Oddělení speciálněpedagogické propedeutiky a poradenství

Oddělení je zaměřeno na disciplíny pregraduální přípravy odborných speciálních pedagogů – učitelů, poradenských pracovníků i pracovníků ve výchovných a obdobných institucích resortů školství, spravedlnosti, sociálních věcí a samozřejmě i ve sféře neziskových organizací. V rámci oddělení působí celá řada externích vyučujících, kteří zajišťují propedeutické disciplíny (lékařství, penologie, právo, psychologie ad.).

Oddělení od roku 2019 převzalo odpovědnost za rozsáhlou oblast speciálně pedagogického poradenství na ÚSS PdF UP. V tomto směru je vedoucí oddělení garantem specializovaného navazujícího magisterského studia Speciální pedagogika – Poradenství. Značná část členů oddělení zajišťuje výuku poradenských disciplín ve zmíněním i dalších studijních programech garantovaných na ÚSS PdF UP.

Vedoucí oddělení:

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

 • Legislativa handicapovaných
 • Právní propedeutika (Sociálně právní propedeutika)
 • Rodina se zdravotně postiženým členem
 • Seminář k závěrečné práci

Členové oddělení:

PaedDr. Pavlína  Baslerová, Ph.D.  

 1. Poradenství I, II, III
 2. Speciálně pedagogická diagnostika
 3. Podpůrná opatření ve vzdělávání
 4. Tvorba vzdělávacích plánů (PlPP a IVP) a školních vzdělávacích programů

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

 1. Základy speciální pedagogiky
 2. Logopedie
 3. Teorie komunikace

Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.

 1. Základy poradenství
 2. Práce s rodinou ve specifických podmínkách
 3. Základy surdopedie
 4. Specializace v surdopedii
 5. Technické a kompenzační pomůcky v surdopedii

Mgr. Bc. Ivana Grohmann, DiS. Ph.D.

 1. Inkluzivní pedagogika
 2. Speciálněpedagogické poradenství
 3. Základy poradenství
 4. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
 5. Disability studies
 6. Diplomový seminář

 Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

 1. Speciální pedagogika
 2. Speciální pedagogika 1 a 2
 3. Základy speciální pedagogiky
 4. Základy speciální pedagogiky 1 a 2
 5. Teorie speciální pedagogiky
 6. Technické pomůcky v praxi
 7. Lidé s postižením – historické aspekty

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

 1. Speciálně pedagogické poradenství
 2. Základy poradenství
 3. Aktuální teorie v poradenství
 4. Individuální práce s osobami produktivního a postproduktivního věku
 5. Kazuisticky seminář

Mgr. Kristýna Pryč Krahulcová, Ph.D.

 1. Současné trendy ve SPP
 2. Teorie SPP
 3. Socializace osob se ZP
 4. Základy SPP
 5. Interkulturní výchova a vzdělávání
 6. Terapeutické metody ve SPP

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

 1. Základy speciální pedagogiky
 2. Speciálněpedagogické poradenství
 3. Informační a komunikační technologie pro speciální pedagogy
 4. Asistivní technologie
 5. A Compendium of Educational, Social and Human Sciences
 6. Society and people with special needs

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

 1. Metodologie speciálně pedagogického výzkumu
 2. Speciálně pedagogická diagnostika,
 3. Biblioterapie, poetoterapie, muzikoterapie

Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

 1. Rodina se zdravotně postiženým členem
 2. Závažná onemocnění v poradenské praxi
 3. Intervence v rodině dítěte se zdravotním postižením
 4. Sociální služby
 5. Sociální poradenství
 6. Provázení rodiny s dítětem se zdravotním postižením
 7. Poradenství u dítěte raného věku se zdravotním postižením