doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

konzultace čas
úterý

 

pátek

10:30-11:00 (214, Žižkovo nám.)

 

10:30-11:00 (tamtéž, prosím vždy o předchozí domluvu mailem nebo telefonem)

Další termíny po domluvě emailem, příp. telefonicky.

funkce: docent
tel: 585 635 304, 725 458 439
e-mail: jiri.kantor@upol.cz, jirik.kantor@centrum.cz
číslo dveří: Purkrabská, 2.18 nebo Žižkovo nám., 214
anotace:

Vědecko-výzkumné zaměření:

Somatopedie, osoby s vícečetným postižením, muzikoterapie (umělecké terapie), integrace umění do vzdělávání

 

VZDĚLÁNÍ

Vysokoškolské vzdělání

Doc. – obor Speciální pedagogika, téma habilitační práce: Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce, ukončeno leden 2018, PdF.

Ph.D. – Doktorský studijní program Speciální pedagogika, téma disertační práce: Výstupy edukačního procesu v oblasti sociálních kompetencí u žáků s dětskou mozkovou obrnou, ukončeno 2013, PdF.

Mgr. – Učitelství pro 2. stupeň základních a speciálních škol. Aprobační předmět: hudební výchova, ukončeno 2002, PdF UP.

Další absolvované kurzy a výcviky (výběr)

2014-2015: Feuersteinovo instrumentální obohacování: FIE standard I. a FIE Basic, absolvované u Mgr. E. Váňové.

2014: Kurz Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, dr. D. Tzuriel.

2005-2011: Psychoterapeutický výcvik SUR, komunita Vodňanská-Pfeiffer, sebezkušenostní část výcviku.

2004-2005: Kurz Neverbální techniky absolvovaný u dr. J. Schánilcové-Vodňanské.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Údaje o odborném působení a praxi v oboru

2010-doposud: docent, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (plný pracovní úvazek).

2006-2010: externí vyučující Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

2005-2010: třídní učitel v ZŠ a SŠ Credo, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc (plný pracovní úvazek).

2005: vychovatel, DC Topolany, Olomouc, vychovatel na internátě pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením (plný pracovní úvazek).

Od 2003 – doposud: muzikoterapeutická praxe, externě muzikoterapeut v MŠ, Blanická 16, Olomouc (2006-2010), MŠ při rehabilitačním stacionáři, Mošnerova 41, Olomouc (2003-2004), Domov pro seniory, Tovačov (2004), Dětské centrum při Thomayerově nem., Praha-Krč (2010) atd..

1999-2001: vychovatel, Dětské centrum, Jandova 4, Ostrava (v průběhu studia).

1997-1998: vychovatel, Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě, Hladnovská119b (plný pracovní úvazek).

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (VÝBĚR)  

Mezinárodní recenzované vědecké časopisy

KANTOR, J. Specifics of arts therapies in educational institutions comparing the institutions of health care setting. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 2017, 2(7), 140-154. ISSN 2424-3876.

KANTOR, Jiří a KRUŽÍKOVÁ, Lenka. Qualitative content analysis of hello songs composed for children by music therapists in the Czech republic and USA. Social Wellfare: Interdisciplinary Approach, 2016, 2(6), 124-137. ISSN 2424-3876.

KANTOR, Jiří. The Dynamics of the Coping Process of Families of Children with Severe Multiple Disability. Family Forum, 2016, 6, 221-236. ISSN 2084-1698.

KANTOR, Jiří a DZIDOVÁ, Lenka. Speech Production, Music Therapy and Cerebral Palsy. Forum Pedagogiczne, 2016, 2, 275-288. ISSN 2083-6325.

KANTOR, Jiří. Creative Approaches in Education of Students with Severe Multiple Disability. Review of Artistic Education, 2016, 2016(11-12), 240-252. ISSN ISSN 2501 – 238X.

KANTOR, Jiří, LUDÍKOVÁ, Libuše a DRLÍČKOVÁ, Svatava. Analysing the development of relationship between teachers and pupils with multiple disability. Journal of Education and Social Policy, 2016, 3(1), 154-165. ISSN 2376-0782.

KANTOR, Jiří a LUDÍKOVÁ, Libuše. Opportunities for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, 128(0), 234–239. ISSN 1877-0428.

KANTOR, Jiří a WEBER, Jana. Musitherapie in der Tschechischen Republik. Musiktherapeutische Umschau, 2012, 33(4), 386-394. ISSN 0172-5505.

 

Domácí recenzované časopisy

KANTOR, Jiří a ŠTEFFKOVÁ, Kateřina. Analýza specifik výuky hry na hudební nástroj u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [Specifics´analysis of teaching to play the musical instruments in students with special educational needs]Umění, kultura a výchova, 2016, 4(2), nečíslováno. ISSN 2336-1824.

KANTOR, J. Benefits and difficulties in education of pupils with severe multiple disability and possibilities of prefessional support of their teachers. Journal of Exceptional People, 2015, 2(7), 41-58. ISSN 1805-4978.

CHRASTINA, Jan, KANTOR, Jiří, KRAHULCOVÁ, Kristýna a FINKOVÁ, Dita. Design mnohopřípadové studie ve (speciálně)pedagogickém výzkumu. [Design of multiple case study in (special)education research]E-Pedagogium, 2015, 2015(1), 7-20. ISSN 1213-7758.

KANTOR, Jiří a URBANOVSKÁ, Eva. Communication in students with severe cerebral palsy. Journal of Exceptional People. 2014, 1(4), 33-50. ISSN 1805-4978.

 

Sborníky ze zahraničních konferencí

KANTOR, Jiří a KOUCUN, Jan. Modifications of cybernetic musical instrument CYMIS for creative rehabilitation and music education of persons with disabilities. In: INTED2016 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2016, 3417-3421. ISBN 978-84-608-5617-7.

KANTOR, Jiří. Community Music Therapy and (Special) Education – Understanding the Interdisciplinary Relationships. In: ICLEL 16 Conference Proceeding Book. Sakarya: ICLEL Conferences, 2016, 663-673. ISBN 978-605-66595-1-6.

KANTOR, Jiří a ADAMOVE, Jarmila. Subjective Health and Life Satisfaction in Young Adults with a Physical Disability. In: ICLEL 16 Conference Proceeding Book. Sakarya: ICLEL Conferences, 2016, 468-477. ISBN 978-605-66595-1-6.

KANTOR, Jiří, LUDÍKOVÁ, Libuše a MÍČKOVÁ, Iva. Analysis of Particular Aspects of Educational Processes in Early Childhood. In: ICERI2015 Proceedings. Madrid: IATED, 2015, 5149-5160. ISBN 978-84-608-2657-6.

KANTOR, Jiří a LUDÍKOVÁ, Libuše. The Families of Students with Multiple Disabilities in the Educational Process. In: Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2015, 115-125. ISBN 978-9984-44-163-4.

KOUCUN, Jan, FRIEDLOVÁ, Martina a KANTOR, Jiří. The use of computers and new technologies in music education and music therapy of individuals with physical disabilities. In: INTED 2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2015, 5702-5710. ISBN 978-84-606-5763-7.

CHRASTINA, Jan, KANTOR, Jiří, KRAHULCOVÁ, Kristýna a FINKOVÁ, Dita. Multiple case study in (special) educational research. In: SGEM2014 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, 3-10. ISBN 978-619-7105-23-0.

CHRASTINA, Jan, IVANOVÁ, Kateřina, KANTOR, Jiří, FINKOVÁ, Dita a KRAHULCOVÁ, Kristýna. Qualitative research of lifestyle limitations in adults with chronic illnesses.
In: SGEM2014 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, 705-712. ISBN 978-619-7105-23-0.

KANTOR, Jiří, CHRASTINA, Jan a LUDÍKOVÁ, Libuše. The significance of individual preferences in pupils with severe cerebral palsy in the context of special education intervention. In: EDULEARN14 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, 2014, 7156-7164. ISBN 978-84-617-0557-3.

KANTOR, Jiří. Factors supporting understanding students with multiple disabilities. In: INTED 2014 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2014, 7430-7439. ISBN 978-84-616-8412-0.

 

Recenzované sborníky z domácích konferencí

DRLÍČKOVÁ, Svatava a KANTOR, Jiří. Specifika a možnosti tuvinské hudby a zpěvu v muzikoterapii. [Specifics and potential of Tuvinian music and singing in music therapy]In: Otevřený prostor/Common Space 2015. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, 303-326. ISBN 978-80-244-4603-5.

KANTOR, J. Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb. [The forms of interdisciplinary support for persons with physical disability and chronic illness in health care, education and social care services.]In: Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, 90-95. ISBN 978-80-244-4483-3.

 

Odborné knihy

KANTOR, Jiří et al. (2016). Společné a rozdílné v uměleckých (kreativních) terapiích. [Common and different in arts creative therapies]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 464 s. ISBN 978-80-244-5124-4.

KANTOR, Jiří et al. (2015). Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. [Lived experiences of families with children with severe multiple disabilities]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 209 s. ISBN 978-80-244-4912-8.

KANTOR, Jiří et al. (2014). Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a v terapiích. [Creative approaches in rehabilitation of persons with severe multiple disabilities – research, theories and their application in education and therapies]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 228 s. ISBN 978-80-244-4358-4.

KANTOR, Jiří, LIPSKÝ, Matěj, WEBER, Jana et al. (2009). Základy muzikoterapie. [Foundations of music therapy]. 1.vyd. Praha: Grada. 295 s. ISBN 978-80-247-2846-9.

 

Kapitoly v odborných knihách:

MASTNAK, Wolfgang a KANTOR, Jiří. (2014). Muzikoterapie. [Music therapy]In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice.vyd. Praha: Grada, 269-333 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

PFEIFFER, Jan, DVOŘÁK, Radmil, KANTOR, Jiří et al. (2014). Rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. [Rehabilitation, physio therapy and occupational therapy]. In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice.vyd. Praha: Grada. 400-448 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

KANTOR, J. (2013). Aspekty kvality života žáků s tělesným a kombinovaným postižením v kurikulu českého a amerického školství. [Aspects of quality of life of students with physical and multiple disabilities in educational curriculum in the Czech republic and USA]. In: LUDÍKOVÁ, Libuše. Kvalita života osob se speciálními potřebami.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 146-180 s. ISBN 978-80-244-3827-6.

 

Učební texty

KANTOR, Jiří, URBANOVSKÁ, Eva a PFEIFFER, Jan (2015). Student s omezením hybnosti na vysoké škole. [Student with physical disability or chronic illness at the university]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 74 s. ISBN 978-80-244-4466-6.

KANTOR, Jiří et al. (2013). Medicínské aspekty omezení hybnosti. [Medical aspects of physical disability and chronic illnes]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

KANTOR, Jiří et al. (2013). Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. [Therapeutic approaches in persons with physical disability and chronic illnes]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 134 s. ISBN 978-80-244-3706-4.

KANTOR, Jiří. (2013). Special education of individuals with physical disability and illness.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 102 s. ISBN 978-80-244-3739-2.

 

Kapitoly v učebních textech:

KANTOR, Jiří. (2013). Muzikoterapie.  [Music therapy]. In: DOSEDLOVÁ, Jaroslava a KANTOR, Jiří. Tanečně-pohybová terapie a muzikoterapie.  [Dance movement therapy and music therapy]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. 49-102. ISBN 978-80-244-3682-1.

KANTOR, Jiří. (2013). Technické pomůcky pro osoby s omezením hybnosti.  [Assistive technologies in persons with physical disability and chronic illness]. In: LANGER, Jiří et al. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.  [Assistive technologies in persons with disabilities]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 188 s. ISBN 978-80-244-3681-4.

KANTOR, Jiří. (2012). Prostředky alternativní a augmentativní komunikace u osob s tělesným a kombinovaným postižením.  [Alternative and augmentative communication in persons with physical and multiple disability]. In: LUDÍKOVÁ, Libuše, KOZÁKOVÁ, Zdenka et al. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. 16-36. ISBN 978-80-244-3094-2.

 

Zajímavé odkazy