PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

Funkce na USS: odborný asistent

Vědecko-výzkumné zaměření: Poradenství dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami

E-mail: pavlina.baslerova@upol.cz

Telefon: 734 144 822

 

Konzultační hodiny: 

Pondělí: 13,00 -14,00

V ostatní dny na základě předchozí domluvy (email: pavlina.baslerova@upol.cz). Tyto konzultace lze realizovat rovněž prostřednictvím platformy msteams.

————-

Publikační činnost: 

Monografie

BASLEROVÁ,P a kol. 2012: Metodika práce se žákem se zrakovým postižením, Olomouc: Univerzita Palackého. 127str. ISBN 978-80-244-3307-3.

BASLEROVÁ,P a kol. 2012: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením, Olomouc: Univerzita Palackého. 107 str., ISBN 978-80-244-3376-9.

MICHALÍK, J.- BASLEROVÁ, P.- HANÁK, P.;. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část I. (hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC). Olomouc: Univerzita Palackého. 121s. ISBN 978-80-244-3050-8. 

BASLEROVÁ, P. a kol. 2015: Kariérní systém pro poradenské pracovníky ve školství. Praha: Člověk v tísni. ISBN 978-80-244-4758-2C. 

MICHALÍK, J.- P. BASLEROVÁ – L.FELCMANOVÁ. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého221.s., 2015. ISBN 978-80-244-4654-7.

MICHALÍK, Jan, Pavlína BASLEROVÁ a Michal RŮŽIČKA. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5321-7. 

Kapitoly v odborné knize

BASLEROVÁ,P., 2015: Individualizace hodnocení In JANKOVÁ J. a kol.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání, Olomouc: Univerzita Palackého. 4 str. 978-80-244-4649-3BASLEROVÁ,P., 2015: Posílení motivační funkce hodnocení In JANKOVÁ J. a kol.Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání, Olomouc: Univerzita Palackého. 3 str. 978-80-244-4649-3

BASLEROVÁ,P. – LIČENÍKOVÁ, Z., 2015: Hodnocení žáka a činnost asistenta pedagoga In JANKOVÁ, J. a kol: Metodika asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření. Olomouc: Univerzita Palackého. 12 stran. ISBN 978-80-244-4476-5

BASLEROVÁ,P., 2010: Pojetí speciální pedagogiky a současný přístup k osobám se zdravotním postižením, základní terminologie ve speciální terminologie ve speciální pedagogice In Tým autorů a lektorů studia: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Praha: NIDV. 9 str. ISBN80-86956-62-6.

BASLEROVÁ,P.- VACHULOVÁ,J, – CHUDOMELOVÁ,L.2010: Žák se zdravotním postižením In Tým autorů a lektorů studia: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Praha: NIDV. 9 str. ISBN80-86956-62-6.

Článek v časopisu

MICHALIK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., BASLEROVÁ, P: Assistant teachers for pupils with Special educational needs in the Czech republic – presentation of Selected particular research results in: Social Welfare; Interdisciplinary Approach. Šiauliai University  2015..No5. str.48-57. ISSN 2029-742.

Článek ve sborníku

BASLEROVÁ,P., HANÁK,P., Střední školství pro mentálně postižené v České republice , in Príprava na povolanie žiakov s mentálným postihnutím v kontexte súčasnej doby.  Uherská Ves: SOUS, 2006, ISBN 80-969619-2-6.

BASLEROVÁ,P: Katalog podpůrných opatření – nový prvek v českém školství In Michalík,J. (Ed): Sborník z konference Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha 4.-5.3.2014. Olomouc: Univerzita Palackého 2014. str. 26-32. ISBN 978-80-244-4237-2.

BASLEROVÁ,P: Organizační forma SPC –  vývoj a současný stav. In Michalík,J. (ed): Sborník z konference Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha 4.-5.3.2014. Olomouc: Univerzita Palackého 2014. str. 51-66. ISBN 978-80-244-4237-2.

BASLEROVÁ,P.: Žák s mentálním postižením  běžné škole In Recenzovaný sborník zo sympozia konaného 10.-11.4.2014 v Liptovskom Jáně „Vplyv na úspešnost Romov z marginaliovaných rómských komunít v eduačnom procese“. PROHU 2015. str. 138 – 147. ISBN: 978-80-895355-18-7. EAN 97880895355187.

BASLEROVÁ, P.: Podpůrna opatření ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami. In Hrebeňárová, L., Kožárová, J. (eds.) Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 76 – 83. ISBN 978-80-555-1423-9.

BASLEROVÁ,P., VALENTA,M.: Implementace nového pojmu, stupně podpory a četnosti klientů. In Michalík.J.(ed.): Sborník příspěvků z konference projektu systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Olomouc: Univerzita Palackého 2015. str. 36-50. ISBN 978-80-244-4749-0.

BASLEROVÁ,P. BORKOVCOVÁ.I.: Česká školní inspekce a školská poradenská zařízení. In Michalík.J.(ed.): Sborník příspěvků z konference projektu systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Olomouc: Univerzita Palackého 2015. str. 101-107. ISBN 978-80-244-4749-0.

BASLEROVÁ,P.“ Organizační forma ŠPZ – stávající stav, výhledy. In Michalík.J.(ed.): Sborník příspěvků z konference projektu systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Olomouc: Univerzita Palackého 2015. str. 108-127. ISBN 978-80-244-4749-0.

Projektová činnost:

  • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj
  • Centra kolegiální podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání
  • Metodická podpora sítě inkluzivních škol