doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

funkce: docentka
tel: 585 635 339
e-mail: dita.finkova@upol.cz

Ke komunikaci s vyučující prosím využívejte výhradně uvedený univerzitní mail!!!

Konzultační hodiny ZS/LS 2023-2024: 

 • Vyučující kontaktujte prosím primárně e-mailem.
 • V případě potřeby je možno se předem domluvit na online konzultaci / osobním setkání.

 Pokuste se prosím co nejvíce využívat ke konzultaci e-mailovou komunikaci a online prostředí.

     Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením.
 • Smyslová výchova
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Dynamická diagnostika
 • Disertační, diplomové, bakalářské a závěrečné práce.

  Vědeckovýzkumná a projektová činnost

  Projekty GAČR, IGA

 • Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu (GAČR 406/08/1031). Rok řešení: 2008 -2010. Člen realizačního týmu.Specifický výzkum (IGA)
  • Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu standardů kvality vzdělávání. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (PdF_2012_009). Rok řešení 2012. Řešitel.
  • Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (PdF_2013_016). Rok řešení 2013. Řešitel.
  • Projekt: Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. IGA 2014. Vedoucí týmu.
  • Projekt: Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti. IGA 2015. Člen realizačního týmu.
  • Projekt: Výzkum inkluze u osob se speciálními potřebami. IGA 2017. Čen realizačního týmu.
  • Projekt: Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. IGA 2018. Člen realizačního týmu.
  • Projekt: Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami. IGA 2019. Člen realizačního týmu.

  Projekty Univerzity Palackého

  • Analýza stavu péče o děti se zrakovým postižením v raném věku. Rok řešení: 2000. Vnitřní grant Univerzity Palackého. Řešitel.
  • Analýza stavu péče o děti se zrakovým postižením v předškolním věku. Rok řešení: 2001. Vnitřní grant Univerzity Palackého. Řešitel.
  • Využití terapií u dětí se zrakovým postižením v předškolním věku. Rok řešení: 2002. Vnitřní grant Univerzity Palackého. Řešitel.
  • Projekty FRVŠ
   • Tyflopedicky orientovaná počítačová učebna. FRVŠ (1057, tematický okruh Ab). Rok řešení 2008. Spoluřešitel
 •      Projekty ESF
  • Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů. (CZ.1.07/2.2.00/07.0083). Rok řešení 2009-2011. Řešitel, vedoucí projektu.
 •     Projekty jiné
  • Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Grant Nadace prof. Vejdovského. Rok řešení 2010-2011. Řešitel.
  • Rozvoj zrakových a kognitivních schopností dítěte. Grant Nadace prof. Vejdovského. Rok řešení 2017/2018. Řešitel.Projekt: Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education. Norské fondy 2016. Člen týmu.
  • Projekt: Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Kl. aktiv. 3. Člen týmu. Dosud. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
  • IVOK – člen realizačního týmu, školní speciální pedagog.
  • Projekt:  ITEP – ukončení 2020. Člen řešitelského týmu.
  • Projekt: Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci – v současnoti v řešení. Člen řešitelského týmu.

Informace pro studenty