Mgr. Viktorie Hedvika Pudelková (roz. Plawná)

Email: viktoriehedvika.pudelkova01@upol.cz

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové či osobní domluvy

Zaměření: LOGOPEDIE, porozumění, kognitivně komunikační poruchy, osoby s neurokognitivními poruchami, symptomatické poruchy řeči u emocionálních behaviorálních poruch

Publikační činnost:

  • PLAWNÁ, V. H., 2022. Porozumění řeči u osob s neurokognitivními poruchami. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií. Vedoucí práce: Mgr. Lucie Nohová.
  • PLAWNÁ, V.H., NOHOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2022). Porozumění větám u pacientky s mírnou kognitivní poruchou amnestického typu: kazuistika. Listy klinické logopedie6(2), 21-26. doi: 10.36833/lkl.2022.023

Projektová činnost:

  • Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a neurovývojového bádání“ PdF UP, 2022/2023, IGA_PdF_2022_014, hlavní řešitel: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.. Spoluřešitel.