doc. Mgr. et Mgr. Jan CHRASTINA, Ph.D., LL.M., MBA

Konzultace v LETNÍM semestru 2023/2024

ÚTERÝ 14:00 – 15:00 hod. (Purkrabská 2),

a to pouze na základě dopředu domluvené konzultace.


Možnost distanční online konzultace (ZOOM, MS Teams, Google Meet, FaceTime) – nutná domluva předem (emailem, osobně, telefonicky).

Jinak na základě předchozí e-mailové, osobní či telefonické domluvy.


Možnost konzultací pro studentky a studenty kombinované formy studia také na pracovišti Žižkovo náměstí 5 – vždy však po předchozí individuální domluvě.

Aktuality, informace k výuce, změny:  

15. 07. – 05. 08. 2024 NEPŘÍTOMEN (DOVOLENÁ)

 

Funkce: docent
Telefon: +420 585 63 5333
E-mail: jan.chrastina@upol.cz
Číslo dveří: 1.20 (Purkrabská 2) (přízemí budovy, vedle výtahu)

Vědecko-výzkumné zaměření:

Somatopedická a psychopedická andragogika, problematika život limitujících onemocnění v kontextu speciální andragogiky, paliativní a hospicová péče, psychosociální do/provázení, poradenství pro pozůstalé, problematika dlouhodobých onemocnění, polymorbidity, výzkumy životního stylu, metodologie sociálněvedného výzkumu, kvalitativní přístupy, metoda případové studie, zdravotnická edukace, obsahové analýzy.

Vzdělání, pracovní zkušenosti:

 • 09/2002 – 05/2007: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ (Mgr.)
 • 09/2008 – 05/2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciálněpedagogická andragogika (Bc.)
 • 09/2011 – 05/2013: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Mgr.)
 • 10/2008 – 01/2014: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd: doktorský studijní program Ošetřovatelství (Ph.D.)
 • 02/2014 – doposud: odborný asistent, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
 • 05/2012 – 03/2013: proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
 • 09/2011 – 01/2014: odborný asistent, zástupce přednosty, Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
 • 09/2010 – 08/2011: asistent, Ústav ošetřovatelství, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
 • 11/2008 – 01/2014: výkonný redaktor recenzovaného odborného periodika PROFESE on-line (ISSN 1803-4330)
 • 05/2009 – 12/2009: odborný asistent, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta UP v Olomouci
 • 07/2007 – 03/2008: Odborný sociální pracovník – konzultant pro zdravotně postižené (InternetPoradna.cz, o. s.) 

Publikační činnost (výběr):

 1. CHRASTINA, J. 2007. Prevence kolorektálního karcinomu a informovanost veřejnosti Olomouckého kraje o tomto onemocnění. In MÁDROVÁ, L., GREGOR, M. (eds.). Studentská vědecká odborná konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2007). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2007. s. 86-102. ISBN 978-80-244-2152-0. (příspěvek ve sborníku)
 2. CHRASTINA, J. 2007. Vybrané kapitoly z první pomoci pro studenty CARITAS–VOŠ sociální Olomouc. Vydáno vlastním nákladem. 48 s. (učební text)
 3. CHRASTINA, J. 2008. Teoreticko-praktická příprava studentů CARITAS VOŠs Olomouc k poskytnutí první pomoci a její význam v rámci práce sociálního pracovníka. InPALAŠČÁKOVÁ, D. (ed.). Spravedlnost a služba III. Sborník odborných příspěvků
  a studijních textů. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2008. s. 108–117. ISBN 978-80-254-3383- 6. (příspěvek ve sborníku)
 4. CHRASTINA, J. 2008. Fyziologie těhotenství a porodu pro studenty CARITAS–VOŠ sociální Olomouc. Vydáno vlastním nákladem. 51 s. (učební text)
 5. CHRASTINA, J. 2009. Principy testů určených k detekci okultního krvácení do stolice a jejich charakteristika. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, č. 4, s. 193–196. ISSN 1212-7299. (článek v časopise)
 6. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., MAREČKOVÁ, J. 2009. Životní styl s chronickou nemocí – teoretická východiska. In ČÁP, J., ŽIAKOVÁ, K. (eds.). Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Martin: Jeseniova lékarská fakulta, 2009. s. 193–207. ISBN 978-80-88866-61-9. (příspěvek ve sborníku)
 7. CHRASTINA, J. 2009. Vybraná onemocnění dětského věku pro studenty CARITAS–VOŠ sociální Olomouc. Vydáno vlastním nákladem. 48 s. (učební text)
 8. CHRASTINA, J., MAREČKOVÁ, J. 2009. Edukace klientů k provádění testů k detekci okultního krvácení do stolice. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, č. 11, s. 524–526. ISSN 1212-7299. (článek v časopise)
 9. CHRASTINA, J., TOMANOVÁ, D., MAREČKOVÁ, J. 2009. Astma bronchiale – edukační dopad na jedince, pedagogické prostředí a aktivity školy. PROFESE on-line. 2009, roč. II., č. 04/2009, s. 186–199. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 10. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2009. Astma bronchiale v dětském věku a trávení volného času. In ŠVESTKOVÁ, R. (ed.). Dítě a zdravý životní styl. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2009. Interaktivní podoba CD-ROM sborníku. (příspěvek ve sborníku)
 11. CHRASTINA, J. 2010. Specifika chronické nemoci a sociální práce s chronicky nemocnými. In BEDNÁŘ, M., PALAŠČÁKOVÁ, D. (eds.). Spravedlnost a služba IV. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Olomouc: CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, 2010. s. 77–87. ISBN 978-80-254-7050-3. (příspěvek ve sborníku)
 12. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KRÁTKÁ, A. 2010. Edukační dopad a životní styl s astma bronchiale. In DORKOVÁ, Z. (ed.). Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií, 2010. s. 38–48. ISBN 978-80-7318-995-2. (příspěvek ve sborníku)
 13. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2010. Identifikace limitů životního stylu chronicky nemocných a možné přístupy k jejich zkoumání s využitím ošetřovatelských diagnostických domén. In SIKOROVÁ, L., BUŽGOVÁ, R. (eds.). mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Fakulta zdravotnických studií, 2010. s. 46–47. ISBN 978-80-7368-694-9. (abstrakt ve sborníku) 
 14. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2010. Využití metodologické triangulace kvalitativního výzkumu pro zkoumání limitů životního stylu chronicky nemocných dle ošetřovatelských domén. PROFESE on-line. 2010, roč. III, č. 3/2010, s. 151-164. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 15. PASTUCHA, D., RIPPLOVÁ, D., VÁVROVÁ, P., HYJÁNEK, J., CHRASTINA, J. 2010. Management multioborové spolupráce při léčbě dětské obezity. PROFESE on-line. 2010, roč. III, č. 3/2010, s. 175-174. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 16. ZNALEZIONA, J., CHRASTINA, J., RANC, V., PETR, J., GINTEROVÁ, P., ŠEVČÍK, J., MAIER, V. 2010. Determination of D,L-lactic acid in serum from diabetic patients by CE-ESI-MS. 28th ISC on Chromatography. 12th-16th September 2010. Valencia, Spain. (poster)
 17. KRÁTKÁ, A., TRETEROVÁ, S., CICHÁ, M., CHRASTINA, J. 2010. Metakognitivně koncipovaná výuka a její přínos v profesní přípravě (nejen) všeobecných sester. In DORKOVÁ, Z. (ed.). Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií, 2010. s. 49–53. ISBN 978-80-7318-995-2. (příspěvek ve sborníku)
 18. ZNALEZIONA, J., MAIER, V., PETR, J., CHRASTINA, J., ŠEVČÍK, J. 2011. MEKC Determination of Nilutamide in Human Serum Using Sweeping in High Salt Sample Matrix. 2011, vol. 74, no. 1–2, pp. 151–155. ISSN 0009-5893. (článek v časopise s IF)
 19. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., JEŽORSKÁ, Š., BÁRTLOVÁ, S. 2012. Zkoumání limitů životního stylu osob s chronickým onemocněním (první zkušenosti se specifickou metodikou kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství). 2012, roč. 14, č. 3, s. 298–314. ISSN 1212–4117. (článek v  časopise)
 20. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., ŽIAKOVÁ, K., SCHWETZOVÁ, D., VRÁNOVÁ, V. Chronická nemoc, její definování a chápání pohledem nemocného a rodinných příslušníků. In ČÁP, J., ŽIAKOVÁ, K. (eds.). Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin: Jeseniova lékarská fakulta, 2011. s. 112–127. ISBN 978-80-89544-00-4. (příspěvek ve sborníku)
 21. MAIER, V., CHRASTINA, J., PETR, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Determination of ramipril in human body fluids by capillary electrophoresis with mass spectromectry. Nordic Separation Science Society 6th 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (poster)
 22. MAIER, V., CHRASTINA, J., PETR, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Determination of ramipril in human body fluids by capillary electrophoresis with mass spectromectry. Nordic Separation Science Society 6th 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (abstrakt ve sborníku)
 23. UŘIČÁŘOVÁ, Z., CICHÁ, M., CHRASTINA, J. 2011. Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence. Profese on-line. 2011, roč. IV., č. 2/2011, s. 33–38. ISSN 1803-4330. (článek v  časopise)
 24. SCHWETZOVÁ, D., VRÁNOVÁ, V., CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2011. Kvalita života rodiny u dítěte s nádorovým onemocněním v oblasti centrálního nervového systému. In ČÁP, J., ŽIAKOVÁ, K. (eds.). Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin: Jeseniova lékarská fakulta, 2011. s. 337–344. ISBN 978-80-89544-00-4. (příspěvek ve sborníku)
 25. ZNALEZIONA, J., MAIER, V., PETR, J., CHRASTINA, J., ULRICHOVÁ, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Antiandrogens determination in serum by capillary electrophoresis possibility of drugs preconcentration. Nordic Separation Science Society 6th 24.–27. 8. 2011. Riga,Latvia. (poster)
 26. ZNALEZIONA, J., MAIER, V., PETR, J., CHRASTINA, J., ULRICHOVÁ, J., ŠEVČÍK, J. 2011. Antiandrogens determination in serum by capillary electrophoresis possibility of drugs preconcentration. Nordic Separation Science Society  6th 24.–27. 8. 2011. Riga, Latvia. (abstrakt ve sborníku)
 27. CHRASTINA, J., PELKOVÁ, J. 2011. Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství a základy ošetřovatelské péče I. Studijní opora pro bakalářské studijní programy IZS FHS UTB ve Zlíně. 122 s. (učební text)
 28. CHRASTINA, J., KOHOUTEK, M. 2011. Vybrané kapitoly ze základů ošetřovatelství v onkologii a radioterapii. Studijní opora pro bakalářské studijní programy IZS FHS UTB ve Zlíně. 73 s. (učební text)
 29. GINTEROVÁ, P., ZNALEZIONA, J., PETR, J., CHRASTINA, J., ŠVIDRNOCH, M., ŠEVČÍK, J., ONDRA, P., VÁLKA, I., MAIER, V. 2012. Kapilární elektroforéza ve spojení s hmotnostní spektrometrií v toxikologické analýze. Chemické listy 6, roč. 2012, s. 486. ISSN 0009 – 2770. (abstrakt v IF sborníku)
 30. JEŽORSKÁ, Š., KOZYKOVÁ, J, CHRASTINA, J. 2012. Syndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících s onkologicky nemocnými. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2012, roč. 2, č. 2, s. 56–62. ISSN 1338–6263. (článek v časopise)
 31. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., JEŽORSKÁ, Š. 2012. Kvalitativní výzkum limitů životního stylu jedinců s roztroušenou sklerózou. In KISVETROVÁ, H., MACHÁLKOVÁ, L. (eds.). Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 16–17. ISBN 978-80-244-3292-2. (abstrakt ve sborníku)
 32. CHRASTINA, J., JEŽORSKÁ, Š. 2013. Hodnotící a měřící nástroje u onemocnění astma bronchiale. In SIKOROVÁ, L., BUŽGOVÁ, R. (eds.). Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. s. 39–46. ISBN 978-80-7464-264-7. (příspěvek ve sborníku)
 33. JEŽORSKÁ, Š., CHRASTINA, J. 2013. Motivace studentů FZV UP v Olomouci k práci s onkologickými pacienty. In SIKOROVÁ, L., BUŽGOVÁ, R. (eds.). Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. s. 53–59. ISBN 978-80-7464-264-7. (příspěvek ve sborníku)
 34. JEŽORSKÁ, Š., HRTŮSOVÁ, T., ČERNÁ, M., CHRASTINA, J. 2013. Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví. PROFESE on-line. 2013, roč. 6, č. 1, s. 17–22. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 35. CHRASTINA, J. Výzkumy subjektivní kvality života skrze SQUALA standardizovaný dotazník. In HRACH, K. (ed.). Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách – 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 141. ISBN 978-80-7414-614-5 (abstrakt ve sborníku).
 36. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KREJČÍŘOVÁ, O., JEŽORSKÁ, Š. 2014. Výzkumy subjektivní kvality života SQUALA standardizovaným dotazníkem. PROFESE on-line. 2014, roč. VII, č. 1, s. 1–8. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 37. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KREJČÍŘOVÁ, O., JEŽORSKÁ, Š. 2014. Results of Subjective Quality of Life Research Using SQUALA Standardized Questionnairre. PROFESE on-line. 2014, vol. VII, no. 1, p. 1–8. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 38. JEŽORSKÁ, Š., VÉVODA, J., CHRASTINA, J. 2014. Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost? PROFESE on-line. 2014, roč. VII, č. 1, s. 9–15. ISSN 1803-4330. (článek v časopise)
 39. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2014. Limity životního stylu chronicky nemocných. In VÉVODA, J. et al. (eds.). Výzkum ve zdravotnictví – příklady metodik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 27–29. ISBN 978-80-244-3905-1. (abstrakt ve sborníku)
 40. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2014. Lifestyle Limitations in the Chronically Ill. In VÉVODA, J. et al. (eds.). Výzkum ve zdravotnictví – příklady metodik. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 7–9. ISBN 978-80-244-3905-1. (abstrakt ve sborníku)
 41. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K. 2014. Výzkum limitů životního stylu u osob s chronickým onemocněním. In JURÍČKOVÁ, L. a kol. Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. s. 27–56. ISBN 978-80-244-4618-9. (kapitola v knize)
 42. CHRASTINA, J., KANTOR, J., KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ, D. 2014. (Multiple) Case Study Design in (Special) Education Research. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume III. s. 3–9. ISBN 978-619-7105-24-7. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/(příspěvek ve sborníku – zahraničí). DOI příspěvku: 10.5593/SGEMSOCIAL2014/B13/S3.001
 43. CHRASTINA, J., IVANOVÁ, K., KANTOR, J., FINKOVÁ, D., KRAHULCOVÁ, K. 2014. Qualitative Research of Lifestyle Limitations in Adults with Chronic Illnesses. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume II. s. 705–712. ISBN 978-619-7105-23-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B12. (příspěvek ve sborníku – zahraničí). DOI příspěvku: 10.5593/SGEMSOCIAL2014/B12/S2.089
 44. FINKOVÁ, D., CHRASTINA, J., FINK, M. 2014. Instructor of spatial orientation as one of the determinants of successful inclusion of people with visual impairment in the Czech Republic. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume III. s. 425–431. ISBN 978-619-7105-24-7. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B13. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 45. KRAHULCOVÁ, K., CHRASTINA, J. 2014. Specifics of drama therapy for people with drug addiction in the complex therapeutic proces in detoxical departmentIn SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Conference Proceedings, volume II. s. 855–860. ISBN 978-619-7105-23-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B12. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 46. KANTOR, J., CHRASTINA, J. 2014. Music Therapy in Persons with Severe Multiple Disability – Paradigms, Theoretical Backgrounds, Trends and Discussion. Edulearn14 Publications. Barcelona: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. pp. 7165–7174. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-617-0557-3. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 47. KANTOR, J., CHRASTINA, J., LUDÍKOVÁ, L. 2014. The Significance of Individual Preferences in Pupils with Severe Cerebral Palsy in the Context of Special Education Intervention. Edulearn14 Publications. Barcelona: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. pp. 7156-7164. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-617-0557-3. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 48. CHRASTINA, J., BEDNÁŘOVÁ, D. Pankreatická bolest jako dominující a determinující faktor životního stylu nemocných s chronickou pankreatitidou. Bolest. 2014, roč. 17, č. 4, s. 140–148. ISSN 1212-0634. (článek v časopise)
 49. CHRASTINA, J. 2014. Možnosti a limity v oblasti pracovního uplatnění osob s omezením hybnosti. In KREJČÍŘOVÁ, O. et al. (eds.). Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 40–50. ISBN 978-80-244-4409-3. (příspěvek ve sborníku) Dostupný z WWW: http://www.asociacetrigon.eu/public/files/IKOZ/pdf.
 50. KANTOR, J., CHRASTINA, J., LUDÍKOVÁ, L., KOUCUN, J. 2015. Teoretická východiska. In KANTOR, J. et al. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. s. 13–38. ISBN 978-80-244-4358-4. (kapitola v odborné knize).
 51. CHRASTINA, J., SLAVÍKOVÁ, M. 2014. Umělá a následná domácí umělá plicní ventilace u dětských klientů se spinální svalovou atrofií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2015, roč. 12, č. 1, s. 27–34. ISSN 1802-0518. (článek v časopise)
 52. CHRASTINA, J., DOUPALOVÁ, P., VÁCLAVÍK, J. 2015. Neinvazivní měření krevního tlaku u hypertenzních pacientů. Intervenční a akutní kardiologie. 2015, roč. 14, č. 1, s. 70–73. ISSN 1213-807X. (článek v časopise)
 53. KANTOR, J., CHRASTINA, J., LUDÍKOVÁ, L. 2015. Education Evaluation in Students with Severe Multiple Disabilities. In GÓMEZ CHOVA, L., LÓPEZ MARTÍNEZ, A., CANDEL TORRES, I. INTED2015 Proceedings. Spain: Barcelona (9th International Technology, Education and Development Conference). pp. 4645–4655. ISBN 978-84-606-5763-7. ISSN 2340-1079. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 54. FRIEDLOVÁ, M., KANTOR, J., CHRASTINA, J. 2015. Institutional Support of Individuals with Multiple Disabilites in the Czech Republic from the Perspective of Special Education. In GÓMEZ CHOVA, L., LÓPEZ MARTÍNEZ, A., CANDEL TORRES, I. INTED2015 Proceedings. Spain: Barcelona (9th International Technology, Education and Development Conference). pp. 5563–5571 . ISBN 978-84-606-5763-7. ISSN 2340-1079. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 55. CHRASTINA, J., SMEČKOVÁ, G., IVANOVÁ, K. 2015. Use of (auto)biographical-narrative aproach in research of lifestyle limitations in chronically ill. Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference – International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015, vol. 2, no. 1, pp. 221–224. ISBN 978-0-9928772-6-2. Dostupný z WWW: http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2015_proceedings01.pdf (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 56. KANTOR, J., CHRASTINA, J. 2015. Sebeobsluha a trénink pohybových funkcí u osob s těžkým kombinovaným postižením. In KANTOR, J. et al. 2015. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. s. 59–85. ISBN 978-80-244-4358-4. (kapitola v odborné knize).
 57. CHRASTINA, J., BEDNÁŘOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L. 2015. Quality of life in patients with chronic pancreatitis – Possibilities of measurement of the phenomenon in research. Kontakt. 2015, vol. 17, no. 2, pp. e89–e95. ISSN 1212-4117. DOI: 10.1016/j.kontakt.2015.04.005. (článek v časopise)
 58. ZNALEZIONA, J., GINTEROVÁ, P., PETR, J., ONDRA, J., VÁLKA, I., ŠEVČÍK, J., CHRASTINA, J., MAIER, V. 2015. Determination and identification of synthetic cannabinoids and their metabolites in different matrices by modern analytical techniques – a review. Analytica Chimica Acta. 2015, vol. 2015, no. 874, pp. 11–25. ISSN 0003-2670. DOI: 10.1016/j.aca.2014.12.055 (článek s impact factorem)
 59. CHRASTINA, J., BEDNÁŘOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L. 2015. Kvalita života nemocných s chronickou pankreatitidou – možnosti posouzení fenoménu ve výzkumu. Kontakt. 2015, roč. 17, č. 2, s. 103–110. ISSN 1212-4117. (článek v časopise)
 60. DOUPALOVÁ, P., CHRASTINA, J., VÁCLAVÍK, J. 2015. Přístupy neinvazivního měření a monitorace krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Intervenční a akutní kardiologie. 2015, roč. 14, č. 3, s. 72–79. ISSN 1213-807X. (článek v časopise)
 61. CHRASTINA, J., KANTOR, J., KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ, D. 2015. Design (mnoho)případové studie ve (speciálně)pedagogickém výzkumu. E-Pedagogium. 2015, roč. 2015, č. 1, s. 7–20. ISSN 1213-7499. (článek v časopise)
 62. CHRASTINA, J., TOMANOVÁ, M. 2015. Přístupy ovlivňující chronickou spasticitu u klientů s mozkovou obrnou. Speciální pedagogika. 2015, roč. 25, č. 1, s. 14–28. ISSN 1211-2720. (článek v časopise)
 63. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., BASLEROVÁ, P. 2015. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the Czech Republic – presentation of selected particular research results. Social Welfare. 2015, vol. 1, no. 5 (2015), pp. 48–57. ISSN 2029-7424. Dostupný z  WWW: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/10.
  (článek v  časopise – zahraničí)
 64. CHRASTINA, J. 2015. Incomplete sentences test in identification of impact of multiple sclerosis. In SGEM2015: Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. Conference Proceedings, volume I., p. 597–604. ISBN 978-619-7105-44-5. ISSN 2367-5659. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 65. RŮŽIČKA, M., CHRASTINA, J., FINKOVÁ, D., KUBISOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., VALENTA, M. 2015. The analysis of special preschool education of children with special needs in Czech Republic – the potential for research. In Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, IATED Academy (eds.). Proceedings of EDULEARN15 Conference. Spain: Valencia, 2015. pp. 5331–5336. ISBN 978-84-606-8243-1. ISSN 2340-1117. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 66. RŮŽIČKA, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., ŠVIDEROVÁ, V., CHRASTINA, J. 2015. Counselling for addicted persons – analysis of client satisfaction with social servicesIn Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, IATED Academy (eds.). Proceedings of ICERI2015 Conference. Spain: Seville, 2015. pp. 8484–8489. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 67. CHRASTINA, J., SMÉKALOVÁ, L., MAŠTALÍŘ, J., SNOPEK, P. 2015. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza – dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. In EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2015 – PŘÍNOSY, VÝZVY, OČEKÁVÁNÍ (ročník V.). Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 97–108. ISBN 978-80-87952-11-5. ETTN 085-15-77-12-9. Certificate Conference No.: 2259661527. (příspěvek ve sborníku)
 68. CHRASTINA, J., SMEČKOVÁ, G., KOZÁKOVÁ, Z., VÉVODOVÁ, Š. 2015. Using of the Incomplete Sentences Test and the Three Wishes Technique in Identification of Impact of Cystic Fibrosis. Olomouc, Czech Republic: 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2015). ICLEL2015 Abstracts Book, 2015. p. 117.  (abstrakt)
 69. KOZÁKOVÁ, Z., KASÁČKOVÁ, J., CHRASTINA, J. 2015. Perception of Life Satisfaction of Adult People with Mild Mental Disability. Olomouc, Czech Republic: 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2015). ICLEL2015 Abstracts Book, 2015. p. 125. (abstrakt)
 70. VÉVODOVÁ, Š., VÉVODA, J., VETEŠNÍKOVÁ, M., KISVETROVÁ, H., CHRASTINA, J. The relationship between burnout syndrome and empathy among nurses in emergency medical services. Kontakt. 2016, vol. 18, no. 1, pp. 17-22. ISSN 1212-4117. DOI: 10.1016/j.kontakt.2016.02.002. (článek v časopise)
 71. RŮŽIČKA, M., KRAHULCOVÁ, K., CHRASTINA, J. Therapeutic and educational potential of combinng cognitive behavioural therapy and art – qualitative analysis of a case study. Review of Artistic Education. 2016, no. 11–12, pp. 268–276. ISSN 2501-238X ISSN–L 2069-7554. DOI DOI: 10.1515/rae-2016-0032. (článek v časopise)
 72. DOUPALOVÁ, P., CHRASTINA, J., VÁCLAVÍK, J. 2016. Přístupy neinvazivního měření a monitorace krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí. Intervenční a akutní kardiologie. 2015, roč. 14, č. 3, s. 109–116. ISSN 1213-807X. (reprint publikovaného článku na vyžádání – určeno do ordinací praktických lékařů a specialistů)
 73. CHRASTINA, J. 2016. PICO(T) and PCD formats of clinically relevant questions in the conceptualization of special education research. Journal of Exceptional People. 2016, vol. 1, no. 8, pp. 31–40. ISSN 1805-4986. (článek v časopise – ERIH Plus)
 74. CHRASTINA, J. Use of the incomplete sentences and the ‘three wishes’ approach in the identification of the subjective perception and impact of cystic fibrosis. The first open methodological experience in Czech voluntary patients: a pilot study. RARE DISEASES AND ORPHAN DRUGS. An International Journal of Public Health. 2016, vol. 3, no. 2, pp. 17–24. ISSN 2284-2543. (článek v časopise – zahraničí)
 75. VALENTA, M., LUDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, L., MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., CHRÁSKA, M., FINKOVÁ, D., LANGER, J. 2016. Factors affecting dynamics of educability in children and pupils. Clinical Psychology and Special Education. 2016, vol. 5, no. 1, pp. 93 – 110. ISSN 2304-0394. DOI: 10.17759/cpse.2016050107(článek v časopise – zahraničí)
 76. VÉVODA, J., VÉVODOVÁ, Š., NAKLÁDALOVÁ, M., GRYGOVÁ, B., KISVETROVÁ, H., GROCHOWSKA NIEDWOROK, CHRASTINA, J., SVOBODOVÁ, D., PRZECZKOVÁ, P., MERZ, L. 2016. The relationship between psychological safety and burnout among nurses. Pracovní lékařství. 2016, vol. 68, no. 1, pp. 37 – 42. ISSN 0032-6291. (článek v časopise)
 77. HRUBEŠOVÁ, I., CHRASTINA, J., PETROVÁ, N., LUDÍKOVÁ, L., HORVÁTHOVÁ, I. 2016. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 601–608. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S03.076. (příspěvek ve sborníku –zahraniční)
 78. KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., PETROVÁ, N. 2016. Sexuality in persons with intellectual disability living in sheltered housing in the context of their life satisfaction. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 859–866. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.110. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 79. CHRASTINA, J., KURUCOVÁ, R., KOZÁKOVÁ, Z., ŠPATENKOVÁ, N., LUDÍKOVÁ, L. 2016. Conceptualization of sexuality and intimacy in terminally ill clients. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 327–334. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.042. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 80. CHRASTINA, J., KURUCOVÁ, R. 2016. Available measurement tools of sexuality / sexual needs / intimacy in end-of-life clients (patients) and terminally ill persons. In
  3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 189–196. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.024. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 81. ŠPATENKOVÁ, N., VÉVODOVÁ, Š., OLECKÁ, I., CHRASTINA, J., VÉVODA, J. 2016. Palliative care for LGBT older adults: a reflection of the situation in the Czech Republic. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 713–720. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.092. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 82. VÉVODOVÁ, Š., VÉVODA, J., ŠPATENKOVÁ, N., CHRASTINA, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S. 2016. Fear of death among older adults in home environment. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 171–176. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S01.022. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 83. KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., HRUBEŠOVÁ, I., PETROVÁ, N. 2016. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 843–850. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 5593/SGEMSOCIAL2016/
  B12/S02.108. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 84. VÉVODOVÁ, Š., VÉVODA, J., CHRASTINA, J., GRYGOVÁ, B., KOZÁKOVÁ, Z. 2016. The role of nutrition support in the terminal stage of Alzheimer‘s disease and dementia. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 1105–1110. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/
  B12/S02.143(příspěvek ve sborníku – zahraniční)
 85. CHRASTINA, J. a kol. 2016. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti. Výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 212 s. ISBN 978-80-244-4888-6. DOI: 10.5507/pdf.16.24448886. (odborná kniha)
 86. CHRASTINA, J., DRLÍK, D. Možnosti ovlivnění symptomatologie, kontroly a self-managementu asthma bronchiale edukačními programy a intervencemi: syntéza zahraničních poznatků. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016, roč. 13, č. 3, s. 47–53. ISSN 1802-0518. (článek v časopise – Seznam rec. časopisů)
 87. KOZÁKOVÁ, Z., KASÁČKOVÁ, J., CHRASTINA, J. Perception of life satisfaction of adult people with mild mental disability. International Journal on Lifelong Education and Leadership. 2016, vol. 2, no. 1, pp. 7–15. ISSN 2458-911X. (článek v časopise – zahraničí)
 88. CHRASTINA, J., VEČEŘOVÁ, H., MAŠTALÍŘ, J. 2017. Selected aspects of sexuality in adults with intellectual disabilities – a synthesis of international knowledge. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 Conference Proceedings, Book 3, vol. III, pp. 653–660. ISBN 978-619-7408-20-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/33. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 89. CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., LUDÍKOVÁ, L. 2017. Breaking bad news“ – a short review of available models. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 Conference Proceedings, Book 3, vol. III, pp. 101–108. ISBN 978-619-7408-20-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/33. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 90. CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N. a kol. (2018). Sexualita a intimita v závěru života. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 224 s. ISBN 978-80-244-5304-0. DOI: 10.5507/pdf.18.24453040. (odborná kniha – monografie)
 91. MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M. a kol. (2018). Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 186 s. ISBN 978-80-244-5321-7. (odborná kniha – spoluautor publikace)
 92. CHRASTINA, J. (2018). Meta-synthesis of qualitative studies: background, methodology and applications. In NORDSCI conference on social sciences 2018 conference proceedings. Meeting Park Forum Helsinki, Finland, 2018. Book 1, vol. 1, pp. 123–131. ISSN 2603-4107. ISBN 978-619-7495-00-3. DOI: 10.32008. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 93.  HUDCOVÁ, B., STECOVÁ, A., CHRASTINA, J. (2018). Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situations – the role of a special education teacher. NORDSCI Conference. In NORDSCI conference on social sciences 2018 conference proceedings. Meeting Park Forum Helsinki, Finland, 2018. Book 1, vol. 1, pp. 163–169. ISSN 2603-4107. ISBN 978-619-7495-00-3. DOI: 10.32008. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 94. CHRASTINA, J., KLVAŇOVÁ, T., HUDCOVÁ, B. (2018). „Jsem jiný, jsem slaný…a umřu dříve“ (dítě/žák s cystickou fibrózou v edukačním prostředí). Pedagogická orientace. 2018, roč. 28, č. 2, s. 357–381. ISSN 1805-9511. DOI: 0.5817/PedOr2018-2-357. (článek v časopise – ERIH Plus)
 95. CHRASTINA, J., HUDCOVÁ, B., ŠPATENKOVÁ, N., LUDÍKOVÁ, L. (2018). Sexuality in elderly persons in the context of residential services and staff education and training in the area of the clients’ sexuality: Czech version of the SexAT questionnaire as a tool for education. In Proceedings of IAC in Vienna 2018 (Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2018). 100–105. ISBN 978-80-88203-08-7. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 96. HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., LUDÍKOVÁ, L. (2018). Staff members working with disabled people and their readiness to handle crisis situations in the context of residential services: a psychological first aid (PFA) scenario as a pedagogical case study instrument. In Proceedings of IAC in Vienna 2018 (Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2018). 106–110. ISBN 978-80-88203-08-7. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 97. CHRASTINA, J., VYSLOUŽILOVÁ, M. (2018). Experiences of epileptic adults with searching for and maintaining a job in the Czech Republic: qualitative study. Social Welfare: Interdisciplinary Approach. 2018, vol. 8, no. 1, pp. 146–162. (Článek v zahraničním časopise – indexace ve WOS)
 98. KLVAŇOVÁ, T., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., HUDCOVÁ, B., LUDÍKOVÁ, L. (2018). Accompanying of dying persons with intellectual disabilities in residential care – specificity, themes, application. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 11–18. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 99. HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., KLVAŇOVÁ, T., LUDÍKOVÁ, L. (2018). Psychosocial first aid in persons with disabilities – specificity, themes and application. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 345–352. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 100. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A. (2018). Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 65–72. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 101. CHRASTINA, J. (2018). End-of-life and dying of people with disabilities – conceptualization, topics, specifics. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 115–120. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 102. ŠPATENKOVÁ, N., CHRASTINA, J., HUDCOVÁ, B., KLVAŇOVÁ, T., LUDÍKOVÁ, L. (2018). Readiness of residential social workers to accompany dying persons – a pilot study (the Czech Republic). In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 353–360. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 103. CHRASTINA, J. (2019). Problematika a posouzení kvality života onkologických pacientů. In VOKURKA, S., TESAŘOVÁ, P. a kol. (2018). Onkologie v kostce. 1. vyd. Praha: Current Media, s. r. o., 2018. s. 231–234. ISBN 978-80-88129-37-0. (Kapitola v odborné knize)
 104. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J. (2018). Je u nás inkluze inkluzí? In Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov (sborník z konference Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, Levoča, Slovensko). Ružomberok, Slovensko: Verbum, 2018. s. 20–30. ISBN 978-80-561-0598-6. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí).
 105. CHRASTINA, J. (2019). Případová studie – metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 287 s. ISBN 978-80-244-5373-6. DOI: 10.5507/pdf.18.24453736. (Odborná kniha – metodologická monografie)
 106. CHRASTINA, J., SVÍZELOVÁ, H. (2019). Mirror therapy in post amputation patients with phantom limb pain: a mapping study. Kontakt. 2019, vol. 21, no. 1 pp. 22–31. ISSN 1804-7122. (Článek v odborném časopise – SCOPUS)
 107. CHRASTINA, J. (2019). End-of-life and dying in persons with intellectual disabilities: implications for counseling, education and support. In NORDSCI International Conference on Social Sciences 2019, 19.–23. 8. 2019, Athens, Greece. Conference Proceedings, book 1, vol. 2, pp. 269–278.  ISSN 2603-4107. ISBN 978-619-7495-05-8. DOI: 10.32008/NORDSCI2019/B1/V2 (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 108. CHRASTINA, J. (2019). Komunikace nepříznivých a závažných zpráv. Dětský sluch. 2019, roč. 2019, č. 3, s. 25–27. ISSN 2570-8473. (Článek v odborném časopise)
 109. CHRASTINA, J. (2019). Systematic review and (systematic) scoping review: similarities or differences? In KRATOCHVÍL, R., KRATOCHVÍLOVÁ, H. (eds.). Proceedings of IAC (International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning) in Dresden 2019, pp. 73–77. ISBN 978-80-88203-13-1. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 110. CHRASTINA, J. (2019). End-of-life and dying in persons with disabilities: a mapping study. In KRATOCHVÍLOVÁ, H., KRATOCHVÍL, R. (eds.). Proceedings of IAC in Vienna 2019, pp. 85–91. ISBN 978-80-88203-14-8. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 111. HUDCOVÁ, B., CHRASTINA, J., LUDÍKOVÁ, L. (2019). The death of a person with disability in residential care services: PFA and/or crisis intervention? In KRATOCHVÍLOVÁ, H., KRATOCHVÍL, R. (eds.). Proceedings of IAC in Vienna 2019, pp. 38–43. ISBN 978-80-88203-14-8. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 112. CHRASTINA, J. (2019). Scoping review: teoretický rámec a metodologické poznámky. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2019, roč. 9, č. 2, s. 56–61. ISSN 1338-6263. (Článek v odborném časopise – zahraničí)
 113. CHRASTINA, J., SVÍZELOVÁ, H. (2019). „Když člověk žádá amputovat zcela zdravou končetinu…“ – problematika apotemnofilie především v sexuálním a somatoandragogickém kontextu. Speciální pedagogika. 2019, roč. 29, č. 2, s. 91–110. ISSN 1211-2720. (Článek v odborném časopise)
 114. CHRASTINA, J., VEČEŘOVÁ, H. (2020). Supporting Sexuality in Adults with Intellectual Disability – A Short Review. Sexuality and Disability. 2020, vol. 38, no. 2, pp. 285–298. Print ISSN 0146-1044. Online ISSN 1573-6717. https://doi.org/10.1007/s11195-018-9546-8. (Článek v zahraničním časopise s IF)
 115. CHRASTINA, J. (2020). Title analysis of (systematic) scoping review studies: Chaos or consistency? Nursing & health sciences. 2020, vol. 22, no. 3, pp. 557–562. https://doi.org/10.1111/nhs.12694 (Článek v odborném časopise – IF)
 116. CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., HUDCOVÁ, B. (2020). Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb. Umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 160 s. ISBN 978-80-244-5725-3 (print). ISBN 978-80-244-5756-7 (online). DOI: 10.5507/pdf.20.24457253. (Odborná kniha – monografie)
 117. CHRASTINA, J., SVÍZELOVÁ, H. (2021). Mirror therapy in adult stroke clients: a review of possible applications and effectiveness with an emphasis on daily living activities. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2021, vol. 12, no. 1, pp. 295–305. ISSN 2336-3517. DOI: 10.15452/CEJNM.2020.11.0026. (Článek v odborném časopise – SCOPUS)
 118. CHRASTINA, J. (2021). Strukturování a publikování klinické kazuistiky. PRACTICUS: odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 2021, roč. 20, č. 6, s. 32–33. ISSN 1213–8711. (Článek v odborném časopise)
 119. CHRASTINA, J. (2021). Jak (správně) zpracovat a publikovat kazuistiku z klinické praxe? Praktický lékař. 2021, roč. 101, č. 3, s. 135–141. ISSN (Print) 0032-6739. ISSN (On-line) 1805-4544. (Článek v odborném časopise)
 120. KUDLOVÁ, P., SKARUPSKÁ, H., CHRASTINA, J. (2021). Inclusion of children with type 1 diabetes mellitus in Czech elementary schools. In ICERI2021 Proceedings (14th International Conference of Education, Research and Innovation, 8th–9th of November, 2021), pp. 654–661. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. DOI 10.21125/iceri.2021.0214. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí).
 121. HAROKOVÁ, M., CHRASTINA, J. (2022). Umírající žák s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním v inkluzivním vzdělávání: teoretický rámec. EduPort (Education Support). 2022, roč. 6, č. 1, s. 1–11. ISSN 2695-0936. DOI: 10.21062/edp.2022.003. (Článek v odborném časopise)
 122. HAROKOVÁ, M., CHRASTINA, J. (2022). Children and Youth with Life-Limiting or Life-Threatening Conditions – Overview of the Topics of Educational Practice:
  A Scoping Review. International Journal of Special Education. 2022, vol. 37, no. 2,
  43–54. ISSN 1917-7844. DOI https://doi.org/10.52291/ijse.2022.37.39. (Článek v zahraničním časopise – WOS, SCOPUS)
 123. CHRASTINA, J. (2022). “Case study or case report in educational research?” (Key differences in the two formats illustrated with an example of Duchenne muscular dystrophy). Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL). Vienna, Austria, December 9–10, 2022. In Proceedings of IAC in Vienna 2022, pp. 171–175. ISBN 978-80-88203-30-8. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 124. CHRASTINA, J., HAROKOVÁ, M. (2023). End-of-Life and Palliative Approach, Educational and Specific Needs in Persons with Duchenne Muscular Dystrophy. Teaching, Learning and E-learning (VIAC 2023). Virtual, 17. 2. 2023. In Proceedings of VIAC 2023, pp. 14–19. ISBN 978-80-88203-31-5. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 125. HAROKOVÁ, M., CHRASTINA, J. (2023). Specifics of Education of Children with Spinal Muscular Atrophy. Teaching, Learning and E-learning (VIAC 2023). Virtual, 17. 2. 2023. In Proceedings of VIAC 2023, pp. 8–13. ISBN 978-80-88203-31-5. (Příspěvek ve sborníku – zahraničí)

Projektová a grantová činnost:

 1. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2010: Limity životního stylu chronicky nemocných v diagnostických ošetřovatelských doménách (FZV_2010_001): hlavní řešitel
 2. „Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních“. OP VK projekt (CZ.1.07/1.3.00/14.0008)  – člen řešitelského týmu.
 3. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2011: Metodologie zkoumání životního stylu v ošetřovatelství (FZV_2011_003): hlavní řešitel
 4. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2011: Systém řízení opatrovnické péče o nekompetentní seniory ve vybraných regionech České republiky (FZV_2011_006): člen řešitelského týmu
 5. Partnerství a sítě pro excelenci v oboru chemie. OP VK projekt (Reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0065) – člen řešitelského týmu.
 6. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2012: Edukace onkologicky nemocných v pregraduální přípravě všeobecných sester FZV UP v Olomouci (FZV_2012_002): člen řešitelského týmu
 7. „Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“. OP VK projekt (Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/29.0017) – člen řešitelského týmu
 8. „Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc“. OP VK projekt (Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0163) – člen řešitelského týmu (zástupce garanta klíčové aktivity)
 9. Fond rozvoje vysokých škol MŠMT ČR: Tvorba nového předmětu „Základy speciální pedagogiky pro bakalářské studijní obory FZV UP v Olomouci“ (893/2013): hlavní řešitel
 10. IRP MŠMT 2013: Modernizace stávající IT datové infrastruktury FZV UP v Olomouci prostřednictvím rozšíření úložišť dat:hlavní řešitel
 11. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2013: Výzkumy kvality života pomocí SQUALA standardizovaného dotazníku (FZV_2013_002): hlavní řešitel
 12. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2013: Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc (FZV_2013_003) – spoluřešitel
 13. Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání. OP VK projekt (reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/45.0035) – člen řešitelského týmu za PdF UP v Olomouci
 14. „Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“. OP VK projekt (reg. č.: CZ.1.07/1.300/19.0014) – člen řešitelského týmu – lektor
 15. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci: Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření (2014): hlavní řešitel (Ústav pro výzkum a vývoj)
 16. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci: Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření (2015): hlavní řešitel (Ústav pro výzkum a vývoj)
 17. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci: Sexualita a (dysfunkční) sexuální potřeby v kontextu hospicové péče a její filozofie (2016): hlavní řešitel (Ústav pro výzkum a vývoj)
 18. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2015: Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti (IGA_PdF_2015_003) – hlavní řešitel.
 19. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci (2017): Sexualita/intimita umírajících a vybraných skupin rezidenčních služeb“– hlavní řešitel.
 20. Interní grant Pedagogické fakulty UP v Olomouci 2018: Připravenost pracovníků rezidenčních sociálních služeb na zvládání náročné/krizové situace (VaV_2018_004) – hlavní řešitel.
 21. Grant děkanky Pedagogické fakulty UP v Olomouci pro mladé akademické pracovníky do 38 let (2019). Závěr života a umírání osob se zdravotním postižením: metasyntéza – hlavní řešitel.
 22. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2021:
  Aplikace scoping review/study přístupu u vybraných speciálně-pedagogických výzkumných témat (IGA_PdF_2021_010) – hlavní řešitel.
 23. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2022: Závěr života, paliativní přístup, vzdělávací a specifické potřeby u osob s Düchennovou svalovou dystrofií a se spinální muskulární atrofií:
  a scoping review (IGA_PdF_2022_010)“ –
  hlavní řešitel.

Členství v redakčních radách časopisů a odborných společnostech, sekcích:

 1. PROFESE on-line (ISSN 1803–4330) – výkonný redaktor (do 01/2014)
 2. Česká pedagogická společnost – člen
 3. Masarykova česká sociologická společnost – člen
 4. Česká asociace pedagogického výzkumu – člen
 5. ŽURNÁL Univerzity Palackého v Olomouci, redaktor za FZV UP v Olomouci (do 01/2014)
 6. International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) – člen
 7. Člen seznamu oponentů projektů FRVŠ
 8. Člen Grantové rady Univerzity Palackého v Olomouci (do 03/2013)
 9. Executive Editor časopisu Journal of Exceptional People (JEP).
 10. Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s. – člen
 11. European Public Health Association (EUPHA) – Chronic Diseases section – člen
 12. Journal of Education and Learning, member of Editorial Board
 13. Global Journal of Health Science, member of Editorial Board
 14. American Journal of Health Research, member of Editorial Board
 15. International Education Studies, member of Editorial Board
 16. American Journal of Nursing Science, member of Editorial Board
 17. Science Journal of Education, member of Editorial Board

Recenzent odborných, vědeckých časopisů:

 1. Florence (ISSN 1801-464X)
 2. Central European Journal of Nursing and Midwifery (ISSN 2336-3517)
 3. Sociální pedagogika (ISSN 1805-8825)
 4. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation (ISSN 1804-1868)
 5. Global Virtual Conference – The 3rd Global Virtual Conference 2015 (GV-CONF2015) THOMSON Ltd. Slovakia April 6–10, 2015. Reviewer + member of Scientific Board
 6. Case Study and Case Report (ISSN 2228-8988), reviewer
 7. International Education Studies (ISSN 1913-1920), reviewer
 8. Global Journal of Health Science (ISSN 1916-9744), reviewer
 9. Journal of Education and Learning (ISSN 1927-5250), reviewer
 10. American Journal of Health Research (ISSN 2330-8788), reviewer
 11. Social Sciences (ISSN 2326-9863), reviewer
 12. American Journal of Nursing Science (ISSN 2328-5745), reviewer
 13. EIIC 2015 – 4th Electronic International Interdisciplinary Conference 2015 – reviewer
 14. International Conference on Humanities, Society and Culture (ICHSC2015) – reviewer
 15. International Conference of Advanced Research (ICAR2015) – reviewer, member of Scientific Reviewers Committee
 16. Health and Nutrition in Society (HANIS) – reviewer
 17. KONTAKT: Časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci (ISSN 1804–7122) – recenzent