Informace k ústním a talentovým zkouškám

Informace k ústním a talentovým zkouškám konaným v rámci přijímacích řízení pro ak. rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení na PdF naleznete také zde: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

 

Bakalářské studium

Speciální pedagogika – intervence

Ústní přijímací zkouška bude probíhat formou motivačního pohovoru, v rámci kterého bude u uchazeče posuzována:

  • motivace ke studiu studijního programu Speciální pedagogika – intervence,

  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti v oblasti speciální pedagogiky.

 

Speciální pedagogika – raný věk

Ústní přijímací zkouška bude probíhat formou motivačního pohovoru, v rámci kterého bude u uchazeče posuzována:

  • motivace ke studiu studijního programu Speciální pedagogika – raný věk,

  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti v oblasti speciální pedagogiky.

 

Magisterské studium

Logopedie

Ústní zkouška – ústní zkouška spočívá v kritické analýze vylosované části odborného textu a v následné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a jejich poruch. Bližší informace o požadavcích na ústní zkoušku budou případně zveřejněny na uss.upol.cz, viz také odkaz: https://www.logopedie-upol.cz/prijimaci-zkousky/ .

 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Ústní pohovor (UFL) s cílem posoudit komunikační schopnost uchazeče, posoudit zejm. výslovnost, prozodii, používání spisovného českého jazyka během promluvy. Očekávána je komunikační schopnost bez známek narušení. Obsahem pohovoru bude interpretace (do 3 minut) krátkého odborného textu z oblasti speciální pedagogiky. Posouzení aktuální úrovně jazykové kompetence v anglickém jazyce písemnou formou (doplňování vět) do 2 minut.

 

Navazující magisterské studium

Muzikoterapie (studijní program nebude v ak. roce 2023/2024 otevírán)

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru s praktickou zkouškou, jejichž obsahem je:

  1. Diskuze ohledně motivace ke studiu, předchozím zkušenostem, hudebním dovednostem, dosavadní praxi, jazykovým dovednostem atd.
  2. Krátká hudební komunikace na libovolný nástroj (budou k dispozici perkusivní laděné i neladěné nástroje) s jedním z přítomných vyučujících.

U uchazečů bude akceptované vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, léčebné pedagogiky či muzikoterapie na úrovni alespoň bakalářského studia nebo ekvivalentu tohoto vzdělání nabytého jiným způsobem. V případě pochybností, zda předchozí studium vybavilo uchazeče potřebnými kompetencemi, bude individuálně posuzován obsah tohoto studia a součástí přijímacího řízení bude také ústní pohovor zaměřený na zjištění odborné připravenosti uchazeče.

Literatura k přijímacím zkouškám_muzikoterapie