Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.

funkce: odborná asistentka, koordinátorka Centra podpory studentům se specifickými potřebami pro studenty s omezením hybnosti
tel: 585 635 343
e-mail: evaurb@atlas.cz; e.urbanovska@upol.cz
Číslo dveří: 3.69

Konzultační hodiny:

Úterý: 14:00 – 15:30

Pátek: Dle předchozí dohody (pro studenty dálkového studia)

 

Odborná praxe:

Odborná praxe v průběhu doktorského studia:

Speciální pedagog na SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov

Koordinátor Centra podpory studentům se specifickými potřebami pro studenty s tělesným postižením.

Odborná stáž – Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

Studijní pobyt – Uniwersytet Jagielloński, Krakow

Studijní pobyt – Valdosta State University, Georgia, USA

Odborná stáž – Jedličkův ústav a školy, Praha

Kurzy:

Augmentativní a alternativní komunikace

Základy vzdělávání a péče o občany s autismem

Basální stimulace

Krizová intervence

 

Účast na konferencích:

 8.10.2009: XVII. Ročník Evropských dnů handicapu, Ostrava. Workshop s názvem „Podívejte se, co umíme“. Příspěvek: URBANOVSKÁ, E. Vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra.

4.3.2010: XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference, Pedagogická fakulta UP Olomouc, ÚSS. Příspěvek: URBANOVSKÁ, E. Dospívání lidí s poruchami autistického spektra a jejich vliv na rodinu. Profesní adjustace a pracovní uplatnění lidí s PAS.

 1. 9. 2010: Kultúra školy a výchovných zariadení, Pedagogická fakulta UK Bratislava, Katedra sociálnej pedagogiky. Příspěvěk: URBANOVSKÁ, E. Klima školy jako důležitá determinanta výchovně-vzdělávacího procesu na škole pro žáky s kombinovaným postižením. 
 1. – 3. 3. 2011: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konference, Pedagogická fakulta UP Olomouc, ÚSS. Příspěvek: HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Resilience rodin s dítětem s vadou sluchu. 
 1. – 3. 3. 2011: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference, Pedagogická fakulta UP Olomouc, ÚSS. Příspěvek: URBANOVSKÁ, E. Student s poruchami autistického spektra na střední škole.
 2. – 3. 3. 2011: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference, Pedagogická fakulta UP Olomouc, ÚSS. Příspěvek: HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením.
 1. – 3. 3. 2011: XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference, Pedagogická fakulta UP Olomouc, ÚSS. Příspěvek: ŘÍHOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., KRAHULCOVÁ, K. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. 
 1. – 7. 9. 2011: Mezinárodní konference: Komunikace a handicap. PdF UHK, Katedra speciální pedagogiky, Hradec Králové. Příspěvek: HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením.
 1. – 7. 9. 2011: Mezinárodní konference: Komunikace a handicap. PdF UHK, Katedra speciální pedagogiky, Hradec Králové. Příspěvek: ŘÍHOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením.
 1. 10. 2011: XIX. ročník Evropských dnů handicapu, Ostrava. Seminář „Příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích EU“. Příspěvek: URBANOVSKÁ, E., VYMAZALOVÁ, E. Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi.
 1. 2. 2012: Konference „Autisté nikoli v autu“, MŠ, ZŠ, PŠ Elpis Brno. Příspěvek: URBANOVSKÁ, E. Profesní příprava osob s poruchami autistického spektra.
 1. 3. 2012: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. ÚSS PdF UP, Olomouc. Příspěvek: URBANOVSKÁ, E., KRAHULCOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. 
 1. – 5. 2. 2015: Konference PhD Existence PhD Existence V . Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji). Katedra psychologie FF UP, Olomouc: Poster: URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., ZEDKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., DOKOUPILOVÁ, I., SOLDÁNOVÁ, J. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu.

Publikační činnost:

 

Monografie:

 DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4432-1.

KROUPOVÁ, K. a kol. Slovník speciálněpedagogické terminologie., Grada: 2016. ISBN: 978-80-247-5264-8.

 Odborné články:

URBANOVSKÁ, E. Pedagogická intervence u dětí s poruchami autistického spektra. In E-pedagogium. Olomouc: E-pedagogium, 2010. ISSN 1213-7499.

POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Osoby s postižením v pojetí adolescentů. In Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: Hanex, 2010. ISBN 978-80-7409-036-3.

URBANOVSKÁ, E. Dospívání lidí s poruchami autistického spektra a jejich vliv na rodinu. Profesní adjustace a pracovní uplatnění lidí s PAS. In E-pedagogium. Olomouc: E-pedagogium, 2010. ISSN 1213-7499.

URBANOVSKÁ, E. Student s poruchami autistického spektra na střední škole. In Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. dramaterapeutické konferencepořádané na téma „Teorie praxi – Praxe teorii“. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2966-3.

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. dramaterapeutické konferencepořádané na téma „Teorie praxi – Praxe teorii“. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2966-3.

ŘÍHOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., KRAHULCOVÁ, K. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. dramaterapeutické konferencepořádané na téma „Teorie praxi – Praxe teorii“. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2966-3.

URBANOVSKÁ, E. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. In Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2775-1.

URBANOVSKÁ, E. Die berufliche Vorbereitung von Personen mit Stӧrungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik – eine Analyse. In Zeitschrift für Heilpädagogik. Würzburg: Verband Sonderpädagogik e. V., 2012. ISSN 0513-9066.

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-161-7.

ŘÍHOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-161-7.

RŮŽIČKA, M., SEBKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. Storytelling as a method of development for preschool children in kindergarten. Proceedings Barcelona Edulearn, 2015.

HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. s. 248 – 259.  Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2015. ISSN: 2256-0629.

RÚŽIČKA, M., URBANOVSKÁ, E., MRHÁLKOVÁ, L. Snoezelen as an auxiliary method in the education of pupils with multiple disabilities. In ICERI 2015. s. 8460 – 8466. Seville: IATED Academy. 2015. ISBN: 978-84-608-2657-6.

Příručky:

ŘÍHOVÁ, A. a kol. Poruchy autistického spektra (pomoc pro rodiče dětí s PAS). Olomouc: VUP, 2011. ISBN 978-80-244-2677-8.

URBANOVSKÁ, E. Jak pracovat se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: VUP, 2011. ISBN 978-80-244-2678-5.

Recenze:

URBANOVSKÁ, E. (rec.): PREISSMANN, CH. Život s Aspergerovým syndromem. Příběh psychoterapie. Praha: Psychologie Dnes, 2010, 16 (10), 63. ISSN 1212-9607.

URBANOVSKÁ, E. (rec.): POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Olomouc: E-pedagogium, 2010. ISSN 1213-7499.

URBANOVSKÁ, E. (rec.): FINKOVÁ, D., MITRYCHOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. 

URBANOVSKÁ, E. (rec.): POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 

Účast na řešení projektů: 

Analýza současného stavu poskytované péče v raném věku a logopedické intervence u osob s poruchou autistického spektra. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2010_020. Funkce: spoluřešitel

Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2010_018. Funkce: hlavní řešitel

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. Fond rozvoje vysokého školství. 2603/2011/G5. Funkce: spoluřešitel

Efektivita postupů k podpoře rodinné resilience. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2010_011. Funkce: spoluřešitel                                   

Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2010_009. Funkce: spoluřešitel

Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. IGA_PdF_2014_007.  Funkce: spoluřešitel

Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením – I. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci. PdF_2015_013. Funkce: spoluřešitel