Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu

Více informací k Logopedii na ÚSS UPOL naleznete na:

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu koncentruje odborníky zaměřující na všechny složky a formy verbální i neverbální komunikace a jejich narušení a odchylky (včetně vývojových i získaných poruch učení či fyziologie a patologie orofaciální oblasti), na specializovanou problematiku symptomatických poruch řeči u osob s primárním zdravotním postižením či onemocněním (včetně syndromově podmíněných deficitů a kombinovaných vad) a na komunikační specifika osob z kulturně-jazykově odlišného prostředí (problematika bilingvismu, specifik komunikace migrantů a další). Garantuje jedinečné pětileté nestrukturované magisterské studium neučitelsky zaměřeného oboru Logopedie, které mimo jiné splňuje požadavky na zařazení absolventů práci ve zdravotnictví (http://www.obory.upol.cz/obor/logopedie/ ).

Všichni akademičtí pracovníci oddělení se různou měrou podílejí na pedagogické, vědecko-výzkumné, poradenské, konzultační, publikační a projektové činnosti, provádějí lektorskou a osvětovou činnost ve spolupráci s širší odbornou i laickou veřejností (včetně odborných a vědeckých společností a nevládních neziskových organizací), úzce kooperují se vzdělávacími i klinickými institucemi, a to jak v tuzemském, tak i mezinárodním měřítku.

Oddělení garantuje i výuku a praktický výcvik specifických technik, metodických postupů a komunikačních systémů (výcvik komunikačních systémů u osob se symptomatickými poruchami řeči, alternativní a augmentativní komunikace), a ve spolupráci se zahraničními pracovišti zkoumá, vyvíjí a ověřuje jedinečné techniky a systémy nové (např. u osob s poruchami autistického spektra, s myofunkčními orofaciálními poruchami, s poruchami hlasu). Důraz je rovněž kladen na zvládnutí speciální přístrojové techniky a pomůcek, z nichž jsou mnohé na pracovišti přímo k dispozici.

Oddělení rovněž zajišťuje výuku ve vybraných modulech pro zahraniční studenty v anglickém, německém a ruském jazyce. V rámci specifických témat je však případně možná komunikace i v jazyce slovenském, španělském, polském, francouzském a znakovém.

Vedoucí oddělení

Členové oddělení

Studenti doktorského studijního programu prezenční formy (2020/21):
Studenti doktorského studijního programu kombinované formy (2020/21) – nepřerušené studium:
  • Mgr. Barbora Červenková
  • PhDr. Lenka Dzidová
  • Mgr. et Mgr. Alena Cholevová
  • Mgr. Lucie Nohová (roz. Václavíková)
  • Mgr. Kateřina Jehličková (roz. Trojanová)
Studenti doktorského studijního programu prezenční nebo kombinované  formy (2020/21) – přerušené studium:
  • Mgr. Eva Švecová
  • Mgr. Lucie Schwarzová

Charakteristika oboru Logopedie

Studium je koncipováno jako neučitelské nestrukturované se zaměřením na fyziologii a poruchy komunikace ve všech jejích formách, včetně poruch sluchu. Studijní obor Logopedie si klade za cíl připravit absolventy oboru pro kvalifikovanou práci v resortech (odvětvích) školství, sociální péče a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech uvedené sféry, včetně poradenského systému, a to v souladu se změnami legislativních předpisů a doporučení národních i mezinárodních komisí a společností determinujících oblast terciárního vzdělávání a logopedické profese.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi mohou působit ve státních i nestátních logopedických klinických a jiných zařízeních v resortu zdravotnictví, včetně logopedických ambulancí (samostatně po splnění dalších předpokladů daných platnými normami upravujícími působnost tzv. nelékařských profesí v systému zdravotnictví), dále ve školských zařízeních, včetně poradenských pracovišť (jako nepedagogičtí pracovníci) a v institucích resortu sociálních věcí (např. v pobytových zařízeních sociálních služeb), kde mohou provádět logopedickou diagnostiku, poskytovat komplexní logopedickou péči jedincům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností, včetně sluchového postižení, či provádět specifické terapie zaměřené na narušení orofaciální oblasti. Absolventi studia mohou rovněž pokračovat v postgraduálním studiu ve studijním programu Speciální pedagogika či Logopedie (např. v zahraničí) a ve specializačním studiu ve zdravotnictví v oboru Klinická logopedie.

Státní závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky a rigorózní zkouška z Logopedie 

Oddělení zajišťuje teoretickou i praktickou výuku a ověřování znalostí v rámci předmětů souvisejích s komunikační schopností a jejími poruchami a odchylkami ve všem formách komunikace (mluvené, čtené, psané a znakové) v rámci speciálněpedagogických programů a oborů učitelského i neučitelského typu, včetně státních závěrečných zkoušek (kvalifikační studium – bakalářský stupeň, magisterský stupeň prezenční i kombinované formy studia), závěrečných zkoušek (celoživotní vzdělávání, kurzy) a rigorózních zkoušek (PhDr.) na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci doktorského studia (Ph.D.) zajišťuje výuku i ověřování znalostí u studentů doktorského studia zaměřených na oblasti související s logopedií. Tímto způsobem garantuje výuku jak v českém, tak v akreditovaných cizích jazycích. Oddělení se podílí na výuce i jiných pracovišť Pedagogické a jiných fakult Univerzity Palackého v Olomouci a na zajištění státních závěrečných, rigorózních a doktorských zkoušek a habilitačních řízení na jiných univerzitách v České republice i v zahraničí (členství či předsednictví ve zkušebních komisích a komisích pro obhajoby bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací, zpracování oponenstkých posudků).

Odkazy na další informace o oboru:
  • Přehled o oboru na webových stránkách ÚSS : Magisterské studium (M7506 Speciální pedagogika, 5 let, titul Mgr.): Logopedie
  • Informace z katalogu oborůhttp://old.obory.upol.cz/obor/logopedie/
  • Přijímací řízení pro studium v roce 2017/2018Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2017/2018
Jiné možnosti studia zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie:

Logopedii lze absolvovat rovněž jako výběrovou disciplínu zakončenou Státní závěrečnou zkouškou v rámci vybraných studijních oborů studijního programu Speciální pedagogika učitelsky zaměřených  – absolventi mohou  působit v resortu školství.

Bližší informace na Dnech otevřených dveří Pedagogické fakulty, případně prostřednictvím e-mailové komunikace a telefonní komunikace.

Pozvání na prezentace v rámci Dnů vědy:

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu srdečně zve na prezentace v rámci Dnů vědy

Dny vědy

Participace v projektu NetQues:

Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe.

http://www.netques.eu

Tiskové zprávy

Výsledky projektu

Prezentace projektu

Eu council conclusions on early detection and treatment of communication disorders in children

Slavíme World Voice Day 2016!

http://world-voice-day.org/category/wvd-events/czech-republic/

WVD_logo_transp_3345x1040px-300x93