPU v MŠ/ZŠ

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ/ZŠ.

Rozvoj komunikačních dovedností u dětí v MŠ (pozn. možnost aplikace tématu na děti se SVP)

Podpora komunikačních kompetencí uživatelů sociálních služeb v kontextu využití aktivizačních metod

DP:

Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u osob s PAS.

Podpora rozvoje komunikačních dovedností u žáků 1. stupně ZŠ.

Specifika logopedické intervence u dětí/žáků s vývojovou dysfázií.

Postoje pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání dětí/žáků se SVP

Rozvoj (před)čtenářské gramotnosti.pozn. (možno zaměřit na děti předškolního věku, mladšího/staršího školního věku, a to i ve vztahu k dětem/žákům se SVP).

Mgr. Kateřina Jeřábková, PhDr.

10 volných témat

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

DP nebo BP

Témata týkající se osob seniorského věku s demencí                      5x

Mgr. Ivana Hrubešová

1. Možnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením (BP)

2. Homesharing a možnosti sociální inkluze osob s mentálním postižením (DP)

3. Volné téma

4. Volné téma

5. Volné téma

6. Volné téma

7. Volné téma

8. Volné téma

9. Volné téma

10. Volné téma

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

Diplomové práce

 1. Volné téma– preferovaná oblast somatopedie
 2. Volné téma – preferovaná oblast somatopedie
 3. Umělecké terapie u osob s SVP (literární review)- nutná znalost anglického jazyka
 4. Umělecké terapie u osob s SVP (literární review)- nutná znalost anglického jazyka

Bakalářské práce

 1. Téma z oblasti somatopedie nebo uměleckých terapií (dobrá znalost anglického jazyka výhodou)

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

BP nebo DP

1.  Robotické a mechatronické systémy a jejich využití ve speciální pedagogice – syntéza zahraničních poznatků

2.  Mediální obraz transformace pobytových sociálních služeb v ČR

3.  Aktuální možnosti neformální podpory a péče pro osoby se zdravotním postižením – syntéza zahraničních poznatků