Oddělení senzorických poruch

Na úspěšném chodu oddělení senzorických poruch se podílejí odborníci se zaměřením na širokou oblast osob se senzorickým postižením – tedy na osoby se zrakovým a sluchovým postižením a také na osoby s hluchoslepotou.

Rozsáhlá oblast problematiky poskytování služeb, edukačního procesu a diagnostiky osob se senzorickým postižením požaduje stejně široký záběr zájmů akademických pracovníků, což jmenovaní samozřejmě splňují a to jak v rámci pedagogických, věděcko – výzkumných, publikačních, či poradenských činností.

Akademičtí pracovníci sdružení pod toto oddělení se podílejí jak na výuce studentů prezenčního
i kombinovaného studia, stejně tak studia v rámci celoživotního vzdělávání, a to jak v modulech bakalářského, magisterského, tak také doktorského studia. Výuka probíhá převážně v českém jazyce, ale oddělení garantuje také výuku akreditovanou v jazyce anglickém, německém i ruském.

Akademičtí pracovníci tohoto oddělení jsou také, v různé míře a podle zájmů, schopni zaručit tlumočení či výuku do znakového jazyka, znakované češtiny, taktilního znakového jazyka pro osoby s poruchou sluchového vnímání. Pro osoby se zrakovým postižením zabezpečují pracovníci výuku prostorové orientace a samostatného pohybu, případně průvodcovství.

 

Vedoucí oddělení:

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

 

Členové oddělení:

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

 

doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

 

Mgr. BcA. Pavel Kučera

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.