Mgr. Bc. Ivana GROHMANN, DiS., Ph.D.

Výsledek obrázku pro disability studies

Konzultační hodiny: 

Pondělí: 7:30-8:00
Úterý: 7:30-8:00
Středa: 7:30-8:00
Pokud možno dle předchozí  e-mailové domluvy předem.

Ve zkouškovém období konzultace předem dle e-mailové domluvy.


Pracovna: 2.75

Pozice: Odborný asistent, koordinátor pro externí vyučující

e-mail: ivana.grohmann@upol.cz

Zaměření: psychopedie, somatopedie, školská inkluze, sociální inkluze, disability studies, speciálněpedagogická andragogika, speciálněpedagogické poradenství, inkluzivní pedagogika, homesharing

Vyučované předměty 2023 ZS:
KVV/JNP@: Návštěvník muzea s postižením
KVV/KJNP@: Návštěvník muzea s postižením
USS/UINP: Inkluzivní pedagogika
USS/ISP1: Speciálně pedagogická intervence 1 (MZ)
USS/KISP1: Speciálně pedagogická intervence 1 (MZ)
USS/GZPO: Základy speciálněpedagogického poradenství
USS/KGZPO: Základy speciálněpedagogického poradenství
USS/OPO1: Speciálněpedagogické poradenství 1

Vyučované předměty 2024 LS:
KISP2/Speciálně pedagogické intervence 2 (rezort školství)
KTPOR/Speciálněpedagogické poradenství
KVPOR/Speciálněpedagogické poradenství
KZEXZ/Exkurze do speciálních zařízení
KCINP/Inkluzivní pedagogika pro muzikoterapeuty
KUDSB/Disability studies 
KUDST/Disability studies 

Vyučované předměty 2023 LS:
USS/UDST: Disability studies
USS/KUDST: Disability studies
USS/UINP: Inkluzivní pedagogika
USS/KJINP: Inkluzivní pedagogika
USS/JINP: Inkluzivní pedagogika
USS/ISP2: Speciálněpedagogická intervence 2 MŠMT
USS/KJSPO: Speciálněpedagogické poradenství
USS/KISP1: Speciálněpedagogická intervence 1 MZ
USS/KISP2: Speciálněpedagogická intervence 2 MŠMT

Publikační činnost a příspěvky na konferencích:

2014
HRUBEŠOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, A. Etické aspekty v pomáhajících profesích. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Prešov, 3. listopadu, 2014, s. 288-293. ISBN 978-80-555-0894-8. (příspěvek ve sborníku)

2015
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz osob s mentálním postižením v českém hraném porevolučním filmu. In Sborník z konference III. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc, 17. – 18. března, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4. (příspěvek ve sborníku)
HRUBEŠOVÁ, I. Fenomén mentální jinakosti ve filmu: Člověk s Downovým syndromem v hlavní roli (analýza filmu Yo también (Já taky, 2009). In: Sborník z konference Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potřebami. (17. – 18. september 2015, Prešov). ISBN 978-80-555-1423-9. (příspěvek ve sborníku)
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz člověka se zdravotním postižením ve filmu – jak působí? Analýza filmu Maska (Mask, 1985). In: Sborník z konference Provázení rodin dětí se vzácným onemocněním (13. listopadu 2015, Olomouc). Dostupný z: http://centrumprovazeni.cz/ebooks/centrum-provazeni-sbornik/flipviewerxpress.html (příspěvek ve sborníku)

2016
HRUBEŠOVÁ, I. Sociální role člověka se zdravotním postižením mediálně konstruovaná: teorie re/prezentace zdravotního postižení ve filmové tvorbě. In: CHRASTINA, J. et al. 2016. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti – výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4888-6. (kapitola v knize)
HRUBEŠOVÁ, I. Působení sociálního prostředí na kvalitu života lidí s disabilitou: film jako zdroj možných stereotypních zobrazení a představ. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5059-9. (kapitola v knize)
HRUBEŠOVÁ, I. Příklad mediálně konstruované sociální role člověka s mentální jinakostí: analýza filmu osmý den (Le huitième jour, 1996). In: Mezinárodní online konference Výzkum v sociálních a humanitních vědách – nové pohledy 2016 (27.–29. ledna 2016). (příspěvek ve sborníku)
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz zdravotního postižení v českém hraném filmu. Speciální pedagogika.  2016, č. 3, s. 210-223. ISSN 1211-2720. (článek v časopise)
HRUBEŠOVÁ, I., CHRASTINA, J. LUDÍKOVÁ, L., PETROVÁ, N., HORVÁTHOVÁ, I. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 601–608. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2016/B11/S03.076. (příspěvek ve sborníku)
KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA J., ŠPATENKOVÁ, N., HRUBEŠOVÁ, I., PETROVÁ, N. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 843–850. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.108 (příspěvek ve sborníku)

2017
HRUBEŠOVÁ, I., HORVÁTHOVÁ, I. Инклюзивное образование и факторы, оказывающие влияние на выбор профессионального пути учащимися с нарушениями слуха в чешской республике / Inclusive Education and Factors affecting choice career of pupils with hearing disability in Czech republic. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (26.-27. May 2017, Academy of Technologies, Rezekne, Latvia), vol. 3. pp. 51-59. ISSN 1691-5887. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2367 (příspěvek ve sborníku)
HORVÁTHOVÁ, I., HRUBEŠOVÁ, I. (2017) University teachers in the inclusive education process of students with hearing impairment. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, 24 – 30 August, 2017, Book 3, vol. 5, pp. 641-648. ISBN 978-619-7408-22-5 / ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/35/S13.084 (příspěvek ve sborníku)
TOMALOVÁ, P., MAŠTALÍŘ, J., DUPALOVÁ, P., MICHALÍK, J., HOUSEROVÁ, J., HRUBEŠOVÁ, I., RYGALOVÁ, I., KOLÁŘOVÁ, H. Co je dobré vědět? … při péči o nemocné dítě…. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 195 s. ISBN 978-80-244-5145-9.

2018
HRUBEŠOVÁ, I. (2018)Recenze: KOLÁŘOVÁ, K. (ed.) (2012). Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Praha: SLON“. Sociální pedagogika. 2018, roč. 6, č. 1. ISSN 1805-8825. (recenze)
HRUBEŠOVÁ, I. (2018) „Recenze: VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. (2018). Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. “ Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 2018, roč. 7, č. 1. ISSN 2585-7363. (recenze)
HRUBEŠOVÁ, I. (2018) „Recenze: GARFIELD, R. (2017). Mužský kód: klíč k mužským emocím. Praha: Portál. Sociální peáce. 2018, č. 5. ISSN 1213-6204. (recenze)
HRUBEŠOVÁ, I., BEDNÁROVÁ, L., CHRASTINA, J. (2018). Závěr života – „End-of-Life“. In CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N. a kol. (2018). Sexualita a intimita v závěru života. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 224 s. ISBN 978-80-244-5304-0. DOI: 10.5507/pdf.18.24453040. (kapitola v odborné knize)
MICHALÍK, J., CHRASTINA J., MAŠTALÍŘ, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A. (2018). Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, 24 August – 2 September, 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 65–72. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2.. (příspěvek ve sborníku)
SILBEROVÁ, A., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., POSPÍŠILOVÁ, I. (2018). The factors that affect the relationship in the family that takes care of a child with disability – pilot study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings, 24 August – 2 September, 2018, Conference Proceedings vol. 18, Psychology & Psychiatry Issue 3.2, pp. 461–468. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2/S11.060. (příspěvek ve sborníku)
POSPÍŠILOVÁ, I., HRUBEŠOVÁ, I., MICHALÍK, J., KARUNOVÁ, H., SAJDLEROVÁ, M. (2018). Quality of working life of deaf people. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings, 24 August – 2 September, 2018, Conference Proceedings vol. 18, Sociology & Healthcare, Issue 3.3, pp. 635–642. ISBN 978-619-7408-55-3. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.3/S12.082. (příspěvek ve sborníku)
MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., MAJKUSOVÁ, E., VACHALOVÁ, V. (2018) Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 146 s. ISBN 978-80-244-5471-9. (kniha – soubor výzkumů)
MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M., LANGER, J., FINKOVÁ, D., CHRASTINA, J., KRŠKOVÁ, M., HRUBEŠOVÁ, I., MAŠTALÍŘ, J., PASTIERIKOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, I., KOZÁKOVÁ, Z., HOUŠKOVÁ, T., BOHANESOVÁ, A., MUŽNÁ, V., VOJTOVÁ, S., HIRŠOVÁ, A., KUBECOVÁ, S., VÍTKOVÁ, S., PAVLÍČKOVÁ, V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 186 s. ISBN 978-80-244-5321-7.
MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., MAJKUSOVÁ, E., VACHALOVÁ, V. Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 146 s. ISBN 978-80-244-5471-9.

2019

MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., RŮŽIČKA, M., BASLEROVÁ, P. Cooperation between school (teachers) and parents as an important factor in the education of pupils with special educational needs. 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. (Proceedings of EDULEARN19 Conference, Palma de Mallorca (Spain) 1st – 3rd of July, 2019), pp. 2824-2830. ISBN 978-84-09-12031-4.
MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., SILBEROVÁ, A. The position of persons caring for a family member with disabilities as a prerequisite for successful support of education. 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. (Proceedings of EDULEARN19 Conference, Palma de Mallorca (Spain) 1st – 3rd of July, 2019), pp. 2800-2806. ISBN 978-84-09-12031-4.
FLEKAČOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., PAZOURKOVÁ, L., MICHALÍK, J. (2019). Quality of life in relation to persons of senior age with visual impairment: survey study. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 659-666. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.
PAZOURKOVÁ, L., JURKOVIČOVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L., SILBEROVÁ, A., HRUBEŠOVÁ, I. Quality of life of university students with visual impairment: a review study. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 26 August – 1 September, 2019,Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 667-673.  ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.
SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., HRUBEŠOVÁ, I., FLEKAČOVÁ, L., MICHALÍK, J. Circumstances affecting relationships in a family with a child with disability. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings vol. 6, Psychology & Psychiatry2 Issue 3, pp. 137-144.  ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.
JURKOVIČOVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A., J., PAZOURKOVÁ, L. (2019). Self-perceived well-being and quality of life of adults with hearing, visual and physical impairment – a systematic review. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 689-694.  ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.
MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., HAICLOVÁ, Z., SILBEROVÁ, A., FLEKAČOVÁ, L., PAZOURKOVÁ, L. Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících) – 2019: specifika vybraných skupin. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 133 s. ISBN 978-80-244-5678-2.

2020

MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., HRUBEŠOVÁ, I. (2020). Catalogue of supportive measures – an excellent European compendium of national special pedagogical support. 14th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2020 Proceedings. 2nd-4th March, 2020, pp. 3552-3558. ISBN: 978-84-09-17939-8. ISSN: 2340-1079.
HAICLOVÁ, Z., JURKOVIČOVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., VACHALOVÁ, V. (2020). Diagnostic tool for the diagnosis of communication competencies in children with intellectual disabilities. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2406-2412. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. 
MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., HRUBEŠOVÁ, I., HAICLOVÁ, Z., JURKOVIČOVÁ, P. (2020). School environment diagnostics as a part of special pedagogical diagnostics. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2383-2388. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. 
FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ. I., HAICLOVÁ, Z. (2020). Special pedagogical diagnostics in children with visual impairment: a review study. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2377-2382. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. 
BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I. (2020) I. level support measures in primary education. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2020. Conference Proceedings of Selected Articles, 25th- 27th August, Vol. 7, Issue 1, pp. 421-428. ISBN 978-619-7603-02-6. ISSN 2682-9959.

2021

BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I. (2021). Evaluation of special education needs diagnostics in school counseling facilities in the czech republic. 15th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March 2021, pp. 3242-3247. ISBN: 978-84-09-27666-0. ISSN: 2340-1079.

NOVÁKOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., MICHALÍK, J., HAICLOVÁ, Z., TOMALOVÁ, P. (2021). Relationship fields in inclusive education – power and helplessness: an overview study. 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. (Proceedings of EDULEARN21 Conference, Palma de Mallorca (Spain) 1st – 5th of July, 2021), pp. 11791-11796. ISBN 978-84-09-31267-2. 

MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., HAICLOVÁ, Z., TOMALOVÁ, P., NOVÁKOVÁ, L. Teaching Assistant and His Role in Czech Education. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. Conference Proceedings of Selected Articles, 19th- 22th August, Book 1, Vol. 8, pp. 463-470. ISBN 978-3-903438-00-2. ISSN 2682-9959.

MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., TOMALOVÁ, P., HAICLOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, L. Situation of Parents of Children with Disease During the Diagnosis Communication as a Factor Affecting Communication in Special Education. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. Conference Proceedings of Selected Articles, 19th- 22th August, Book 1, Vol. 8, pp. 429-436, ISBN 978-3-903438-00-2. ISSN 2682-9959. 

Účast na projektech

2014–2015: Účast na řešení projektu „Rozšíření možností při přijímaní a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
2015–2017: Účast na řešení projektu „Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření“. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
2015–2016: Účast na řešení projektu Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti IGA_PdF_2015_003
2016–2017: Účast na řešení projektu Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami IGA_PdF_2016_013
2016–2018: Účast na řešení projektu Sexualita a (dysfunkční) sexuální potřeby v kontextu hospicové péče a její filozofie“. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
2017-2018: Účast na řešení projektu Výzkum inkluze u osob se speciálními potřebami“ IGA_PdF_2017_0208
2018-2019: Účast na řešení projektu Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících“ IGA_PdF_2018_003
2019-2020: Účast na řešení projektu „Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících 2019“ IGA_PdF_2019_027
2020/2021: Účast na řešení projektu „Diagnostické nástroje ve speciální pedagogice“ IGA_PdF_2020_032
2021/2022: Účast na projektu „Vztahové role ve speciální pedagogice – dítě a osoba s omezenou svéprávností “ IGA_PdF_2021_033
2022/2023: Účast na projektu „Vztahové role ve speciální pedagogice – dítě a osoba s omezenou svéprávností II“ IGA_PdF_2022_034

2023/2024: Hlavní řešitel projektu „Žité zkušenosti se vzděláváním z pohledu studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby – kvalitativní studie na základě van Manenovy metodiky.“ GFD_PdF_2023_02 

Napsat komentář