Informace k ústním a talentovým zkouškám

Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2017/2018

Bakalářské studium

Speciální pedagogika – dramaterapie

Talentová zkouška, která se skládá:

  • z interpretace připraveného literárního či dramatického textu podle vlastního výběru (včetně autorské interpretace) v rozsahu cca 5 minut,
  • z dramatické či literární improvizace na zadané téma. 

Doporučená literatura:

VALENTA, M. Dramaterapie. 4., akt. a rozš. vydání. Praha: Grada. ISBN978-80-247-3851-2.

 

Speciální pedagogika – intervence

Ústní pohovor obsahem založený zejména na středoškolském předmětu ZSV a dalších všeobecných znalostech. Cílem je posoudit informovanost uchazeče v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie, schopnost reagovat, zájem o obor. Očekávána je středoškolská úroveň poznatků v daných oblastech, schopnost vlastního úsudku a názoru.

Doporučená literatura:

GILLERNOVÁ, I.; BURIÁNEK, J. Základy psychologie. Sociologie. Praha: Fortuna, 2001.
HELUS, Z. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2003.
KOLEKTIV AUTORŮ. Společenské vědy pro střední školy – 1. díl. Brno: Didaktis.
ATKINSON, R. L. Psychologie. Praha: Portál, 2003.
VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.
DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2004.
HEYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2011.
HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2011.
KREJČÍŘOVÁ, D.; LANGMEIER, J. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006.
BURIÁNEK, J. Sociologie. Praha: Fortuna, 2008.
NOVOTNÁ, E. Základy sociologie. Praha: Grada Publishing, 2008.
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2000.
HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2007.
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2010.
URBAN, L. Sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.
BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON, 2010.
McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009.
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. (Přehled sociologických teorií). Praha: Karolinum, 2001.
OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender, společnost. Praha: Portál, 2000.
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Základy veřejné správy, 2009.
SOUKUP, V. Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

 

Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – dramaterapie

Interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou a dramatická improvizace na zadané téma.

Doporučená literatura:

VALENTA, M. Dramaterapie. 4., akt. a rozš. vydání. Praha: Grada. ISBN978-80-247-3851-2.

 

Speciální pedagogika – poradenství

Ústní pohovor nad kazuistikou, zpracovanou písemnou formou. Kvalitní zpracování předpokládá znalosti na úrovni Bc. studií speciální pedagogiky. Studijní literatura je uvedena na stránkách ústavu v sylabech předmětů zaměřených na diagnostiku, intervenci, terapie, komunikaci s klienty – dospělými i dětskými.

Doporučená literatura:

GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.
HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2002.
HRABAL, V. Význam teorie pro poradce a terapeuta. Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Praha, 1995.
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.). Edukace se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004.
MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1992.
NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009.
OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita – tisk SURSUM Tišnov, 2006.
PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 2007, 178 s. ISBN 978-80-7315-157-7.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu. 3. část, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.vyd. Praha: Portál, 2004.
VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 2. část, Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 1. část, Handicap jako psychosociální problém. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 4. část, Školní věk a dospívání postiženého dítěte. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004.

 

Magisterské studium

Logopedie

Ústní zkouška spočívá ve stručné kritické ústní analýze vylosované části krátkého odborného textu a v následné stručné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči včetně produkce hlasu, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu dle vlastního výběru (není doporučena konkrétní literatura, ale uchazeč může v průběhu pohovoru na některé prostudované tituly konkrétně odkázat) a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a případně jejich poruchách. Předpokládáme, že se uchazeč předem seznámí s cílem logopedie a s náplní oboru.

 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Ústní pohovor s cílem posoudit komunikační schopnost uchazeče, posoudit jeho výslovnost, prosodii a používání spisovného českého jazyka během promluvy. Očekávána je komunikační schopnost bez známek narušení. Obsahem pohovoru bude interpretace (v rozsahu do 3 minut) krátkého odborného textu z oblasti speciální pedagogiky.