Základní informace k organizaci praxí

Akademický rok 2023/24

Administrace praxí probíhá 
v systému LMS Moodle!!!!!!!!

Co dělat aneb základní postup k úspěšnému absolvování praxí

(platí pro studenty prezenčního i kombinovaného studia)

 • každá praxe má svého metodika (učitele), Přehled metodiků je uveden níže
 • povinností studentů je konzultovat předem s metodikem místo (školu, zařízení, organizaci) a požadavky k absolvování praxe
 • místo absolvování praxe musí odpovídat zadání praxe (viz LMS Moodle)
 • některé parametry praxí (např. počet dnů či hodin, ročník, semestr) lze také najít v Seznamu přednášek nebo ve STAGu, je nutné rovněž dodržet Podmínky absolvování praxí na ÚSS (viz níže)
 • absolvování praxe studenti prokážou potvrzením (nejedná se o žádný zvláštní formulář), toto potvrzení by mělo, kromě identifikace zařízení, také obsahovat stručné hodnocení a upřesnění činnosti studenta (např. jmenovaný pobýval na oddělení …, kde vykonával …)
 • studenti si průběžně vedou deník praxe (jeho formu upřesní metodik)

Přehled metodiků praxí

Praxe bakalářského studia: Praxe-bakalářského-studia
Praxe magisterského a navazujícího magisterského studia: Praxe-magisterského-a-navazujícího-magisterského-studia

Podmínky absolvování praxí na ÚSS

 1. Zařízení, v něm že je praxe vykonávána, musí odpovídat zadání příslušné praxe dle akreditačního spisu (viz anotace k praxím či LMS Moodle) a zaměření studijního oboru daného studenta.
 2. Odbornost uvádějícího pracovníka na praxi musí odpovídat jejímu zaměření a zaměření studijního oboru daného studenta.

Studenti prezenčního studia

 • studenti prezenčního studia vyplňují příslušné formuláře (Tyto nepoužívají studenti kombinovaného studia!!!) – především vyplňují:  POTVRZENI_pro_specialne_pedagogicke_praxe (schvaluje a podepisuje metodik), dále Dohodu o provedení práce (DPP) (do ní uvedou pouze počet hodin, který je v tabulce Počet proplácených dnů a hodin – nově se platí 160Kč/hod.) a dotazník k Dohodě o provedení práce (DOHODA_o_provedeni_prace_2._cast) – dle potřeby pak rovněž Smlouvy pro poskytovatele praxí (SMLOUVA_pro_organizace)
 • některé formality týkající se praxí (např. podpisy Smluv pro poskytovatele praxí, DPP, dotazníky) zajišťuje Mgr. Barbora Vlachová (barbora.vlachova@upol.cz) – praxe má ve své gesci Centrum inovací ve vzdělávání (CIV)
 • studenti postupují v následujících krocích: 1. stáhnou si tiskopis Potvrzení pro SPP praxe, 2. nechají ho vyplnit příslušnou školou, zařízením, institucí…, 3. dále nechají podepsat metodikem, 4. naskenují a vloží do STAGu nebo do LMS Moodle k příslušné předmětové zkratce, 5. pokud je vyžadována poskytovatelem praxe Smlouva, je třeba tuto předat k podpisu Mgr. Vlachové před započetím praxe, 6. po ukončení praxe musí být Mgr. Vlachové odevzdány kompletně vyplněné: DPP, dotazník, případně Smlouva pro poskytovatele praxe
 • povinností studentů je dodržovat termíny související s převzetím a odevzdáním tiskopisů!!!
 • nedodržení termínů je v rovině nesplnění studijních povinností,  student musí zažádat oficiální žádostí (viz tiskopis „Zadost“) o přidělení termínu nového – tuto žádost posuzuje ředitel ÚSS a metodik praxe
 • v případě souvislých praxí se studenti drží jejich Časového rozpisu

Orientační kalendář termínů:

Vyplněné Potvrzení pro SPP praxe nahraje student týden před nástupem na praxi!!!

Vyplněnou Dohodu odevzdá student nejpozději 14 dní po ukončení praxe!!!

Pocet_proplacenych_dnu_a_hodin_praxe

Proplácení praxí

Studenti kombinovaného studia

 • studenti kombinovaného studia nevyplňují předepsané formuláře – ani Dohody o provedení práce, ani Potvrzení pro SPP praxe – pokud to poskytovatelé praxí nevyžadují, nejsou nutné ani zvláštní smlouvy
 • pro studenty kombinovaného studia neplatí Časový rozpis souvislých praxí, praxe si plní podle svých možností (a dohody s metodikem) v daném akademickém roce
 • studenti kombinovaného studia by neměli vykonávat praxi na svém pracovišti, posouzení je v kompetenci metodika praxe

Poznámky

 • při konzultaci s metodikem či jinou zainteresovanou osobou uvádějte zkratku příslušné praxe!!!
 • používejte pouze aktuálně platné formuláře (např. se správným jménem děkana)
 • v Dohodách o provedení práce uvádějte pouze počet proplácených hodin – viz tabulka Počet proplácených dnů a hodin praxe
 • V Dohodách o provedení práce uvádějte celý název praxe

Garant praxí na ÚSS:

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.