Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

https://www.youtube.com/watch?v=Ko9_4gVFuB8

Těší nás, aneb Představujeme se …

Vznikli jsme v roce 1996 pod názvem Centrum pomoci handicapovaným, a to při Katedře speciální pedagogiky (současném Ústavu speciálněpedagogických studií) na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

V roce 2012 jsme se stransformovali do celouniverzitního zařízení (pod názvem Centrum podpory studentů se specifickými potřebami) usilujícího se o zpřístupnění univerzitního prostředí. V současnosti zajišťujeme podporu přes 500 studentům se specifickými potřebami.

Podpora – jaká a pro koho?

Mohou se na nás obrátit především:

 • uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách UP;
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci UP;
 • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami;
 • intaktní studenti, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými  potřebami.

Co nabízíme?  

Našim cílem je  zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu. Proto se snažíme zajišťovat:

 • asistenty na přepis/zápis přednášek a seminářů;
 • simultánní přepis;
 • asistenty na překonávání architektonických bariér;
 • průvodcovské služby;
 • nácvik prostorové orientace;
 • předčitatelské služby;
 • pedagogickou asistenci;
 • adaptaci studijních materiálů (digitalizace textů, převod do Braillova písma, zvětšování testů a textů);
 • časovou kompenzaci;
 • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP);
 • zajištění individuální výuky;
 • školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu;
 • půjčování pomůcek;
 • logopedickou intervenci;
 • psychologické poradenství;
 • zpracování zprávy z logopedického vyšetření;
 • tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení;
 • konzultace k přijímacím zkouškám nebo konzultace se studenty, spolužáky či rodinou;
 • konzultace pro vysokoškolské pedagogy a ostatní pracovníky univerzity;
 • zpracování vyjádření centra (doporučení)…

Jak se k nám dostanete? 

Na vlakovém nádraží (stanice Olomouc hl. n.) nasednete do tramvaje č. 2, 3, 4 a 6. Vystoupíte na zastávce Žižkovo náměstí. Z autobusového nádraží se k nám nejsnadněji dostanete tramvají č. 4.

Kam pro více informací?

Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc                                                                    

Web: www.cps.upol.cz

Náš tým

Ředitelka CPSSP (aktuálně na mateřské dovolené)

          PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D. (kontakt: lucia.pastierikova@upol.cz;                                                                                                                 Tel.: +420 585 635 323; Mobil: 739 245 678),

Od 2. 10. 2022 vedením CPSSP pověřená 

           Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.  (kontakt: lucie.flekacova@upol.cz)

Zástupce ředitelky CPSSP 

          doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (kontakt: jiri.langer@upol.cz; Tel.: +420 585 635 322

Odborné referentky studijních a pedagogických záležitostí studentů se specifickými potřebami 

          Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.  (roz. Horváthová) (kontakt: ivana.pospisilova@upol.cz)

          Mgr. Jana Sedláčková (roz. Grohmannová) (kontakt: jana.sedlackova@upol.cz) – mateřská dovolená

Koordinátoři: 

Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením 

          Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D. (kontakt: pavel.kucera@upol.cz)

Koordinátorky pro studenty se zrakovým postižením 

           Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.  (kontakt: lucie.flekacova@upol.cz)

           Mgr. Hana Karunová, Ph.D. (roz. Majerová) (kontakt: hana.karunova@upol.cz) – mateřská dovolená

Koordinátorka pro studenty s omezením hybnosti a somatickým onemocněním

          Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D. (kontakt: e.urbanovska@upol.cz)

Koordinátorka pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním na FF UP

          Mgr. Monika Smolíková, Ph.D. (kontakt: monika.smolikova@upol.cz)

Koordinátorka pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním na PdF a CMTF UP

          Mgr. Kateřina Veselá (kontakt: katerina.vesela01@upol.cz)

Koordinátorka pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním na PřF, PF, CMTF, LF a FZV UP

          Mgr. Lenka Szokalová (kontakt: lenka.szokalova01@upol.cz)

Koordinátorka pro studenty se specifickými poruchami učení na PdF, CMTF, FZV a PřF UP

         Mgr. Kristýna Chaloupková (kontakt: kristyna.chaloupkova01@upol.cz)

         Mgr. Zuzana Melounová (kontakt: zuzana.melounova01@upol.cz) – mateřská dovolená

Koordinátor pro studenty se specifickými poruchami učení na LF, PF a FF UP a studenty s narušenou komunikační schopností

         Mgr. Martin Kozel (kontakt: martin.kozel01@upol.cz)

Koordinátorka pro studenty se specifickými poruchami učení na FF UP a s narušenou komunikační schopností

         Mgr. Jana Sedláčková (roz. Grohmannová) (kontakt: jana.sedlackova@upol.cz) – mateřská dovolená

Koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na FTK UP a zahraniční studenty se specifickými potřebami na UP

          Mgr. Lucie Ješinová (kontakt: lucie.jesinova@upol.cz)

Psycholožky

          Mgr. et Bc. Kamila Banátová, Ph.D. (kontakt: kamila.banatova@upol.cz) – mateřská dovolená

Mgr. Kateryna Hordiienko, Ph.D. (kontakt: kateryna.hordiienko@upol.cz)

 

Zpřístupnění psaného textu: 

 • Bc. Martin Herzinger (kontakt: martin.herzinger@upol.cz), digitalizace, koordinace digitalizace
 • Mgr. Lenka Hýblová (kontakt: lenka.hyblova@upol.cz), digitalizace, haptický tisk, korektorské služby
 • Oldřich Augusta (kontakt: oldrich.augusta@upol.cz), digitalizace
 • Jan Kozel (kontakt: jan.kozel01@upol.cz), digitalizace
 • Zdeňka Luzarová (kontakt: zdenka.luzarova@upol.cz), digitalizace
 • Mgr. Petra Dadáková (kontakt: petra.dadakova@upol.cz, pdadakova@seznam.cz), korektorské služby
 • Mgr. Jana Sedláčková (kontakt: jana.sedlackova@upol.cz), korektorské služby – mateřská dovolená

Zpřístupnění mluveného slova: 

 • Bc. Jitka Augustová (kontakt: jitka.augustova@upol.cz), tlumočnice
 • Pavlína Zendulková (kontakt: pavlina.zendukova@upol.cz), tlumočnice
 • Mgr. Tereza Bízková (kontakt: tereza.bizkova01@upol.cz), tlumočnice – mateřská dovolená
 • Mgr. Eliška Vodáková (kontakt: eliska.vodakova@upol.cz), zapisovatelský a asistenční dispečink
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D. (kontakt: pavel.kucera@upol.cz), titulkování videí, tlumočnický dispečink

Lektorky cizích jazyků: 

 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. (kontakt: katerina.jerabkova@upol.cz) (anglický jazyk)
 • Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D. (kontakt: veronika.ruzickova@upol.cz) (německý jazyk)

Instruktorky prostorové orientace: 

 • Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D. (kontakt: veronika.ruzickova@upol.cz)
 • Mgr. Hana Karunová, Ph.D. (kontakt: hana.karunova@upol.cz)  – mateřská dovolená
 • Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D. (kontakt: lucie.flekacova@upol.cz)

IT podpora, web, e-systémy: 

 • Bc. Martin Herzinger (kontakt: martin.herzinger@upol.cz), IT podpora
 • Pavlina Zendulková (kontakt: pavlina.zendulkova@upol.cz), UPshare, Moodle
 • Mgr. Martin Kozel (kontakt: martin.kozel@upol.cz), web CPSSP

Vzdělávací akce a kurzy: 

 • Mgr. Lenka Hyblová (kontakt: lenka.hyblova@upol.cz)

V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo navštívit…

Těšíme se na Vás!  🙂

 

Pro zájemce:

Projektová činnost: 

 • Máme práci. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_45/0010303. Období 2020 – 2022.
 • Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259. 2020-2022.
 • Zkvalitnění přístrojového vybavení Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Projekt MŠMT 2019-2020.
 • Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337. 1. 5. 2017  – 30. 4. 2021.
 • Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce. Krajská dotace z Olomouckého kraje na rok 2017, 2018, 2019, 2020.
 • Zpřístupnění univerzitního prostředí pro studenty a občany se specifickými potřebami. Podpora vysokých škol, OSKOL – Odbor školství na rok 2017, 2018, Olomouc. 
 • Senior Foreign Cultural and Educational Experts Project (No. GDT 20165100007). 2016 – 2018. Leshan Normal University.
 • UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs. 2016-2018.