PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

Profilovka_USS2

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu.

Od června 2017 mateřská dovolená.


KONTAKTY

Tel: +420 585 635 321
E-mail: katerina.kroupova.stejskalova@gmail.com; katerina.kroupova@upol.cz
Číslo dveří: 2.77 (1. patro, ÚSS)

 

INFORMACE K VÝUCE

Informace k realizaci předmětu USS/UBRP – Kurz Braillova písma (ZS 2018/2019)

Předmět „Kurz Braillova písma“ bude realizován formou blokové výuky. Ta bude rozdělena do tří na sebe navazujících bloků (Bloková výuka I, Bloková výuka II, Bloková výuka III).

Pro každý blok budou vypsány dva samostatné termíny tak, aby bylo možné časově vyhovět většině přihlášených. Výuka proběhne v průběhu měsíce října a listopadu. Termíny jednotlivých blokových výuk naleznete níže.

Účast na výuce je nepovinná, docházka nebude hodnocena. Podmínkou pro absolvování předmětu (splnění zápočtu) je prokázání základní dovednosti číst a psát Braillovo písmo.

Termíny blokových výuk

U každého bloku máte na výběr dva termíny realizace výuky, můžete si tak zvolit termín blokové výuky, který vám lépe vyhovuje (tzn., že absolvujete jednu Blokovou výuku I, jedenu Blokovou výuku II a jednu Blokovou výuku III).

Jednotlivé termíny jsou vypsány ve STAGu (!POZOR! – nejedná se o termíny zápočtu, ale pouze realizace blokové výuky). Prosím zapište se vždy na jeden z termínů blokové výuky, který vám lépe vyhovuje (tzn. jeden termín Bloková výuka I, jeden termín Bloková výuka II, jeden termín Bloková výuka III). Nejedná se o zápis na termín zápočtu, jak ukazuje STAG, ale pouze o zápis pro orientační představu o účasti na výuce. 

Bloková výuka Datum Čas Místnost
Bloková výuka I. 22. 10. 2018 16:45 – 19:15 N14
Bloková výuka I. 26. 10. 2018 16:45 – 19:15 N14
Bloková výuka II. 12. 11. 2018 16:45 – 19:15 N14
Bloková výuka II. 16. 11. 2018 16:45 – 19:15 N16
Bloková výuka III. 26. 11. 2018 16:45 – 19:15 N14
Bloková výuka III. 30. 11. 2018 16:45 – 19:15 N13

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu katerina.stejskalova@gmail.com.

 

 

Udělejte si radost novou knihou

slovnik-specialnepedagogicke-terminologie_propagace

www.grada.cz – pro studenty poskytuje vydavatelství 20% slevu!

 

INFORMACE O AKADEMICKÉM PRACOVNÍKOVI

Vědecko-výzkumné zaměření

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, kvalita života, retinopatie nedonošených

Publikační činnost

FINKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-244-2517-7.
FINKOVÁ, D.; MITRYCHOVÁ, L.; STEJSKALOVÁ, K. Terapeutické působení na osoby se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3081-2.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Olomouc: UP, 2010. [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2743-0.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2011. [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2745-4.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku. Olomouc: UP, 2011. [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-.
MARTINKOVÁ, E., STEJSKALOVÁ, K. Komparace přístupů v oblasti celoživotního vzdělávání osob se specifickými potřebami ve vybraných členských zemích EU. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2103-2.
PASTIERIKOVÁ, L.; STEJSKALOVÁ, K. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. In Nowe tendencje w pedagogice specjalnej – wykladnia teoretyczna i empiryczna. Tom trzeci. Katowice: Uniwersytet Šlaski, wydawnictwo Gnome, 2012. ISBN 978-83-63268-14-5.
REGEC, V.; STEJSKALOVÁ, K. et al. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3203-8.
RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., LUDÍKOVÁ, L., FINKOVÁ, D., VOŽENÍLEK, V., KOZÁKOVÁ, M., ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In Conference report. ICEVI 2009: Dublin, 2009. (USB disk)
STEJSKALOVÁ, K. (rec.) Jirásková, N., Rozsíval, P. Kazuistiky z oftalmologie II. E-pedagogium, E-pedagogium [online]. 2009, IV. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. (rec.) Lopúchová, J. Pedagogika zrakovo postihnutých (Vybrané kapitoly). E-pedagogium [online]. 2009, II. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. (rec.) Olomouc. E-pedagogium [online]. 2009, IV. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. Dědictví rodičovských výchovných postojů – determinace oblasti socializace a sociální integrace osob se zrakovým postižením. In XI. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. E-pedagogium [online]. 2010, 2. mimořádné č. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz>. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. Efektivní komunikace jako jeden z indikátorů kvality života. In REGEC, V. (ed) Sborník příspěvků z konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3190-1.
STEJSKALOVÁ, K. Komunikace a osoby se zrakovým postižením. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) a kol. Komunikace a lidé se smyslovým postižením. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2649-5.
STEJSKALOVÁ, K. Kvalita života – etablující se speciálněpedagogický fenomén (s akcentem na kvalitu života dětí s retinopatií nedonošených). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava: UK v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-89256-94-5.
STEJSKALOVÁ, K. Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených – teoretická východiska a praktické aplikace. In Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference pořádaná na téma „Teorie praxi – praxe teorii“. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2966-3.
STEJSKALOVÁ, K. Metody rozvoje specifických sociálních dovedností u studentů se zrakovým postižením v kontextu jejich začlenění do společnosti. In X. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7.
STEJSKALOVÁ, K. Péče o děti s retinopatií nedonošených v kontextu aktuálních legislativních změn. In IX. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7.
STEJSKALOVÁ, K. Rodina v kontextu kvality života dětí s retinopatií nedonošených. In XI. Mezinárodní vědecká konference k problematice osob se specifickými potřebami. E-pedagogium [online]. 2010, 2. mimořádné č. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
STEJSKALOVÁ, K. Specifika rané péče u dětí s retinopatií nedonošených. In Raná a predškolská starostlivosť o deti so zrakovým postihnutím na Slovensku: Sborník referátů [CD-ROM]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-970251-3-7.
STEJSKALOVÁ, K. Studium speciální pedagogiky očima speciálního pedagoga se zbytky zraku. In Paedagogica spceialis XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2861-6.
STEJSKALOVÁ, K. Vzdělávání osob se specifickými potřebami v Irské republice se zaměřením na dospělou populaci. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2102-5
STEJSKALOVÁ, K., BIČ, P. Analýza podmínek souvisejících se studiem speciální pedagogiky u nastupujících studentů s akcentem na exploraci jejich motivů, potřeb a očekávání v kontextu studijního zaměření. E-pedagogium [online]. 2009, IV. Dostupný z WWW: <http://epedagog.upol.cz >. ISSN 1213-7499.
FINKOVÁ, D., MITRYCHOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3082-9.
FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Mimoškolní aktivity a speciálněpedagogické působení na osoby se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3083-6.
FINKOVÁ, D.; REGEC, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika se zaměřením na možnosti rozvoje a podpory osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3085-0.
RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderter Menschen entsprechend Iber Ausbildung in Tschechien (s. 307 – 316) in ERDÉLYI, A.; SCHMIDTKE, H. – P.; SEHRBROCK, P. International vergleichende Heil – und Sonderpädagogik weltweit. Bad Heibrunn: Julius Klinkhardt, 2012. ISBN 978-3-7815-1832-2.

Další aktivity

 

Členka Akademického senátu PdF UP v Olomouci

Členka odborné rady projektu Chodicilide.cz

Odborný lektor portálu Šance Dětem

Členka hodnotící komise sbírky Pomozte dětem

Členka dozorčí rady Nadace profesora Vejdovského

Užitečné odkazy