Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Den Čas
dle dohody

funkce: Odborná asistentka
tel: 585 635 307
e-mail: hutyrova@pdfnw.upol.cz, milahutyrova@seznam.cz
Číslo dveří: 5.08

Vědecko-výzkumné zaměření

 • děti, adolescenti a dospělí s problémy v chování,  poruchami chování a emocí, ADHD
 • poradenská a terapeutická intervence s dětmi a dospělými
 • prevence problémového a rizikového chování ve školách a školských zařízeních
 • děti se sociokulturním znevýhodněním, pojetí diverzity
 • intervenční programy pro rozvoj kognitivních schopností a sociálních dovedností a jejich efektivita

Publikační činnost

STÁRKOVÁ, L., ADAMOVÁ, J., HUTYROVÁ, M., ELZNEROVÁ, I. Když se řekne dítě s poruchami chování. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2001.

HUTYROVÁ, M. Etopedie pro výchovné pracovníky. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1190-3.

KREJČÍŘOVÁ, O., HUTYROVÁ, M. Speciální pedagogika VI. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1214-4.

HUTYROVÁ, M. ANDRAGOGIKA ETOPEDICKÁ. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika – andragogika. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1207-1.

HUTYROVÁ, M. Situace dětí cizinců v českých školách. In česko-slovenské pedagogické studie 1 Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání. Olomouc: 2005. ISBN 80-7182-196-9.

HUTYROVÁ, M. Speciální programy pro děti s poruchami chování. In Zborník z medzinárodnej konferencie „Dieťa v ohrození XII. Bratislava, 2003. ISBN 80-967423-7-X.

HUTYROVÁ, M. Prevence není terapie. In Sborník z mezinárodní konference „Strategie problematiky prevence a léčby závislostí v evropských zemích. Opole, 2005.

HUTYROVÁ, M. Les enfants d´étrangers et le systeme d´éducation Tcheque. Revue Handicap, Paris: CTNEPHI, no. 9, 2005.

HUTYROVÁ, M. Reedukace nebo terapie. In Sborník z V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, 2005. ISBN 80-244-0983-6.

HUTYROVÁ, M. „Ty české děti jsou….“ In Sborník z VI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1264-0.

HUTYROVÁ, M. Děti cizinců, migrantů a menšin. In Tvoříme spolu. Olomouc, P-centrum, 2006.

HUTYROVÁ, M. Výchova a vzdělávání osob se specifickými potřebami ve Francii. In PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské unie. Olomouc, VUP, 2006. ISBN 80-244-1444-9.

HUTYROVÁ, M. Poruchy chování. In KOLAŘÍK, M. (ed.) Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Olomouc: Katedra psychologie FF UP, 2007. ISBN 80-7326-118-9.

HUTYROVÁ, M. Migranti, menšiny a cizinci. In  KOLAŘÍK, M. (ed.) Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Olomouc: Katedra psychologie FF UP, 2007. ISBN 80-7326-118-9.

HUTYROVÁ, M. Special Programmes to Facilitate the Integration of Immigrant Children in the Czech Republic. In Actual Problems of Education and Upbringing of People in the Integrated Educational Environment. Kyiv, Open International University of Human Development „Ukraine“, 2009.

HUTYROVÁ, M. Poradenství pro osoby se speciálními potřebami ve Francii. In POLÍNEK, M.D. (ed.) Poradenství pro osoby se specifickými potřebami v zemích Evropské unie. Olomouc, VUP, 2007. ISBN 978-8-244-1733-2.

HUTYROVÁ, M. Problémové chování a poruchy chování. In RICHTER, K. (ed.) Co s tím mám dělat? Problematika rizikového, problémového chování a možného ohrožení dítěte. Olomouc, Statutární město Olomouc: Magistrát města Olomouce, 2012. ISBN 978-8087602-03-4.

HUTYROVÁ, M. Krizová intervence v podmínkách škol, školských poradenských zařízení a zařízení pro výkon institucionální výchovy. In Růžička, M. a kol. Krizová intervence pro speciální pedagogy. Olomouc: VUP, 2012. ISBN 978-80-244-3305-9.

HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. SPĚVÁČEK, J. Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením a narušením.Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3726-2.

HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. SPĚVÁČEK, J. Prevence rizikového a problémového chování. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3725-5.

HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. SPĚVÁČEK, J. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování I. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3723-1.

HUTYROVÁ, M. a kol. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování II. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3724-8.

HUTYROVÁ, M. Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80244-3693-7.

HUTYROVÁ, M. a kol. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc: VUP, 2013. (v tisku)

 

Grantová činnost

 • Tvoříme spolu,  P-centrum Olomouc – spolupráce muzeí a galerií se  školami pracujícími s dětmi se speciálními potřebami, OSF, Phare 2003 RLZ, 2005-2007 (lektor a supervizor).
 • Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství ČR v Evropské unii, GAČR 48549037, 2005-2006.
 • Prostor pro terciální vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji – „A nebo…“,ORPLZ CZ.041.03/3.2.15.1/0042, Katedra psychologie FF UP Olomouc, 2005-2007 (lektor)
 • Prohlubování sociálně-komunikačních dovedností u dětí základních škol formou skupinové práce. Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, 2005-2006 (odborný garant).
 • Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni.  OP VK  CZ.1.07/1.3.00/08.0205. Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze, 2010-2011 (lektor)
 • Krizová intervence pro speciální pedagogy. FRVŠ Č. 1973/FSb./2012 (spoluřešitel)

Vzdělání a praxe

 • 1983-1987  Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, PdF UP Olomouc
 • 2003-2007  Doktorský studijní program v oboru Speciální pedagogika
 • 1987-1991  Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí (speciální pedagog)
 • 1991-1997  Dětské centrum,  Speciálněpedagogické centrum pro žáky s kombinovanými vadami Nový Jičín (speciální pedagog)
 • 1998           Základní škola při  Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Olomouc (speciální pedagog)
 • 1998-2001  Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc (speciální pedagog, metodik prevence)
 • 1998-2003  P-centrum Olomouc o.s., Centrum prevence a léčby závislostí, Socioterapeutický klub (speciální pedagog, terapeut)
 • 2003-dosud Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP Olomouc (odborný asistent), Supervizní a lektorská činnost – Romodrom, Klíč-centrum sociálních služeb Olomouc, Maltézská pomoc, Život bez závislostí, Poradna pro uprchlíky, British Council, MIPEX III, Gaudia (nestátní zdravotnické zařízení), Národní Galerie Praha a další

Další vzdělání

 • 1996-1997 Kurz telefonické krizové intervence, RIAPS Praha
 • 2002-2003 Kurz neverbálních technik, lektor J. Vodňanská,  Y. Lucká, G. Langošová
 • 2003-2005 Výcvik ve skupinové arteterapii, lektor B. Albrich
 • 2006-2009 Kurz Práce s tělem v psychoterapii, lektor J. Vodňanská
 • 2007-2011 Umění terapie – Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu, lektoři F. Matuška, I. Úlehla, Z. Macek
 • 2011-2012 Arteterapeutický a dramaterapeutický trénink, lektoři B. Albrich, V. Dočkal
 • 2011-2013  Kurzy Metody Instrumentálního obohacení FIE I a FIE II a FIE základní 1 a 2, lektor V. Pokorná
 • 2013-2014 Narativní psychoterapie, lektoři N. Savelyeva, A. Redstone, H. Fox a další

Odkazy

www.centrum-cogito.cz
www.ucimeseucit.cz
www.g-i.cz
www.arteterapie.cz
www.ecarte.org
www.narativ.cz

Informace pro studenty