Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu

Více informací k Logopedii na ÚSS UPOL naleznete zde

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu koncentruje odborníky zaměřující na všechny složky a formy verbální i neverbální komunikace a jejich narušení a odchylky (včetně vývojových i získaných poruch učení či fyziologie a patologie orofaciální oblasti), na specializovanou problematiku symptomatických poruch řeči u osob s primárním zdravotním postižením či onemocněním (včetně syndromově podmíněných deficitů a kombinovaných vad) a na komunikační specifika osob z kulturně-jazykově odlišného prostředí (problematika bilingvismu, specifik komunikace migrantů a další). Garantuje jedinečné pětileté nestrukturované magisterské studium neučitelsky zaměřeného oboru Logopedie, které mimo jiné splňuje požadavky na zařazení absolventů práci ve zdravotnictví (http://www.obory.upol.cz/obor/logopedie/ ).

Všichni akademičtí pracovníci oddělení se různou měrou podílejí na pedagogické, vědecko-výzkumné, poradenské, konzultační, publikační a projektové činnosti, provádějí lektorskou a osvětovou činnost ve spolupráci s širší odbornou i laickou veřejností (včetně odborných a vědeckých společností a nevládních neziskových organizací), úzce kooperují se vzdělávacími i klinickými institucemi, a to jak v tuzemském, tak i mezinárodním měřítku.

Oddělení garantuje i výuku a praktický výcvik specifických technik, metodických postupů a komunikačních systémů (výcvik komunikačních systémů u osob se symptomatickými poruchami řeči, alternativní a augmentativní komunikace), a ve spolupráci se zahraničními pracovišti zkoumá, vyvíjí a ověřuje jedinečné techniky a systémy nové (např. u osob s poruchami autistického spektra, s myofunkčními orofaciálními poruchami, s poruchami hlasu). Důraz je rovněž kladen na zvládnutí speciální přístrojové techniky a pomůcek, z nichž jsou mnohé na pracovišti přímo k dispozici.

Oddělení rovněž zajišťuje výuku ve vybraných modulech pro zahraniční studenty v anglickém, německém a ruském jazyce. V rámci specifických témat je však případně možná komunikace i v jazyce slovenském, španělském, ruském, polském, francouzském a znakovém.

Vedoucí oddělení

Členové oddělení


Studenti doktorského studijního programu prezenční formy (2023/24):

Studenti doktorského studijního programu kombinované formy (2023/24)

 

Externí spolupracovníci

Charakteristika oboru Logopedie

Studium je koncipováno jako neučitelské nestrukturované se zaměřením na fyziologii a poruchy komunikace ve všech jejích formách, včetně poruch sluchu. Studijní obor Logopedie si klade za cíl připravit absolventy oboru pro kvalifikovanou práci v resortech (odvětvích) školství, sociální péče a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech uvedené sféry, včetně poradenského systému, a to v souladu se změnami legislativních předpisů a doporučení národních i mezinárodních komisí a společností determinujících oblast terciárního vzdělávání a logopedické profese.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi mohou působit ve státních i nestátních logopedických klinických a jiných zařízeních v resortu zdravotnictví, včetně logopedických ambulancí (samostatně po splnění dalších předpokladů daných platnými normami upravujícími působnost tzv. nelékařských profesí v systému zdravotnictví), dále ve školských zařízeních, včetně poradenských pracovišť (jako nepedagogičtí pracovníci) a v institucích resortu sociálních věcí (např. v pobytových zařízeních sociálních služeb), kde mohou provádět logopedickou diagnostiku, poskytovat komplexní logopedickou péči jedincům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností, včetně sluchového postižení, či provádět specifické terapie zaměřené na narušení orofaciální oblasti. Absolventi studia mohou rovněž pokračovat v postgraduálním studiu ve studijním programu Speciální pedagogika či Logopedie (např. v zahraničí) a ve specializačním studiu ve zdravotnictví v oboru Klinická logopedie.

Státní závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky a rigorózní zkouška z Logopedie 

Oddělení zajišťuje teoretickou i praktickou výuku a ověřování znalostí v rámci předmětů souvisejích s komunikační schopností a jejími poruchami a odchylkami ve všem formách komunikace (mluvené, čtené, psané a znakové) v rámci speciálněpedagogických programů a oborů učitelského i neučitelského typu, včetně státních závěrečných zkoušek (kvalifikační studium – bakalářský stupeň, magisterský stupeň prezenční i kombinované formy studia), závěrečných zkoušek (celoživotní vzdělávání, kurzy) a rigorózních zkoušek (PhDr.) na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci doktorského studia (Ph.D.) zajišťuje výuku i ověřování znalostí u studentů doktorského studia zaměřených na oblasti související s logopedií. Tímto způsobem garantuje výuku jak v českém, tak v akreditovaných cizích jazycích. Oddělení se podílí na výuce i jiných pracovišť Pedagogické a jiných fakult Univerzity Palackého v Olomouci a na zajištění státních závěrečných, rigorózních a doktorských zkoušek a habilitačních řízení na jiných univerzitách v České republice i v zahraničí (členství či předsednictví ve zkušebních komisích a komisích pro obhajoby bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací, zpracování oponenstkých posudků).

Odkazy na další informace o stěžejním studijním programu s nejdelší tradicí v ČR:
Jiné možnosti studia zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie:

Logopedii lze absolvovat rovněž jako výběrovou disciplínu zakončenou Státní závěrečnou zkouškou v rámci vybraných studijních oborů studijního programu Speciální pedagogika učitelsky zaměřených  – absolventi mohou  působit v resortu školství.

Nově je na naší fakultě akreditován specializační kurz

Logoped ve zdravotnictví

opravňující absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání logopeda ve zdravotnictví.

Bližší informace zde

Bližší informace také na Dnech otevřených dveří Pedagogické fakulty, případně prostřednictvím e-mailové komunikace a telefonní komunikace.

Participace v projektu NetQues:

Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe.

http://www.netques.eu

Tiskové zprávy

Výsledky projektu

Prezentace projektu