Informace k ústním a talentovým zkouškám

Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2024/2025

Informace k nadcházejícímu přijímacímu řízení budou na tomto místě zveřejněny nejpozději 8. 11. 2023.

Informace o přijímacím řízení na PdF naleznete také zde: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

 

Bakalářské studium

Na ústní zkoušku bude připuštěn každý z uchazečů, který v písemném testu dosáhne minimálně 20% bodů.

Speciální pedagogika – intervence

Cílem ústní zkoušky je posoudit znalosti uchazečů ve vybraném oboru. 

  1. Posuzována je základní orientace v oboru, na který se uchazeč/ka hlásí. Očekávána je orientace v odborné literatuře a dalších relevantních zdrojích informací a všeobecná i profilová informovanost uchazeče vztahující se k oboru. Dalším předmětem posuzování je schopnost uchazeče komunikovat a formulovat myšlenky, vytvářet argumentace v diskusi a reagovat na doplňující dotazy členů komise v oblasti studovaného předmětu.
  2. Ve druhé části ústní zkoušky je posuzována orientace a znalosti uchazeče/uchazečky v oblasti zamýšleného studia. Obsahově se jedná o uchazečem/uchazečkou vylosované jedno téma zaměřené na oblast speciálněpedagogických, psychosociálních, psychoedukačních, poradenských a dalších multidisciplinárně orientovaných intervencí (intervenčních postupů a metod/ik práce či přístupů podporujících děti, žáky, studenty a klienty a jejich rodiny napříč všemi věkovými obdobími a v rámci různých resortů ministerstev). Uchazeč/ka uplatní teoretická východiska a mezipředmětové, mezioborové vztahy např. ze studjních disciplín zaměřených na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, sociologii, právo apod. (informace, poznatky, znalosti a zkušenosti získané absolutoriem adekvátních předmětů na střední škole).

 

Speciální pedagogika – raný věk

Cílem ústní zkoušky je posoudit znalosti uchazeče ve vybraném oboru.

1. Posuzována je základní orientace v oboru, na který se uchazeč hlásí. Očekávána je informovanost ve zdrojích odborných informací a literatuře vztahující se k oboru. Dalším předmětem posuzování je schopnost uchazeče komunikovat, formulovat myšlenky a reagovat na doplňující dotazy členů komise v oblasti studovaného předmětu.

2. V druhé části ústní zkoušky je posuzována orientace a znalosti v oblasti zamýšleného studia. Obsahově se jedná o studentem vylosované téma (například pedagogika, psychologie), která jsou probírána na střední škole v předmětech ZSV nebo podobných.

 

Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí

Cílem ústní zkoušky je posoudit znalosti uchazeče ve vybraném oboru.

1. Posuzována je základní orientace v oboru, na který se uchazeč hlásí. Očekávána je informovanost ve zdrojích odborných informací a literatuře vztahující se k oboru. Dalším předmětem posuzování je schopnost uchazeče komunikovat, formulovat myšlenky a reagovat na doplňující dotazy členů komise v oblasti studovaného předmětu.

2. V druhé části ústní zkoušky je posuzována orientace a znalosti v oblasti zamýšleného studia. Obsahově se jedná o studentem vylosované téma (například speciální pedagogika, speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, rodina, atp.). Uchazeči uplatní zkušenosti a znalosti např. ze studjních disciplín zaměřených na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, sociologii, právo, biologii člověka či filozofii, které mohli načerpat během studia na střední škole v předmětech jako je dějepis, ZSV, biologie člověka, výchova ke zdraví atp.

 

Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy

Cílem ústní zkoušky je posoudit znalosti uchazečů ve vybraném oboru. Posuzována je základní orientace v oboru, na který se uchazeč/ka hlásí. Očekávána je orientace v odborné literatuře a dalších relevantních zdrojích informací a všeobecná i profilová informovanost uchazeče vztahující se k oboru. Dalším předmětem posuzování je schopnost uchazeče komunikovat a formulovat myšlenky, vytvářet argumentace v diskusi a reagovat na doplňující dotazy členů komise v oblasti studovaného předmětu.

 

Magisterské studium

Logopedie

Ústní zkouška – ústní zkouška spočívá v kritické analýze vylosované části odborného textu a v následné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a jejich poruch. Bližší informace o ústní zkoušce budou případně zveřejněny na: https://www.logopedie-upol.cz/prijimaci-zkousky/.

 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Ústní pohovor (UFL) s cílem posoudit komunikační schopnost uchazeče, posoudit zejm. výslovnost, prozodii, používání spisovného českého jazyka během promluvy. Očekávána je komunikační schopnost bez známek narušení. Obsahem pohovoru bude interpretace (do 3 minut) krátkého odborného textu z oblasti speciální pedagogiky. Posouzení aktuální úrovně jazykové kompetence v anglickém jazyce písemnou formou (doplňování vět) do 2 minut.

 

Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – intervence u dětí v předškolním věku

Ústní zkouška je určena k posouzení znalostí uchazeče v oblasti speciální pedagogiky na úrovni bakalářské státní zkoušky. Předmětem bude rozhovor nad vylosovaným úkolem v podobě případové studie s cílem navrhnout řešení podle zadání.

2. Předpokládá se orientace v odborné literatuře, jejíž seznam si uchazeč přinese sebou. Cílem ústní zkoušky je také posouzení schopnosti uchazeče formulovat myšlenky na odborné úrovni, znalost terminologie a schopnost reagovat na doplňující dotazy členů komise.

 

Speciální pedagogika – poradenství

V rámci přijímacího řízení bude ústní zkouška založena na rozboru krátké kazuistiky orientované na problematiku vzdělávání dítěte/žáka s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání.
V rámci následné odborné diskuse budou posouzeny znalosti uchazeče v oblasti speciální pedagogiky na úrovni bakalářské státní zkoušky, posouzeny schopnosti uchazeče formulovat myšlenky na odborné úrovni, znalost terminologie a schopnost reagovat na doplňující dotazy členů komise. Předpokládá se orientace v odborné literatuře, jejíž seznam si uchazeč přinese s sebou.

 

Dramaterapie

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru s praktickou zkouškou, jejichž obsahem je:

1.      Diskuze zaměřená na témata související se studiem dramaterapie, na  zkušenosti v oblasti expresivních terapií, dramaterapie, výchovné dramatiky (dramatické výchovy, dramiky), divadla, na praxi s klienty se zdravotním postižením.

2.      Krátká dramatická improvizace na zadané téma.

3.      Prezentace  předem připraveného dramaterapeutického či výchovně-dramatického  (dramaticko-výchovného) projektu.

U uchazečů bude akceptované vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky, sociální práce, psychologie, léčebné pedagogiky na úrovni alespoň bakalářského studia nebo ekvivalentu tohoto vzdělání nabytého jiným způsobem. V případě pochybností, zda předchozí studium vybavilo uchazeče potřebnými kompetencemi, bude individuálně posuzován obsah tohoto studia a součástí přijímacího řízení bude také ústní pohovor zaměřený na zjištění odborné připravenosti uchazeče.

Literatura:

Valenta, M. a kol. Dramaterapie. Praha, Portál, 2021.

 

Muzikoterapie (studijní program nebude v ak. roce 2023/2024 otevírán) 

Přijímací řízení se skládá z ústní a praktické zkoušky: 

  1. Obsah ústní zkoušky: Znalostí týkající se muzikoterapie, předchozí zkušenosti v oboru, hudební dovednosti, dosavadní praxe, jazyková vybavenost uchazeče. 
  2. Obsah praktické zkoušky: Krátká hudební komunikace na libovolný nástroj (budou k dispozici perkusivní laděné i neladěné nástroje) s jedním z přítomných vyučujících, verbální reflexe improvizace. 

U uchazečů bude akceptované vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, léčebné pedagogiky či muzikoterapie na úrovni alespoň bakalářského studia nebo ekvivalentu tohoto vzdělání nabytého jiným způsobem. V případě pochybností, zda předchozí studium vybavilo uchazeče potřebnými kompetencemi, bude individuálně posuzován obsah tohoto studia a součástí přijímacího řízení bude také ústní pohovor zaměřený na zjištění odborné připravenosti uchazeče. 

Literatura k přijímacím zkouškám_muzikoterapie