Základní informace

Základní informace o studiu speciální pedagogiky

Studijní informace

 

Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů.

V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v přístupu k handicapovaným v komparaci s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Absolvent by měl být vybaven nezbytnými poznatky pro orientaci v odborné speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V praktické sféře je obsah výuky směrován k diagnostickým, výchovným, didaktickým a terapeutickým postupům využitelným pro všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie handicapovaných. Student získává určité specifické dovednosti. Jedná se především o komplex diagnostických a diferenciálně diagnostických dovedností i metodik, zácvik v předmětových metodikách, včetně nových alternativních přístupů (především dramaterapeutických a arteterapeutických ) ve speciálně pedagogických zařízeních a principu integrace jako rehabilitačního činitele v péči o postižené. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií ve speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd. Nedílnou součástí studia jsou také činnosti tělovýchovné, sportovní kurzy, kurzy dramiky, výuka cizích jazyků.