Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

„When you are genuinely curious about another person, walking alongside them, mutually determining the direction and destination, there is no room for boredom.“
                                                                                                       Harlene Anderson


funkce:
odborná asistentka

tel. kancelář: 585 635 332
mobil: +420 775 698 330
e-mail: petra.jurkovicova@upol.cz
               pjurkovicova@gmail.com

Číslo dveří: 3.46b (3. patro)

Konzultační hodiny platné od 14.32024 do 30.6.2024:
pondělí      12:20 – 13:00
úterý          9:00 – 10:30 pouze liché týdny
pátek      po předešlé domluvě emailem nebo telefonicky.

Konzultace mohou probíhat jak kontaktní formou, tak online formou prostřednictvím zoom nebo MS Teams. 

Pro konzultaci ohledně závěrečných, bakalářských a diplomových prací můžete využít individuálně domluveného termínu. Určitě se prosím předem ozvěte emailem nebo telefonicky, abychom měli zabezpečený dostatek času.

Informace pro studenty

Nabízím také konzultace a podporu v oblasti řešení problémových studijních, osobních či pracovních situací. Podpůrná setkání probíhají po předešlé dohodě přímo u mne v kanceláři.

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

komplexní speciálněpedagogické poradenství a diagnostika, rodinné poradenství, psychopedie, somatopedie, nedirektivní a postmoderní – dialogické a kolaborativní přístupy v poradenství a terapii.

 

Publikace ke stažení

Koncept Pre-terapie v práci s osobami s mentálním postižením

Psychoterapia zameraná na človeka u klientov – dospelých ľudí s mentálnym postihnutím

Relationship Network as a Basis for Efficient Problem Solving in Clients with Specific Requirements

Publikační činnost

Jurkovičová P. Analýza dovedností vybraných studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků na univerzitách v ČR a EU s ohledem na kompetence při práci s osobami se zdravotním postižením. Olomouc: PdF UPOL, 2010. ISBN 978-80-244-2569-6

Jurkovičová P. Trendy v práci s osobami s problémami v nadväzovaní kontaktu. In: Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava, 3.–4. 10. 2012. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-89256-94-5.

Valenta, M., Müller, O., Vítková, M., Michalík, J., Kozáková, Z., Jurkovičová, P., Dosedlová, J.,  Strnadová, I., Mužáková, M. Psychopedie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-7320-187-6

Kunčíková, M., Solovská, V., Jurkovičová, P., Pavlíková, M. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0369-8

Jeřábková, K., Michalík, J., Müller, O., Valenta, M., Hanáková, A., Jurkovičová, P., Kučerová, A. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc: PdF UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3731-6

Jurkovičová, P., Regec, V. Úvod do speciálněpedagogického poradenství. Olomouc: PdF UPOL, 2013.  ISBN 978-80-244-3699-9

Jurkovičová, P., Regec, V. Základy speciálněpedagogického poradenství. Olomouc: PdF UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3695-1

Kantor, J., Jurkovičová, P. Základy speciální pedagogiky osob s omezením hybnosti. Olomouc: PdF UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3710-1

Kantor, J., Jurkovičová, P., Ludíková, B., Hanáková, A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. Olomouc: PdF UPOL, 2013.  ISBN 978-80-244-3709-5

Kantor, J., Jurkovičová, P., Horáčková, J., Reichlová, V., Šmahlík, J. Psychosociání aspekty omezení hybnosti. Olomouc: PdF UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3708-8

Kantor, J., Francová, M., Jurkovičová, P., Prager, M., Šándorová, Z., Šupčíková, E., Veselá, G. Edukace osob s omezením hybnosti. Olomouc: PdF UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3707-1

Kantor, J., Gerlichová, M., Horáčková, J., Jurkovičová, P., Palečková, B., Pospíšilová, L., Spurná, M., Šmahlík, J. Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. Olomouc: PdF UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3706-4

Jurkovičová, P. Exploring the conditions of psychotherapeutic work with intellectually impaired clients. 2nd International multidisciplinary scientific konference on Social sciences and arts SGEM 2015: August 26 – September 01, 2015, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, Book 1, vol. 1, s. 519 – 526. ISBN 978-619-7105-44-5.

Jurkovičová, P. Relationship Network as a Basis for Efficient Problem Solving in Clients with Specific Requirements. Journal of exceptional people. Olomouc: PdF UPOL, 2016, 2 (9), ISSN 1805-4978. Dostupné na: http://www.jep.upol.cz/2016/Journal-of-Exceptional-People-Volume2-Number9.pdf

Flekačová, L., Hrubešová, I., Jurkovičová, P., Pazourková, L., Michalík, J. (2019). Quality of life in relation to persons of senior age with visual impairment: survey study. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 659-666. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.

Pazourková, L., Jurkovičová, P., Flekačová, L., Silberová, A., Hrubešová, I. Quality of life of university students with visual impairment: a review study. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 26 August – 1 September, 2019,Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 667-673. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.

Jurkovičová, P., Michalík, J., Hrubešová, I., Silberová, A., J., Pazourková, L. (2019). Self-perceived well-being and quality of life of adults with hearing, visual and physical impairment – a systematic review. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 689-694. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.

MICHALÍK, J. A KOL. (ed.) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 159s. ISBN 978-80-244-5891-5.

 

Grantová činnost

Diagnostické nástroje ve speciální pedagogice, IGA_PdF_2020_032 – spoluřešitel
Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících 2019, IGA_PdF_2019_027 – spoluřešitel
Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. ESF 2010 – spoluřešitel
Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. GA ČR 2005 – spoluřešitel
Analýza zmien potrieb a hodnotovej orientácie rodičov v záťažovej životnej situácii v dôsledku narodenia ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa. IGS 2006 – řešitel

Zahraniční a tuzemské přednáškové pobyty

2007 – 2011 Institut für Sozialwesen, Universität Kassel, Německo – projektová spolupráce (průběžně), vyžádaná přednášková činnost (1 semestr)
2012 Departamen de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona, Španělsko – přednášková činnost (1 týden)
2009 – 2014 Vzdělávací agentury Eda o.s. a Gentura – lektorská činnost (průběžně)

Členství v organizacích

2005 – nyní Združenie na pomoc osobám s mentálnym postihnutím Bratislava 2 – předsedkyně
2009 – 2014 SPOLU Olomouc – členka výboru
2010 – 2014 Balanc z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí – předsedkyně Revizní komise
2014 – 2018 Balanc z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí – předsedkyně Správní rady
2019 – nyní Balanc z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí –
člen Správní rady

Užitečné odkazy