Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

den čas
Pondělí 8:45 – 9:30
Úterý 13:00 – 13:45
Konzultace v jiných dnech dle předchozí e-mailové domluvě

Pátek                      dle předchozí e-mailové domluvy

funkce: odborný asistent, koordinátor Centra podpory studentům se specifickými potřebami (za oddělení sluchového postižení) 
tel: 585 635 304
e-mail: pavel.kucera@upol.cz

————————————————————————————————————————————————

Informace pro studenty

Prezenční studium – anotace předmětů zimního semestru – 2023/2024

Anotace jsou zavěšené v MOODLE. Výuka proběhne na fakultě – prezenčně.

Prezenční studium – anotace předmětů LETNÍHO semestru – 2023/2024

Anotace jsou zavěšené v MOODLE. Výuka proběhne na fakultě – prezenčně.

Kombinované studium – anotace předmětů ZS a LS – 2023/2024

Anotace jsou zavěšené v MOODLE. Výuka proběhne na fakultě – prezenčně.

————————————————————————————————————————————————-

Témata bakalářských a diplomových prací:

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ
 • téma – OBSAZENÉ

pozn.: Jsou to jen okružní témata. Po domluvě název práce upřesníme. Pokud budete mít jiné a velmi zajímavé téma, můžeme to probrat.

————————————————————————————————————————————————-

Vědecko-výzkumné zaměření:

surdopedie, znakový jazyk

Publikační činnost

Spoluautor

 • KUČERA, P. Specifika kariérového poradenství u žáků se sluchovým postižením. (s. 190) In BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. a kol. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1.vydání. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, 201 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4.
 • Kučera, P. Žák se sluchově postiženým v běžné škole. In Jeřábková, K. a kol. Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc 2011. Studijní opora UNIFOR. Univerzita Palackého Olomouc. Pedagogická fakulta (Žák se sluchovým postižením v procesu integrace).
 • KUČERA, P., LANGER, J. Základy surdopedie. In LUDÍKOVÁ a kol: Základy speciální pedagogiky. Olomouc, 2012.
 • KUČERA, P., LANGER, J. Poradenství pro osoby se sluchovým postižením. In LUDÍKOVÁ a kol: Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc, 2012.
 • KUČERA, P., LANGER, J. Komunikace s osobami se sluchovým postižením. In LUDÍKOVÁ a kol: Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc, 2012.
 • Kučera, P. Náročné životní situace u osob se sluchovým postižením. In RŮŽIČKA, M. a kol. Krizová intervence pro speciální pedagogy. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 168 s. ISBN 978-80-244-3305-9.
 • KUČERA, P. Sluchově postižení ve filmu. In Hutyrová, M. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice.  1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 219 s. ISBN 978-80-244-3930-3.
 • MICHALÍK, J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 1. vydání, Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2957-1.
 • POTMĚŠIL, M., KUČERA, P. Všeobecný slovník českého znakového jazyka – doplněk O – Ž. 1. vydání, Fortuna, Praha 2006, 552. ISBN 80-7168-946-7.
 • Ptáčková, K. a kol. Veselé čtení 3 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2011,  56 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-048-2.
 • Ptáčková, K. a kol. Veselé čtení 4 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2012,  56 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-095-6.
 • Ptáčková, K. a kol. Veselé čtení 4 (2. díl) – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2013,  64 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-121-2.
 • KUČERA, P. Manuální (pseudo-neverbální) komunikace osob se sluchovým postižením. In Vitásková, K. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi.  1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 132 s. ISBN 978-80-244-3989-1.
 • KUČERA, P. Jazykové uvědomění žáků základních škol pro sluchově postižené v České republice. In Vitásková, K. Výzkum v oblasti hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 132 s. ISBN 978-80-244-3989-1.

Autor

 • Kučera, P. Surdopedie 3 a speciální metodika pro surdopedy. Olomouc 2013. SROK, Studijní opora UNIFOR. Univerzita Palackého Olomouc. Pedagogická fakulta.
 • Kučera, P. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina. GEVAK Olomouc 2013. Studijní opora UNIFOR. Univerzita Palackého Olomouc. Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-86768-62-5.

Příspěvek

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1.vydání. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. 201 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4.
 • KUČERA, P. Specifika edukace žáků se sluchovým postižením v integrovaných podmínkách. In Sborník textů z vědecké konference s mezinárodní účastí – Kríza pedagogiky? Katedra pedagogiky a sociální pedagogiky, PdF UK v Bratislavě 2012.
 • KUČERA, P. Specifika přístupu k neslyšícímu pacientovi. In Sestra – odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Mladá fronta, ročník 23, č. 09/2013. ISSN 1210-0404.
 • KUČERA, P. Znakování se slyšícími batolaty. In Sestra – odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Mladá fronta, ročník 23, č. 11/2013. ISSN 1210-0404.
 • KUČERA, P. Role nemanuálních nosičů českého znakového jazyka ve výuce dětí se sluchovým postižením. In Sborník textů z vědecké konference s mezinárodní účastí – Osoby so zdravotním znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied, PdF UK v Bratislavě. IRIS, 2013, 849 s. ISBN 978-80-89238-87-3.
 • KUČERA, P. Evaluace nemanuálních komponentů českého znakového jazyka žáky se sluchovým postižením při komunikaci s pedagogy. In Sborník textů z vědecké konference s mezinárodní účastí – IV. Mezinárodní masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, MAGNANIMITAS, Hradec Králové. 2013, s 4 384. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • KUČERA, P. Evaluace nemanuálních komponentů českého znakového jazyka žáky se sluchovým postižením při komunikaci s pedagogy. In Sborník: MMK 2013 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 4384 s. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • KUČERA, P. Awareness about sign language and language in deaf Awareness for students II. Grade Primary School for the Deaf in Czech Republic as part of the Delf culture. In Sborník: CER Comparative European Research 2014. Published in March, 2014 by Sciemcee Publishing, London, 207 s. ISBN 978-0-9928772-0-0.
 • KUČERA, P. Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené. In TOP – odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů. Číslo 111, ročník XXV. 2014. ISSN 1210-4159.
 • KUČERA, P. Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury In Sborník: textů z vědecké konference s mezinárodní účastí – XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP Olomouc 2014. ISBN 978-80-244-4483-3.
 • KUČERA, P. Úskalí života osob se sluchovým postižením ve slyšící společnosti. In Zdravotnictví a medicína – odborný časopis pro zdravotnictví, farmacii a ošetřovatelství – MF MEDICAL & DIGITAL MEDIA s. r. o., č. 2/2015. Evidenční číslo MK ČR: E 20524 ISSN 2336-2987.

Recenze

 • KUČERA, P. (rec.) Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením po deseti letech. Praha: Portál, s. r. o., 2012, s 152. ISBN 978-80-262-0086-4.
 • KUČERA, P. (rec.) Horáková, R. 2012. Sluchové postiženi. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, s. r. o., 2012, s 160. ISBN 978-80-262-0084-0.
 • KUČERA, P. (rec) Křesťanová, L. a kol.: Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., 2012, s181. ISBN 978-80-86792-26-2.
 • KUČERA, P. (rec) Koutská, M.: Neslyšící návštěvník v muzeu či galerie. Brno: Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2013, s 35.
 • KUČERA, P. (rec) Znakujte s námi – naučte se znakový jazyk pomocí mobilu a tabletu. Mobilní aplikace pro Android. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2014.

Figurant

 • European Interactive Sign Language Courses. Brno, 2006. Unie neslyšících Brno.
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2006, 32 s. ISBN 80-7168-986-6.
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2007, 17 s. ISBN 978-80-7373-019-2.
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009, 24 s. ISBN 978-80-7373-077-2.
 • Loffelmann, P. a kol. Základy podnikání pro osoby se sluchovým postižením. Brno, 2011. Interaktivní učebnice. Unie neslyšících Brno.
 • Potměšil, M. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast HISTORIE. Praha: Fortuna, 2005.
 • Potměšil, M. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis BOTANIKA. Praha: Fortuna, 2005.

Odborný poradce

 • HORÁKOVÁ, M. a kol. Minimum neslyšícího podnikatele – Podnikatelský záměr a jeho analýza. Praha, 2008. APPN, o.s.
 • HORÁKOVÁ, M. a kol. Právní rámec podnikání – Minimum neslyšícího podnikatele. Praha, 2008. APPN, o.s.
 • HORÁKOVÁ, M. a kol. Pracovně právní aspekty podnikání – Minimum neslyšícího podnikatele. Praha, 2008. APPN, o.s.
 • HORÁKOVÁ, M. a kol. Financování, účetnictví a daně – Minimum neslyšícího podnikatele. Praha, 2008. APPN, o.s.
 • HORÁKOVÁ, M. a kol. Základy managementu firmy – Minimum neslyšícího podnikatele. Praha, 2008. APPN, o.s.
 • HORÁKOVÁ, M. a kol. Podnikání v EU – Minimum neslyšícího podnikatele. Praha, 2008. APPN, o.s.

Odborný poradce a figurant

 • BILÍKOVÁ, A. Malý slovník abstraktních pojmů. Knihovna města Police nad Metují, 2000, 27 volných listů v deskách+ videokazeta.
 • HORÁKOVÁ, R. LANGER, J. a kol. Znaková zásoba terminologických pojmů – speciální pedagogika [CD-ROM]. Brno, 2005. Příloha rigorózní práce. Masarykova Univerzita. Pedagogická fakulta.
 • Kurz české znakové řeči 1. – 4. lekcí. Brno 2004. Unie neslyšících Brno.

Spolupráce na projektech

 • Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (E/01/1/071), 1/2002 – 5/2005, nositel: Masarykova univerzita Brno – Pedagogická fakulta
 • Minimum neslyšícího podnikatele, reg. č.: CZ.04.3.07/3.2.01.3/3207, 8/2006 – 8/2008, nositel: APPN, o.s. – Agentura pro Neslyšící
 • Universal learning design – inovace interpretačních a komunikačních služeb (ComIn), reg. č.:CZ.1.07/2.2.00/07.0133, 6/2009 – 5/2012, nositel: Masarykova univerzita Brno – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresás)
 • Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce – Základy podnikání pro neslyšící, reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/31.00021, 2/2010 – 1/2012, nositel: Unie neslyšících Brno, o. s.
 • Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol, reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016, 10/2010 – 6/2012, nositel: Univerzita Palackého Olomouc
 • Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020, 4/2010 – 4/2013, nositel: Univerzita Palackého Olomouc
 • Komunikační deficity u vybraných forem narušené komunikační schopnosti se zaměřením na posuzování dílčích determinantů verbální a neverbální komunikace ve speciálněpedagogické praxi – PdF UP, 2013/2014, PdF_2012_021, nositel: Univerzita Palackého Olomouc
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/19.0014, 9/2011 – doposud, nositel: Univerzita Palackého Olomouc
 • Rozšíření možností při přijímaní a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/29.0017, 6/2012 – doposud, nositel: Univerzita Palackého Olomouc
 • Výzkum v oblasti hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností– PdF UP, 2014/2015, IGA_PdF_2014­­_016, nositel: Univerzita Palackého Olomouc
 • Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání, reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/45.0035, 5/2014 – doposud, nositel: Univerzita Palackého Olomouc

Aktivní výstupy na konferencích

 • KUČERA, P. Specifika edukace žáků se sluchovým postižením v integrovaných podmínkách. Kríza pedagogiky – Bratislava 5.12.2012
 • KUČERA, P. Sluchově postižení ve filmu. XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami – Olomouc 7.-8.3.2013
 • KUČERA, P. Role nemanuálních nosičů českého znakového jazyka ve výuce dětí se sluchovým postižením. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied – Bratislava 20.11.2013
 • KUČERA, P. Evaluace nemanuálních komponentů českého znakového jazyka žáky se sluchovým postižením při komunikaci s pedagogy.
 • KUČERA, P. IV. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky konané ve dnech 9. – 13.12.2013 Hradec Králové
 • KUČERA, P. Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury. II. Olomoucké speciálněpedagogické dny – XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (téma konference Interdisciplinární pohledy na jinakost) – Olomouc 11.-12.3.2014
 • KUČERA, P. Awareness about sign language and language in deaf Awareness for students II. Grade Primary School for the Deaf in Czech Republic as part of the Delf culture. CER Comparative European Research 2014 –  1st International Scientific Conference for PhD students of EU countries Mar 17, 2014 – Mar 21, 2014 London