Základní informace k organizaci praxí

Akademický rok 2021/2022

Aktualizována je tabulka týkající se proplacení hodin a dnů praxí!!!

Pozor: od letního semestru musí být používány nové Dohody o provedení práce (dotazníky zůstávají)!!!

Co dělat aneb základní postup k úspěšnému absolvování praxí

(platí pro studenty prezenčního i kombinovaného studia)

 • každá praxe má svého metodika (učitele), Přehled metodiků je uveden níže
 • povinností studentů je konzultovat předem s metodikem místo (školu, zařízení, organizaci) a požadavky k absolvování praxe
 • místo absolvování praxe musí odpovídat zadání v Metodických listech (viz níže)
 • některé parametry praxí (např. počet dnů či hodin, ročník, semestr) lze také najít v Seznamu přednášek nebo ve STAGu, je nutné rovněž dodržet Podmínky absolvování praxí na ÚSS (viz níže)
 • absolvování praxe studenti prokážou potvrzením (nejedná se o žádný zvláštní formulář), toto potvrzení by mělo, kromě identifikace zařízení, také obsahovat stručné hodnocení a upřesnění činnosti studenta (např. jmenovaný pobýval na oddělení …, kde vykonával …)
 • studenti si průběžně vedou deník praxe (tento nemusí mít žádnou předem danou formu a obsah, toto může upřesnit metodik)

Přehled metodiků praxí

Metodické listy

Podmínky absolvování praxí na ÚSS

 1. Zařízení, v něm že je praxe vykonávána, musí odpovídat zadání příslušné praxe dle akreditačního spisu (viz anotace k praxím či Metodické listy) a zaměření studijního oboru daného studenta.
 2. Odbornost uvádějícího pracovníka na praxi musí odpovídat jejímu zaměření a zaměření studijního oboru daného studenta.

Studenti prezenčního studia

 • studenti prezenčního studia vyplňují příslušné formuláře (Tyto nepoužívají studenti kombinovaného studia!!!) – především formulář Potvrzení pro SPP praxe (POTVRZENI_pro_specialne_pedagogicke_praxe) (schvaluje metodik), dále Dohodu o provedení práce (Dohoda_o_provedeni_prace) (do ní uvedou pouze počet hodin, který je v tabulce Počet proplácených dnů a hodin – viz níže) a dotazník k Dohodě o provedení práce (DOHODA_o_provedeni_prace_2._cast) – dle potřeby pak také Smlouvy pro poskytovatele praxí (Tato není nutná!!!)
 • tuto formální stránku praxí (např. převzetí příslušných formulářů) zajišťuje za Středisko pedagogických a odborných praxí Pedagogické fakulty Mgr. Barbora Vlachová (barbora.vlachova@upol.cz) – vedením střediska je pověřena doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. – doporučujeme sledovat příslušné webové stránky a výzvy na nástěnce praxí
 • studenti postupují v následujících krocích: 1. stáhnou si tiskopis Potvrzení pro SPP praxe z webu Střediska, 2. nechají ho vyplnit příslušnou školou, zařízením, institucí…, 3. dále nechají podepsat metodikem, 4. odevzdají na Středisko (k rukám Mgr. Vlachové!!!) 
 • povinností studentů je dodržovat termíny, související s převzetím a odevzdáním tiskopisů!!!
 • nedodržení termínů je v rovině nesplnění studijních povinností,  student musí zažádat oficiální žádostí (viz tiskopis „Žádost pro SPOP“ na webu) o přidělení termínu nového – tuto žádost posuzuje ředitelka ÚSS a metodik praxe
 • v případě souvislých praxí se studenti drží jejich Časového rozpisu

Orientační kalendář termínů:

Vyplněné Potvrzení pro SPP praxe odevzdá student týden před nástupem na praxi na SPOP!!!

Vyplněnou Dohodu odevzdá student nejpozději 14 dní po ukončení praxe!!!

Pocet_proplacenych_dnu_a_hodin_praxe

Proplácení praxí

Studenti kombinovaného studia

 • studenti kombinovaného studia nevyplňují předepsané formuláře – ani Dohody o provedení práce, ani Potvrzení pro SPP praxe – pokud to poskytovatelé praxí nevyžadují, nejsou nutné ani zvláštní smlouvy
 • pro studenty kombinovaného studia neplatí Časový rozpis souvislých praxí, praxe si plní podle svých možností (a dohody s metodikem) v daném akademickém roce
 • studenti kombinovaného studia by neměli vykonávat praxi na svém pracovišti, posouzení je v kompetenci metodika praxe

Poznámky

 • při konzultaci s metodikem či jinou zainteresovanou osobou uvádějte zkratku příslušné praxe!!!
 • používejte pouze aktuálně platné formuláře (např. se správným jménem děkanky)
 • v Dohodách o provedení práce uvádějte pouze počet proplácených hodin – viz tabulka Počet proplácených dnů a hodin praxe
 • V Dohodách o provedení práce uvádějte celý název praxe

Středisko pedagogických a odborných praxí

Středisko pedagogických a odborných praxí 

Garant praxí na ÚSS:

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.