Informace k ústním a talentovým zkouškám

Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2019/2020

 

Bakalářské studium

 

Speciální pedagogika dramaterapie

Talentová zkouška:

 • z interpretace připraveného literárního či dramatického textu podle vlastního výběru (včetně autorské interpretace) v rozsahu cca 5 minut,
 • z dramatické či literární improvizace na zadané téma. 

Doporučená literatura:

 • VALENTA, M. Dramaterapie. 4., akt. a rozš. vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3851-2.

 

Speciální pedagogika andragogika

Motivační pohovor a rozbor odborného textu.

Cílem pohovoru je zjistit míru motivace uchazeče pro vybranou specializaci a ověřit jeho předpoklady pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na andragogiku.

 

Speciální pedagogika raný věk

Motivační pohovor a rozbor odborného textu.

Cílem pohovoru je zjistit míru motivace uchazeče pro vybranou specializaci a ověřit jeho předpoklady pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na raný věk.

 

Speciální pedagogika intervence

Motivační pohovor a rozbor odborného textu.

Cílem pohovoru je zjistit míru motivace uchazeče pro vybranou specializaci a ověřit jeho předpoklady pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na oblast intervence.

 

Doporučená literatura pro specializace ANDRAGOGIKA, RANÝ VĚK a INTERVENCE:

 • HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • HANÁKOVÁ, A. a kol. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3218-2.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. Teoretické základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-244-3734-7.
 • KREJČÍŘOVÁ, O. Speciálněpedagogická andragogika teorie. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-244-3690-6.
 • LECHTA, V. (ed.) Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • LECHTA, V. (ed.) Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. 978-80-262-1123-5.
 • MICHALÍK, J. a kol. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. Olomouc, VUP, 2012, ISBN:978-80-244-3372-1.
 • REGEC, V.; STEJSKALOVÁ, K. et al. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 1 Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 204 s. ISBN 978-80-244-3203-8.
 • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 201607. ISBN  978-80-271-0095-8 978-80-247-1733-3 (brož.).
 • VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 2015. ISBN: 978-80-262-0937-9.

 

Navazující magisterské studium

 

Speciální pedagogika – dramaterapie

Interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou a dramatická improvizace na zadané téma.

Doporučená literatura:

 • VALENTA, M. Dramaterapie. 4., akt. a rozš. vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3851-2.

 

Speciální pedagogika – poradenství

Ústní pohovor nad předloženou poradenskou situací. Student prokazuje orientaci v problému, schopnost analýzy situace a stanovení základních parametrů řešení situace. Předpokládají se znalosti na úrovni Bc. studií speciální pedagogiky. Další studijní literatura je uvedena na stránkách ústavu v sylabech předmětů zaměřených na diagnostiku, intervenci, terapie, komunikaci s klienty – dospělými i dětskými.

Doporučená literatura:

 • GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2002.
 • HRABAL, V. Význam teorie pro poradce a terapeuta. Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Praha, 1995.
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.). Edukace se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004.
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vyd. Praha: SPN, 1992.
 • Michalík, J. Baslerová, P., Felcmanová, L.  Katalog podpůrných opatření – obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Univerzita Palackého, Olomouc, 2015, ISBN 978-80-244-4654-7
 • Michalík, J. a kol. Poradenství uživatelům sociálních služeb, Olomouc : Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených-sekce vzdělávání, 2008, ISBN 978-80-903658-2-7
 • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009.
 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita – tisk SURSUM Tišnov, 2006.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 2007, 178 s. ISBN 978-80-7315-157-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu. 3. část, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.vyd. Praha: Portál, 2004.
 • VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 2. část, Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
 • VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 1. část, Handicap jako psychosociální problém. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
 • VÁGNEROVÁ, M.; HADJMOUSSOVÁ, Z. Psychologie handicapu. 4. část, Školní věk a dospívání postiženého dítěte. 2. oprav. vyd. Technická univerzita v Liberci, 2003.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004.

Právní předpisy:

 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Vyhláška č. 545/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poradenských službách

 

Muzikoterapie

Přijímací řízení se skládá z profilového testu ze speciální pedagogiky a psychologie a ústního pohovoru s praktickou zkouškou hudebních dovedností, jejichž obsahem je:

 1. Diskuze ohledně motivace ke studiu, předchozím zkušenostem, hudebním dovednostem, dosavadní praxi, jazykovým dovednostem atd.
 2. Krátká hudební komunikace na libovolný nástroj (budou k dispozici perkusivní laděné i neladěné nástroje) s jedním z přítomných vyučujících.

U uchazečů bude akceptované vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, léčebné pedagogiky či muzikoterapie na úrovni alespoň bakalářského studia nebo ekvivalentu tohoto vzdělání nabytého jiným způsobem. V případě pochybností, zda předchozí studium vybavilo uchazeče potřebnými kompetencemi, bude individuálně posuzován obsah tohoto studia a součástí přijímacího řízení bude také ústní pohovor zaměřený na zjištění odborné připravenosti uchazeče.

Literatura k přijímacím zkouškám_muzikoterapie

 

Magisterské studium

 

Logopedie

Ústní zkouška spočívá ve stručné kritické ústní analýze vylosovaného krátkého odborného textu a v následné stručné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči včetně produkce hlasu, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu dle vlastního výběru (není doporučena konkrétní literatura) a s uvedením konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a případně jejich poruchách.

 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Ústní pohovor s cílem posoudit komunikační schopnost uchazeče, posoudit zejm. výslovnost, prozodii, používání spisovného českého jazyka během promluvy. Očekávána je komunikační schopnost bez známek narušení. Obsahem pohovoru bude interpretace (v rozsahu do 3 minut) krátkého odborného textu z oblasti speciální pedagogiky. Uchazeč si vylosuje jeden z připravených textů, po krátké přípravě jej ústně prezentuje a zodpoví případné otázky.  

Informace k předmětu Anglický jazyk v primárním vzdělávání v rámci studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Během studia musí všichni studenti povinně absolvovat předmět Anglický jazyk v primárním vzdělávání (4 semestry). Výuka anglického jazyka bude probíhat na úrovni B1+, očekávaná vstupní jazyková úroveň je B1. U studentů, jejichž aktuální jazyková úroveň je nižší než B1, se předpokládá zvýšená míra samostudia.