doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

tel: 585 635 312
e-mail: eva.souralova@upol.cz
Číslo dveří: 216

Konzultační hodiny /platné od začátku letního semestru 2020/2021: 

Středa  8:00 – 8:30

             10:30 – 11:30

pátek na základě dohody

Vědecko-výzkumné zaměření:

Odborné zaměření na oblast surdopedie, vědeckovýzkumná činnost v oblasti výchovy a vzdělávání sluchově postižených a hluchoslepých.

Publikační činnost

SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2001, 78 s. ISBN 80-7183-226-X

SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, 74 s. ISBN 80-244-0433-8

SOURALOVÁ, E. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 171- 183. ISBN 80-244-0646-2

SOURALOVÁ, E. Dítě se sluchovým postižením. In MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními potřebami v běžné škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 179-201. ISBN 80-244-0231-9

SOURALOVÁ, E. Integrace sluchově postižených žáků. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 207-231. ISBN 80-244-0698-5

SOURALOVÁ, E. Motorické zvláštnosti osob se sluchovým postižením. In: KARÁSKOVÁ, V. a kol. Cvičíme a hrajeme si. Ostrava: MONTANEX, 2004, s. 22-25. ISBN 80-7225-113-9

SOURALOVÁ, E. Studenti se sluchovým postižením. In HEŘMÁNKOVÁ, D. Podpora vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 29-35. ISBN 80-244-0643-8

SOURALOVÁ, E. Studenti se sluchovým postižením. In VITÁSKOVÁ, K. a kol. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 15-34. ISBN 80-244-0621-7

SOURALOVÁ, E. a kol. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami – metodická příručka pro pedagogické pracovníky UP Olomouc. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, s 23.

SOURALOVÁ, E. Úprava literárních textů pro děti s postižením sluchu. In: Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999.

SOURALOVÁ, E. O úpravě literárních textů pro sluchově postižené. In: Gong, č. 2/2000. ISSN 0323-0732

SOURALOVÁ, E. Některé jazykové aspekty přepisu literárních textů pro sluchově postižené. In: Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000.

SOURALOVÁ, E. Úprava textů pro čtení s porozuměním. In Čeština doma a ve světě, roč. X, č. 2 a 3. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, s. 190-193. ISNN 1210-9339

SOURALOVÁ, E. Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých. In e-Pedagogium, č. 2/2002 – mimořádné, Olomouc: 2002, s. 34-37. ISSN 1213-7758

SOURALOVÁ, E. Znakový jazyk v komunikaci osob se současným postižením sluchu a zraku. In e-Pedagogium, č. 1/2004, Olomouc: 2004, s. 95-98. ISSN 1213-7758

SOURALOVÁ, E. Hluchoslepí a znakový jazyk. In Sborník I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 135-138. ISBN 80-244-0241-6

SOURALOVÁ, E. Sluchadla – individuální kompenzační pomůcky pro sluchově postižené. In Sborník Trendy technického vzdělávání (dodatky). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 48-49. ISBN 80-244-0375-7

SOURALOVÁ, E. Některé pohledy na vizuálně motorické komunikační techniky v počáteční péči u sluchově postižených. In Sborník II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, s. 78-81. ISBN 80-244-0389-7

SOURALOVÁ, E. Nedoslýchavost v období sénia. In Sborník III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, s.225-228. ISBN 80-244-0547-4

SOURALOVÁ, E. Vizuálně motorické komunikační techniky u osob se současným postižením sluchu a zraku. In Sborník vědecké konference Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 170-172. ISBN 80-7041-041-8

SOURALOVÁ, E. Komunikační systémy sluchově postižených v pregraduální přípravě studentů surdopedie.In Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 239-244. ISBN 80-244-0770-1

SOURALOVÁ, E. Komunikace sluchově postiženého dítěte s narušenou vizuální recepcí. In Sborník 1. česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. Brno: AUDIO – Fon centr s.r.o. 2003, s. 42-45.

SOURALOVÁ, E. Vysokoškolské vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In Sborník Konference ”Neslyšící očima veřejnosti aneb veřejnost očima neslyšících”. Praha: Česká unie neslyšících a Městská knihovna v Praze, 2003, s. 107-109.

SOURALOVÁ, E. Die Hörenden und die Gebärdensprache Hörbehinderter. In Tagungsdokumentation der 39. DozentInnenkonferenz fűr Sonderpädagogik 2002 in Brno. Bad Heilbrunn: Klinkhardt-Verlag, 2004, s. 343-346. ISBN3-7815-1342-4

SOURALOVÁ, E. Surdopedie I. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci, ISBN 80-244-1007-9.

SOURALOVÁ, E. Surdopedie II. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci, ISBN 80-244-1008-7.

SOURALOVÁ, E., LANGER,J. Surdopedie. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci, ISBN 80-244-1084-2.

SOURALOVÁ, E. Gesta v komunikaci hluchoslepých. In ŠTĚRBOVÁ, D. Hluchoslepota, lidé s ní a kolem ní. Olomouc: 2005, FTK UP, ISBN 80-244-1244-6.

SOURALOVÁ, E. Komunikace osob hluchoslepých. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005, s. 118 – 132. ISBN 80-244-11547

SOURALOVÁ, E., LANGER,J., HORÁKOVÁ, R.,RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ,A. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé. Základní zásoba znaků. Výukový CD-ROM 1.část. Praha: o.s. LORM-Společnost pro hluchoslepé, 2006.

SOURALOVÁ, E. Komunikační techniky vycházející ze znakových jazyků. Dorozumívací techniky založené na vizuální percepci jazykového systému. In VALENTA, M. a kol. Rukověť k metodice kurzu ESF. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2006, s. 59-65.  ISBN 80-244-1265-9.

SOURALOVÁ, E. Recepce psaného textu jedinci se sluchovým postižením. In KNIŽNICA. Revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technologie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok, č.2/2006, roč.7. Martin: Slovenská národná knižnica, 2006. ISSN 1335-7026, s. 3-7

SOURALOVÁ, E. Andragogika surdopedická. In LUDÍKOVÁ a kol. Speciální pedagogika – Andragogika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2006, s.33-36. ISBN 80-244-1207-1

SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-34-5.

SOURALOVÁ, E. Manuál základních postupů při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1630-4

ŠMELOVÁ, E., SOURALOVÁ, E. School Readiness of Children in the View of Preschool Pedagogues. CHILD PSYCHOPEDAGOGY. Philopedagogiacopilului. Universitatea din Pitesti, Romania 2008. vol. LXII no. 1B, s. 43-47.
ISSN 1583-2783.

ŘEŘICHOVÁ,V., SOURALOVÁ, E. Světová literatura v četbě žáků se sluchovým postižením. In DUHA,Informace o knihách a knihovnách z Moravy.Roč. 23/2009, č. 4, s. 7-11. ISSN 0862-1985

SOURALOVÁ, E., PTÁČKOVÁ,K., MICHALÍKOVÁ, M. Veselé čtení 1. Čítanka pro 2. stupeň škol pro sluchově postižené. Praha:Fortuna, 2009. ISBN 978-80-7373-071-0

LANGER, J., SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk.Manuál k výuce a studiu. Praha: o.s.LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010. ISBN 978-80-254-8457-9

ŠMELOVÁ, E.,  SOURALOVÁ, E. Připravenostdětí k zahájeníškolnídocházky v kontextu předškolníhokurikula. In: Edukacjaelementarna – wyzwania, konteksty, dylematy [CD-ROM]. Czestochowa: Wydawnictvoim. StanislawaPodobińskiego, 2010, s. 9-18. ISBN 978-83-7455-136-6.

PTÁČKOVÁ,K., SOURALOVÁ, E.,  MICHALÍKOVÁ, M. Veselé čtení 2. Čítanka pro 2. stupeň škol pro sluchově postižené. Praha:Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7373-096-3

PTÁČKOVÁ,K., SOURALOVÁ, E.,  MICHALÍKOVÁ, M. KUČERA,P.Veselé čtení 3. Čítanka pro 2. stupeň škol pro sluchově postižené. Praha:Fortuna, 2011. ISBN 978-80-7373-048-2

PTÁČKOVÁ,K., SOURALOVÁ, E.,  MICHALÍKOVÁ, M. KUČERA,P.Veselé čtení 4. Čítanka pro 2. stupeň škol pro sluchově postižené. Praha:Fortuna, 2012. ISBN 978-80-7373-095-6.

PTÁČKOVÁ,K., SOURALOVÁ, E.,  MICHALÍKOVÁ, M. KUČERA,P.Veselé čtení 4. Čítanka pro 2. stupeň škol pro sluchově postižené. Praha:Fortuna, 2012. ISBN 978-80-7373-048-2

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. et al. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2012. 311 s. ISBN 978-80-244-3345-5.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ E. et al.  Pre-schooleducation in thecontextof curriculum children’sreadinessforcompulsoryschoolattendance in thecontextofselected EU countries – Czech Republic, Slovakia, Slovenia. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2012. 243 s. ISBN 978-80-244-3370-7.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., PLEVOVÁ, I., SOURALOVÁ, E. School readiness in the Czech Republic in the context of research. In: SSRE Conference, 2012, University of Bern, Department of Educational Science, Educational Inequality and Justice – Scientific and Social Challenges Swiss Society for Research in Education in cooperation with SATT, SSA, SFIVET and PHBern. 2012, s. 109-114. Version: 2013-05-04.

LANGER, J., SOURALOVÁ, E. Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244- 3701-9.

Grantová činnost

Autorství projektu

 1. Řešitelka grantu FRVŠ Úprava literárních textů pro nácvik čtení sluchově postižených. (2000)
 2. Řešitelka rozvojového projektu Podpora rozvoje vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002 Příprava modulu vzdělávání znakového jazyka pro zkvalitnění interkulturní komunikace učitelů v rámci bilingválního vzdělávání neslyšících.
 3. Řešitelka rozvojového projektu Podpora rozvoje vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002 Tvorba výukového materiálu v podobě multimediálních CD-ROMů pro studium znakového jazyka v distanční a kombinované formě.
 4. Řešitelka OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT, Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením., reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0164
 5. Spoluřešitelka projektu GAČR (406/09/0206) Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích Evropské unie. Projekt byl ukončen v roce 2012
 6. Řešitelka projektu GAČR (406/05/H528) Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Projekt byl ukončen v roce 2008.

Podíl na řešení grantových projektů

Spoluřešitelka resortních výzkumných úkolů MŠMT ČR:

 1. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková,1993),
 2. Koncepce počáteční výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1994),
 3. Návrh koncepce a obsahové náplně dalšího vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1995),
 4. Obsahová náplň nižšího stupně speciální školy pro hluchoslepé (řešitelka L. Ludíková, 1996),
 5. Obsahová náplň vzdělávání hluchoslepých na středním stupni (řešitelka L. Ludíková, 1998).

Spoluřešitelka projektů Fondu rozvoje vysokých škol:

 1. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1993),
 2. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1994),
 3. Vývoj speciálních pomůcek pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1995),
 4. Koncepce pracovních listů pro počáteční výchovu a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1996),
 5. Inovace rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (řešitelka L. Ludíková, 1999),
 6. Aplikace alternativních protidrogových preventivních přístupů do vzdělávání sudropedů (řešitelka O. Krejčířová, 2000),
 7. Analýza profesní odbornosti sluchově postižených pedagogů (řešitelka P. Chvátalová, 2001),
 8. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách (řešitelka K. Vitásková, 2003).

Spoluřešitelka rozvojových projektů:

 1. Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002: Výkladový slovník speciální pedagogiky pro studenty se sluchovým postižením jako speciální pomůcka pro jejich studium (řešitelka E. Rádlová, 2002),
 2. Rozvojový programu na rok 2004: Obsahová a strukturální inovace studia speciální pedagogiky (řešitel O. Műller, 2004).

Spoluřešitelka vnitřních grantů Univerzity Palackého:

 1. Vytváření databáze zaměstnavatelů handicapovaných sloužící k poradenství v jejich profesní přípravě a pracovním začleňování (řešitelka O. Krejčířová, 1994),
 2. Zřízení a rozvoj Centra pomoci handicapovaným (řešitelka A. Peutelschmiedová, 1996).

Účast v dalších projektech:

CZ.1.04/3.4.04/54.00192 Univerzitní Mateřská škola a klub předškoláků

CZ.1.07/1.3.13/03.0016 Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol

CZ.1.07/2.2.00/15.0439 Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky

Projekt č. 19 OP RLZ, ESF-MPSV ČR Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce

Projekt CZ.04.1.03./3.2.15.1/0039 Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy.

Informace pro studenty