Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.

KONZULTAČNÍ HODINY LS 2024: 

 • STŘEDA  8:25  9:25 hod.
 • PÁTEK, SOBOTA   pouze pro studenty kombinované formy studia a pro účastníky celoživotního vzdělávání na základě předchozí domluvy.
 • Konzultace jsou možné i mimo konzultační hodiny na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy (zdenka.kozakova@upol.cz, +420 585 635 313).

INFORMACE PRO STUDENTY:

 • Konzultace probíhají v kanceláři na Žižkově náměstí č. 5, případně online (Zoom, MS Teams, Google Meet, BBB atp.).
 • Konzultaci je zapotřebí dopředu domluvit prostřednictvím e-mailu: Zdenka.Kozakova@upol.cz nebo na telefonu: +420 585 635 313)
 • Kancelář: Žižkovo náměstí č. 5, pracovna č. 211a.
Funkce: zástupce ředitele ústavu, odborná asistentka, koordinátorka Asociace studentů speciální pedagogiky, koordinátorka Sebeobhájců.
Telefon: +420 585 635 313
E-mail: zdenka.kozakova@upol.cz
Číslo dveří:  211a

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Psychopedie, současné trendy v přístupech k osobám s mentálním postižením, alternativní a augmentativní komunikace, kvalita života, individualizace a humanizace sociálních služeb, sebeobhajování dospělých osob s mentálním postižením a jejich příprava pro samostatný život, společenské vztahy a partnerství osob s mentálním postižením.
 • Kognitivně behaviorální terapie.
 • Základy speciální pedagogiky, moderní a alternativní trendy přístupu k osobám se zdravotním postižením.
 • Speciálněpedagogická andragogika a gerontagogika – speciálněpedagogické přístupy k osobám dospělého a seniorského věku.

Publikační činnost (výběr):

 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., HRUBEŠOVÁ, I., PETROVÁ, N. 2016. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 843–850. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 5593/SGEMSOCIAL2016/
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., PETROVÁ, N. 2016. Sexuality in persons with intellectual disability living in sheltered housing in the context of their life satisfaction. In 3rdInternational Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 859–866. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.110.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka,Večeřová, L. Lidé se zdravotním postižením v societě pohledem žáků středního školního věku. IV. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. IV. Konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc, 2016.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Večeřová, L. Lidé se zdravotním postižením v projektovém vyučování žáků základních škol. IV. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. IV. Konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc, 2016.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. SELECTED ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION OF PUPILS WITH MENTAL DISABILITIES IN PRIMARY SCHOOLS. In 9th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2016.  Seville (Spain), 2016.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Vlková, P., Langer, J. THE EXPERIENCE WITH INCLUSIVE EDUCATION OF PUPILS WITH SLIGHT MENTAL DISABILITIES IN PRIMARY SCHOOL. In 9th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2016.  Seville (Spain), 2016.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Subjective attitudes of the parents of a child WITH DISABILITY to selected aspects of their quality of life. Journal of Exceptional People. 2016
 • KASÁČKOVÁ, Jana, KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Sociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení. In: Sborník z konference XII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2016.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Kasáčková, Jana, CHRASTINA, Jan. PERCEPTION OF LIFE SATISFACTION OF ADULT PEOPLE WITH MILD MENTAL DISABILITY. In ICLEL 2015, 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, October 29th-31st, 2015. Proceedings of International conference on lifelong education and leadership. 2016.
 • CHRASTINA, Jan, SMEČKOVÁ, Gabriela, KOZÁKOVÁ, Zdeňka, VÉVODOVÁ, Šárka. USING OF THE INCOMPLETE SENTENCES TEST AND THE THREE WISHES TECHNIQUE IN IDENTIFICATION OF IMPACT OF CYSTIC FIBROSIS. In ICLEL 2015, 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, October 29th-31st, 2015. Proceedings of International conference on lifelong education and leadership. 2016.
 • Kozáková, Zdeňka. SPECIFICS OF IMPLEMENTATION FORUM THEATRE for people with mild and moderate mental retardation. „Traditional and contemporary issues in the Romanian and International artistic education”, 19-21 November 2015. 2016. V tisku.
 • KASÁČKOVÁ, Jana, HUBIŠTOVÁ, Martina, KOZÁKOVÁ, Zdeňka et al. Sheltered housing – life satisfaction of people with mental disabilities vs. stress of workers. Journal of Exceptional People. Vol. 2, No 7, 2015 pp. 59-80. Kozáková, Zdeňka. THE LIFE QUALITY OF FAMILIES WITH A MEMBER WITH a MENTAL DISABility. In International Scientific Conference. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION.Latvia, May 23-24, 2014.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Experiences and attitudes of young people and older people in relation to people with intellectual disabilities. In International Scientific Conference. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Latvia, May 22-23, 2015.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Special Education of Persons with Mental Disabilities. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 113 s. ISBN 978-80-244-3740-8.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Sexualita osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 121 s. ISBN 978-80-244-3680-7.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Krejčířová, Olga a Müller, Oldřich. Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 111 s. ISBN 978-80-244-3712-5.
 • Krejčířová, Olga a Kozáková, Zdeňka. Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 95 s. ISBN 978-80-244-3711-8.
 • Krejčířová, Olga, Kozáková, Zdeňka a Müller, Oldřich. Teoretická východiska speciální pedagogiky u osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 95 s. ISBN 978-80-244-3715-6.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Krejčířová, Olga a Müller, Oldřich. Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 115 s. ISBN 978-80-244-3716-3.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Pastieriková, Lucia a Krejčířová, Olga. Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 127 s. ISBN 978-80-244-3714-9.
 • VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich; VÍTKOVÁ, Marie; MICHALÍK, Jan; KOZÁKOVÁ, Zdeňka; JURKOVIČOVÁ; Petra; STRNADLOVÁ, Iva; MUŽÁKOVÁ, Monika. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 5. doplněné a upravené vyd. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-187-6.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Rodičovství osob s mentálním postižením. In Postihnutie a sexualita. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita. s. 181-211, 2013. ISBN 978-80-555-0981-5.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Rodičovství osob s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. In Postihnutie a sexualita. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita. s. 212-248, 2013. ISBN 978-80-555-0981-5.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Představení projektu „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“. In: Kozáková, Zdeňka a kol. Sborník z konference k projektu „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 9 – 37, 2013. 171 s. ISBN 978-80-244-3785-9.
 • Behancová, J., Kozáková, Z. Tranzitní program u osob s mentálním postižením. Zborník ze Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. Prešov, 2013. ISBN 978-80-555-0840-5.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Inovace propedeutických disciplín v kontextu zkvalitňování pregraduální přípravy budoucích speciálních pedagogů. In: Sborník z konference. Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Tranzitní program a podporované zaměstnávání coby významný preventivní činitel rizikového chování. In: XIV. konference k problematice prevence sociálně patologických jevů s názvem Aktuální společenský vývoj a jeho vliv na rozvoj rizikového chování, 21. listopadu 2013, Vsetín.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka a kol. Sborník z konference k projektu „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 171 s. Sborníky. ISBN 978-80-244-3785-9.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše; KOZÁKOVÁ, Zdeňka a kol. Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 22 s. ISBN 978-80-244-3105-5.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Alternativa spolupráce s domovem pro seniory v rámci mezinárodního pobytu pro osoby s mentálním postižením. In: Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „Teorie praxi – praxe teorii.“: sborník z konference konané ve dnech 2. – 3. 3. 2011 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 882 – 892. ISBN 978-80-244-2966-3.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše; KOZÁKOVÁ, Zdeňka a kol. Základy speciální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 106 s. ISBN 978-80-244-3092-8.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše; KOZÁKOVÁ, Zdeňka a kol. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 76 s. ISBN 978-80-244-3091-1.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše; KOZÁKOVÁ, Zdeňka a kol. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 72 s. ISBN 978-80-244-3094-2.
 • KREJČÍŘOVÁ, Olga, MLČÁKOVÁ,  Renata, KOZÁKOVÁ,  Zdeňka; KARÁSKOVÁ, Vlastimila; SOURALOVÁ,  Eva.  Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb. 1. vyd. Vsetín: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín. 2011. 149 s. ISBN 978-80-260-0059-4.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Podporované zaměstnávání a další suportivní přístupy v oblasti pracovního uplatnění. In: LUDÍKOVÁ, Libuše a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 122 – 163. 2010. 168 s. ISBN 978-80-244-2655-6.
 • Krejčířová, Olga; Kozáková, Zdeňka. Tranzitní program. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 25 s. ISBN 978-80-244-2399-9.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Psychopedie. Informačně metodický materiál. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, 2008.
 • VOLFOVÁ, Iva, KOZÁKOVÁ, Zdeňka, VELEMÍNSKÝ, Miloš. Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 76 s. ISBN 978-80-7387-129-1.
 • VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich; VÍTKOVÁ, Marie; KOZÁKOVÁ, Zdeňka; STRNADLOVÁ, Iva; MUŽÁKOVÁ, Monika. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2007. ISBN 978-80-7320-099-2.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; MÜLLER., Oldřich. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 54 s. ISBN 80-244-1552-6.
 • VALENTA, Milan; KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Psychopedie 1 pro výchovné pracovníky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 61 s. ISBN 80-244-1187-3.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Psychopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 74 s. ISBN 80-244-0991-7.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Problematika kombinovaných vad z pohledu psychopedie. In LUDÍKOVÁ, Libuše. a kol. Kombinované vady. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. 140 s. ISBN 80-244-1154-7.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Postřehy z Evropské konference sebeobhácjů „European People First“. Edinburgh 2005. Mentální retardace, s. 10 – 14, 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; MICHALÍK, Jan; RŮŽIČKA, Michal. Jak vidí okolí integraci? Učitelské noviny. Praha: GNOSIS, 2004, č. 1, s. 15 – 16. ISSN 0139-5718.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; MICHALÍK, Jan; RŮŽIČKA, Michal. Děti s postižením na ZŠ. Učitelské noviny. Praha: GNOSIS, 2003, č. 14, s. 15 – 16. ISSN 0139-5718.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; MICHALÍK, Jan; RŮŽIČKA, Michal. Integrace dětí s postižením na základních školách. Učitelské noviny. Praha: GNOSIS, 2003, č. 22 – 23, s. 17 – 18. ISSN 0139-5718.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Kvalita života osob s mentálním postižením ve stáří. In: XI. Mezinárodní konference – speciální pedagogika ve světle legislativních změn a IV. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc: UP, 2008, s. 103.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Odborné kompetence studentů speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti speciálněpedagogické andragogiky a gerontagogiky. In: VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Volný čas a aktivizace osob s mentálním postižením jako činitel prevence. In: Sborník příspěvků z IX. mezinárodní konference k problematice prevence sociálně patologických jevů s názvem: Prevence drogových závislostí – stále aktuální téma. Vsetín: Město Vsetín, 2007. s. 53-62.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. K některým aspektům sexuální výchovy osob se specifickými potřebami v podmínkách nekoedukovaných ústavních zařízení. Dostupné na www: http: //www.planovanirodiny.cz/sv-pardubice2004/askoe.phtml, http://sluzby.004.cz/ sv-pardubice2004/askoe.phtml.
 • Kozáková, Zdeňka. Mezinárodní výměnné pobyty pro osoby s mentálním postižením jako činitel prevence. In: Prevence drogových závislostí – stále aktuální téma. 2007, s. 63-72.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Prohlubování odborných kompetencí studentů speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci v oblasti speciálněpedagogické gerontagogiky. In: Retrospektiva a perspektivy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: 2007.
 • Kozáková, Zdeňka. Volný čas osob s mentálním postižením jako činitel prevence. In: Soubor přednášek z konference „Prevence drogových závislostí – stále aktuální téma.“ Vsetín: město Vsetín, 2007. ISBN 978-80-254-1309-8.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Aplikace preventivních programů drogových závislostí v praxi speciálního školství. In: Prevence drogových závislostí – stále aktuální téma. 2007, s. 51-52.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; JURKOVIČOVÁ, Petra, Výchova a vzdělávání osob se specifickými potřebami ve Slovenské republice. In: Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské unie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 134 s. ISBN 80-244-1444-9.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; Bendová, Petra. Využití terapeutických technik v somatopedické praxi. In: V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0983-6.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Evropská konference sebeobhácjů „European People First“. Edinburgh 2005. Speciální pedagogika, 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Sexuality of persons with mental disability in social welfare institutions. In: VI. konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Aktuální možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením. In: VI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; ŠARÁTKOVÁ, Anna. Využití terapeutických metod v surdopedické a tyflopedické praxi. In: V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0983-6.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Terapeutické techniky v psychopedické praxi. In: V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0983-6.
 • VALENTA, Milan; KOZÁKOVÁ, Zdeňka. (ed.) V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0983-6.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Recenze. Deník mého syna. e-Pedagogium., 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Recenze. Současná mateřská škola a její řízení. e-Pedagogium., 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm>. ISSN 1213-7499. Tištěná verze: s. 142 – 144. ISSN 1213-7758.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Aplikace preventivních programů u osob znevýhodněných na trhu práce. In: Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni. VII. mezinárodní konference o prevenci (sborník). Vyd. 1. Vsetín: Město Vsetín, 2004, 89 s. ISBN 80-239-3977-7.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Fenomén zdravotního postižení v proměnách času. In: IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 659 – 667. ISBN 80-244-0770-1.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Spolupráce Katedry speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci s městem Vsetín v oblasti prevence sociálně patologických jevů. In: Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni. VI. mezinárodní konference o prevenci (sborník) Vsetín: Město Vsetín, 2004.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. K některým aspektům sexuální výchovy osob se specifickými potřebami v podmínkách nekoedukovaných ústavních zařízení. In: 12. kongres k sexuální výchově. Pardubice, 2004. dostupné na www: http://web2.004.cz/sv-pardubice2004/ askoe.phtml.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením v podmínkách zařízení sociální péče. In: Sexualita mentálně postižených. 2004. dostupné na www: http://www.orfeus-cr.cz/home/sexualita.html.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Specifika sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením v podmínkách rezidenčních služeb. In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové: Katedra soc.práce a soc.politiky, 2004, s.32-37. ISBN 80-86771-05-9.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Postoje k sexualitě osob s mentálním postižením. In: XVI. Bohnické sexuologické dny. Praha: Psychiatrická léčebna Bohnice, 2004.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; RŮŽIČKA, Michal. Postavení dítěte s postižením na základních školách v ČR z pohledu rodiny, školy a poradenských pracovišť. In: IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 669 – 678. ISBN 80-244-0770-1.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; RŮŽIČKA, Michal. Školská integrace dětí s postižením v České republice. (Zpráva z výzkumu) In: Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zborník z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej při príležitosti Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím uskutečnené v Liptovskom Mikuláši v roku 2003. Martin: Osveta, 2003, s. 22-25. ISBN 80-8063-140-9.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka; RŮŽIČKA, Michal. Výsledky výzkumu školské integrace dětí s postižením na základních školách v České republice. In: Zdravotně postižení – programy pro 21. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 365 – 375. ISBN 80-7041-234-8.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením (zaměřeno na klienty ústavů sociální péče). In: Intervenční skupinové metody v prevenci kriminality. IV. konference Vsetín 2002. 1. vyd. Vsetín: Město Vsetín, 2003. s. 4-10. ISBN 80-239-1642-4.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením v ÚSP s celoročním pobytem. In: Transformace sociálních služeb – cesta k základním lidským hodnotám. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

Recenze, posudky:

 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením. Aurorky: Dita Finková, Mgr., Ph.D., Libuše Ludíková, prof., PaedDr., CSc.), 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Alternativní komunikační techniky. (Aurorka: Bendová Petra, PhDr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Alternativní komunikační techniky. (Aurorka: Bendová Petra, PhDr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe. (Aurorka: Hutyrová Miluše, Mgr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Sociální služby. (Aurorky: Krejčířová Olga, doc., PhDr., PaedDr., Ph.D., Treznerová Ivana, Ing., Mgr.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Úvod do pedagogiky osob s kombinovaným postižením. (Auror: Potměšil Miloň, prof., PhDr., PaedDr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. (Aurorský kolektiv: Gerlichová Markéta, Mgr. , Horáčková Jana, PhDr., Mgr., Ph.D., Jurkovičová Petra, Mgr., Ph.D., Kantor Jiří, Mgr., Palečková Barbora, Bc., Pospíšilová Lucie, Ph.D., Spurná Miroslava, Mgr., Šmahlík Jiří, Bc.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Psychosociální problematika osob s omezením hybnosti. (Aurorský kolektiv: Jurkovičová Petra, Mgr., Ph.D., Horáčková Jana, PhDr., Mgr., Ph.D., Kantor Jiří, Mgr., Reichlová Veronika, PhDr.,  Šmahlík Jiří, Bc.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Základy speciální pedagogiky osob s omezením hybnosti. (Auroři: Jurkovičová Petra, Mgr., Ph.D., Kantor Jiří, Mgr.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Metodická specifika počátečního vzdělávání jedinců s mentálním postižením. (Aurorka: Krejčířová Olga, doc., PhDr., PaedDr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 •  KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování I. (Aurorský kolektiv: Hutyrová Miluše, Mgr., Ph.D., Růžička Michal, Mgr., Ph.D., Boďová Veronika, Mgr.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. (Auroři: Langer Jiří, doc., Mgr., Ph.D., Souralová Eva, doc., PhDr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek studijního textu: Speciálněpedagogická andragogika. (Aurorka: Krejčířová Olga, doc., PhDr., PaedDr., Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Recenzní posudek studijního textu. Kvalita v sociálních službách. (Autor: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.), 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3069-0.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek textu.  Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením. (Autor: prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. a kol.) 1vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek textu. Metodika práce s dítětem a žákem s mentálním postižením (Autor: Valenta Milan, Petráš Petr, a kol.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu.  Informační gramotnost. (Autor: Ing. Tomáš Pifka) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 48 s. ISBN 978-80-244-2622-8.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu.  Sociální psychologie (základy sociální práce ve vztahu ke klientovi). (Autorka: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 68 s. ISBN 978-80-244-2621-1.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu Specifika pragmatických poruch komunikace – terminologie, komunikační možnosti. (Autorka: Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.) 1. vyd., Vsetín, 2010.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu. Základy somatopedie. (Autorka: PhDr. Petra Bendová, Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 52 s. ISBN 978-80-244-2620-4.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu.  Základy surdopedie. (Autorka: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 56 s. ISBN 978-80-244-2619-8.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu. Komunikace a etika. (Autorka: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. a kol.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 26 s. ISBN 978-80-244-2397-5.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu. Práce s nástroji. (Autorka: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. a kol.) 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-244-2396-8.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Posudek učebního textu. Enviromentální výchova, chemie, technologie. (Autor: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. a kol.) 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek. Ne, to nechci! Brožura k prevenci sexuálního zneužívání jedinců s mentálním postižením. 1. vyd., Trutnov: Tiskárna Pratr a.s., 2009.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Oponentský posudek sborníku z konference. Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky“ (Autor: Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. a kol.), 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
 • KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Oponentský posudek metodického textu. Možnosti využití muzikoterapie při vzdělávání žáků v ZŠ speciální. (Autoři: Mgr. Marie Břicháčková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Vilímek), 1. vyd., Praha: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-86856-50-6.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Posudek sborníku ze IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. (Uspořádali: Valenta, M., Rádlová, E.) 1. vyd., Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.
 • KOZÁKOVÁ, Z. (rec.) Současná mateřská škola a její řízení. e-Pedagogium, 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/ index.htm. ISSN 1213-7499. Tištěná verze: s. 142 – 144. ISSN 1213-7758.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Deník mého syna. (Recenze) e-Pedagogium. 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Posudek studijního textu pro distanční formu vzdělávání. Základy speciální pedagogiky I., II. (Autorka: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.) 1. vyd., Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Posudek studijního textu pro distanční formu vzdělávání. Speciální pedagogika VI. (Autorky: PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., Mgr. Miluše Hutyrová) 1. vyd., Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Posudek sborníku. RUKOVĚŤ DRAMATERAPIE A TEATROTERAPIE (Autor: Doc. dr. Milan Valenta, Ph.D. a kol.), 1. vyd., Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.
 • KOZÁKOVÁ, Z. Posudek metodického textu. RUKOVĚŤ K METODICE KURZU ESF Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce (Autor: Doc. dr. Milan Valenta, Ph.D. a kol.), 1. vyd., Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

Grantová činnost:

 • Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. (IGA_PdF_2016_026) 2016. – člen řešitelského týmu.
 • Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnost. (IGA_PdF_2015_003) 2015. – člen řešitelského týmu.
 • Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. (IGA_PdF_2014013) 2014. – člen řešitelského týmu.
 • Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami. (IGA_PdF_2013_016) 2013. – člen řešitelského týmu.
 • Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. RČ projektu: CZ.1.07/1.3.13/03.0016. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Olomoucký kraj, 2010 – 2012 – Hlavní řešitel.
 • Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou. RČ projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0257. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, 2010 – 2013 – Hlavní řešitel.
 • Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2012: Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování (PdF_2012_040) – člen řešitelského týmu.
 • Projekt FRVŠ, r. 2007 – Prohlubování odborných kompetencí studentů PdF UP v Olomouci se zaměřením na moderní trendy v oblasti přístupu k osobám se speciálními potřebami. – Hlavní řešitel.
 • Projekt EU Mládež, Česká národní agentura, r. 2007 – Samostatný život. – Hlavní řešitel.
 • Projekt EU Mládež, Česká národní agentura, r. 2008 – Aktivním odpočinkem ke zdraví. – Hlavní řešitel.
  Více informací o projektu naleznete ve zprávě:
  AKTIVNÍM ODPOČINKEM KE ZDRAVÍ aneb MLADÍ LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Z ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ REPUBLIKY NA MEZINÁRODNÍM POBYTU V RADÍKOVĚ U OLOMOUCE
 • Projekt FRVŠ, r. 2007 – Prohlubování odborných kompetencí studentů PdF UP v Olomouci se zaměřením na moderní trendy v oblasti přístupu k osobám se speciálními potřebami. – Hlavní řešitel.
 • Projekt Interního grantového systému Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2006 – Prohlubování odborných kompetencí studentů PdF UP v Olomouci v oblasti aktivizačních přístupů k osobám seniorského věku. – Hlavní řešitel.
 • Projekt EU Mládež, Česká národní agentura, r. 2006 – Mladí lidé bez hranic. – Hlavní řešitel.
  Více informací o projektu naleznete ve Spolku speciálních pedagogů
 • Projekt z rozpočtu Olomouckého kraje, r. 2005 – Sebeobhajování osob s mentálním postižením a aktivní účast na mezinárodní konferenci EUROPEAN PEOPLE FIRST V EDINBURGU. – Hlavní řešitel.
 • Projekt GAČR, od r. 2004 – 2006 – Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. – Spoluřešitel.
 • Projekt FRVŠ, r. 2004 (81/2004/G5) – Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách. – Hlavní řešitel.

Informace pro studenty

V případě potřeby lze využít i online formu kontaktu: MS Teams, Skype, Zoom atp.

Užitečné odkazy

Anotace předmětů letního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
USS/APS2 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 2 pdf formát
USS/OPS1 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE I. pdf formát
USS/OPS3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/OPS3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
KSP/PSYP3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/RPS1 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE I. pdf formát
USS/RPS3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/RPS3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/TPS1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE I. pdf formát
USS/UPOZ CVIČENÍ PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ pdf formát

Archiv anotací

Anotace předmětů letního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
KSP/DPPD3 SEMINÁŘ PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
KSP/PODZA CVIČENÍ PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ pdf formát
KSP/PSYP1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE I pdf formát
USS/APS2 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 pdf formát
USS/OPS3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/OPS3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/RPS3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 pdf formát
USS/UPOZ CVIČENÍ PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ pdf formát

Anotace předmětů zimního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
KSP/DOMR CVIČENÍ DOSPÍVÁNÍ A DOSPĚLOST OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM pdf formát
KSP/MPSY2 SEMINÁŘ PSYCHOPEDIE 2 pdf formát
KSP/PSYP2 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 2 pdf formát
USS/NAP1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA PSYCHOPEDICKÁ 1 pdf formát
USS/NAP1 SEMINÁŘ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA PSYCHOPEDICKÁ 1 pdf formát
USS/PPS1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 1 pdf formát
USS/PPS1 SEMINÁŘ PSYCHOPEDIE 1 pdf formát
USS/SPS1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 1 A ZÁKLADY PSYCHIATRIE pdf formát
USS/UDMP SEMINÁŘ DOSPÍVÁNÍ A DOSPĚLOST OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŢENÍM pdf formát

Anotace předmětů zimního semestru

2009/2010

Zkratka Forma Předmět
KSP/APS1 přednáška PSYCHOPEDIE I. rtf formát
KSP/APS3 přednáška PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
KSP/BDDMR seminář DOSPÍVÁNÍ A DOSPĚLOST OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM rtf formát
KSP/BPSYC přednáška PSYCHOPEDIE rtf formát
KSP/DOMR cvičení DOSPÍVÁNÍ A DOSPĚLOST OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM rtf formát
KSP/DPPD2 seminář PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/DPPD4 cvičení PSYCHOPEDIE 4 rtf formát
KSP/MPSY1 seminář PSYCHOPEDIE 1 rtf formát
KSP/MPSY2 seminář PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/OKPS2 přednáška PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/PSYP2 cvičení PSYCHOPEDIE 2 rtf formát

Anotace předmětů letního semestru

2008/2009

Zkratka Forma Předmět
KSP/AAG2 přednáška Andragogika mentálně postižených 2 rtf formát
KSP/AAN2 cvičení Speciálně pedagogická andragogika 2 rtf formát
KSP/ATPR přednáška Tranzitní program rtf formát
KSP/DDR2 seminář Tranzitní program rtf formát
KSP/BPZM seminář Podporované zaměstnávání rtf formát
KSP/DPPD3 přednáška Psychopedie 3 rtf formát
KSP/DPPD3 seminář Psychopedie 3 rtf formát
KSP/MPSY3 seminář Psychopedie 3 rtf formát
KSP/PODZA přednáška Podporované zaměstnávání rtf formát
KSP/PODZA seminář Podporované zaměstnávání rtf formát