prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

 

funkce: profesor tel: 585 635 309 e-mail:  jan.michalik@upol.cz Číslo dveří: 214

Informace pro studenty:

Konzultační hodiny:  ZS 2023/2024 –  Pondělí 11:30 – 12 a dle dohody

Možná témata BP a DP pro akademický rok 2023/2024:

DP Postavení osob se ZP v období tzv. I. republiky (1918 – 1938)
DP Podpůrná opatření I. stupně ve vzdělávání – rozsah, obsah, příležitosti a rizika
DP Diagnostika SVP – tvorba diagnostického manuálu pro vybranou oblast (dle Katalogu podpůrných opatření)
DP Kvalita života rodin pečujících o člena s těžkým zdravotním postižením
DP Pregraduální VŠ studium speciální pedagogiky v ČR, analýza, komparace
BP Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností z pohledu zaměstnavatelů (analýza vybraného segmentu)
BP Osobnost asistenta pedagoga (smíšený design výzkumu)
BP Příspěvek na péči z pohledu pečujících osob
BP Řešení vzdělávání žáků se SVP (organizační model) ve Velké Británii (alter. v zemi dle výběru studenta)
BP/DP Spolková činnost zdravotně postižených v ČR
BP/DP Historické téma z vybraného období – péče o osoby se zdravotním postižením
BP/DP Smlouva o poskytování sociální služby – vybrané aspekty
BP Asistent pedagoga – přehled dosavadní právní a faktické úpravy jeho působení v českém školství

Další informace:

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu studentů a tím i složitostí s vyřizováním studijních náležitostí prosím všechny kolegyně a kolegy, aby dodržovali tato pravidla vzájemného kontaktu:

 • požadavky a sdělení týkající se výuky či zkoušení je dobré nejdříve zaslat na fakultní e-mail,
 • v dopise vždy prosím uveďte kromě jména i studijní obor a ročník, ZKRATKU PŘEDMĚTU ZE STAGu, a případně další informace, v kterém semestru byl předmět vyučován apod.,
 • na většinu požadavků odpovídám v řádu dvou – tří dnů (s výjimkou situací, kdy jsem z vážných důvodů mimo fakultu).

MATERIÁLY, ANALÝZY, PUBLIKACE:

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením, VUP Olomouc, 2011. Ke stažení zde:

Michalik_QoL_osob_pecujicích_UP_2011

Postoje pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání, VUP Olomouc, 2018. Ke stažení zde:

Postoje_pg_pracov_k_inkluz_vzdel_Michalik

Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018.  Ke stažení zde:

https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2019/09/QoL_osob_pečujicich_a_osob_se_ZP_2018.pdf

Vědecko-výzkumné zaměření:

Postavení osob se zdravotním postižením ve společenském a právním systému (nejen) ČR, kvalita života zdravotně postižených a osob pečujících,  (ne)diskriminace zdravotně postižených, sociální ochrana – systém služeb, a podpory, vzdělávání, školská integrace znevýhodněných,  správa a řízení školství, vztah školy a dalších výchovných činitelů, zaměstnávání občanů s postižením, právní a faktická činnost nestátních neziskových organizací působících ve prospěch osob se zdravotním postižením.

ANALÝZY, VÝZKUMNÉ ZPRÁVY, EXPERTNÍ STANOVISKA (VÝBĚR)

 1. Michalík, J. Metodika Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada zdravotně postižených, 2002. 186 s.
 2. Michalík, J. Postavení uživatelů v novém systému poskytování sociálních služeb. Závěrečná zpráva grantového úkolu. Olomouc: VCIZP, 2005. 196 s.
 3. MICHALÍK, J. a kol. Výzkum pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hl. Města Prahy. Olomouc: VCIZP, 2007. 56 s.
 4. MICHALÍK, J. a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Závěrečná zpráva z výzkumu, Olomouc: IRVS, 2008. 186 s.
 5. MICHALÍK, J. a kol. Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení, Olomouc: VCIZP, 2008. 149 s.
 6. MICHALÍK, J. a kol. Analýza situací, v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností soukromoprávních subjektů). Olomouc: VCIZP, 2008. 179 s.
 7. MICHALÍK, J. Školský poradenský systém v České republice (východiska, rizika, příležitosti, návrh pojetí) – expertní stanovisko. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. 79. s.
 8. MICHALÍK, J., VALENTA, M. a kol. Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům, Olomouc: VCIZP, 2009. 72 s.
 9. MICHALÍK, J. kol. Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené – postoje uživatelů a poskytovatelů (souhrnná zpráva z výzkumu). Olomouc: VCIZP, 2009. 57 s.
 10. MICHALÍK, J. a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Závěrečná zpráva z výzkumu. Olomouc: IRVS, 2010. 186 s.
 11. MICHALÍK, J. a kol. Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení. Olomouc: VCIZP, 2010. 162 s.
 12. MICHALÍK, J. a kol. Asistent pedagoga – analýza personálních, legislativních, statistických a procedurálních aspektů. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 96 s.
 13. MICHALÍK, J., FELCMANOVÁ, L., BASLEROVA, P. a kol. Kvalifikovaný odhad nákladů vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 58 s.
 14. MICHALÍK, J., FELCMANOVÁ, L., BASLEROVÁ, P. a kol. Očekávané rozložení četnosti žáků SVP dle stupňů podpůrných opatření, Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 29 s.
 15. MICHALÍK, J. a kol. Asistent pedagoga u žáků se zdravotním postižením – činnosti pomoci při pohybu, sebeobsluze žáka a činnosti sociálního a zdravotního charakteru. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 49 s.
 16. MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., MAŠTALÍŘ, J. a kol. Postoje pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání – 2015. PdF UP, 2016. 134 s.
 17. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., a kol. Analýza situace sdělování nepříznivé zdravotní diagnozy rodičům dětí se vzácným onemocněním(zdravotním postižením), Olomouc, Společnost pro mukopolysacharidosu, 2017, 227 s.
 18. MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P. RŮŽIČKA, M., CHRASTINA, J.  a kol. Postoje pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání – 2017. PdF UP, 2018. 128 s.

Publikační činnost

Výběr:

 1. MICHALÍK, J. Úmluva o právech dítěte, Speciální pedagogika, 3, č. 1, str. 13.
 2. MICHALÍK, J. Právní úprava postavení handicapovaných občanů, UP Olomouc, 199š.  MK ČSR č. 21.514/79.
 3. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů v Českém právním řádu I., Speciální pedagogika 4, č. 4. str.1. ISSN: 0862-1632
 4. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů v Českém právním řádu II.- Postavení handicapovaných v právu sociálního zabezpečení, Speciální pedagogika 4, č. 5. str.1. ISSN: 0862-1632
 5. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů v Českém právním řádu III. – Pracovní uplatnění handicapovaných a oblast daňové legislativy, Speciální pedagogika 5, č. 1. str.1. ISSN: 0862-1632
 6. MICHALÍK, J. Nástin postavení handicapovaných občanů v Českém právním řádu IV. – Právní postavení osob stižených duševní poruchou, Speciální pedagogika 5, č. 2. str.1. ISSN: 0862-1632
 7. MICHALÍK, J. Několik poznámek k potřebě ústavního zakotvení práv handicapovaných občanů České republiky, In. Sborník IV. mezinárodní konference k legislativě handicapovaných, Sdružení zdravotně postižených ČR, Praha 1994.
 8. MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro posluchače PdF, UP Olomouc, 1995. MK ČSR č. 21.514/79.
 9. MICHALÍK, J. Právní úprava postavení handicapovaných občanů, UP Olomouc, 1995, 2. doplněné vydání. MK ČSR č. 21.514/79.
 10. MICHALÍK, J., KUJA, J. Právní výchova, sociální patologie, MÚ Vsetín, 1995.
 11. MICHALÍK, J. Gesellschaftliche, legislative, wirtschaftliche und personale Bedingungen der integration der behinderten Kinder im Schulsystem der Tschechischen Republik. In. Gemeinsame Bildung der Behinderter und Nichtbehinderter. Verlag Kaiser, Wien 1995. ISBN:3-85178-004-3. MK ČSR č. 21.514/79. MK ČSR č. 21.514/79.
 12. MICHALÍK J. Právní výchova na školách, Státní správa a samospráva, č. 27, roč.95.
 13. MICHALÍK,J. Integrace, inkluze, deinstitucionalizace – co je skutečně základní ? Speciální pedagogika č. 1, roč. 1996.ISSN: 0862-1632
 14. MICHALÍK J. Integrace dětí s postižením do běžných škol (nástin právní úpravy), In. Nikdo nejsme akorát…, obč. sdružení SPOLU, Olomouc 1996.
 15. MICHALÍK J. O právu a rovnoprávnosti, o postižení a Postižení, aneb o schodech co nám brání a nejsou to jen ty z betonu…, In. Rukověť rodiče dítěte s postižením, Nadace Dětský mozek Praha 1996.
 16. MICHALÍK,J. The outline of social, legal, economic and personal conditions of integration of handicapped children in the school system of the Czech Republic. In. VI. National seminar with the foreign participation, SZdP ČR, Praha 1996.
 17. MICHALÍK, J. Několik poznámek k obsahu respitní péče, In. Sborník konference, Nadace Dětský mozek, Praha 1997
 18. MICHALÍK, J. Právní, ekonomické a personální předpoklady integrace dětí s postižením do běžných škol, In. Sborník konference, UP Olomouc 1997.
 19. MICHALÍK, J. Integrace dětí do škol, Učitelské noviny, č. 18 , roč. 1997, ISSN 0139-5718.
 20. MICHALÍK, J. Mentální postižení a lidská práva. In. Sborník konference. ÚSP Klíč Olomouc, 1997.
 21. MICHALÍK, J. Klíč EXTRA, scénář televizního pořadu věnovaného školské integraci. ČT Praha, 6. března 1998, 30 min. Repríza 7. března a 9. března.
 22. MICHALÍK J. O právu a rovnoprávnosti, o postižení a Postižení, aneb o schodech co nám brání a nejsou to jen ty z betonu, In. Rukověť rodiče dítěte s postižením, nadace Dětský mozek Praha II. vydání, 1998.
 23. MICHALÍK, J. Juridical education in the preparation of future Teachers as a necesary faktor for maintaining and developing The Rights of a child. In. Comeniusś heritage and education of man for the 21st century, Karolinum, Praha 1998. ISBN 80-7184-612-0.
 24. MICHALÍK, J. Paprsek. „Péťa, Vojta a ti druzí…“ Scénář televizního pořadu. ČT Praha, 13. listopadu 1998, 30 min. Repríza 14. a 16. listopadu.
 25. MICHALÍK, J. Několik poznámek k pracovním aktivitám občanů s mentálním postižením umístěných v zařízeních sociální péče. In. Sborník XI. Didmattech 98. UP Olomouc 1998. ISBN 80-7067-869-0.
 26. MICHALÍK, J. Pracovní aktivita občanů s mentálním postižením v zařízeních sociální péče. In: Kropáč, J.: Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání, ISBN: 80-7067-909-3
 27. MICHALÍK J. Závěrečná zpráva grantu resortního výzkumu MŠMT č. RS-97 005. „Legislativní, ekonomické a personální podmínky integrace (komparace Francie, Česká republika)“
 28. MICHALÍK, J. Příspěvek k diskusi na téma pedagogicko psychologických poraden, UN č. 12 roč. 1999.
 29. MICHALÍK, J. Právo pro školy, Netopejr, Olomouc, 1999. ISBN 80-86096-19-X.
 30. MICHALÍK, J. Klíč extra. Scénář televizního pořadu „medailon Martiny Langrové, držitelky ceny Olgy Havlové, ČT 1- 5.,6.,8. března 1999.
 31. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením, UP Olomouc, 1999 ISBN 80-7067-981-6.
 32. MICHALÍK, J. Právní vědomí žáků – nutný předpoklad naplňování Úmluvy o právech dítěte, In. Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí, Česká pedagogická společnost Brno, 2000.ISBN 80-85615-92-4.
 33. MICHALÍK, J., BŮŽEK, A. Informatorium (nejen) o dětských právech. Olomouc vydavatelství UP, 2000. ISBN 80-244-0054-5.
 34. MICHALÍK J. Defektologický slovník, H+H Praha, 2000.ISBN: 80-86022-76-5
 35. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením, UP Olomouc, 2000, ISBN 80-244-0077-4. Druhé vydání.
 36. MICHALIK, J. Obecné podmínky školské integrace v České republice. In: Muller, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, Olomouc: UP, 2001, ISBN 80-244-0231-9
 37. MICHALIK, J. Právní reflexe poruch plynulosti řeči. In. Sborník I. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2001, ISBN 80-244-0241-6
 38. Michalík, J. Otázky náležitého dohledu a jeho vliv na kvalitu života v ústavech sociální péče, In Sociální péče, č. 2, roč. 2001. ISSN: 1213-2330
 39. MICHALIK J. Právní úprava postavení zdravotně postižených v systému školství a sociálního zabezpečení, náměty lege ferenda. In. Sborník konference Socialia 2001, Hradec Králové: UHK, 2002, ISBN: 80-7041-113-9
 40. MICHALÍK, J Školská integrace v Itálii, In Speciální pedagogika č. 1, roč. 2002, ISSN:1211-2720
 41. MICHALÍK, J. Praxe studenta pedagogické fakulty z pohledu právního, In. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Spolupráca Univerzity a Škol“ UMB Banská Bystrica, 2002, ISBN: 80-8055-638-5
 42. MICHALÍK, J. Několik poznámek k současnému systému protidrogové prevence v resortu školství In. Sborník celostátní konference Prevence sociálně patologických jevů, Olomouc: UP, 2002, ISBN:80-244-0498-2
 43. MICHALÍK, J. Metodika Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2002.
 44. MICHALÍK, J. Nedostatky v současném systému poradenství pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami a návrh možného pojetí právní úpravy. In. Sborník II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP. 2002, ISBN: 80-244-0389-7
 45. MICHALÍK, J. Práva zdravotně postižených, In. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v r. 2001, Praha: Český helsinský výbor, 2002, ISBN:80-86436-08-X
 46. MICHALÍK, J. Nejednoznačný obraz integrace, In. Učitelské noviny č. 14,2002. ISSN 0139-5718.
 47. MICHALÍK, J. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví., In. Učitelské noviny č. 21, 2002, ISSN 0139-5718.
 48. MICHALÍK, J. Legislativa handicapovaných, In. Krejčířová, O., Kapitoly ze speciální pedagogiky, Praha: Eteria, s.r.o., ISBN: 80-238-8729-7.
 49. MICHALÍK, J. Jeden z otazníků školské integrace, In. Rodina a škola č. 6-7, roč. 2002, ISSN: 0035-7766.
 50. MICHALÍK, J. Integrace je když…, In. Sborník příspěvků k předání ceny Martina Palase, Praha: Rytmus, 2002.
 51. MICHALÍK, J: Návrh novely školského zákona a důvodová zpráva k návrhu novely, Účelový tisk Úřadu Olomouckého kraje, Olomouc, 2002.
 52. MICHALÍK, J: Škola pro všechny aneb integrace je když… Integra: Vsetín, 2002. ISBN:80-238-9885-X
 53. MICHALÍK, J. Education of children with disabilities in the Czech Republic–focus on integration. Praha: NRZP, 2002.
 54. MICHALÍK, J. Právní výchova jako důležitá součást pregraduální a postgraduální přípravy učitelů. In Švec,V. (ed.) Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. Konference ČpdS. Brno: Konvoj, 2002, s. 133-140. ISBN: 80-7302-039-4.
 55. MICHALÍK, J. Některé faktory ovlivňující dodržování práv uživatelů sociálních služeb (včetně interních normativních směrnic) In. Sborník z konference „Transformace sociálních služeb – cesta k základním lidským hodnotám. Olomouc, UP a AÚSP, 2002.
 56. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením v České a Slovenské republice (srovnání základních právních institutů), In. Sborník Mezinárodní konference. UCMB Trnava, 2002.
 57. MICHALÍK, J: Horký integrační brambor (Ještě jednou k asistentům a integraci), In. Učitelské noviny, č. 44, 2002, ISSN 0139-5718.
 58. MICHALÍK, J. Ochrana práv uživatele. In Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. MPSV, Praha: Konvoj, 2002, ISBN: 80-86552-45-4.
 59. MICHALÍK, J. Vnitřní pravidla v zařízení sociálních služeb. In Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. MPSV, Praha: Konvoj, 2002, ISBN: 80-86552-45-4.
 60. MICHALIK, J. Vztahy rodin dětí se zdravotním postižením a profesionálů – téma nejen „mravně právní“. In. Sborník III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2002, ISBN 80-244-0547-4
 61. MICHALÍK, J. Lidská práva zdravotně postižených, In. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v r. 2002, Praha: Český helsinský výbor, 2003, ISBN:
 62. MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ, Z, RŮŽIČKA, M.: Děti s postižením na ZŠ, In. Učitelské noviny, č. 14, 2003, ISSN 0139-5718.
 63. MICHALÍK, J: Školská legislativa – dokumenty, UP Olomouc: Olomouc, 2003, ISBN: 80-244-0626-8
 64. MICHALÍK, J: Společenské aspekty tzv. multikulturální výchovy, In. Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice, UP Olomouc: Olomouc, 2003, ISBN: 80-244-0586-5
 65. MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ, Z, RŮŽIČKA, M.: Integrace dětí s postižením na ZŠ II, In. Učitelské noviny, č. 22-23, 2003, ISSN 0139-5718.
 66. MICHALÍK, J: Školní řády-hledisko právní, obsahové a strukturální, In. Pedagogická orientace 2003, č. 2, s. 38-51, ISSN 1211-4669.
 67. MICHALÍK, J. Má škola začít plést bič? – k novému zákonu o trestání dětí a mladistvých, In. Učitelské noviny č. 24, 2003, ISSN 0139-5718.
 68. MICHALÍK, J. Postižení, společnost, právo, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
 69. MICHALÍK, J. Proces transformace ve speciální pedagogice, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc:UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
 70. MICHALÍK, J. Speciální školy a zařízení, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
 71. MICHALÍK, J. Organizace občanů se zdravotním postižením, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
 72. MICHALÍK, J. Mezinárodní organizace zdravotně postižených, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
 73. MICHALÍK, J: Současný stav školské integrace v ČR, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0646-2
 74. MICHALÍK, J., Historické a právní předpoklady školské integrace, In. Valenta M, a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace Olomouc: UP, 2003. ISBN: 80-244-0698-5
 75. MICHALÍK, J., KOZÁKOVÁ, Z, RŮŽIČKA, M.: Školská integrace dětí s postižením v České republice – zpráva z výzkumu, In. Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Martin: Vydavatelství Osveta, 2003. ISBN: 80-8063-140-9
 76. MICHALÍK, J: Postavení seniorů v české společnosti z pohledu právního In. Mění se úloha rodiny v péči o seniory?, edit. Martin Bednář, Dagmar Hauftová, Sborník konference, Olomouc: Caritas, 2003
 77. MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ, Z, RŮŽIČKA, M,: Jak vidí okolí integraci, In. Učitelské noviny, č. 1, 2004, ISSN 0139-5718.
 78. MICHALÍK, J. Holokaust zdravotně postižených, In. Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (2. část), Olomouc: UP, 2004, ISBN:80-244-0770-1
 79. MICHALÍK, J. Některé „nové“ právní aspekty tzv. šikany, In. Školní šikanování- Sborník 1. celostátní konference 2004, Společenství proti šikaně, Praha, 2004, ISBN: 239-2994-1
 80. MICHALÍK, J. Postavení zdravotně postižených v české společnosti. In. Sborník příspěvků z konference „Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni“ MěÚ Vsetín, 2004. ISSN:80-239-3977-7
 81. MICHALÍK, J: Školská integrace dětí s postižením v České a Slovenské republice (srovnání základních právních institutů) In: Dieťa v ohrození XI. Sborník konference Zdravotný, sociálny a psychický stav dětí a mládeže: Status quo a perspektívy, VUDPAP Bratislava, 2004, ISBN:80-967423-5-3
 82. MICHALÍK, J: Holokaust – jeho méně známá stránka In: Postižený člověk v dějinách. Gaudeamus: Hradec Králové, 2005, ISBN: 80-7041017-5
 83. Lidská a občanská práva zdravotně postižených v České republice na přelomu století. Možnosti a omezení. In sborník z I. Konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR konané v Praze 12. května 2005. Praha: NRZP, 2005. ISBN 80-903640-0-4
 84. MICHALÍK, J. Nová právní úprava vzdělávání dětí žáků a studentů se zdravotním postižením – s důrazem na podmínky integrovaného vzdělávání. In. Sborník z konference „Právní řád ČR a diskriminace občanů se zdravotním postižením. Praha: NRZP, 2005.
 85. MICHALÍK, J: Právní úprava tzv. drogové problematiky u nás. In. Sborník V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2005, ISBN:80-244-0983-6
 86. MICHALÍK, J. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice, Vydavatelství UP: Olomouc, 2005, ISBN:80-244-1045-1.
 87. MICHALÍK, J a kol. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, VCIZP a Vydavatelství UP: Olomouc, 2005. ISBN:80-903658-0-9
 88. MICHALÍK, J., RŮŽIČKA, M. Speciální třídy základních škol (zpráva z šetření), In. Speciální pedagogika, roč. 15, č. 4, UK Praha:2005, ISSN: 1211-2720.
 89. MICHALÍK, J. Postavení uživatelů v novém systému poskytování sociálních služeb. Závěrečná zpráva grantového úkolu. VCIZP: Olomouc, 2005.
 90. MICHALÍK, J. Aktuální otázky zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v České republice. In. Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2006, ISBN:80-244-1264-0
 91. MICHALÍK, J, RENOTIÉROVÁ M., VALENTA M., Speciální pedagogika 1, Olomouc: UP, ISBN: 80-244-1202-0
 92. MICHALÍK, J, VALENTA M., Speciální pedagogika 7, Olomouc: UP, ISBN: 80-244-1215-2
 93. MICHALÍK, J., Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma (příspěvek k dějinám speciální pedagogiky“ In. E-pedagogium, roč. 2006, č. 1. ISSN: 1213-7499
 94. MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center, Praha: IPPP, 202 s., 2006, ISBN:80-86856-15-1
 95. MICHALÍK, J, ed. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy, Praha: NRZP, 2006, ISBN:80-903640-5-5.
 96. MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče, Praha: IPPP, 202 s., 2007, ISBN:80-86856-15-1
 97. MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky pedagogicko psychologických poraden, Praha: IPPP, 214 s., 2007, ISBN: ISBN 98-80-86856-33-9
 98. MICHALÍK, J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách, Brno: Repropress, 75 s., 2007, ISBN: 978-80239-9250-2
 99. MICHALÍK, J. (ed.) Poradenství pro uživatele sociálních služeb, Praha: Institut Eda Robertse, 48 s., 2007, ISBN: 80-903657-1-X
 100. MICHALÍK, J., MF DNES, 6.8 Bojíme se smrti nebo umírání. 2007.
 101. MICHALÍK, J., JERABKOVA, K., The current legal and factual regulation of school integration of pupils with special needs at elementary schools in the Czech Republic In. E-pedagogium, roč. 2007, č. 1. ISSN: 1213-7499, 1213-7758 – tištěná verze.
 102. Michalík, J. Rodina pečující o člena s těžkým zdravotním postižením – známe ji? In. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami „Rodina a její místo ve speciální pedagogice“, Olomouc, 3. – 4. března, 2010. Olomouc: E-Pedagogium, Mimořádné č. 2/2010. ISSN 1213-7758 tištěna verze, ISSN 1213-7499 elektronická verze, s. 345-354.
 103. MICHALÍK. J. Dítě se zdravotním postižením a nemoc – rodina a zdravotnický personál. In.  Dialog Evropa XXI., roč. 20, číslo 1-2/2010, s. 21-32. ISSN 1210-8332.
 104. MICHALÍK. J. Malý právní průvodce pečujících, Moravskoslezský kruh, o. s., Brno, 2010, 127 s. ISBN 978-80-254-7333-7.
 105. Michalík, J. Pregraduální příprava v oblasti sociálně právní a její význam pro výkon profese speciálního pedagoga. In.  Paedagogica specialis XXIV., UK Bratislava, 2010. s 219 – 225. ISBN: 978-80-223-2861-6.
 106. Michalík, J. In. X. International Scientific-Practical Conference „Actual problems of Education and upbringing of People in the integrated educational Environment“, Kyjev, 24. – 25. Března 2010.
 107. Michalík, J. The social base sof educational inclusion of students with disabilities. In. Internacional Conference Inclusive Education: A way to promote Social Cohesion, Madrid, 11.-12. 3.2010.
 108. MICHALÍK, J. Právní úprava vzdělávacích a pracovních podmínek osob se zdravotním postižením. In. Ludíková, L. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Vydavatelství UP: Olomouc, 2010. 5. – 41. ISBN 978-80-244-2655-6. S..
 109. MICHALÍK, J. a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Závěrečná zpráva z výzkumu, IRVS: Olomouc, 186 s.
 110. MICHALÍK, J. a kol. Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení, VCIZP: Olomouc, 162 s.
 111. Michalík, J.   2010. — 655 . Summary in English. 645: Jan Michalik. Quality of Life of Persons Taking Care of Family Member with Disability. Its Importance in University Training.
 112. VALENTA, M., MICHALÍK, J. a kol. Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s  dětmi s těžkým zdravotním postižením. In Arteterapie, roč. 2010, č. 2, s. 4 – 13. ISSN 1214-4460.
 113. MICHALÍK, J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny jako zásadní předpoklad kvality této péče, In. Sborník příspěvků z vědecké Konference s mezinárodní účastí „Dni sociálnej práce a Interra 8“, Bratislava, I. část. Vydavatelstvo ŠEVT, 2010. ISBN: 978-80-8094-650-0.  11- 12. listopadu 2009. s. 175-188.
 114. MICHALÍK, J.,DOČKALOVÁ, R., Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v České republice, In. Sborník příspěvků z vědecké Konference s mezinárodní účastí „Dni sociálnej práce a Interra 8“, Bratislava, I. část. Vydavatelstvo ŠEVT, 2010. ISBN: 978-80-8094-650-0.  11- 12. listopadu 2009. s. 189-199.
 115. MICHALÍK, J. Hanák, P. Speciálně pedagogické centrum, Olomouc: Vydavatelství UP, 2010, ISBN 978-80-244-2772-0. 33 s.
 116. MICHALÍK, J., Hanák, P. eds. Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, Sborník příspěvků, Olomouc, Vydavatelství UP, ISBn:978-80-244-2773-7. 78 s.
 117. MICHALÍK, J. Citizens with disability – Crisis of the Welfare State in Europe? In. Social Welfare: interdisciplinary Approach, Volume 2001 1(1), s. 8 – 15,  Publishing House of Šiauliae University, LT-76285, Lithuania, ISSN 2029-7424.
 118. Milan Valenta, Jan Slavik, Jan Michalík, Alena Petrova, Martin Lečbych: Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením, UP Olomouc: E-pedagogium, roč. 3/2011. S. 132 – 146, ISSN 1213-7758 tištěna verze, ISSN 1213-7499 elektronicka verze
 119. LUDÍKOVÁ,L., MICHALÍK, J., VALENTA, M. Výzkum výstupních kompetencí absolventů základních škol se speciálními potřebami. In. STANKOWSKI, A. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenství v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Ružomberok: VERBUM, 2011, s. 225-228. ISBN 978-80-8084-797-5.
 120. Michalík, J. Zaměstnávání absolventů škol se zdravotním postižením a činnost úřadů práce ČR In. LUDÍKOVÁ, L. a kol. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění.  Olomouc: Vydavatelství UP, 2011. ISBN 978-80-244-2938-0.  s. 173 – 208.
 121. Michalík, J., Valenta, M., Slavík, J., Petrová, A., Lečbych, M.,   Efficiency of utilization of artefiletic concept in counseling of people caring for children with disabilities,  Original Research Article, In.  Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 29, 2011, Pages 539-543. ISSN: 1877-0428
 122. MICHALIK, J. Teachers and Family Having a Member with Disability – basic features.  In. Sborník konference: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-6-5, ETTN 085-11-11011-12-4.  AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, ISSN 1804-7890 no. (National Technical Library): 000011518, ETTN 072-11-00001-01-4
 123. MICHALÍK, J. ZEMAN, J. a kol. Mukopolysacharidóza, Společnost pro mukopolysacharidosu: Olomouc, 2010. ISBN: 978-80-86417-11-0. 110 s.
 124. Michalík, J. Rodina pečující o člena s těžkým zdravotním postižením – známe ji? E-pedagogium ,  roč. 2010, 2. mimořádné číslo, s. 345 – 355,. ISBN 978-80-904877-6-5, ETTN 085-11-11011-12-4.
 125. MICHALÍK, J. Citizens with disability – Crisis of the Welfare State in Europe? In. Social Welfare: interdisciplinary Approach, Volume 2001 1(1), s. 8 – 15,  Publishing House of Šiauliae University, LT-76285, Lithuania, ISSN 2029-7424.
 126. Michalík, J. a kol. Zdravotně postižení a pomáhající profese, Praha: Portál, 2011, ISBN: 978-80-7367-859-3. s. 511.
 127. Michalík, J., Valenta, M., Slavík, J., Petrová, A., Lečbych, M.,   Efficiency of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for  children with disabilities, In. Sborník příspěvků mezinárodní conference ICEEPSY 2011, Istanbul, ISSN 1986-3020.
 128. Michalík, J., Slavík, J., Valenta, M., Petrová, A., Lečbych, M., Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletickych aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením, E-pedagogium, roč. 2011, č. 3. s. 132 – 147, ISSN 1213-7758 tištěna verze, ISSN 1213-7499 elektronická  verze.
 129. MICHALÍK, J. a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením, Vydavatelství UP, Olomouc, 2011. ISBN:  978-80-244-2957-1, 219 s.
 130. Valenta, M., Michalík, J.,Raver, S., Michalek, A.  Quality of Life Perceptions of Caregivers of Individuals with Intellectual Disabilities in the United States and the Czech Republic, E-pedagogium, roč. 2011, č. 4., ISSN 1213-7758 tištěna verze, ISSN 1213-7499 elektronická verze. v tisku.
 131. VOŽENÍLEK, V., BRYCHTOVÁ, A., VONDRÁKOVÁ, A., MICHALÍK, J. Atlas of Special Educational Centres in the Czech Republic. In Service-Oriented Mapping 2012. Wien: Jobstmedia Management Verlag, 2012, s. 481-493. ISBN 3-9502039-2-3.
 132. Michalík, J. Přehled vybraných statistických údajů dokumentujících situaci v zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v ČR, In Specifika edukace žáků se speciálními potřebami, Olomouc: UP, 2011 ISBN:978-80-244-2924-3. s. 41 – 67.
 133. MICHALÍK, J. a kol. Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním, Společnosti pro MPS, Studiopress Pardubice, 2012, ISBN: 978-80-86532-26-4
 134. MICHALÍK, J.  Rare Diseases and the Quality of Life of Caregivers.  In. Social Welfare: interdisciplinary Approach, Volume 2012 2(1), s. 8 – 18,  Publishing House of Šiauliae University, LT-76285, Lithuania, ISSN 2029-7424.
 135. MICHALÍK, Jan, a kol.: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část I. (hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC), Univerzita Palackého, Olomouc, ISBN 978-80-244-3050-8.
 136. MICHALÍK, J. Společnost a zdravotně postižení, In.  kol. autorů: Osoby se zdravotním postižením – speciálně pedagogické aspekty komunikace, EdA,o.s.: Ústí nad Labem, 2012, ISBN: 978-80-904927-6-9, s. 9 – 39.
 137. Baslerová P., Čadová E., Michalík J., Potměšil M., Valenta M. Metodika práce s Katalogem míry posuzování SVP in Čadová, Eva, a kol.: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II. (diagnostické domény pro žáka s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním), ISBN 978-80-244-3052-2.
 138. MICHALÍK, J., TOMALOVÁ, P. Vliv pracovníků školských poradenských zařízení na možnosti inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, s. 464-469. ISBN 978-80-7414-602-2.
 139.  MICHALÍK, J. Možnosti studia speciální pedagogiky v České republice. In Sborník z konference k projektu: Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 79-109. ISBN 978-80-244-3785-9.
 140. MICHALÍK, J. Podpůrná opatření – nový prvek podpory vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. In Sborník příspěvků XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickýmk potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 107-114. ISBN 978-80-244-4290-7.
 141. MICHALÍK, J., TOMALOVÁ, P. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením – rodiče pečující o dítě s těžkým zdravotním postižením – zjištění a otazníky. In. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd z let 2008-2010. Slezská Univerzita v Opavě, 2012, s. 141-147. ISBN:978-80-7248-755-4.
 142. MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 220 s. ISBN 978-80-244-4654-7.
 143.  MICHALÍK, J. Faktory ovlivňující úspěšnost individuální školské integrace dítěte, žáka, studenta se zdravotním postižením. In BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 9-17. ISBN 978-80-244-3307-3.
 144.  MICHALÍK, J. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 17-24. ISBN 978-80-244-3308-0.
 145.  MICHALÍK, J. Faktory ovlivňující úspěšnost individuální školské integrace dítěte, žáka, studenta se zdravotním postižením. In VALENTA, M., PETRÁŠ, P. a kol. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 10-26. ISBN 978-80-244-3311-0.
 146.  MICHALÍK, J. Faktory ovlivňující úspěšnost individuální školské integrace dítěte, žáka, studenta se zdravotním postižením. In VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 8-18. ISBN 978-80-244-3312-7.
 147.  MICHALÍK, J. Speciální vzdělávací potřeby žáků s poruchami autistického spektra. In ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 12–23. ISBN 978-80-2443309-4.
 148.  MICHALÍK, J. Faktory ovlivňující úspěšnost individuální školské integrace dítěte, žáka, studenta se zdravotním postižením. In POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 7-17. ISBN 978-80-244-3310-3.
 149. MICHALÍK, J. a kol. Speciálněpedagogické centrum. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 116 s. ISBN 978-80-244-3487-2.
 150. MICHALÍK, J. Metodický průvodce rodiče dítěte se zdravotním postižením (nejen) na základní škole, EdA: Ústí n. Labem, 2012, 234 s. ISBN:978-80-904927-8-3.
 151. MICHALÍK, J. The Quality of Life of Caregivers who Care for a Child with a Rare Disease – Perception of Changes as a Result of Care in the Czech Republic. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier (NL), 2014, p. 1149–1159. ISSN 1877-0428.
 152.  MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V. Organizational and Territorial Model of Identification of Special Educational Needs in the Czech Republic. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier (NL), 2014, p. 1137–1148. ISSN 1877-0428.
 153.  MICHALÍK, J., LANGER, J., KŘÍŽKOVSKÁ, P., ŠVECOVÁ, V. Spolupráce asistenta pedagoga s dalšími osobami, které ovlivňují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Efeta, č. 3, r. 2014, s. 16-21. ISSN 1335-1397.
 154.  Валента М, Лечбых М, Михалик Я, Петрова А, Славик Я. Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. In. Клиническая и специальная психология. 2014. 19 s. №2. ISSN (online): 2304-0394.
 155.  MICHALÍK, Jan:  Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Studio Press s.r.o., Pardubice, 2013, ISBN 978-80-86532-29-5.
 156. MICHALÍK, J. Právní úprava vzdělávacích a pracovních podmínek osob se zdravotním postižením In. LUDÍKOVÁ, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění.  Olomouc: Vydavatelství UP, 2010. ISBN 978-80-244-2655-6.  s. 5 – 41.
 157. JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., MÜLLER, O., VALENTA, M., HANÁKOVÁ, A., JURKOVIČOVÁ, P., KUČEROVÁ, A. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 137 s. ISBN 978-80-244-3731-6.
 158.  JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., STEJSKALOVÁ, K., TOMALOVÁ, P. Teoretické základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 112 s. ISBN 978-80-244-3734-7.
 159.  JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., MÜLLER, O., KUČEROVÁ, A. Komplexní péče o jedince s postižením či znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 102 s. ISBN 978-80-244-3733-0.
 160. MICHALÍK, Jan:  Právo, společnost a zdravotně postižení. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, ISBN 978-80-244-3533-6.
 161. MICHALÍK, Jan:  Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, ISBN 978-80-244-3620-3.
 162. MICHALÍK, J., VALENTA, M.:  Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012, ISBN 978-80-244-3161-1.
 163. MICHALÍK, Jan:  Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – kvalita života. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, ISBN 978-80-244-3643-2.
 164. MICHALÍK, Jan:  Základy práva. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, ISBN 978-80-244-3675-3.
 165. MICHALÍK, Jan:  Legislativa handicapovaných. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, ISBN 978-80-244-3678-4.
 166. MICHALÍK, J. a kol. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. Olomouc, VUP, 2012, ISBN:978-80-244-3372-1.
 167.  LANGER, J., MICHALÍK, J. a kol.:  Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, ISBN 978-80-244-3681-4.
 168. VOŽENÍLEK, V., MICHALÍK, J., a kol. Atlas činnosti speciálně pedagogických center v ČR. Olomouc : UP, 2013. 144 s. ISBN 978-80-244-3464-3.
 169. MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V. Organizational and Territorial Model of Identification of Special Educational Needs in the Czech Republic. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier (NL), 2014, s. 1137–1148. ISSN 1877-0428.
 170. MICHALÍK, J. The Quality of Life of Caregivers who Care for a Child with a Rare Disease – Perception of Changes as a Result of Care in the Czech Republic. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier (NL), 2014, s. 1149–1159. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2014.01.1279
 171. VOŽENÍLEK, V., MICHALÍK, J., VONDRÁKOVÁ, A., BRYCHTOVÁ, A. Mapping and Visualisation of Activities in Special Education. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier (NL), 2014, s. 1106–1120. ISSN 1877-0428.
 172. MICHALÍK, J., LANGER, J. The quality of undergraduate and postgraduate training of a teaching assistant. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014, s. 65-75. ISBN 978-9984-44-142-9. ISSN 1691-5887.
 173. FINKOVÁ, D., LANGER, J., MICHALÍK, J., KOZÁKOVÁ, Z., HUTYROVÁ, M., REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L., JOKLÍKOVÁ, H., HORVÁTHOVÁ, I., KŘÍŽKOVSKÁ, P., HUBIŠTOVÁ, M., ŠVECOVÁ, V., KASÁČKOVÁ, J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 208 s. ISBN 978-80-244-4303-4.
 174. VOŽENÍLEK, V., MICHALÍK, J., BRYCHTOVÁ, A., VONDRÁKOVÁ, A. Spatial distribution of special education for vision impaired people. In Society, Integration, Education, Proceedings of the International Scientifical Conference. Rezekne: Rezekne Higer Education Institution, 2014, s. 181-192. ISBN 978-9984-44-142-9.
 175. VALENTA, M., MICHALÍK, J., PETROVÁ, A., LEČBYCH, M., SLAVÍK, J. Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Клиническая и специальная психология, 2014, roč. 3/2014, č. 2, s. Nečíslováno. ISSN 2304-0394.
 176. MICHALÍK, J., LANGER, J., KŘÍŽKOVSKÁ, P., ŠVECOVÁ, V. Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga. Prohuman, 2014. ISBN 1338 1415.
 177. MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V. Assesment of the degree of the profundity of special educational needs. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014, s. 76-85. ISBN 978-9984-44-142-9.
 178. MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V. Level of Educational Needs for Pupils with Autistic Spectrum Disorders. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, roč. 171, č. 1/2015, s. 448-457. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.146
 179. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., BASLEROVÁ, P. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the czech republic – presentation of selected particular research results. Social welfare interdisciplinary approach, 2015, roč. 1, č. 5, s. 48-57. ISSN 2029-7424.
 180. MICHALÍK, J. Post-ústavní deinstitucionalizace a inkluzívní desegregace. In Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 174-180. ISBN 978-80-244-4907-4.
 181. MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V. Assessment of the Degree of the Profundity of Special Educational Needs. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 2015, s. 76-85. ISSN 1691-5887.DOI 10.17770/sie2014vol3.708
 182. VALENTA, M., HUTYROVÁ, M., KYSUČAN, J., LANGER, J., LUDÍKOVÁ, L., MICHALÍK, J., MLČÁKOVÁ, R., MÜLLER, O., POLÍNEK, M., POTMĚŠIL, M., SVOBODA, P., VÍTKOVÁ, M. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. 317 s. ISBN 978-80-262-0937-9.
 183. MICHALÍK, J. Attitudes of Educational Professionals to the Implementation of Support Measures in the Context of Inclusive Education. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. London: Elsevier Ltd., 2016, s. 356-365. ISSN 2357-1330.DOI 10.15405/epsbs.2016.11.37
 184. LANGER, J., HORVÁTHOVÁ, I., HUBIŠTOVÁ, M., KASÁČKOVÁ, J., KOZÁKOVÁ, Z., KRAHULCOVÁ, K., MATELOVÁ, Z., MICHALÍK, J., MOUČKOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., TĚTHALOVÁ, L., ŠVECOVÁ, V., VLKOVÁ, P. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 197 s. ISBN 978-80-244-5119-0.
 185. MICHALÍK, J., KOČOVÁ, H. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. In Svalová atrofie v souvislostech. Praha: Grada, 2017, s. 327-337. ISBN 978-80-247-5705-6
 186. TOMALOVÁ, P., MAŠTALÍŘ, J., DUPALOVÁ, P., MICHALÍK, J., HOUSEROVÁ, J., HRUBEŠOVÁ, I., RYGALOVÁ, I., KOLÁŘOVÁ, H. Co je dobré vědět? … při péči o nemocné dítě…. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 195 s. ISBN 978-80-244-5145-9.
 187. RŮŽIČKA, M., LANGER, J., FINKOVÁ, D., BASLEROVÁ, P., KOZÁKOVÁ, Z., HORVÁTHOVÁ, I., MICHALÍK, J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the Czech Republic. In INTED2018 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 4789-4796. ISBN 978-84-697-9480-7.
 188. VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. Mentální postižení. Praha: Grada, 2018. 387 s. ISBN 978-80-271-0378-2.
 189. MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M. a kol. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 186 s. ISBN 978-80-244-5321-7.
 190. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. In SGEM2018 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 65-72. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659.DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.2.
 191. KARUNOVÁ, H., MICHALÍK, J., POSPÍŠILOVÁ, I., SILBEROVÁ, A., VACHALOVÁ, V. The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. In Conference Proceedings vol. 18, Education & Educational Research Issue 3.4. Stef92 Technology: Stef92 Technology, 2018, s. 383–390. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.4/S13.048
 192. POSPÍŠILOVÁ, I., HRUBEŠOVÁ, I., MICHALÍK, J., KARUNOVÁ, H., ŠAJDLEROVÁ, M. Quality of working life of deaf people. In SGEM2018 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018, s. 635–642. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659.DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.3/S12.082
 193. BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M., MICHALÍK, J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inlusion in the Czech republic: readiness for children with various types of impairment. In Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018, s. 37-44. ISSN 1691-5887.
 194. MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., MAJKUSOVÁ, E., VACHALOVÁ, V. Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. 146 s. ISBN 978-80-244-5471-9.
 195. SILBEROVÁ, A., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., POSPÍŠILOVÁ, I. Factors that affect the relationship in the family that takes care of a child with disability: pilot study. In Conference Proceedings vol. 18, Psychology & Psychiatry Issue2. Bulgaria: Stef92 Technology, 2018, s. 461–468. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659.DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.2/S11.060.
 196. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J. Je u nás inkluze inkluzí?. In Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 20-30. ISBN 978-80-561-0598-6.
 197. MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., RŮŽIČKA, M., BASLEROVÁ, P. Cooperation between School (teachers) and parents as an Important Factor in the Education of Pupils with Special Educational Needs. In EDULEARN19 Proceedings. Londýn : Future Academy, 2019, s. 2824-2830. ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117.
 198. MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., SILBEROVÁ, A. The Position of Persons Caring for a Family Member with Disabilities as a Prerequisite for Successful Support of Education. In EDULEARN19 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2019, s. 2800-2806. ISBN 978-84-09-12031-4.
 199. JURKOVIČOVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A., PAZOURKOVÁ, L. Self-Perceived Well-Being and Quality of Life of Adults with Hearing, Visual and Physical Impairment – a Systematic Review. In SGEM 2019 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 689-694. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959.DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3
 200. SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., HRUBEŠOVÁ, I., FLEKAČOVÁ, L., MICHALÍK, J. Circumstances Affecting Relationships in a Family with a Child with Disability. In SGEM 2019 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 137-144. ISSN 2682-9959.DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3
 201. FLEKAČOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., PAZOURKOVÁ, L., MICHALÍK, J. Quality of Life in Relation to Persons of Senior Age with Visual Impairment: Survey Study. In SGEM 2019 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 659-666. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959.DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3
 202. PAZOURKOVÁ, L., JURKOVIČOVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L., SILBEROVÁ, A., HRUBEŠOVÁ, I., MICHALÍK, J. Quality of Life of University Students with Visual Impairment: a Review Study. In SGEM 2019 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 667-673. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959.DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3
 203. SILBEROVÁ, A., FLEKAČOVÁ, L., PAZOURKOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., HAICLOVÁ, Z., MICHALÍK, J. Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících) – 2019: specifika vybraných skupin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 133 s. ISBN 978-80-244-5678-2.
 204. MICHALÍK, J. a kol. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 164 s. ISBN 978-80-244-5891-5.
 205. HAICLOVÁ, Z., JURKOVIČOVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., VACHALOVÁ, V. (2020). Diagnostic tool for the diagnosis of communication competencies in children with intellectual disabilities. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2406-2412. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.
 206.  MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., HRUBEŠOVÁ, I., HAICLOVÁ, Z., JURKOVIČOVÁ, P. (2020). School environment diagnostics as a part of special pedagogical diagnostics. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2383-2388. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.
 207.  FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ. I., HAICLOVÁ, Z. (2020). Special pedagogical diagnostics in children with visual impairment: a review study. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2377-2382. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.
 208.  MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., HRUBEŠOVÁ, I. (2020). Catalogue of supportive measures – an excellent European compendium of national special pedagogical support. 14th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2020 Proceedings. 2nd-4th March, 2020, pp. 3552-3558. ISBN: 978-84-09-17939-8. ISSN: 2340-1079.
 209.  BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I. (2020). I. level support measures in primary education. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2020. Conference Proceedings of Selected Articles, 25th- 27th August, Vol. 7, Issue 1, pp. 421-428. ISBN 978-619-7603-02-6. ISSN 2682-9959.
 210. MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., HAICLOVÁ, Z., TOMALOVÁ, P., NOVÁKOVÁ, L. Teaching Assistant and His Role in Czech Education. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. Conference Proceedings of Selected Articles, 21th- 30th August, Book 1, Vol. 8, pp. 463-470. ISBN 978-3-903438-00-2. ISSN 2682-9959.

 211. NOVÁKOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., MICHALÍK, J., HAICLOVÁ, Z., TOMALOVÁ, P. Relationship fields in inclusive education – power and helplessness: an overview study. 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. (Proceedings of EDULEARN21 Conference, Palma de Mallorca (Spain) 1st – 5th of July, 2021), pp. 11791-11796. ISBN 978-84-09-31267-2.
 212. MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., TOMALOVÁ, P., HAICLOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, L. Situation of Parents of Children with Disease During the Diagnosis Communication as a Factor Affecting Communication in Special Education. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. Conference Proceedings of Selected Articles, 21th- 30th August, Book 1, Vol. 8, pp.
  429-436, ISBN 978-3-903438-00-2. ISSN 2682-9959.
 213. MICHALÍK, J. a kol. Vztahové role ve speciální pedagogicce – dítě a osoba s omezenou svéprávností. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 164 s. ISBN 978-80-244-5891-5.
 214. MICHALÍK, J.. VOŽENÍLEK, V. a kol. Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, 176 s. ISBN 978-80-244-6199-1.
 215. VOŽENÍLEK, V. MICHALÍK, J. a kol. Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, 152 s. ISBN 978-80-244-6235-6.

Grantová činnost

Hlavní řešitel:

Projekty GAČR:

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením, 2009 – 2011. Číslo: 406/09/0177.

Projekty resortního výzkumu MŠMT

 1. Řešitel grantu projektu resortního výzkumu MŠMT RS 96 116. Legislativní, ekonomické a personální podmínky integrace (komparace Rakousko, SRN, Česká republika), 1996.
 2. Řešitel grantu projektu resortního výzkumu MŠMT RS 97 005. Legislativní ekonomické a personální podmínky integrace (komparace SRN, ČR, Slovensko), 1997.

Projekty rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných učitelských aktivit

1. Řešitel grantu MŠMT. Vytvoření právního rádce školy pro řešení negativních jevů. 2002.

Fond rozvoje vysokých škol

 1. Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 9116/211/99. Právní výchova na fakultách připravujících učitele v ČR. 1999.
 2. Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 118. Zavedení a zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů o discipliny Právní výchovy – II. 2000.
 3. Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 92. Příprava posluchačů PdF v oblasti negativních jevů. 2003.
 4. Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 2126. Rodina se zdravotně postiženým členem, 2006.
 5. Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 2194/2010 Restrukturalizace a inovace disciplín sociálně-právního směru ve studiu  Speciální pedagogiky  na vysokých školách v ČR“, 2010.

Vnitřní granty Univerzity Palackého

 1. Řešitel grantového úkolu vnitřních grantů Univerzity Palackého. Právní vědomí žáků základních škol. 1995.
 2. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením a osob pečujících“ (IGA_PdF_2018_003). Hlavní řešitel.
 3. Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících_2019. (IGA_PdF_2019_027). Hlavní řešitel.
 4. Diagnostické nástroje ve speciální pedagogice. (IGA_PdF_2020_032). Hlavní řešitel.
 5. Vztahové role ve speciální pedagogice – dítě a osoba s omezenou svéprávností. (IGA_PdF_2021_033). Hlavní řešitel.
 6. Vztahové role ve speciální pedagogice II. – dítě a osoba se zdravotním postižením. (IGA_PdF_2022_035). Hlavní řešitel.

Ostatní projekty a granty

 1. Řešitel grantu Open Society Fund – tvorba a vydání publikace Integrované vzdělávání handicapovaných. 1998.
 2. Řešitel grantu Vládního výboru pro zdravotně postižené. Antidiskriminační legislativa a její možné pojetí v oblasti školství a vzdělávání. 2002.
 3. Řešitel grantu MZd ČR a NRZP ČR. Postavení uživatelů v novém systému sociálních služeb. 2005.
 4. Řešitel grantu NRZP ČR: Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním, 2010.

Spoluřešitel:

Projekty GAČR:

Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, č. 406/08/0386,  2008-2011. Řešitelka: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Projekty resortního výzkumu a rozvojové projekty

 1. Spoluřešitel grantu MSMT RS 97 142. Pregraduální příprava učitelů. Řešitelka Doc. Dr. M. Nezvalová, CSc., 1998.
 2. Spoluřešitel grantu MŠMT. Návrh akreditačního a licenčního systému MŠMT v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů. Řešitel: Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Olomouc, 2001.

Fond rozvoje vysokých škol

 1. Spoluřešitel grantového úkolu Fondu rozvoje vysokých škol v roce 1992. Pregraduální příprava pedagogických pracovníků v oblasti právní výchovy. Řešitel Doc. PhDr. Otto Obst, CSc., 1992.
 2. Spoluřešitel grantového úkolu Fondu rozvoje vysokých škol č. 0377/93. Příprava absolventů VŠ neučitelského směru k získání pedagogické způsobilosti na středních školách. Řešitel Dr. et. PhDr. Jan Geschwinder, 1993.
 3. Spoluřešitel grantového úkolu Fondu rozvoje vysokých škol č. 0871/94. Pedagogicko-psychologická příprava začínajících VŠ učitelů. Řešitel Dr. et. PhDr. Jan Geschwinder, 1994.
 4. Spoluřešitel grantového úkolu Fondu rozvoje vysokých škol. Vznik a rozvoj Centra pomoci handicapovaným. Řešitel Dr. PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová, 1996.
 5. Spoluřešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 1505. Integrace handicapovaných v pracovně technické oblasti pregraduální přípravy učitelů ZvŠ a SpZŠ“. Řešitel PhDr. Ivona Procházková,CSc., 2001.
 6. Spoluřešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 81. Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách. Řešitel Mgr. Zdena Kozáková, 2004.
 7. Spoluřešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 82. Integrace ve speciálních třídách základních škol z pohledu rodiny a školy. Řešitel Mgr. Michal Růžička, 2004.

Projekty rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných učitelských aktivit

 1. Spoluřešitel grantu MŠMT. Návrh pojetí vzdělávání v oblasti integrace uprchlíků a migrantů. Řešitel Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D, 2002.
 2. Spoluřešitel grantu „Příprava studijního doktorského programu speciální pedagogika v anglickém jazyce“, Rozvojové projekty MŠMT. Řešitel: Doc. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. 2005.

Ostatní projekty a granty

1. Spoluřešitel grantu OSF Praha Mental Disability Advocacy Program. Přístup lidí s mentálním postižením ke vzdělávání v České republice. Řešitel PhDr. Jan Šiška, Ph.D, 2004.

Projekty Evropského sociálního fondu

 1. Systémová podpora kariérového poradenství žáků se SVP v ČR (CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805). 2020 – 2022. Nositel. Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel.
 2. Centra komunitní podpory ve společném vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518). 2017 – 2020. Nositel: Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní metodik.
 3. Metodická podpora sítě inkluzivních škol, (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021). 2017 – 2020, Nositel: Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel.
 4. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/43.0003.  2013-2015. nositel: Univerzita Palackého Olomouc, hlavní řešitel.
 5. Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020, 2010 – 2013, nositel: Univerzita Palackého Olomouc, hlavní řešitel.
 6. Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními , reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0040, 2010 – 2013, nositel: Společnost pro mukopolysacharidosu, hlavní řešitel.
 7. Vzdělávání poradců uživatelů sociálních služeb, reg. č. CZ.04.1.03/2.1.15.3/0020, 2006-2008, nositel: NRZP ČR, hlavní metodik.
 8. Spoluřešitel grantu iniciativy EQUAL/008.cz,04.4.09/1.2.00.1./0026. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených na území Prahy. Nositel projektu: NRZP ČR. 2005-2007, metodik.
 9. Spoluřešitel grantu MŠMT a ESF č. CZ. 04. 1. 03/3. 1. 15. 1. /0025. Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením. Řešitel doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D. 2005 – 2007.

Odborná činnost

Jiná odborná činnost

 • Vedoucí týmu autorů Střednědobé koncepce přístupu státu k občanům se zdravotním postižením, Schválené usnesením vlády České republiky č. 1064, června 2004.
 • Zakladatel sítě poradenských středisek pro rodiče dětských pacientů v období přípravy a sdělování závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy – Centrum provázení, 2014 – dosud)
 • Autor návrhu novely školského zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon) o institut asistenta žáka se zdravotním postižením, zákonodárná iniciativa Olomouckého kraje, 2003.
 • Autor obsahu standardu č. 2. Ochrana práv uživatele Standardů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 2006-2007.
 • Autor legislativního návrhu na doplnění čl. 3 odst. 1) Listiny základních práv a svobod o zákaz diskriminace „zdravotně postižených“, 1994.
 • Autor organizačních a obsahových aspektů vysokoškolské studijní disciplíny „Legislativa handicapovaných“, 1994, Právní výchova“, 2000, „Právní úprava negativních jevů“, 2003.
 • Autor návrhu pojetí a obsahu nového typu sociální služby „Poradenství uživatelům sociálních služeb“, 2005-2007.
 • Spoluautor modelu vzdělávání úředníků ve veřejné správě o problematice zdravotně postižených jako součásti systému vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Autor pojetí a obsahu modulu Vstupní vzdělávání a modulu průběžného vzdělávání „Pracovníci odborů školství“ pro vzdělávání úředníků veřejné správy, 2004.
 • Odborná činnost související s členstvím v orgánech a komisích
 • Expertní práce v souvislosti s přípravou nového systému statistického zjišťování v oblasti zdravotně postižených a zdravotního postižení při Českém statistickém úřadu. 2004 – 2006.
 • Expertní práce v souvislosti s tvorbou Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (1998),  Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením (2005) a Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 při  Vládním výboru pro zdravotně postižené občany.

Recenzní činnost

Recenzní posudky pro časopisy Speciální pedagogika Pedagogika, Sociální práce,  E-Pedagogium.

Lektorská činnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na témata:

Právní úprava postavení občanů se zdravotním postižením , Odpovědnost za škodu způsobenou nezletilými a těmi kdo nemohou posoudit následky svého jednání, Právní úprava sociální péče a sociálních služeb,  Institut způsobilosti k právním úkonům a svéprávnosti,  Interní normativní směrnice v ústavech sociálních služeb a domovech důchodců,  Právní úprava podmínek školské integrace žáků se zdravotním postižením, Neziskové organizace a jejich činnost v péči o zdravotně postižené,  Sociální dávky a zdravotně postižení, Právní úprava smlouvy o poskytování sociální služby, Právní úprava zaměstnanosti občanů se zdravotním postižením, Obecná právní úprava vzdělání a školství ,  Právní úprava tzv. negativních jevů ve školství, Vztahy školy, rodičů a žáků – s důrazem na právní úpravu jevu,  Právní úprava ochrany osobnosti ve školství,  Kurz práva pro výchovné poradce, Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících.

Poradenská činnost v oblasti zdravotně postižených a zdravotního postižení

Poradce předsedy Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Národní rady zdravotně postižených, oblast právní a vzdělávání, 1995 – 2003; Vedoucí sociálně právní poradny v Centru pomoci handicapovaným PdF U, 1997 – 2008; Vedoucí sociálně právní poradny v novinách pro zdravotně postižené Můžeš, 1993 – 2003; Krizový poradce pro podporu rodin dětí se vzácným onemocněním, 1995 – dosud;  Viceprezident České rady sociálních služeb, 2011-2014; člen správní rady soukromé školy Integra Vsetín, 1999 – dosud; člen komise pro vzdělávání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením – 2003 – dosud. Vedoucí Centra provázení ČR – 2015 – dosud. Člen Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR, 2018-dosud; Člen poradního orgánu Veřejného ochránce právo pro zdravotně postižené, 2019-dosud;

Užitečné odkazy