Mgr. Ivana Pospíšilová Ph.D.

 

konzultace čas
Pondělí online
Čtvrtek 11:30 – 12:30

V čase vládnych opatreni konzultácie prosím len po predošlej dohode.

V dobe zápočtového a skúškového obdobia konzultačné hodiny na základe predošlému dohovoru formou mailu.

funkce: Odborný asistent, THP

Referent pro studijní a pedagogické záležitosti pro centrum podpory studentům se specifickými potřebami
tel: 585 635 328
e-mail: ivana.pospisilova@upol.cz
Číslo dveří:

Vedecko-výskumné zameranie:

Surdopédia

Předškolská pedagogika

Poradenstvo

Informácie pre študentov

Anotáce predmetov

Zkratka Forma Předmět
USS/UZPO Cvičení
Zkratka Forma Předmět
USS/UZPO Prednáška
Zkratka Forma Předmět
USS/UZPR  Cvičení
Zkratka  Forma  Předmět
 USS/KUZPO  Přednáška
Zkratka Forma Předmět
USS/KUZPR Prednáška


Informácie k praxiam

 • Prosím študentov, aby ma kontaktovali na vyššie uvedený mail.

Témy Bc. a Mgr. prác

 1. Kvalita života u osob se sluchovým postihnutím 
 2. ICT technológie u osob s SVP
 3. Poruchy učenia u detí, žiakov a študentov
 4. Oslabene čiastočné (dílčí) funkcie u detí 
 5. Školská zralosť a pripravenosť u detí s SVP

Práce Mgr. a Bc. mám plne obsadené.

 

 

Publikačná činnosť:

 

 • HORVÁTHOVÁ, Ivana.; FINKOVÁ, Dita. 2014. Knowledge of Pupils with Special Educational Needs and Inclusion in Teachers at Common Primary Schools. e-Pedagogium IV, s. 73-78. ISSN 1213-7499
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana; PASTIERIKOVÁ, Lucia. 2017. Podpora študentov so sluchovým postihnutím na vysokej škole z pohľadu pedagógov. Pedagogická orientace (v recenzním řízení)
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2017. Career aspirations as part of vocational guidance for persons with hearing impairment. Epedagogium (v recenzním řízení)

 

 • KUNHARTOVÁ, Monika.; HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2011. Podpora komunikačních schopností u dětí s kombinovaným postižením. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-2976-2

 

 • HORVÁTHOVÁ, Ivana.; KUNHARTOVÁ, Monika. 2012. Nabídka volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením v České a Slovenské republice. In REGEC, V. (ed.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. Olomouc: UPOL. str. 43-56. ISBN 978-80-244-3190-1
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2013. Úrady práce v podpore zamestnanosti u osob so sluchovým postihnutím. In Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity. s. 260-266. ISBN 978-80-561-0053-0
 • HORVÁTHOVA, I. 2013. Profesní uplatnění jako jeden z indikátorů kvality života osob se sluchovým postižením a akcentem na služby poskytované úřadem práce. In LUDÍKOVÁ a kol. Kvalita života osob se speciálními potřebami. 2013. Olomouc: UPOL. s. 30 – 44. ISBN 978-80-244-3827-6
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2014. Znalosti učitelů ne běžných základních školách o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami a inkluzi. In FINKOVÁ, Dita; LANGER, Jiří. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. Olomouc: UPOL. ISBN 9780-244-4303-4.
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana.; KUNHARTOVÁ, Monika. 2014. Integrace dětí a žáků se sluchovým postižením In ŠMELOVÁ, E. a kol. Rozvoj kompetencí učitelů se zaměšřením na rovný přístup jedinců v primární a předprimární vzdělávaní. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-4404-8
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2015. Kvalita života v kontextu pracovního uplatnění u osob se sluchovým postižením. In LUDÍKOVÁ, Libuše. Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-4869-5
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2016. Poznatky pedagogických pracovníků jako jeden z faktorů terciárního inkluzivního vzdělávání. In LANGER, J. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání (v tisku)

 

 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2011. Celoživotné vzdelávanie osôb so sluchovým postihnutím. In POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J., BAČÍKOVÁ, A. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 8. ročník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2815-4
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2011. Poznatky učiteľov na bežných základných školách v okrese šaľa o žiakoch so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami In TOMÁNEK, P.; KOLDEOVÁ, L. Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave. s. 228 – 236. ISBN 978-80-223-3121-0
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2012. Problematika profesijnej ašpirácie u žiakov základných škol so sluchovým postihnutím In POLÁCHOVÁ VAŠŤÁTKOVÁ, J.; BAČÍKOVÁ, A. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. IX. ročník. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, s. 444 – 453. ISBN 978-80—87533-03-1
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2012. Profesijné uplatnenie ako jeden z indikátorov kvality života osôb so sluchovým postihnutím v mladej, strednej a staršej dospelosti In GABARÍK, M.; MELIKANT, M.; SLOVÁK, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava. s. 716-729. ISBN 978-80-89256-94-5
 • HORVÁTHOVÁ, Ivana. KUNHARTOVÁ, Monika. ČERMÁKOVÁ, Martina. 2012. Participace rodiny na volnočasových aktivitách dětí se zdravotním postižením In GABARÍK, M.; MELIKANT, M.; SLOVÁK, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, s. 752-761. ISBN 978-80-89256-94-5
 • FINKOVÁ, Dita.; KRAHULCOVÁ, Kristýna.;  HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2014. Problems of school maturity and readiness and the role of a pre-school teacher. SGEM 2014 Conference Proceedings. s. 687-694. ISBN 978-619-7105-24-7
 • HANÁKOVÁ, Adéla.; HORVÁTHOVÁ, Ivana.; KUČERA, Pavel.; KUNHARTOVÁ, Monika.; PASTIERIKOVÁ, Lucia.; REGEC, Vojtech.; STEJSKALOVÁ, Kateřina.; URBANOVSKÁ, Eva. 2014. Attitudes of gifted children to people with disabilites. International Scientific Conference SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION Rezekne, Latvia, May 22-23, 2015.
 • HRUBEŠOVÁ, Ivana.; CHRASTINA, Jan.; LUDÍKOVÁ, Libuše.; PETROVÁ, Naďa.; HORVÁTHOVÁ, Ivana. 2016. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 601–608. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2016/B11/S03.076.

Účast na řešení výzkumných projektů (výběr)

12/2010 – 1/2011  Projekt Thempus 2011

 1. – 20. 6. 2011 Predstav svoje jedlo, ja ti ukážem moju kultúru, Mládež v akcii, Turecko
 2. – 30. 7. 2011 Dramaterapia, Mládež v akcii, Litva

2012  Hlavný riešiteľ (IGA) s názvem „Problematika profesijnej ašpirácie u žiakov základných škȏl so sluchovým postihnutím“ PDF_2012_050

2012   Účast na řešení projektu (IGA) s názvem „Úloha rodiny v komplexním přístupu k edukaci osoby se zdravotním postižením.“ (PDF _ 2012 _ 051) – spoluriešiteľ

3/2010 – 3/2011  Ovlivňování kompetencí rodičů dítěte s kombinovaným postižením speciálněpedagogickými přístupy k zefektivnění přípravy dítěte na školní docházku, spoluriešiteľ

 1. – 30. 9. 2011 Show me your music i will show you dance in Olomouc, Czech republic
 2. – 19. 6. 2011 What is your cultural food? Cook and show in Seyhan, Turkey.
 3. – 30. 7. 2011 Dramatherapy in Salcininkai, Lithuania

2011-2013  ESF Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky (ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0439), 2010–2013, naplň práce: Príprava a korektúra podkladov študijných opôr

9/2012 – 8/2015 Spolupráca na projekte ESF Upoint, prezentácia Univerzity Palackého Olomouc

2013   Účast na řešení projektu (IGA) s názvem Výzkum kvality života jedinců se specifickými potřebami (PdF_2013_006).

2014 Účast na řešení projektu (IGA) s názvem Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením  (IGA_PdF_2014_013).

2015  Účast na řešení projektu (IGA) s názvem Netradiční pohledy na kvalitu života osob se specifickými potřebami (IGA_PdF_2015_020).

2016 Účast na řešení projektu (IGA) s názvem Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2016_026)

2016  Projekt ESF: Rozšíření možností při přijímaní a studiu osob se seciálnimi vzdělávacími potřebami na Univerzite Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/29.0017

9/2016 Project title: TELESEICT – Teaching and Learning in Special Education with Information and Communication Technologies.  Supporting Entity: ERASMUS + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Higher Education, Portuguese National Agency; Project Number: 2016-1-PT01-KA203-022950; Duration: 01/09/2016 until 31/08/2019.

2016 Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci: Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření

2/2017 Projekt ESF Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání Reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518

2017 Účast na řešení projektu (IGA) s názvem Výzkum inkluze u osob se specifickými potřebami (IGA_PdF_2017_008).

6/2017 Projekt z centra ESF projekt (OPVVV)