Zadávání kvalifikačních prací

Byla novelizována vnitřní norma PdF-B-23/13 Kvalifikační práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s účinností od 26. 3. 2024.

Novelu normy a její úplné znění naleznete pod níže uvedenými odkazy nebo na úřední desce Pedagogické fakulty UP.

PdF-B-23/13-N01 Kvalifikační práce na PdF UP

PdF-B-23/13-ÚZ01 Kvalifikační práce na PdF UP

Další podrobnosti vážící se k zadávání a formálním aspektům tvorby závěrečných prací naleznete na adrese www.vskp.upol.cz

 

Zadávání kvalifikačních prací

Informace pro zadávání závěrečných prací pro akademický rok 2023 /2024

Témata pro bakalářské práce 2023/2024

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

 1. Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností z pohledu zaměstnavatelů (analýza vybraného segmentu)
 2. Osobnost asistenta pedagoga (smíšený design výzkumu)
 3. Příspěvek na péči z pohledu pečujících osob
 4. Řešení vzdělávání žáků se SVP (organizační model) ve Velké Británii (alter. v zemi dle výběru studenta)
 5. Spolková činnost zdravotně postižených v ČR
 6. Historické téma z vybraného období – péče o osoby se zdravotním postižením
 7. Smlouva o poskytování sociální služby – vybrané aspekty
 8. Asistent pedagoga – přehled dosavadní právní a faktické úpravy jeho působení v českém školství

 

Prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

 1. Programová náplň setkání rodin dětí se zdravotním postižením raného a předškolního věku.
 2. Hra jako specifická pomůcka v mateřské škole pro děti se zdravotním postižením. (příprava pomůcky pro komunikační rozvoj)
 1. Hra jako specifická pomůcka v mateřské škole pro děti se zdravotním postižením. (příprava pomůcky pro sociální dovednosti)
 1. Hra jako specifická pomůcka v mateřské škole pro děti se zdravotním postižením. (příprava pomůcky pro matematické představy)
 1. Hra jako specifická pomůcka v mateřské škole pro děti se zdravotním postižením. (příprava pomůcky pro jazykovou přípravu.

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

 1. Deficity dílčích funkcí (testové sady)
 2. Dramaterapeutická intervence a vzdělávání v evropských zemích (komparativní studie).
 3. Edukativní a klinická dramaterapie v ČR.
 4. Dramika a dramaterapie u dětí, žáků a klientů se zdravotním postižením (v závislosti na druhu a stupni postižení)

 

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

 1. Téma týkající se oblasti seniorů s demencí
 2. Téma týkající se oblasti seniorů s demencí
 3. Téma týkající se oblasti seniorů s demencí

 

Mgr. Veronika Růžičková Ph.D.

 1. Vlastní téma z oblasti tyflopedie

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

 1. Efektivita teatroterapeutické intervence
 2. Inkluzivní divadlo a jeho význam
 3. Naplňování základních psychických potřeb prostřednictvím paradivadelních systémů

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

 1. Jakékoliv téma z oblasti vzdělávání dětí s MP, PAS, kombi, nebo z oblasti poradenství, diagnostiky a podpory dětí/dospělých/rodin s dítětem s MP, PAS, kombi
 2. Jakékoliv téma z oblasti vzdělávání dětí s MP, PAS, kombi, nebo z oblasti poradenství, diagnostiky a podpory dětí/dospělých/rodin s dítětem s MP, PAS, kombi
 3. Jakékoliv téma z oblasti vzdělávání dětí s MP, PAS, kombi, nebo z oblasti poradenství, diagnostiky a podpory dětí/dospělých/rodin s dítětem s MP, PAS, kombi

 

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

 1. Rozvoj grafomotoriky u dětí s VPU
 2. Reedukace čtení u dětí s VPU
 3. Reedukace u dětí s VPU dyskalkulie
 4. Báseň a dítě s VPU

 Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

 1. Téma dle volby studenta – NE logopedické
 2. Téma dle volby studenta – NE logopedické
 3. Téma dle volby studenta – NE logopedické

Mgr. Jiří Kameník

 1. Využití konceptu Sandtray ve speciální pedagogice
 2. Využití kresebných metod u dětí mateřských škol ve speciální pedagogice
 3. Využití kresebných metod u žáků základních škol ve speciální pedagogice
 4. Využití kresebných metod při práci s dospělou klientelou ve speciální pedagogice
 5. Využití metody Kids´ Skills ve speciální pedagogice
 6. Využití poradenských metod ve speciální pedagogice

Mgr. Veronika Vachalová

 1. Rozvoj kompenzačních činitelů u dětí se zrakovým postižením
 2. Novinky v tyflotechnice a jejich využití v praxi
 3. Bezpečnost u osob se zrakovým postižením ve vybraném kontextu
 4. Socializace osob se sluchovým postižením
 5. Výchova a vzdělávání žáků se sluchovým postižením

(Bližší obsah bude specifikován během osobní konzultace)

Mgr. Gabriela Špinarová

 1. Kultura a umění v kontextu zrakového postižení
 2. Bezpečnost ve výchově žáků se zrakovým postižením (výchova k bezpečnosti)
 3. Přístupy k tréninku a posilování multisenzorických schopností u osob se zrakovým postižením
 4. Integrace moderních digitálních technologií do vzdělávání žáků se zrakovým postižením
 5. Vliv digitálního světa na rozvoj a sociální začlenění osob se zrakovým postižením

 Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 1. Přehledová studie zaměřená na sociální, personální a komunikativní kompetence u žáků ZŠ se zaměřením na speciální potřeby
 2. Na hudbě-založené intervence u osob se speciálními potřebami – přehledová studie
 3. Na hudbě-založené intervence u osob s psychiatrickými poruchami – přehledová studie

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

 1. Opakování vět a pseudoslov a akustická verbální paměť u dětí s ADHD

Mgr. et Mgr. Jan CHRASTINA, Ph.D., LL.M., MBA

 1. Syndrom EAN v kontextu speciální andragogiky

Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

 1. Studium českého znakového jazyka

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

 1. Rozvoj sociálních kompetencí v podmínkách zařízení pro výkon ústavní výchovy

 Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

 1. Využití AAK u dospělých osob s NKS (precizace tématu po dohodě)
 2. Využití AAK u osob seniorského věku s NKS (precizace tématu po dohodě)
 3. Plánování zaměřené na člověka a jeho využití u jedinců s SVP (precizace tématu po dohodě)

 Mgr. Pavel Kučera, Ph.D.

 1. Čtení a psaní žáků na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené
 2. Dramatizace pohádky (říkanky) v MŠ pro sluchově postižené

Mgr. Eliška Šlesingrová

 1. Tvorba logopedické pomůcky pro předškolní děti s vývojovou dysfázií (vývojovou jazykovou poruchou) a specifika jejího použití při práci s těmito dětmi
 2. Tvorba logopedické pomůcky pro děti mladšího školního věku s vývojovou dysfázií (vývojovou jazykovou poruchou) a specifika jejího použití při práci s těmito dětmi
 3. Tvorba logopedické pomůcky na rozvoj fonematického sluchu u dětí předškolního a mladšího školního věku a specifika jejího použití při práci s těmito dětmi
 4. Porovnání specifik dětské skupinové logopedické terapie v rezortu školství (v mateřských školách) a v rezortu zdravotnictví (v ambulancích, nemocnicích)

 Mgr. Bc. Ivana GROHMANN Ph.D.

 1. Homesharing
 2. Odlehčovací služba ZET jako forma podpory pečujících osob

Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.

 1. Poruchy učení u dětí s postižením

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

 1. Aplikace podpůrného opatření „tlumočník českého znakového jazyka a přepisovatel pro neslyšící“ ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základních školách
 2. Odraz zdravotního postižení v audiovizuálním umění (vytvoření databáze audiovizuálních děl ze života osob se znevýhodněním)

Mgr. Hana Karunová, Ph.D.

 1. Volné téma

—————————————————————————————————————————–

 Témata pro diplomové práce 2023/2024

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

 1. Postavení osob se ZP v období tzv. I. republiky (1918 – 1938)
 2. Podpůrná opatření I. stupně ve vzdělávání – rozsah, obsah, příležitosti a rizika
 3. Diagnostika SVP – tvorba diagnostického manuálu pro vybranou oblast (dle Katalogu podpůrných opatření)
 4. Kvalita života rodin pečujících o člena s těžkým zdravotním postižením
 5. Pregraduální VŠ studium speciální pedagogiky v ČR, analýza, komparace.
 6. Spolková činnost zdravotně postižených v ČR
 7. Historické téma z vybraného období – péče o osoby se zdravotním postižením
 8. Smlouva o poskytování sociální služby – vybrané aspekty

Prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

 1. Připravenost na školu u dětí se zdravotním postižením.
 2. Neslyšící – autoři literárních děl. (pro studující kombinace ČJ a SPPG)
 3. Zájmová činnost dospívajících a sluchové postižení v perspektivě kvality života.
 4. Profesní orientace a zájmy u žáků se sluchovým postižením.
 5. Rodičovské postoje k inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků. (analýza chatů a jiných internetových zdrojů)

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

 1. Dětská kresba jako diagnostický fenomén,
 2. Deficity dílčích funkcí (testové sady).
 3. Dramaterapeutická intervence a vzdělávání v evropských zemích (komparativní studie).
 4. Artbrut osob s psychickou poruchou.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. 

 1. Téma týkající se oblasti seniorů s demencí
 2. Téma týkající se oblasti seniorů s demencí
 3. Téma týkající se oblasti seniorů s demencí

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

 1. Tvůrčí proces v expresivních terapiích

 Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

 1. Integrace a sociální klima ve školní třídě
 2. Poetoterapie v kontextu dětí s VPU
 3. Biblioterapie v kontextu dětí s VPU

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

 1. Téma dle volby studenta – NE logopedické

Doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

 1. Inkluzívní vzdělávání žáků a studentů s PO na základní/střední škole (přesnější zaměření práce po konzultaci)

Mgr. Gabriela Špinarová

 1. Přístupy k tréninku a posilování multisenzorických schopností u osob se zrakovým postižením
 2. Integrace moderních digitálních technologií do vzdělávání žáků se zrakovým postižením
 3. Vliv digitálního světa na rozvoj a sociální začlenění osob se zrakovým postižením
 4. Rovné příležitosti pro vzdělání a profesní kariéru pro mládež se zrakovým postižením (výzvy spojené s přechodem ze vzdělávání do pracovního života a identifikace opatření pro jejich podporu)
 5. Případná další témata na základě konzultace týkající se problematiky osob se zrakovým postižením

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 1. Přehledová studie zaměřená na sociální, personální a komunikativní kompetence u žáků ZŠ se zaměřením na speciální potřeby
 2. Na hudbě-založené intervence u osob se speciálními potřebami – přehledová studie
 3. Na hudbě-založené intervence u osob s psychiatrickými poruchami – přehledová studie
 4. Efektivita muzikoterapie u osob s demencí – účast na tvorbě umbrella review

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

 1. Sběr dat pro standardizaci screeningového testu gramatiky a fonologie (GAPS)
 2. Opakování vět a pseudoslov a akustická verbální paměť u dětí s vývojovou poruchou jazyka

Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

 1. Kompetence pedagogů žáků a studentů se sluchovým postižením

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

 1. Rozvoj čtenářských kompetencí v podmínkách zařízení pro výkon ústavní výchovy

Mgr. Bc. Ivana GROHMANN Ph.D.

 1. Možnosti speciálněpedagogické intervence v rámci předmětu speciálně pedagogické péče
 2. Homesharing
 3. Odlehčovací služba ZET jako forma podpory pečujících osob
 4. Speciálněpedagogické pomůcky a nástroje vhodné k využití při předmětu speciálněpedagogické péče

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

 1. Formální a obsahové aspekty předmětu speciálně pedagogické péče u žáků základních škol s poruchou autistického spektra
 2. Formální a obsahové aspekty předmětu speciálně pedagogické péče u žáků základních škol se zrakovým postižením

Mgr. Hana Karunová, Ph.D.

 1. Volné téma
 2. Volné téma

—————————————————————————————————————————–

Termín zadání témat do STAGu a jejich schválení v systému STAG je 28. 2. 2024. Postup odpovídá normě níže! (ve zkratce – studující si téma zadá po domluvě s vyučující/m, tento pak téma schválí, poté jej schválí ředitel ÚSS a garant studijního programu a následně po těchto schváleních student 1x vytiskne, podepíše a doručí své studijní referentce).

 Dnem 15. listopadu vstoupila v platnost a je účinná vnitřní norma PdF UP: 

PdF-B-23/13 Kvalifikační práce na PdF UP

 

Seznamte se zároveň s rektorátní vnitřní normou UP č. R-B-17/08-ÚZ01: R-B-17-08-UZ01.indd (upol.cz) Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění, která vstoupila v platnost 1. září .

Další aktuální informace a pokyny sledujte na webových stránkách PdF: https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/  a ÚSS: Aktuální informace k organizaci SZZ | Ústav speciálněpedagogických studií (upol.cz).