Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

Funkce:  odborný asistent

Číslo dveří: ZI- 1. patro, místnost  2.59

Kontakt: barbora.cervenkova@upol.cz

Tel:

Konzultace: ve středu dle přechozí domluvy

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2023/2024:

  • Sběr dat pro standardizaci screeningového testu gramatiky a fonologie (GAPS)
  • Opakování vět a pseudoslov a akustická verbální paměť u dětí s vývojovou prouchou jazyka
  • Opakování vět a pseudoslov a akustická verbální paměť u dětí s ADHD na 1.stupni ZŠ 

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – příjem potravy u dětí narozených předčasně, raná péče, rozvoj rané komunikace, vývojová verbální dyspraxie, dysfagie u dětí, symptomatické poruchy řeči u dětí  (vývojová dysartrie), hodnocení porozumění u dětí, intraorální sensitivita.

2023

ČERVENKOVÁ, B., SEDLÁČKOVÁ, M. (2023) Kabuki Syndrom – kazuistika: Návrh dvojstupňového diagnostického postupu u verbálních dětí s kombinovaným tělesným a mentálním postižením. Listy klinické logopedie. 7(1):4-10. doi: 10.36833/lkl.2023.003.

ČERVENKOVÁ, B. Kongenitální myotonická dystrofie v novorozeneckém období – kazuistika. (2023) Listy klinické logopedie. 7(1):19-26. doi: 10.36833/lkl.2023.008.

ČERVENKOVÁ, B., SOLNÁ, G. (2023). Sentence Comprehension in children with developemntal language disorders. International Conference on Education and New Developments. inScience Press. s.365-369. Portugal. ISBN:978-989-35106-3-6.

 ČERVENKOVÁ, B., SOLNÁ, G., KYTNAROVÁ, L., STIBORSKÁ, P. The Relationship of sentence conprehension and executive function disorders in children with DLD and their Implications for education. Congreso  Internacional de Education e Innovacion. 28.-30.6.2023

ČERVENKOVÁ, B., SOLNÁ, G. (2023). Sentence Comprehension in children with developemntal language disorders. International Conference on Education and New Developments. Lisbon. W.I.A.R.S. ISBN:978-989-35106-2-9.

 

2022

SOLNÁ, G., ČERVENKOVÁ, B. (2022). Validační studie a představení nového testu porozumění větám TEPO pro děti ve věku 3-8 let, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2022;6: 477-483 Dostupné z: http://doi: 10.48095/cccsnn2022477

 ČERVENKOVÁ, B. (2022) Sociálně pragmatická komunikační porucha. Listy klinické logopedie.6(2):56-61. doi: 10.36833/lkl.2022.018.

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Vývojová verbální dyspraxie. XXIX. Konference Asociace klinických logopedů. AKL. ISBN 978-80-903312-6-6.

 SOLNÁ, G., ČERVENKOVÁ, B. (2022). Možnosti vyšetření porozumění u dětí. XXIX. Konference Asociace klinických logopedů. AKL. ISBN 978-80-903312-6-6.

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Srovnání efektivity orofaciálních stimulačních technik určených pro zlepšení orálního příjmu u předčasně narozených dětí. 5. Klinicko-logopedické sympozium. ISBN 978-80-908627-0-8

 ČERVENKOVÁ, B. (2022). Vývojová verbální dyspraxie. Erithacus. 284 s. ISBN 978-80-908702-0-8.

SOLNÁ, G., ČERVENKOVÁ, B. (2022). TEPO – test porozumění větám. Brno: Code Creator. ISBN 978-80-88246-90-9 Dostupné z: TEPO – test porozumění větám (publi.cz)

 ČERVENKOVÁ, B. (2022). Neverbální komunikace kojenců narozených předčasně jako způsob hodnocení funkčního stavu centrální nervové soustavy. Listy klinické logopedie. 2022;6(1):4-9. Dostupné z: http://doi:10.36833/lkl.2022.005

ČERVENKOVÁ, B. (2022). Nejdůležitější parametry saviček aktuálně používaných u hospitalizovaných předčasně narozených kojenců. Listy klinické logopedie. 2022;6(1):55-62. Dostupné z: http://doi:10.36833/lkl.2021.026.

2021

ČERVENKOVÁ, B. (2021). Влияние неврологической музыкальной терапии на прием пищи у недоношенных детей. [The effect of neurological music therapy on oral intake in preterm children]. In Society,Integration,Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne. Vol 3. p. 15-27. ISSN: 2256-0629. Dostupné z: https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6144

ČERVENKOVÁ, B. Srovnání vlivu různých technik neurologické muzikoterapie na efektivitu orálního příjmu  u předčasně narozených dětí s Bronchopulmonární dysplazií. In:  Vitásková, K. a kol. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu  s. 16-25. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-6069-7 (print). ISBN 978-80-244-6070-3 (online: PDF) Dostupné z: http://doi: 10.5507/pdf.21.24460697

ČERVENKOVÁ, B. (2021). Raná intervence u předčasně narozených dětí s rizikem rozvoje dětské mozkové obrny. Listy klinické logopedie. 2020;4(1):32-36. Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2020.006.

2020

ČERVENKOVÁ, B.  (2020). Klinická logopedie. In: Marková, D., Chvílová-Weberová M. (Eds.) Předčasně narozené dítě: následná péče – kdy začíná a kdy končí? s. 421 – 436. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-271-1745-1

ČERVENKOVÁ, B. Srovnání rychlosti a variability průtoku savičkami používanými aktuálně na území ČR u hospitalizovaných předčasně narozených kojenců. In:  Vitásková, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu : Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. s. 16-28. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5882-3 (print). ISBN 978-80-244-5883-0 (online: PDF) Dostupné z: http://doi: 10.5507/pdf.20.24458823

ČERVENKOVÁ, B.  (2020). Specyfikacja wczesnej terapii logopedycznej umożliwiającej przyjmowanie pokarmu przez wcześniaki z przewlekłym zapaleniem płuc. I     In: Logopedia Silesiana, (9), 1-16 ISSN 2391-4297. Dostupné z: https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.22

ZEINEROVÁ, L., ČERNÝ, M., DĚDKOVÁ, J., ČERVENKOVÁ, B., ŠATANKOVÁ, J., STRÁNSKÁ, D., KLEINEROVÁ, M., HRDINKOVÁ, K.  (2020). Příručka pro praxi: Videofluoroskopie polykání (VFSS)  Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Dostupné z: https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/06/ppp_vfss.pdf

 

2019

ČERVENKOVÁ, B.  (2019). Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada. Pedagogika ISBN: 978-80-271-2054-3

 ČERVENKOVÁ, B.  (2019). Srovnání efektivity orofaciálních stimulačních technik určených pro zlepšení orálního příjmu u předčasně narozených dětí. In K. Vitásková a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie: využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého. (s. 16–32).  ISBN 978-80-244-5646-1. Dostupné z: http://doi: 10.5507/pdf.19.24456461

ČERVENKOVÁ, B. (2019) Přehled intervenčních strategií využívaných klinickým logopedem u dětí narozených předčasně – kazuistické sdělení. XXXVNEONATOLOGICKÉ DNY. Sborník abstrakt. Ústí nad Labem: BOS.org. ISBN 978-80-87562-97-0.

 

2018

ČERVENKOVÁ, B. (2018) Využití klíčových znaků chování kojence při příjmu potravy na JIP z pohledu klinického logopeda. XIX. Hradecké pediatrické dny. Sborník abstrakt. ISBN 978-80-906874-6-2

HOFMANOVÁ, j. ČERVENKOVÁ, B.  (2018) Role logopeda v péči o dítě do jednoho roku života. XIX. Hradecké pediatrické dny. Sborník abstrakt. ISBN 978-80-906874-6-2

ČERVENKOVÁ, B., Blatná, K.  (2018) Logopedická terapie u dětí s vývojovou dyspraxií. III. Klinicko-logopedické sympozium. Sborník abstrakt. ISBN 978-80-270-4065-0

2017

ČERVENKOVÁ, B.  (2017). Multimodální přístup v terapii dětí s funkční dysfagií. Listy klinické logopedie. 1(2):3-17. Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2017.017

ČERVENKOVÁ, B. Multidisciplinární péče o perinatálně ohrožené a poškozené děti: role logopeda v týmu odborníků perinatologického centra. Listy klinické logopedie. 2017;1(2):18-22.  Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2017.018

ČERVENKOVÁ, B., TUŠLOVÁ.  (2017). Raná logopedická intervence u dívky s Downovým syndromem. Listy klinické logopedie. 1(2):28-30. Dostupné z: http://doi: 10.36833/lkl.2017.020.

2015

ČERVENKOVÁ, B. (2015). Dysfagie u dětí. Kapitola 2.9  In: Logopedárium od A-Ž: komplexní péče o rozvoj jazyka a řeči pro MŠ i ZŠ, aneb, Hrátky s hláskami a slovy pro školky a školy. Praha: Forum. ISBN 978-80-87983-02-7

 

Projektová a grantová činnost

Výzkumné projekty:

  • Vliv kraniosakrální terapi ena efektivitu sání u dětí narozených předčasně (Nelékařský interní grant, NIG č.3/22, FN Brno,2023 hlavní řešitel)
  • Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2021_030), 2021, spoluřešitel
  • Výzkum inkluze u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2021_024 ), 2021,spoluřešitel
  • Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu : Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2020_036), 2020,spoluřešitel
  • Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních a kvantitativních a experimentálních metod (Specifický výzkum, IGA UP, IGA_PdF_2019_026), 2019,spoluřešitel
  • Testy vyšetření porozumění a produkce řeči (Interní grant Nemocnice Agel, INT2018005), 2018, spoluřešitel

 

 

Aktivní vystoupení na konferencích

SOLNÁ,G., ČERVENKOVÁ, B. Stačí u dětí, které neumí jen R a Ř vyšetřit jen výslovnost? XXX.Konference Asociace klinických logopedů. Praha. 20.-21.10.2023

ČERVENKOVÁ, B., SOLNÁ, G., KYTNAROVÁ, L., STIBORSKÁ, P. The Relationship of sentence conprehension and executive function disorders in children with DLD and their Implications for education.  Congreso  Internacional de Educación e Innovación. Autonomous University of Yucatan. Merida.Mexico. 28.-30.6.2023

ČERVENKOVÁ, B., SOLNÁ, G. (2023). Sentence Comprehension in children with developemntal language disorders.  International Conference on Education and New Developments. Lisbon. Portugal. 24.-26.6.2023

ČERVENKOVÁ, B. Klinicko logopedická péče na NO. Vyžádaná přednáška. XXIII. Neonatologické setkání, XXIII. Hanákovy dny. Zámek Valeč. 5.-6.6.2022

SOLNÁ, G., ČERVENKOVÁ, B. (2022). Možnosti vyšetření porozumění u dětí. XXIX. Konference Asociace klinických logopedů. České Budějovice. 21.-22.10.2022

ČERVENKOVÁ, B. Vývojová verbální dyspraxie. XXIX. konference Asociace klinických logopedů. České Budějovice. 21.-22.10. 2022

ČERVENKOVÁ, B.  Srovnání efektivity orofaciálních stimulačních technik určených pro zlepšení orálního příjmu u předčasně narozených dětí. Vyžádaná přednáška. V. Klinicko-logopedické sympozium. Praha, 24.6.2022

ČERVENKOVÁ, B The effect of neurological music therapy on oral intake in preterm children]. International Scientific Conference “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.“ Rezekne Latvia. 28. – 29.5.2021.

ČERVENKOVÁ, B. Averzivní reakce dětí při příjmu potravy – příčiny a projevy. Vyžádaná přednáška.  XXXVI. Neonatologické dny.Ostrava.3.-5.11.2021

ČERVENKOVÁ, B. Srovnání efektivity orofaciálních stimulačních technik určených pro zlepšení orálního příjmu u předčasně narozených dětí. VIII. Speciálně pedagogické dny. XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků.  UPOL Olomouc 13.-14.10.2020

SOLNA, G., ČERVENKOVÁ, B., SAICOVÁ-ŘÍMALOVÁ, L. (2021) Představení  nových testů porozumění větám TEPO a vyšetření orientační slovní zásoby TERO. XXVIII konference Asociace klinických logopedů. Přerov. 27.-28.8.2021

ČERVENKOVÁ, B. Trénink senzitivity pro rodiče předčasně narozených dětí – kazuistika. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Tělo a mysl. Olomouc  21.-22.1.2019

ČERVENKOVÁ, B.. Přehled intervenčních strategií využívaných klinickým logopedem u dětí narozených předčasně- kazuistické sdělení. XXXV. Neonatologické dny. Olomouc.6.-8.11.2019

ČERVENKOVÁ, B.. Trénink senzitivity pro rodiče předčasně narozených dětí – kazuistika. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Tělo a mysl Olomouc  21.-22.1.2019

ČERVENKOVÁ, B. Péče o děti se specifickými potřebami při příjmu potravy v raném věku. Vyžádaná přednáška. Mezinárodní konference mezi rezorty aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji. Slezská diakonie. Brno. 31.10.2019

ČERVENKOVÁ, B.  Využití klíčových znaků chování kojence při příjmu potravy na JIP z pohledu klinického logopeda. XIX. Hradecké pediatrické dny. Hradec Králové. 23.-24.11.2018

HOFMANOVÁ, J. ČERVENKOVÁ, B. (2018) Role logopeda v péči o dítě do jednoho roku života. XIX. Hradecké pediatrické dny. Hradec Králové. 23.-24.11.2018

ČERVENKOVÁ, B., BLATNÁ, K., Logopedická terapie u dětí s vývojovou dyspraxií. Vyžádaná přednáška.  III.Klinicko logopedické sympozium. Praha, 22.-23.6.2018

ČERVENKOVÁ, B.  Sání u předčasně narozených dětí a jeho vliv na další rozvoj orálně-motorických a senzorických dovedností při příjmu potravy. Vyžádaná přednáška. Odborná konference ČAS,  Brno, 13.4.2018

ČERVENKOVÁ, B. Dysfagie u dětí, Evropský den logopedie na PF UPOL, Olomouc, 13.3.2017

ČERVENKOVÁ, B. Vývoj řeči u dětí od narození do roku věku. Vyžádaná přednáška. I.Klinicko logopedické sympozium, Praha, 30.6.-2.7.2016

ČERVENKOVÁ, B.  Krmení dětí se sensorickou poruchou. Vyžádaná přednáška. 28.celostátní odborná konference české asociace ergoterapeutů, Praha, 23.-24.9.2016

ČERVENKOVÁ, B.  Terapie orální pozice, Mezinárodní konference, 8.klinicko logopedické dni. Smižany, Slovensko,24.-25.9.2015

ČERVENKOVÁ, B.  Nové Trendy v logopedii, IX. Jánskolázeňské sympozium s mezinárodní účastí, Jánské lázně, 7.- 10.1.2015

ČERVENKOVÁ, B.. Nové trendy v logopedii, 12. Česko-Slovenský Foniatrický kongres 2014, XXV. Celostátní Foniatrické dny Evy Sedláčkové, Praha, 18.-20.9.2014

 

Lektorství odborných kurzů pro AKL

Certifikovaný kurz – Terapie orální pozice

Certifikovaný kurz – Poruchy polykání diagnostika a léčba

Akreditovaný kurz -Neuromotorický vývoj dětí, vývoj orofaciální oblasti

Akreditovaný kurz – Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi

Lektorství odborných kurzů pro IPVZ

Komplexní péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou -Klinický logoped v poradenství poruch polykání u dětí s rizik.anamnézou (2020)

Lektorství odborných kurzů pro NCO NZO Brno

lektor v CK kurzu Úlevové techniky v péči o novorozence pro dětské sestry- Hodnocení připravenosti a průběhu orálního příjmu u extrémně a velmi předčasně narozených dětí

Lektorství odborného  kurzu pro  Adeli Centrum – Piešťany

 

 

Členství

Člen odborné komise Asociace klinických logopedů

Člen redakce časopisu Listy klinické logopedie (od 2016)

Člen České asociace dětských Bobath terapeutů

Člen  Asociace Senzorické Integrace 

 

Ocenění

Cena rektora za knihu Vývojová verbální dyspraxie

AKL 2019

Za přínos v oblasti vzdělávání  i za reprezentaci oboru v širší odborné veřejnosti