Mgr. Monika Ptáčková

 

  • Funkce: interní doktorand
  • E-mail: monika.ptackova01@upol.cz
  • Číslo dveří: 5.13 (5. patro)
  • Konzultační hodiny: úterý 9:45 – 10:30 nebo na základě předchozí domluvy (konzultace možné po domluvě osobně/online přes MS Teams)
  • Vědecko-výzkumné zaměření: logopedie, specifické poruchy učení

 

Publikační činnost

NOHOVÁ, Lucie, PTÁČKOVÁ, Monika, ŠLESINGROVÁ, Eliška, TUMOVÁ Martina, VITÁSKOVÁ Kateřina. Srozumitelnost řeči u dětí předškolního věku z pohledu zákonných zástupců (hodnocená pomocí Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu) In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska Olomouc, 2022, s. 116-130. ISBN: 978-80-244-6069-7, 224 stran.

PTÁČKOVÁ, Monika, VITÁSKOVÁ Kateřina. Vizuální rozpoznávání českých slov – pilotní ověření online experimentu. In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska Olomouc, 2022, s. 142-160. ISBN: 978-80-244-6069-7, 224 stran.

NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., ŠLESINGROVÁ E., VITÁSKOVÁ K. Speech intelligibility in preeschool children measured by Czech version of Intelligibility in Context Ccale and its educational consequences. In: EDULEARN21 Proceedings, IATED Academy, 2021, s. 7427-7434. ISBN: 978-84-09-31267-2.

NOHOVÁ, Lucie, PTÁČKOVÁ, Monika, ŠLESINGROVÁ, Eliška. Hodnocení srozumitelnosti řeči prostřednictvím Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu. In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie), Olomouc, 2020, s. 106-121. ISBN: 978-80-244-5883-0, 196 stran.

PTÁČKOVÁ, Monika. Vliv vlastností slov na čtení osob s dyslexií a bez dyslexie v českém jazykovém prostředí. In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie), Olomouc, 2020, s. 122-135. ISBN: 978-80-244-5883-0, 196 stran.

PTÁČKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Innovation of Study Courses for Speech-Language Therapy Students with a Focus on Experimental Interdisciplinary Research in Special Education and Related Disciplines. Investigación, Innovación docente y TIC. Nuevos horizontes educativos., s. 1148-1157.

PTÁČKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Orthographic neighbourhood in Czech language and its use in research of reading impairment. Linguistic Frontiers 3, 1, 54-59, Dostupné z: Sciendo https://doi.org/10.2478/lf-2020-0007.

PTÁČKOVÁ, M., LUKÁŠKOVÁ, K., KREJČOVÁ L., KARUNOVÁ H. (2019). Dyslexia from special education and neuroscientific perspective: selected aspects of the first stage of the research. Journal of exceptional people. vol. 2, no 15, pp. . ISSN 1805-4978.

JIRÁSKOVÁ, Monika. Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí se zaměřením na fonologické zpracování [online]. Olomouc, 2019 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/3cb4iz/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Hana Karunová, Ph.D..

 

Účast na konferencích

IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny, IX. konference mladých vědeckých pracovníků, 29. – 30. března 2022, aktivní účast (Možnosti online sběru dat v logopedickém výzkumu)

Logoden, 23. září 2021, Praha, aktivní účast (Význam hodnocení srozumitelnosti řeči v kontextu včasné diagnostiky narušené komunikační schopnosti)

VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, 13. – 14. října 2020, aktivní účast (Vliv vlastností slov na čtení v českém jazykovém prostředí)

XIII. ročník konference Studentské vědecké odborné a umělecké činnosti, 2019, PdF UP v Olomouci 1. místo v sekci Speciálněpadagogické obory – soutěžní práce s názvem „Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí se zaměřením na fonologické zpracování“.

Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů Výzvy pro učitele v 21. století, 6.–7. listopadu 2019, Olomouc, aktivní účast v posterové sekci (Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí)

XIII. Congreso Internacional de Educación e Innovación, 18–20. prosince 2019, Granada, aktivní účast virtuálně (Ptáčková, M., Vitásková K.: Innovation of study courses for speech-language therapy students with a focus on experimental interdisciplinary research in special education and related disciplines.)