Zadávání kvalifikačních prací

Studenti mohli do 30. 11. 2020 oslovovat akademické pracovníky ÚSS a konzultovat s nimi vlastní návrhy témat bakalářských prací.

Studenti mají povinnost zadat si téma své kvalifikační práce v předposledním ročníku studia, a to nejpozději do 31. 1. 2021 (prodlouženo – viz níže) za dodržení tohoto postupu:

https://portal.upol.cz/StagImages/SjednoceniPristupuZadavaniPodkladuVSKP.pdf

Na základě výjimky děkanky PdF UP je povinnost si zadat téma práce prodloužena až do 28. 2. 2021 (k tomuto datu musí být vše zaneseno do stagu, podepsané vyučujícím, i schválené studijním oddělením).

Tedy studenti, kteří ještě nemají svého vedoucího práce, jej mohou do výše uvedeného data oslovit a zvolit si žádané téma.

Níže naleznete počet volných témat u jednotlivých vyučujících z ÚSS – prosíme, kontaktujte přímo dané vyučující a na případném tématu se domlouvejte přímo s nimi.

Příjmení a jméno

Počet volných témat

HLAVINKOVÁ Alena PhDr. Ph.D.

4

CHRASTINA Jan Mgr. Mgr. Ph.D.

4

LUDÍKOVÁ Libuše Prof. PaedDr. CSc.

3

MICHALÍK Jan Prof. PaedDr. Mgr. Ph.D.

8

POSPÍŠILOVÁ Ivana Mgr. Ph.D.

2

POTMĚŠIL Miloň Prof. PhDr. PaedDr. Ph.D.

2

REGEC Vojtech Doc. PhDr. Ph.D.

2

VALENTA Milan Prof. PaedDr. Ph.D.

2

Instrukce k zadávání kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) v akademickém roce 2020/2021
  1. Student si osobně či elektronicky (mimo modul témat VŠKP) domluví s vybraným vyučujícím téma a jeho obsah (tzn., měli by se domluvit na všech náležitostech nutných pro zadání: název, pokyny pro vypracování, literatura apod.).
  2. Pokud je student s vyučujícím domluven, tak aplikuje postup dle prezentace uvedené na adrese: https://portal.upol.cz/StagImages/SjednoceniPristupuZadavaniPodkladuVSKP.pdf      Zde je nutné, aby student splnil všechny předepsané kroky, především potom krok “samoschválení”, kdy návrh tématu odešle k definitivnímu schválení vyučujícímu (v postupu je to stránka číslo 8), pokud toto neučiní, tak se to vyučujícímu nezobrazí.
  3. Vyučující potom může v portálu STAG (stag.upol.cz) v modulu témata VŠKP téma schválit, či vrátit k dopracování. Pokud je téma vyučujícím/vedoucím schváleno (vyučující/vedoucí
    do poznámky uvede větu: „Souhlasím se zadáním“, tak jej student může vytisknout. V případě vrácení vyučující uvede důvody a doporučení k doplnění.
  4. Vytištěný formulář zadání student podepíše a jako scan podepsaného dokumentu zašle, ze své univerzitou přidělené e-mailové adresy, vedoucímu.
  5. Vedoucí práce po doručení scanu zadání formulář vytiskne, podepíše a odevzdá k podpisu vedoucímu svého pracoviště, a to v minimálně dvou vyhotoveních. Vedoucí pracoviště tedy vše schvaluje pouze písemně, mimo modul témat VŠKP.
  6. Po podpisu vedoucím pracoviště je jedno zadání doručeno pracovištěm na studijní oddělení.
  7. Na základě toho potom studijní oddělení zkopíruje téma do formuláře “Podklad pro zadání tématu kvalifikační práce“.