Zadávání kvalifikačních prací

Seznamte se s rektorátní vnitřní normou UP č. R-B-17/08-ÚZ01: R-B-17-08-UZ01.indd (upol.cz) Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění, která vstoupila v platnost 1. září .

!!! Dnem 19. prosince vstoupila v platnost a od 2. 1. 2023 nabude účinnosti vnitřní norma PdF UP: PdF-B-22/18 Zadávání a schvalování témat bakalářských a magisterských prací v rámci IS STAG na PdF UP !!!

Další aktuální informace a pokyny sledujte na webových stránkách PdF: https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/  a ÚSS: Aktuální informace k organizaci SZZ | Ústav speciálněpedagogických studií (upol.cz).

Seznam volných témat bakalářských a diplomových prací

Mgr. Barbora Červenková

 • Výkony v testu opakování vět u dětí 6-8 let s I. stupněm podpůrných opatření
 • Fonologická smyčka – výkony zdravých dětí ve věku 5-8 let
 • Dotazník funkční komunikace – výsledky dětí s ADHD ve věku 5-8 let
 • Dotazník funkční komunikace – výsledky dětí s fonologickou poruchou/ SVPU od 5 do 8 mi let věku

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D

Témata bakalářských/diplomových prací (uvedená témata mohou být vybrána pro bakalářské i diplomové práce, výsledné zpracování se bude lišit především v objemu dat a hloubce zpracování tématu):

Sběr podkladů pro českou modifikaci Teaching and Learning Toolkit (Education Endowment Foundation) – studentka/student bude vyhledávat intervenční studie v oblasti (speciální) pedagogiky, které byly realizované v českém prostředí. Výsledná bakalářská práce bude mít podobu literárního přehledu.

Sběr fyziologických dat pro randomizovanou kontrolovanou studii v oblasti vibroakustické terapie – studentka/student bude realizovat výzkumný experiment, v rámci kterého se sbírají fyziologická data + data z testů. Ostatní (nábor účastníků, vyhodnocení dat atd.) zajistí koordinátoři projektu.

Zkušenosti sourozenců osob s autismem – studentka/student bude fungovat jako druhý hodnotitel v projektu systematického review, očekává se především účast na screeningu studií a extrakci dat. Výsledná práce bude mít formu literárního přehledu. Nutná alespoň průměrná znalost angličtiny.

Hodnocení kvality systematických review publikovaných v oblasti inkluzivního vzdělávání – studentka/student bude fungovat jako druhý hodnotitel v projektu systematického review, očekává se především účast na screeningu studií a extrakci dat. Výsledná práce bude mít formu literárního přehledu. Nutná alespoň průměrná znalost angličtiny.

Muzikoterapie a rodina – studentka/student bude fungovat jako druhý hodnotitel v mezinárodním projektu scoping review, očekává se především účast na screeningu studií a extrakci dat. Výsledná práce bude mít formu literárního přehledu. Nutná alespoň průměrná znalost angličtiny, nicméně znalost dalších jazyků vítána.

Muzikoterapie a na hudbě založené intervence u osob s mentálním postižením – studentka/student bude fungovat jako druhý hodnotitel v projektu systematického review, očekává se především účast na screeningu studií a extrakci dat. Výsledná práce bude mít formu literárního přehledu. Nutná alespoň průměrná znalost angličtiny.

Zkušenosti studentů se speciálními potřebami se studiem na vysoké škole: kvalitativní studie – studentka/student bude sbírat a vyhodnocovat kvalitativní data (cca 10 studentů se SVP), nábor účastníků bude proveden prostřednictvím Centra podpory studentů se specifickými potřebami na UP.

 

Prof. Mgr. et  PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Bakalářské práce

 1. Historické téma z vybraného období – péče o osoby se zdravotním postižením
 1. Asistent pedagoga – přehled dosavadní právní a faktické úpravy jeho působení v českém školství
 2. Volné téma dle výběru studenta

Diplomové práce

 1. Financování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
 1. Diagnostika SVP v prostředí SPC (i zaměřeno na druhy ZP)
 2. Postavení osob se ZP v období tzv. I. republiky (1918 – 1938)
 3. Kvalita života rodin pečujících o člena se ZP
 4. Kvantitativní a kvalitativní aspekty působení AP v českém školství

 

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Bakalářská práce: 4 volná témata

Diplomová práce: 6 volných témat

 • Efektivita teatroterapeutické intervence
 • Inkluzivní divadlo a jeho význam
 • Tvůrčí proces v expresivních terapiích
 • Teatroterapeutické inscenace z pohledu diváka
 • Paradivadelní postupy v rámci psychoterapeutické intervence
 • Specifika teatroterapeutické intervence u vybraných typů jinakosti
 • Skupinový proces v rámci dramaterapeutického a teatroterapeutického prosesu
 • Asistent v inkluzivním divadle
 • Účinné principy v teatroterapii
 • Inscenační proces v teatroterapii

 

Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.

 • Deficity dilcich funkcii v zahranici – Bc. teoreticka praca
 • Skolni zralost a pripravenost u deti se specifickymi potrebami

Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

 Diplomové práce

Připravenost na školu u dětí se zdravotním postižením.

 1. Neslyšící – autoři literárních děl. (pro studující kombinace ČJ a SPPG)
 2. Zájmová činnost dospívajících a sluchové postižení v perspektivě kvality života.

Zájemci si prostudují pokyny k tvorbě projektu kvalifikační práce na mé stránce ústavu.

Vlastní návrhy studentů jsou vítány a je možno si domluvit konzultaci.

 

Doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Diplomové práce

 1. Rodina a poruchy chování u dětí
 2. Intervenční nástroje a poruchy chování

 

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Bakalářské práce

 • Poetoterapeutická intervence u dětí se SPU
 • Biblioterapeutická intervence u dětí se SPU
 • Cizí jazyk v kontextu dítěte se SPU
 • Potenciál básně a dyslektický čtenář
 • Animoterapie a dítě se SPU

Diplomové práce

 • Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí se SPU dysgrafie
 • Netradiční způsoby reedukace čtenářských schopností
 • Matematika a dítě se SPU (dyskalkulie, dyslexie, dysgrafie…)
 • Rytmizace a verš v kontextu dětí se SPU
 • Kresba a dítě se SPU

 

Mgr. Jakub Vávra, Ph.D.

Bakalářské práce

 1. Evaluace výchovně-edukačních stylů ve střediscích výchovné péče
 2. Výzvy specifické primární prevence
 3. Kompetence speciálního pedagoga na školách se zaměřením na etopedii
 4. Kompetence expresivního terapeuta
 5. Pilíře vzdělávání v oblasti expresivních terapií

Diplomové práce

 1. České kulturní dědictví jako možný zdroj dramaterapeutické práce
 2. Loutkoherectví jako možný zdroj dramaterapeutické práce
 3. Pilíře vzdělávání v oblasti expresivních terapií
 4. Etopedická péče v oblasti základního a středního školství
 5. Kompetence pedagogů a asistentů pedagoga v oblasti etopedie