doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

konzultace čas
úterý 11:00-12:00
Dále po domluvě emailem, příp. telefonicky.

funkce: asistent
tel: 585 635 304
e-mail: jirik.kantor@centrum.cz, jiri.kantor@upol.cz
číslo dveří: 215
anotace:

Vědecko-výzkumné zaměření:

Somatopedie, Muzikoterapie

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2010-2015: odborný asistent

Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám., Ústav speciálněpedagogických studií, Žižkovo nám. 5, Olomouc, výuka předmětů somatopedie, kombinované vady, muzikoterapie atd.

2006-2010: externí vyučující (předmět muzikoterapie), Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

2005-2010: ZŠ a SŠ Credo, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc, třídní učitel (rehabilitační třída) a muzikoterapeut

2005: DC 90 Topolany, Olomouc, vychovatel na internátě pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením

Od 2003: soukromá muzikoterapeutická praxe, v rámci které jsem působil v MŠ na Blanické Olomouc (2006-2010), v MŠ při rehabilitačním stacionáři na Mošnerově ul., Olomouc (2003-2004), v Domovu pro seniory, Tovačov (2004), v Dětském centru při Thomayerově nem., Praha-Krč (2010) atd.

 

VZDĚLÁNÍ, KURZY

2015: Feuersteinovo instrumentální obohacování, lektorka Eva Váňová (Centrum Rozum, Praha), lektor FIE-Basic

2014: Feuersteinovo instrumentální obohacování, lektorka Eva Váňová (Centrum Rozum, Praha), lektor FIE-Standard

2014: Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, lektor David Tzuriel, Dys-centrum Praha (administrace testů pro dynamické vyšetření)

2010 – 2013: Doktorský studijní program, PdF Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika

2005-2011: Psychoterapeutický výcvik SUR – sebezkušenostní část, komunita Vodňanská-Pfeiffer, výcvik v psychodynamickém směru psychoterapie

2004-2005: Neverbální techniky, dr. Jitka Vodňanská (oddělení pro léčbu závislostí VFN), výcvik v psychoterapeutických neverbálních metodách a technikách

 

DALŠÍ DOVEDNOSTI A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Publikační činnost: 

Odborné knihy:

Kantor, J. a kol. (2015). Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. Olomouc: VUP.

Kantor, J. a kol. (2014) Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením. Olomouc: VUP.

Kantor, J. a kol. (2014) Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Opava: Slezská univerzita v Opavě.

Kantor, J., Lipský, M., Weber, J. a kol. (2009) Základy muzikoterapie. Praha: Grada.

 

Výběr kapitol v odborných knihách:

Kantor, J. (2012). Prostředky alternativní a augmentativní komunikace u osob s tělesným a kombinovaným postižením. In Ludíková, L., Kozáková, Z. a kol. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: VUP.

Kantor, J. (2013) Aspekty kvality života žáků s tělesným a kombinovaným postižením v kurikulu českého a amerického školství. In Ludíková, L. a kol. Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: VUP.

Pfeiffer, J., Dvořák, R., Kantor, J. a kol. (2014) Rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. In Müller a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.

Kantor, J., Mastnak, W. Muzikoterapie. (2014) In Müller a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.

 

Výběr článků do recenzovaných časopisů a sborníků z mezinárodních konferencí:

Kantor, J., Ludíková, L. Drlíčková, S. (2016). Analysing the Develoment of Relationship between teachers and Pupils with Multiple Disabilities. In Journal of education and social Policy. 3 (1), 154-165.

Kantor, J. (2016) Creative approaches in the education of students with severe multipole disability. In Review of Artistic Education. 2016 (11-12), 240-252.

Kantor, J., Ludíková, L., Míčková, I. (2015) Analysis of Particular Aspects of Educational Processes in Early Childhood.. In ICERI2015 Proceedings. Seville: IATED Academy, p. 5149-5150.

Kantor, J. (2015) Didactic aspects of education in pupils with severe multiple disability. In ICERI2015 Proceedings. Seville: IATED Academy, p. 5161-5170.

Kantor, J. (2015). Benefits and Difficulties in Educating of Pupils with Severe Multiple Disability and Possibilities of Professional Support of their teachers. In Journal of Exceptional People. 2 (7), 41-58.

Kantor, J., Weber, J. (2015) Komunitní muzikoterapie – od individuální terapie k hudebnímu vystoupení. In Společný prostor / Common Space 2015 (sborník), p. 303-326.

Drlíčková, S., Kantor, J. (2015) Specifika a možnosti tuvinské hudby a zpěvu v muzikoterapii. In Společný prostor / Common Space 2015 (sborník), p. 287-301.

Kantor, J., Ludíková, L. (2015) The Families of Students with Multiple Disabilities in the educational Process. In Sabiedriba, Integracija, Izglitiba. p. 151-125.

Chrastina, J., Kantor, J., Krahulcová, K., Finková, D. (2015) Design mnohopřípadové studie ve (speciálně)pedagogickém výzkumu. In E-Pedagogium. 2015 (1), 7-20.

Koucun, J., Friedlová, M., Kantor, J. (2015) The Use of Computers and New Technologies in Music education and Music Therapy of Individuals with Physical Disabilities. INTED2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, p. 5702-5710.

Drlíčková, S., Kantor, J. (2015) Receptive Music Activities for Students with Multiple Disabilities. INTED2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, p. 5375-5383.

Friedlová, M., Kantor, J., Chrastina, J. (2015) Institucional Support of Individuals with Multiple Disabilities in the Czech Republic from the Perspective of Special Education. INTED2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, p. 5563-5571.

Kantor, J., Chrastina, J., Ludíková, L. (2015) Education Evaluation in students with Severe Multiple Disabilities. INTED2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, p. 4645.4655.

Kantor, J., Urbanovská, E. (2014). Communication in Students with Severe Cerebral Palsy. In Journal of Exceptional People. 1 (4), 33-50.

Kantor, J., Chrastina, J., Ludíková, L. (2014) The significance of individual preferences in pupils with severe cerebral palsy in the context of special education intervention. In Edulearn14 Publications. Barcelona: IATED Academy. p. 7156-7154.

Kantor, J., Chrastina, J. (2014) Music therapy in persons with multiple disabilities. In Edulearn14 Publications. Barcelona: IATED Academy. p. 7165-7174.

Kantor, J. (2014). Factors supporting understanding students with multiple disabilities. In INTED 2014 Publication. Valencia: IATED Academy. p. 7430-7439.

Kantor, J., Ludíková, L. (2014) Processes of special education intervention in students with multiple disability. In INTED 2014 Publication. Valencia: IATED Academy. p. 7329-7338.

Kantor, J., Ludíková, L., Hutyrová, M., Svoboda, P. (2014) Interactions between pupils with severe multiple disability and teachers. In Sabiedriba, Integracija, Izglitiba. p. 44-54.

Kantor, J., Ludíková, L. (2014) Opportunities for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. In Procedia – Social and Behavioral Sciences,128/0, p. 234–239.

Kantor, J., Weber, J. (2012) Musitherapie in der Tschechischen Republik. In Musiktherapeutische Umschau. 33 (4), 386-392.

Kantor, J. (2012) Alimentace u dětí s centrální obrnou. In Špeciálny pedagog. 1 (2), 53-61.

Kantor, J. (2011) Somatopedie – reflexe její současnosti i možností dalšího vývoje. In E-pedagogium. 2011 (III), 105-113.

Kantor, J. (2011) Terapeutické využití hudby u předčasně narozených dětí. In Arteterapie. 2011 (27), 76-82.

 

Výběr ze skript a učebnic:

Kantor, J., Jurkovičová, P. (2013). Základy speciální pedagogiky osob s omezením hybnosti. Olomouc: UP.

Kantor, J. a kol. (2013). Medicínské aspekty omezení hybnosti. Olomouc: UP.

Kantor, J. a kol. (2013). Psychosociální aspekty omezení hybnosti. Olomouc: UP.

Kantor, J. a kol. (2013). Edukace osob s omezením hybnosti. Olomouc: UP.

Kantor, J. a kol. (2013). Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. Olomouc: UP.

Dosedlová, J., Kantor, J. (2013). Tanečně pohybová terapie a muzikoterapie. Olomouc: UP.

Kantor, J. (2013). Special education of Individuals with Physical Disability and Illness. Olomouc: UP.

 Výběr z projektové činnosti: 

Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol, reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016

FRVŠ 2012 (Inovace předmětu muzikoterapie), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Grantový fond děkana PdF UP 2016 (Kreativní prostředky jako součást edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 Výběr z lektorské činnosti: 

2014-2015: Roční výcviková skupina v muzikoterapii (v rámci projektu Hudba nás ladí, Bratislava).

Od roku 2008 Pravidelně lektor v dvouletých muzikoterapeutických výcvicích Matěje Lipského (Praha, Tloskov).

Vlastní lektorská praxe v oblasti muzikoterapie (kurzy Muzikoterapie a vnitřní svět klienta, Základy muzikoterapie…).

Lektor kurzů v rámci ESF projektů, např.:

Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol, reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK, reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.20029

 

Působení v zahraničí:

Zahraniční přednášková činnost a výzkumná spolupráce s následujícími univerzitami: Edge Hill University (Velká Británie), University of Granada (Španělsko), Latvia University in Riga (Lotyšsko), Mukogawa University (Japonsko)…

Zajímavé odkazy