Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

Funkce:  odborný asistent

Číslo dveří: 2.07

Kontakt: barbora.cervenkova@upol.cz

Tel:

Konzultace: dle přechozí domluvy

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2022/2023:

  • Výkony v testu opakování vět u dětí 6-8 let s I. stupněm podpůrných opatření
  • Fonologická smyčka – výkony zdravých dětí ve věku 5-8 let
  • Dotazník funkční komunikace – výsledky dětí s ADHD ve věku 5-8 let
  • Dotazník funkční komunikace – výsledky dětí s fonologickou poruchou/ SVPU od 5 do 8 mi let věku 

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – příjem potravy u dětí narozených předčasně, raná péče, rozvoj rané komunikace, terapie dysfagie u dětí, symptomatické poruchy řeči u dětí  (vývojová verbální dyspraxie,  vývojová dysartrie), hodnocení porozumění u dětí, intraorální sensitivita.

2022

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Vývojová verbální dyspraxie. XXIX. Konference Asociace klinických logopedů. AKL. ISBN 978-80-903312-6-6.

Solná, G., ČERVENKOVÁ, B. (2022).Možnosti vyšetření porozumění u dětí. XXIX. Konference Asociace klinických logopedů. AKL. ISBN 978-80-903312-6-6.

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Vývojová verbální dyspraxie. Erithacus. 284 s. ISBN 978-80-908702-0-8.

SOLNÁ, G., ČERVENKOVÁ, B. (2022). TEPO – test porozumění větám. Brno: Code Creator. ISBN 978-80-88246-90-9 Dostupné z: TEPO – test porozumění větám (publi.cz)

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Neverbální komunikace kojenců narozených předčasně jako způsob hodnocení funkčního stavu centrální nervové soustavy. Listy klinické logopedie. 2022;6(1):4-9. Dostupné z: http://doi:10.36833/lkl.2022.005

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Nejdůležitější parametry saviček aktuálně používaných u hospitalizovaných předčasně narozených kojenců. Listy klinické logopedie. 2022;6(1):55-62. Dostupné z: http://doi:10.36833/lkl.2021.026.

2021

ČERVENKOVÁ, B. (2021). Влияние неврологической музыкальной терапии на прием пищи у недоношенных детей. [The effect of neurological music therapy on oral intake in preterm children]. In Society,Integration,Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne. Vol 3. p. 15-27. ISSN: 2256-0629. Dostupné z: https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6144

2020

ČERVENKOVÁ, B. (2021). Raná intervence u předčasně narozených dětí s rizikem rozvoje dětské mozkové obrny. Listy klinické logopedie. 2020;4(1):32-36. Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2020.006.

ČERVENKOVÁ, B.  (2020). Klinická logopedie. In: Marková, D., Chvílová-Weberová M. (Eds.) Předčasně narozené dítě: následná péče – kdy začíná a kdy končí? s. 421 – 436. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-271-1745-1

ČERVENKOVÁ, B. Srovnání rychlosti a variability průtoku savičkami používanými aktuálně na území ČR u hospitalizovaných předčasně narozených kojenců. In:  Vitásková, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu : Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. s. 16-28. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5882-3 (print). ISBN 978-80-244-5883-0 (online: PDF) Dostupné z: http://doi: 10.5507/pdf.20.24458823

ČERVENKOVÁ, B.  (2020). Specyfikacja wczesnej terapii logopedycznej umożliwiającej przyjmowanie pokarmu przez wcześniaki z przewlekłym zapaleniem płuc. I     In: Logopedia Silesiana, (9), 1-16 ISSN 2391-4297. Dostupné z: https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.22

ZEINEROVÁ, L., ČERNÝ, M., DĚDKOVÁ, J., ČERVENKOVÁ, B., ŠATANKOVÁ, J., STRÁNSKÁ, D., KLEINEROVÁ, M., HRDINKOVÁ, K.  (2020). Příručka pro praxi: Videofluoroskopie polykání (VFSS)  Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Dostupné z: https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/06/ppp_vfss.pdf

2019

ČERVENKOVÁ, B.  (2019). Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada. Pedagogika ISBN: 978-80-271-2054-3 Rozvoj komunikačních a jazykových schopností (Barbora Červenková) | ČBDB.cz (cbdb.cz)

ČERVENKOVÁ, B.  (2019). Srovnání efektivity orofaciálních stimulačních technik určených pro zlepšení orálního příjmu u předčasně narozených dětí. In K. Vitásková a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie: využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého. (s. 16–32).  ISBN 978-80-244-5646-1. Dostupné z: http://doi: 10.5507/pdf.19.24456461

2017

ČERVENKOVÁ, B.  (2017). Multimodální přístup v terapii dětí s funkční dysfagií. Listy klinické logopedie. 1(2):3-17. Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2017.017

ČERVENKOVÁ, B. Multidisciplinární péče o perinatálně ohrožené a poškozené děti: role logopeda v týmu odborníků perinatologického centra. Listy klinické logopedie. 2017;1(2):18-22.  Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2017.018

ČERVENKOVÁ, B., TUŠLOVÁ.  (2017). Raná logopedická intervence u dívky s Downovým syndromem. Listy klinické logopedie. 1(2):28-30. Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2017.020.

2015

ČERVENKOVÁ, B. (2015). Dysfagie u dětí. Kapitola 2.9  In: Logopedárium od A-Ž: komplexní péče o rozvoj jazyka a řeči pro MŠ i ZŠ, aneb, Hrátky s hláskami a slovy pro školky a školy. Praha: Forum. ISBN 978-80-87983-02-7

Projektová a grantová činnost

Výzkumné projekty:

 

  • Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2021_030), 2021, spoluřešitel
  • Výzkum inkluze u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2021_024 ), 2021,spoluřešitel
  • Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu : Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2020_036), 2020,spoluřešitel
  • Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních a kvantitativních a experimentálních metod (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2019_026), 2019,spoluřešitel
  • Testy vyšetření porozumění a produkce řeči (Interní grant Nemocnice Agel, INT2018005), 2018, spoluřešitel

 

 

Členství

Člen odborné komise Asociace klinických logopedů

Člen redakce časopisu Listy klinické logopedie

Člen redakční rady časopisu Healthcare and Society

Člen České asociace dětských Bobath terapeutů

Člen  Asociace Senzorické Integrace