Informace k ústním a talentovým zkouškám

Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2018/2019

Bakalářské studium

Speciální pedagogika – dramaterapie

Talentová zkouška, která se skládá:

  • z interpretace připraveného literárního či dramatického textu podle vlastního výběru (včetně autorské interpretace) v rozsahu cca 5 minut,
  • z dramatické či literární improvizace na zadané téma. 

Doporučená literatura:

VALENTA, M. Dramaterapie. 4., akt. a rozš. vydání. Praha: Grada. ISBN978-80-247-3851-2.

 

Speciální pedagogika – intervence

Ústní zkouška v rámci studijního oboru Speciální pedagogika – intervence je koncipována jako pohovor s uchazečem o studiu. Uvedený pohovor je zaměřen na následující oblasti:

  • ověření motivace a předpokladů uchazeče ke studiu speciální pedagogiky;
  • zjištění uchazečovy preference konkrétní studijní specializace/ konkrétních studijních specializací realizovaných v rámci oboru z následující nabídky:
    Speciální pedagogika – školní poradenství ,
    Speciální pedagogika – poradenství pro raný věk,
    Speciální pedagogika – ortokomunikace.

 

Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – dramaterapie

Interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou a dramatická improvizace na zadané téma.

Doporučená literatura:

VALENTA, M. Dramaterapie. 4., akt. a rozš. vydání. Praha: Grada. ISBN978-80-247-3851-2.

 

Speciální pedagogika – poradenství

Ústní pohovor nad kazuistikou, zpracovanou písemnou formou. Kvalitní zpracování předpokládá znalosti na úrovni Bc. studií speciální pedagogiky. Studijní literatura je uvedena na stránkách ústavu v sylabech předmětů zaměřených na diagnostiku, intervenci, terapie, komunikaci s klienty – dospělými i dětskými.

Doporučená literatura:

GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.
HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2002.
HRABAL, V. Význam teorie pro poradce a terapeuta. Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Praha, 1995.
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.). Edukace se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004.
MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1992.
NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009.
OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita – tisk SURSUM Tišnov, 2006.
PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 2007, 178 s. ISBN 978-80-7315-157-7.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu. 3. část, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.vyd. Praha: Portál, 2004.
VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 2. část, Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 1. část, Handicap jako psychosociální problém. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 4. část, Školní věk a dospívání postiženého dítěte. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004.

 

Magisterské studium

Logopedie

Ústní zkouška spočívá ve stručné kritické ústní analýze vylosované části krátkého odborného textu a v následné stručné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči včetně produkce hlasu, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu dle vlastního výběru (není doporučena konkrétní literatura, ale uchazeč může v průběhu pohovoru na některé prostudované tituly konkrétně odkázat) a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a případně jejich poruchách. Předpokládáme, že se uchazeč předem seznámí s cílem logopedie a s náplní oboru.

 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Ústní pohovor s cílem posoudit komunikační schopnost uchazeče, posoudit jeho výslovnost, prosodii a používání spisovného českého jazyka během promluvy. Očekávána je komunikační schopnost bez známek narušení. Obsahem pohovoru bude interpretace (v rozsahu do 3 minut) krátkého odborného textu z oblasti speciální pedagogiky.