Mgr. Simona SPRUŠILOVÁ (roz. VOJTOVÁ)

Číslo dverí: Purkrabská 2.08

Kontakt: simona.vojtova@gmail.com, simona.vojtova01@upol.cz

Konzultácie: podľa dohody

Vzdelanie:

2010 – 2015         Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Liečebná pedagogika

Odborné zameranie:

  • narušená vzťahová väzba
  • prevencia rizikového správania
  • expresívne terapie

 

Vybraná publikačná činnosť:

  • VOJTOVÁ, S. (2015). Arteterapia u klientov s narušenou vzťahovou väzbou. In Študentské liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14. mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 35-43. ISBN 978-80-223-3920-9.
  • VOJTOVÁ, S. (2016). Aspekty liečebnopedagogickej intervencie v kontexte nízkoprahových zariadení pre deti a mládež. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 237-246. ISBN 978-80-244-4989-0.
  • VOJTOVÁ, S. (2016). Expresívne prístupy v preventívnych programoch. In Práca s mládežou – výzvy a trendy. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Mládež ulice, o.z., 2016, s. 86-91. ISBN 978-80-972358-1-9.
  • VOJTOVÁ, S. (2016). Aspekty arteterapeutickej intervencie v prevencii rizikového správania detí a mládeže. In Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016. Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 157-161. ISBN 978-80-223-4148-6.
  • VOJTOVÁ, S. (2017). Aplikácia programov špecifickej prevencie v nízkoprahových kluboch, In Revue liečebnej pedagogiky. Bratislava: PRO LP. ISSN 1337-5563.

Recenzie:

Kováčová, B. (2015). Liečebná pedagogika III. – Základy liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 100 s. ISBN 978-80-223-4015-1. In Zborník z konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 252-254. ISBN 978-80-223-4148-6.

Projektová a grantová činnosť:

GA ČR 16-15771S Randomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí

IGA 2016, Speciálněpedagogické aspekty v mimoškolním kontextu /prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil

IGA 2017, Inkluze u osob se speciálními potřebami / Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Stáže:

Apríl 2016, China, Chengdu, Xihua University

September – December 2017, Latvia, Liepaja, Liepaja University

Marec – Apríl 2017 a 2018, China, Leshan, Leshan Normal University