Základní informace k organizaci praxí

232103232103

Akademický rok 2018/2019

Upozornění!!!

Žádáme studenty, aby zbytečně nevyplňovali smlouvy se zařízeními, pokud to tyto vyloženě nevyžadují. Smlouvy nejsou povinné!!!

V novém akademickém roce byly provedeny změny metodiků – viz Přehled metodiků níže!!!

Všichni studenti musí před absolvováním praxe oslovit svého metodika!

Doporučujeme všem studentům, dříve než osloví svého metodika praxe, aby si řádně přečetli základní informace na webu Střediska pedagogických a odborných praxí PdF (včetně informací na této stránce). Zejména je třeba dbát na vyplňování správných formulářů a dodržování termínů (toto neplatí pro studenty kombinovaného studia – viz níže). Na webu Střediska pedagogických a odborných praxí PdF jsou umístěny mimo jiné Metodické listy praxí a Harmonogram praxí.

Metodicke_listy_praxi_SPP_2018_19

Upozornění pro studenty kombinované formy studia!

Studenti kombinovaného studia nevyplňují předepsané formuláře – zejména Dohody o provedení práce a Potvrzení pro speciálněpedagogické praxe – a neplatí pro časový rozpis souvislých praxí. Jinak jsou povinni dodržovat stanovené podmínky absolvování praxí – viz níže Podmínky absolvování praxí na ÚSS.

Upozornění pro studenty kombinované formy studia!

Úvodní exkurze do spec. zařízení (USS/KAUVX) jsou organizovány samostatně studenty podle předaných instrukcí – garantem je dr. Chrastina. Exkurze do spec. zařízení (USS/KTEXZ a USS/KZEXK) garantují dr. Chrastina a doc. Kantor. V září 2018 Vám na univerzitní email adresy dr. Chrastina zašle detailní požadavky na obsah, formu i průběh exkurzí, včetně požadavků pro zpracování deníku z exkurzí.

Žádáme studenty prezenčního studia, aby dodržovali stanovené termíny odevzdání tiskopisů Potvrzení pro speciálněpedagogické praxe (viz níže Základní informace k organizaci praxí).

Středisko pedagogických a odborných praxí 

Podmínky absolvování praxí na ÚSS

Základní informace k organizaci praxí

  1. Každý obor má svého garanta, se kterým může konzultovat problematiku týkající se také obsahové stránky praxí. Podmínky úspěšného absolvování jednotlivých praxí (udělení zápočtu) stanovují před jejich započetím příslušní vyučující – metodici. Jejich seznam je uveden na těchto stránkách v Přehledu metodiků praxí (viz níže).
  2. Formální stránku praxí (převzetí příslušných tiskopisů apod.) zajišťuje PhDr. Dagmar Budíková – referentka  Střediska pedagogických a odborných praxí Pedagogické fakulty. Doporučujeme sledovat příslušné webové stránky – viz níže Aktuální výzvy pro speciálněpedagogické obory. Upozorňujeme na nutnost používat správné tiskopisy!
  3. Povinností studentů je dodržovat a respektovat všechny formality, týkající se dokumentace praxí:
  4. Povinností studentů je dodržovat termíny, související s převzetím a odevzdáním tiskopisů. Termíny vypisuje PhDr. Budíková a jsou zveřejněny na nástěnce praxí.
  5. Nedodržení termínů je v rovině nesplnění studijních povinností. Student musí zažádat oficiální žádostí (viz tiskopis „Žádost pro SPOP” na webu) o přidělení termínu nového. Tuto žádost posuzuje ředitelka ÚSS a garant praxe.
  6. Orientační kalendář termínů:

Zimní semestr Letní semestr
Říjen – listopad
převzetí tiskopisů pro praxi v letním semestru
Březen – duben
převzetí tiskopisů pro praxi v zimním semestru následujícího studijního roku
Listopad
odevzdání vyplněných tiskopisů pro praxi v letním semestru
Duben
odevzdání vyplněných tiskopisů pro praxi v zimním semestru následujícího studijního roku.

Přesné datum bude stanoveno PhDr. Budíkovou
a bude vypsáno na nástěnce praxí!

Upozornění pro 1. ročníky!!!

TISKOPISY PRO PRAXE V PRVNÍM ROČNÍKU V ZIMNÍM SEMESTRU
SE ODEVZDÁVAJÍ DO POLOVINY ŘÍJNA!!!

Přehled metodiků praxí 

Praxe bakalářského studia

Praxe magisterského a navazujícího magisterského studia

Aktuální výzvy pro speciálněpedagogické obory

Středisko pedagogických a odborných praxí 

 

Garant praxí na ÚSS:

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.