Oddělení speciálněpedagogické propedeutiky

Oddělení je zaměřeno na disciplíny pregraduální přípravy odborných speciálních pedagogů – učitelů, poradenských pracovníků i pracovníků ve výchovných a obdobných institucích resortů školství, spravedlnosti, sociálních věcí a samozřejmě i ve sféře neziskových organizací. V rámci oddělení působí celá řada externích vyučujících, kteří zajišťují propedeutické disciplíny (lékařství, penologie, právo, psychologie ad.).

Vedoucí oddělení:

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

 • Legislativa handicapovaných
 • Právní propedeutika (Sociálně právní propedeutika)
 • Rodina se zdravotně postiženým členem
 • Seminář k závěrečné práci

Členové oddělení:

PaedDr. Pavlína  Baslerová  

 1. Poradenství I, II, III
 2. Speciálně pedagogická diagnostika
 3. Podpůrná opatření ve vzdělávání
 4. Tvorba vzdělávacích plánů (PlPP a IVP) a školních vzdělávacích programů

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

 1. Základy speciální pedagogiky
 2. Logopedie
 3. Teorie komunikace

Mgr. Ivana Horváthová, Ph.D.

 1. Základy poradenství
 2. Práce s rodinou ve specifických podmínkách
 3. Základy surdopedie
 4. Specializace v surdopedii
 5. Technické a kompenzační pomůcky v surdopedii

 Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

 1. Speciální pedagogika
 2. Speciální pedagogika 1 a 2
 3. Základy speciální pedagogiky
 4. Základy speciální pedagogiky 1 a 2
 5. Teorie speciální pedagogiky
 6. Technické pomůcky v praxi
 7. Lidé s postižením – historické aspekty

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

 1. Speciálně pedagogické poradenství
 2. Základy poradenství
 3. Aktuální teorie v poradenství
 4. Individuální práce s osobami produktivního a postproduktivního věku
 5. Kazuisticky seminář

Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.

 1. Současné trendy ve SPP
 2. Teorie SPP
 3. Socializace osob se ZP
 4. Základy SPP
 5. Interkulturní výchova a vzdělávání
 6. Terapeutické metody ve SPP

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

 1. Základy speciální pedagogiky
 2. Speciálněpedagogické poradenství
 3. Informační a komunikační technologie pro speciální pedagogy
 4. Asistivní technologie
 5. A Compendium of Educational, Social and Human Sciences
 6. Society and people with special needs

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

 1. Metodologie speciálně pedagogického výzkumu
 2. Speciálně pedagogická diagnostika,
 3. Biblioterapie, poetoterapie, muzikoterapie