doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 

 

konzultace čas
Prosím vždy o předchozí domluvu mailem nebo telefonem, během pandemie veškeré schůzky online

funkce: docent (associate professor)
tel: 585 635 222, +420 725 458 439
e-mail: jiri.kantor@upol.cz, jirik.kantor@centrum.cz
číslo dveří: Žižkovo nám., 5, kancelář 4.20

The Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies is JBI affiliated group now! See here: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/

Vědecko-výzkumné zaměření:

Somatopedie, speciální pedagogika osob s vícečetným postižením, muzikoterapie (umělecké terapie), koncept praxe založené na důkazech a jeho aplikace do pedagogiky a uměleckých terapií.

Special education, people with physical and multiple disability, music therapy (arts therapies), evidence based practice and application of this concept into the area of education and arts therapies (according to the methodology of JBI and GRADE)

 

VÝBĚR  Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI / SELECTION FROM PUBLICATION ACTIVITIES

Články/Articles Jimp

KANTOR, J., KARKOU, V., KANTOROVÁ, L., CHRÁSKA, M., DUHOVSKA, J., FITZTHUM, E., GERLICHOVÁ, M., KACZYNSKY, E., STACHYRA, K., VOIGT, M. A Research-based Map of Music Therapy in the Czech Republic: Comparisons with Other Arts Therapies. Nordic Journal of Music Therapy. (accepted for publication).

LEI, X., KANTOR, J. Correlates of Social Support and Family Quality of Life in Chinese Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Disability, Development and Education. (accepted, in press).

KANTOROVÁ, L., KANTOR, J., HOŘEJŠÍ, B., GILBOA, A., SVOBODOVÁ, Z., LIPSKÝ, M., MAREČKOVÁ, J., KLUGAR, M. Adaptation of Music Therapists’ Practice to the Outset of the COVID-19 Pandemic—Going Virtual: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5138. https://doi.org/10.3390/ijerph18105138

CAMPBELL, E., KANTOR, J., KANTOROVÁ, L., SVOBODOVÁ, Z., WOSCH, T. Tactile Low Frequency Vibration in Dementia Management: A Scoping Review Protocol. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(4), 1904. https://doi.org/10.3390/ijerph18041904.

LEI, X., KANTOR, J. Social support and quality of life in Chinese families of children with autism spectrum disorder: the mediating role of family cohesion and adaptability. International Journal of Developmental Disabilities, 12. August 2020, 1.8. https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1803706. 

KANTOR, J., KANTOROVÁ, L., MAREČKOVÁ, J., PENG, D., VILÍMEK, Z. Potential of Vibroacoustic Therapy in Persons with Cerebral Palsy: An Advanced Narrative ReviewInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(20), 3940.  

 

Články/Articles Jsc

VILÍMEK, Z., KOŘÍNKOVÁ, J., KANTOR, J. The Impact of Vibroacoustic Therapy on Subjective Perception of University Students – Mixed Design Pilot Study. Universal Journal of Educational Research. (accepted, in press).

KANTOR, J.,  ŠPINAROVÁ, G., RŮŽIČKOVÁ, V., MAREČKOVÁ, J. Arts Therapies, their Interventions and Effects in the Treatment and Rehabilitation of People with Visual Impairment: Scoping Review Protocol. Rehabilitácia. 2021, 58(1). ISSN 0375–0922. 

GERLICHOVÁ, M., KANTOR, J. Efektivita muzikoterapie v rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku: observačně-deskriptivní studie. [Effectivness of music therapy in rehabilitation of patients with acquired brain injury: observational-descriptive study]. Rehabilitácia, 2020, 57(4), 265-274. ISSN 0375–0922.

LEI, X., KANTOR, J. Study on Family Cohesion and Adaptability of Caregivers of Children with ASD and Its Influencing Factors. Social Psychology and Society,  2020, 11(3), 70-85. ISSN 2311-7052.

KANTOR, J., LEI, X. Arts-Based Assessment in Educational Settings. International Journal of Evaluation and Research in Education, 2020, 9(4), 947-954. ISSN 2252-8822.

OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. Důvěra v dramaterapeutické intervenci u pacientů s neurotickou poruchou. [Trust in dramatherapy intervention in patients with neurotic disorder]. Rehabilitácia, 2020, 57(3), 21-31. ISSN 0375–0922

KANTOR, J., CHRÁSKA, M., LUDÍKOVÁ, L. Arts therapies in educational institutions. Education Sciences, 2019, 9(2), 82. EISSN 2227-7102.

 

Články/Articles Jost (odborné články v ostatních časopisech) 

KANTOR, J. “How Well Do I Know You?”: Intersubjective Perspectives in Music Therapy When Working with Persons with Profound Intellectual and Multiple Disability. Voices: A World Forum for Music Therapy, 2020 20(2). https://doi.org/10.15845/voices.v20i2.2843

BUCHAROVÁ, M., MALÁ, A., KANTOR, J., SVOBODOVÁ, Z. Arts Therapies Interventions and Their Outcomes in the Treatment of Eating Disorders: Scoping Review Protocol. Behavior Sciences, 2020, 10(12), 188. https://doi.org/10.3390/bs10120188.

LIPSKÝ, M., KANTOR, J. Identification of Challenges and Strengths of Children with Special Educational Needs in Their Musical Improvisations. Clinical Psychology and Special Education, 2019, 8(1), 188-136. ISSN 2304-0394.

KANTOR, J. Specifics of arts therapies in educational institutions comparing the institutions of health care setting. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 2017, 2(7), 140-154. ISSN 2424-3876.

KANTOR, J., KRUŽÍKOVÁ, L. Qualitative content analysis of hello songs composed for children by music therapists in the Czech republic and USA. Social Wellfare: Interdisciplinary Approach, 2016, 2(6), 124-137. ISSN 2424-3876.

KANTOR, J. The Dynamics of the Coping Process of Families of Children with Severe Multiple Disability. Family Forum, 2016, 6, 221-236. ISSN 2084-1698.

KANTOR, J., DZIDOVÁ, L. Speech Production, Music Therapy and Cerebral Palsy. Forum Pedagogiczne, 2016, 2, 275-288. ISSN 2083-6325.

KANTOR, J. Creative Approaches in Education of Students with Severe Multiple Disability. Review of Artistic Education, 2016, 2016(11-12), 240-252. ISSN 2501 – 238X.

KANTOR, J., ŠTEFFKOVÁ, K. Analýza specifik výuky hry na hudební nástroj u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [Specifics´analysis of teaching to play the musical instruments in students with special educational needs]Umění, kultura a výchova, 2016, 4(2), nečíslováno. ISSN 2336-1824.

KANTOR, J. Benefits and difficulties in education of pupils with severe multiple disability and possibilities of prefessional support of their teachers. Journal of Exceptional People, 2015, 2(7), 41-58. ISSN 1805-4978.

KANTOR, J., LUDÍKOVÁ, L. Opportunities for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, 128, 234–239. ISSN 1877-0428.

KANTOR, J., WEBER, J. Musitherapie in der Tschechischen Republik. Musiktherapeutische Umschau, 2012, 33(4), 386-394. ISSN 0172-5505.

 

Odborné knihy/Books

KANTOR, J. et al. Společné a rozdílné v uměleckých (kreativních) terapiích. [Common and different in arts creative therapies]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. 464 p. ISBN 978-80-244-5124-4.

KANTOR, J. et al. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. [Lived experiences of families with children with severe multiple disabilities]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. 209 p. ISBN 978-80-244-4912-8.

KANTOR, J. et al. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a v terapiích. [Creative approaches in rehabilitation of persons with severe multiple disabilities – research, theories and their application in education and therapies]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2014. 228 p. ISBN 978-80-244-4358-4.

KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. et al. (2009). Základy muzikoterapie. [Foundations of music therapy]. 1.vyd. Praha: Grada. 295 s. ISBN 978-80-247-2846-9.

 

Kapitoly v odborných knihách/Chapters in books

MASTNAK, W., KANTOR, J. (2014). Muzikoterapie. [Music therapy]In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. 1.vyd. Praha: Grada, 269-333 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

PFEIFFER, J., DVOŘÁK, R., KANTOR, J. et al. (2014). Rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. [Rehabilitation, physio therapy and occupational therapy]. In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. 1.vyd. Praha: Grada. 400-448 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

KANTOR, J. (2013). Aspekty kvality života žáků s tělesným a kombinovaným postižením v kurikulu českého a amerického školství. [Aspects of quality of life of students with physical and multiple disabilities in educational curriculum in the Czech republic and USA]. In: LUDÍKOVÁ, L. Kvalita života osob se speciálními potřebami.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 146-180 s. ISBN 978-80-244-3827-6.

 

Učební texty

KANTOR, J., URBANOVSKÁ, E. a PFEIFFER, J. (2015). Student s omezením hybnosti na vysoké škole. [Student with physical disability or chronic illness at the university]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 74 s. ISBN 978-80-244-4466-6.

KANTOR, J. et al. (2013). Medicínské aspekty omezení hybnosti. [Medical aspects of physical disability and chronic illnes]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

KANTOR, J. et al. (2013). Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. [Therapeutic approaches in persons with physical disability and chronic illnes]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 134 s. ISBN 978-80-244-3706-4.

DOSEDLOVÁ, J., KANTOR, J. Tanečně-pohybová terapie a muzikoterapie.  [Dance movement therapy and music therapy]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. 49-102. ISBN 978-80-244-3682-1.

 

VZDĚLÁNÍ

Vysokoškolské vzdělání

Doc. – obor Speciální pedagogika, téma habilitační práce: Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce, ukončeno leden 2018, PdF.

Ph.D. – Doktorský studijní program Speciální pedagogika, téma disertační práce: Výstupy edukačního procesu v oblasti sociálních kompetencí u žáků s dětskou mozkovou obrnou, ukončeno 2013, PdF.

Mgr. – Učitelství pro 2. stupeň základních a speciálních škol. Aprobační předmět: hudební výchova, ukončeno 2002, PdF UP.

Další absolvované kurzy a výcviky (výběr)

2020: Comprehensive Systematic Review Training Program. The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence

2014-2015: Feuersteinovo instrumentální obohacování: FIE standard I. a FIE Basic, absolvované u Mgr. E. Váňové.

2014: Kurz Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, dr. D. Tzuriel.

2005-2011: Psychoterapeutický výcvik SUR, komunita Vodňanská-Pfeiffer, sebezkušenostní část výcviku.

2004-2005: Kurz Neverbální techniky absolvovaný u dr. J. Schánilcové-Vodňanské (180 hodin).

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Údaje o odborném působení a praxi v oboru

2010-doposud: docent, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (plný pracovní úvazek).

2006-2010: externí vyučující Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

2005-2010: třídní učitel v ZŠ a SŠ Credo, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc (plný pracovní úvazek).

2005: vychovatel, DC Topolany, Olomouc, vychovatel na internátě pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením (plný pracovní úvazek).

Od 2003 – doposud: muzikoterapeutická a poradenská praxe, externě muzikoterapeut v MŠ, Blanická 16, Olomouc (2006-2010), MŠ při rehabilitačním stacionáři, Mošnerova 41, Olomouc (2003-2004), Domov pro seniory, Tovačov (2004), Dětské centrum při Thomayerově nem., Praha-Krč (2010) atd..

1999-2001: vychovatel, Dětské centrum, Jandova 4, Ostrava (v průběhu studia).

1997-1998: vychovatel, Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě, Hladnovská119b (plný pracovní úvazek).

Odborné posudky pro časopisy: Research in Developmental Disabilities, Clinical Psychology and Special Education, International Journal of Developmental Disabilities, Universal Journal of Educational Research, Journal of Pharmaceutical Research International, Speciální pedagogika a další.

Redakční rada: Journal of Exceptional People (UP), Štúdie zo špeciánej pedagogiky (Prešovská univerzita)