PhDr. Alena Hlavinková, Ph.D.

den čas
Konzultace: pondělí
9.00-11.00
další dny dle domluvy
Jiné termíny dle domluvy
Pátek: dle domluvy (pro studenty dálkového studia)

funkce: odborný asistent
tel: 585 635 338
e-mail: alena.hlavinkova@upol.cz, alca.rihova@email.cz
číslo dveří: 2.74
Vědecko-výzkumné zaměření:

Logopedie, problematika poruch autistického spektra

ODBORNÁ ČINNOST

Články

 1. ŘÍHOVÁ, A. Logopedická intervence u osob poruchou autistického spektra. In: Efeta otvor sa, Martin: Osveta, 2009. ISSN 1335-1397.
 2. ŘÍHOVÁ, A. Alternativní a augmentativní komunikace jako součást logopedické intervence u klientů s poruchou autistického spektra. Česká logopedie, Praha: Logopedická společnost Miloše Sováka, 2010.
 3. ŘÍHOVÁ, A. Komunikace zdravotníků s klientem s poruchou autistického spektra. In: Sestra, Praha: Mladá fronta, 2010. ISSN 1210-0404.
 4. ŘÍHOVÁ, A. Logoped jako důležitý odborník v péči o osobu s poruchou autistického spektra v raném věkovém období. Mezinárodní vědecká konference Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární pedagogiky. 27.ledna 2010. In: sborník Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních oborů. Olomouc: UP, 2011, s. 76–84. ISBN 978-80-244-2774-4.
 5. ŘÍHOVÁ, A. Analysis of the Current Situation in Care provided in Early Age and Speech Therapy Intervention in Individuals with Autistic Spectrum Disorder. In: e-Pedagogium. Olomouci. PdF, 2011, s. 38–54. ISSN 1213-7758.
 6. ŘÍHOVÁ, A. Co by měl zdravotník vědět o PAS. In: Sestra, Praha: Mladá fronta, 2011. č. 4/2011, ročník 21, s. 23–24. ISSN 1210-0404.
 7. ŘÍHOVÁ, A. Kazuistika dítěte s dětským autismem. In: Efeta otvor sa, Martin: Osveta, ročník XXI. 2/2011, s. 13–18. ISSN 1335-1397.
 8. ŘÍHOVÁ, A. Poruchy autistického spektra (pomoc pro rodiče dětí s PAS). In: Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2011, 10/2011. ISSN 1212-9607.
 9. ŘÍHOVÁ, A.; URBANOVSKÁ, E.; KRAHULCOVÁ, K. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In: sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2. 3.–3. 2011. S 644–648. ISBN 978-80-244-2966-3.
 10. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. The role of speech-language therapists in modern differential diagnostics of nonverbal communication. In TRZECI, T. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej– wykładnia teoretyczna i empiryczna. Praca zbiorowa pod redakcja Adama Stankowskiego i Anny Kurzei. Univwersytet Slaski: Gnome, 2012, s. 210–216. ISBN 978-8363268-14-5.
 11. ŘÍHOVÁ, A. Reflexe rodičů dětí s poruchou autistického spektra na stávající stav v poskytování péče o osoby s PAS v raném věkovém období. In sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2. 3.–3. 2011. s. 222–229. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-2966-3.
 12. ŘÍHOVÁ, A. Možnosti stimulace komunikační schopnosti u klientů s poruchou autistického spektra. In: Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.–7.9.2011. Hradec Králové, Gaudeamus, vyd. 1., s. 467–478. ISBN 978-80-7435-161-7.
 13. ŘÍHOVÁ, A.; KRAHULCOVÁ, K.; URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In: Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.–7.9.2011. Hradec Králové, Gaudeamus, vyd. 1., s. 440–449. ISBN 978-80-7435-161-7.
 14. VITÁSKOVÁ, K.; ŘÍHOVÁ, A. Role logopeda v moderní diferenciální diagnostice neverbální složky komunikace. VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne. „Nowe tendencje w pedagogice specjalnej- wykładnia teoretyczna i empiryczna”. Ustroń, 16.–18. listopada 2011. Sborník (v přípravě).
 15. ŘÍHOVÁ, A. a kol. Poruchy autistického spektra (pomoc pro rodiče dětí s PAS). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2677-8.
 16. ŘÍHOVÁ, A.; VITÁSKOVÁ, K. Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra (odborná publikace pro logopedy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-2908-3.
 17. ŘÍHOVÁ, A.; VITÁSKOVÁ, K. Znalost problematiky poruch autistického spektra u klinických logopedů a jejich interdisciplinární angažovanost v rámci intervenčního přístupu k této klientele – principiální faktory determinující efektivitu inkluzivního vzdělávání. XIII Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. 14. 3. 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Sborník (v přípravě).
 18. URBANOVSKÁ, E; ŘÍHOVÁ, A; KRAHULCOVÁ, K. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. XIII Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. 14. 3. 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Sborník (v přípravě).
 19. MLČÁKOVÁ, R.; VITÁSKOVÁ, K.; ŘÍHOVÁ, A. The Impact of the Symptoms of Specific Language Impairment on Contemporary Education and Counseling – the Necessity of Speech and Language Therapy Approach at Schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 3rd. International Conference on New Horizons in Education – INTE 2012. Volume 69, 24 December 2012, Pages 1973–1982. [on line]. [cit. 17-01-2013]. Dostupné z:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281204044X.
 20. ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. MLČÁKOVÁ, R. Komparativní studie aplikace výměnného obrázkového komunikačního systému u osob s poruchami autistického spektra. In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava, 3. –4. 10. 2012. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-89256-94-5.
 21. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Současná situace v poskytování logopedické intervence osobám s poruchou autistického spektra v České republice v reflexi speciálních pedagogů. Špeciálny pedagóg. Časopis pro špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty v Prešově, 2012. S. 3–11. roč., č. 2. ISSN 1338-6670.
 22. MLČÁKOVÁ, R., ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Strategie zvyšující efektivitu komunikačního procesu s jedincem s poruchou autistického spektra. In REGEC, V. (ed.). Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. S. 157–170. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3190-1.
 23. ŘÍHOVÁ, A. Analýza současného stavu poskytované logopedické intervence u osob s poruchou autistického spektra v České republice – reflexe z aspektu klinických logopedů. Polsko, Zielnova Góra, 2012 (v přípravě).
 24. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. The Current Role of Speech-Language Therapists in the Diagnosis and Complex Intervention in Children with Autism Spectrum Disorder in the Czech Republic. Procedia – Social and Behavioral Sciences. International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Volume 69, 24 December 2012, Pages 1973–1982. [on line]. [cit. 17-01-2013]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812056200.
 25. ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. MLČÁKOVÁ, R. Logopedická intervence u dětí s poruchami autistického spektra v České republice. Chorvatsko, Opatia, 2012 (v přípravě).
 26. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. The interdisciplinary cooperation of Czech speech-language therapists within autism spectrum disorder intervention. 37 th Annual Meeting of the Georgia Educational Research Association (October 18–20, 2012) at the Coastal Georgia Center in Savannah. (v přípravě).
 27. VITÁSKOVÁ, ŘÍHOVÁ, A. Specifika narušené neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra – teoretická východiska a partikulární výsledky výzkumných šetření. Sborník. XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 7.–8. 3. 2013. Olomouc. (v přípravě).
 28. VITÁSKOVÁ, K. a kol. 2013. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu. Výsledky partikulárních výzkumných šetření . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3433-9.
 29. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Raný vývoj komunikace a preverbální vokalizace u osob s poruchami autistického spektra. In Logopaedica, 2013 (v přípravě)
 30. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Disruption of nonverbal communication in people with autism spectrum disorders in the reflection of speech therapists from the Czech Republic. Polsko, Zielnova Góra, 2013 (v přípravě).
 31. VITÁSKOVÁ, K. ŘÍHOVÁ, A. Narušení neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na deficity dotýkající se recepce a exprese mimických projevů. Ustroň, 2013.
 32. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Narušení neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na deficity zasahující zrakový kontakt v reflexi logopedů České republiky. Hradec Králové. Komunikace a handicap (v přípravě).
 33. VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Strategie zvyšující funkčnost komunikačního procesu v rámci interakce jedinec s poruchou autistického spektra a sociální pracovník vedoucí k zefektivnění komunikace v rodině s dítětem s PAS. Hradec Králové. Hradecké dny sociální praxe (v přípravě).

Publikace

 1. ŘÍHOVÁ, A. a kol. Poruchy autistického spektra (pomoc pro rodiče dětí s PAS). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2677-8.
 2. ŘÍHOVÁ, A.; VITÁSKOVÁ, K. Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra (odborná publikace pro logopedy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. (v přípravě).

Recenze

 1. ŘÍHOVÁ, A. Nick Dubin: Šikana dětí s poruchami autistického světa, Praha: Rodina a Škola, 2009. ISSN: 0035-7766.
 2. ŘÍHOVÁ, A. Donna Williams: Nikdo nikde, Praha: Psychologie Dnes, 2010. ISSN: 1212-9607.
 3. ŘÍHOVÁ, A. Viktor Lechta a kol.: Základy inkluzivní pedagogiky. Dostupné na: http://obchod.portal.cz/produkt/zaklady-inkluzivni-pedagogiky/, [20. 8. 2010]
 4. ŘÍHOVÁ, A. Lisá, E. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Dostupné na:http://obchod.portal.cz/produkt/hry-k-rozvoji-socialnich-kompetenci-zaku-1-stupne-zs/, [9. 9. 2010]
 5. ŘÍHOVÁ, A. Viktor Lechta : Koktavost. Integrativní přístup. Dostupné na: http://obchod.portal.cz/recenze/koktavost-vazana/30398/ , [10.12.2010]
 6. ŘÍHOVÁ, A. Věra Pokorná: Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Dostupné na:http://obchod.portal.cz/produkt/vyvojove-poruchy-uceni-v-detstvi-a-dospelosti/, [20.3.2011]

Aktivní vystoupení na konferencích

 1. 16.9.2009: III. Konference výzkumného záměru PdF MU „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Příspěvek – Poruchy autistického spektra z aspektu logopedického.
 2. 30.9. 2009: XI. Mezinárodní konference k problematice prevence sociálně pedagogických jevů s názvem „Prevence násilí“. Vsetín. Příspěvek – Šikana u osob s poruchou autistického spektra.
 3. 8.10.2009: XVII. Ročník Evropských dnů handicapu, Workshop s názvem „Podívejte se, co umíme“. Ostrava. Příspěvek – Narušená komunikační schopnost u osob s poruchou autistického spektra.
 4. 4.3.2010: VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. UP Olomouc. Příspěvek – Dítě s poruchou autistického spektra v raném věkovém období v kontextu rodiny.
 5. 14.9.2010: Kultúra školy a výchovných zariadení, Pedagogicka fakulta UK Bratislava, Katedra sociálnej pedagogiky, Šoltésova 4, Bratislava, ve dnech 13. – 14. semptembra 2010. Příspěvek s názvem: Klima školy v procesu edukace klientů s poruchou autistickeho spektra na běžném typu základní školy.
 6. 3.3.2011: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Konference. UP Olomouc. Příspěvek – Reflexe rodičů dětí s poruchou autistického spektra na stávající stav v poskytování péče o osoby s PAS v raném věkovém období.
 7. 13. 10. 2011: Konference k oslavě u příležitosti 60. výročí založení logopedické školy. 13. – 14. 10. 2011. UP Olomouc. Příspěvek: Reflexe speciálních pedagogů na stávající situaci v poskytování logopedické intervence u klientů s poruchou autistického spektra. Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.; Mgr. Alena Říhová.

Projektová činnost

 1. Analýza současného stavu poskytované péče v raném věku a logopedické intervence u osob s poruchou autistického spektra. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2010_020. Funkce: řešitel.
 2. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci.PdF_2010_018. Funkce: spoluřešitel.
 3. Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2011_010. Funkce: řešitel.
 4. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace. Fond rozvoje vysokého školství. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011/2012. Funkce: řešitel.
 5. Narušená komunikační schopnost z pohledu dopadu její symptomatologie na interdisciplinární spolupráci odborníků a rodiny v komplexní intervenci – specifická role speciálního pedagoga a logoped. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. 2012/2013. PdF_2012_012. Funkce: spoluřešitel.
 6. Komunikační deficity u vybraných forem narušené komunikační schopnosti se zaměřením na posuzování dílčích determinantů verbální a neverbální složky komunikace ve speciálně pedagogické praxi. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. 2013/2014. PdF_2012_021. Funkce: spoluřešitel.

Výstupy k projektu

ÚVOD K MODIFIKACI ANOTACÍ doc formát
Rozvrhová akce: USS/UKOV (Kombinované vady) PŮVODNÍ ANOTACE doc formát MODIFIKOVANÁ ANOTACE doc formát
Rozvrhová akce: KSP/KOVAD (Kombinované vady) PŮVODNÍ ANOTACE doc formát MODIFIKOVANÁ ANOTACE doc formát
Rozvrhová akce: KSP/OKKV 1 (Kombinované vady 1) PŮVODNÍ ANOTACE doc formát MODIFIKOVANÁ ANOTACE doc formát
Rozvrhová akce: USS/UKOV (Kombinované vady) PŮVODNÍ ANOTACE doc formát MODIFIKOVANÁ ANOTACE doc formát

Vzdělávací kurzy, semináře

 1. Kurz usnadňované komunikace (6. 3. 2005). Vedený: Mgr. Catherine Božoňovou, uskutečněný na Vyšší odborné škole sociální CARITAS, Olomouc.
 2. Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra (8. – 9. 11. 2007) pořádající organizace: APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) Praha
 3. Základy vzdělávání a péče o občany s autismem. 12.-13.3.2010, 26.-27.3.2010, 9.-10. 4.2010, Autistik, Ing. Miroslava Jelínková, CSc. (lektorka), Praha
 4. Alternativní a augmentativní komunikace, Akreditováno MPSV ČR pod č. 2008/118 – SP. 16 hodin Lektor: Mgr. Lucie Laudová, místo konání: Praha, 29. – 30. 4.2010.
 5. Jak stanovit úroveň porozumění u postižených autismem. Jak učit postižené autismem vyjádřit svůj názor. Možnosti a obtíže. Seminář odborníků z Centra pro konkrétní komunikaci v Gentu. Pořadatel: Autistik, 17.12.2010, Praha. Lektoři: Martens, A. Aerts, I.
 6. Nácvik funkční verbální komunikace u dětí předškolního věku. 31.5.2011, APLA, Praha. Místo: Praha, Dolanská. Lektor: Mgr. Romana Straussová.

Užitečné odkazy:

Informace pro studenty

Anotace předmětů zimního semestru

2013/2014

Zkratka Forma Předmět
KSP/LOGO5 CVIČENÍ LOGOPEDIE 5 doc formát
USS/ALO1 PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE 1 doc formát
USS/JFL1 SEMINÁŘ FONETIKA A LOGOPEDIE 1 doc formát
USS/NAL1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA LOGOPEDICKÁ doc formát
USS/SLO3 CVIČENÍ LOGOPEDIE 3 doc formát
USS/ULGP PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE doc formát
USS/ULOG PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE doc formát

 


Archiv

Anotace předmětů letního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
KSP/LOGO4 CVIČENÍ LOGOPEDIE 4 doc formát
USS/LIND CVIČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM doc formát
USS/LOG2 SEMINÁŘ LOGOPEDIE 2 doc formát
USS/NAL4 PŘEDNÁŠKY SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA LOGOPEDICKÁ 4 doc formát
USS/OLO1 PŘEDNÁŠKY LOGOPEDIE 1 doc formát
USS/OLO3 PŘEDNÁŠKY LOGOPEDIE 3 doc formát
USS/PLO1 PŘEDNÁŠKY LOGOPEDIE 1 doc formát
USS/ULOG PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
KSP/LOGO 5 CVIČENÍ LOGOPEDIE 5 doc formát
USS/ALO1 PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE 1 doc formát
USS/JFL1 SEMINÁŘ FONETIKA A LOGOPEDIE 1 doc formát
USS/NAL1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA LOGOPEDICKÁ doc formát
USS/PLO2 CVIČENÍ LOGOPEDIE 2 doc formát
USS/SLO3 CVIČENÍ LOGOPEDIE 3 doc formát
USS/ULGP PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE doc formát
USS/ULOG PŘEDNÁŠKA LOGOPEDIE doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
NAL1 seminář Spec. ped. andragogika logopedická 1 doc formát
LOGO3 seminář Logopedie 3 doc formát
ULGP cvičení Logopedie doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2010/2011

Zkratka Forma Předmět
KSP/ALO1 CVIČENÍ VOLITELNÁ LOGOPEDIE 1 doc formát
KSP/MLOG2 CVIČENÍ LOGOPEDIE 2 doc formát
KSP/OKLO1 CVIČENÍ LOGOPEDIE 1 doc formát
KSP/ULOG1 CVIČENÍ UVEDENÍ DO LOGOPEDIE 1 doc formát

Anotace předmětů letního semestru

2009/2010

Zkratka Forma Předmět
KSP/LOGO2 SEMINÁŘ LOGOPEDIE 2 doc formát