Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

25. + 26.4. pracovní cesta


konzultace LS 2023/2024 čas
středy 10.00 – 11.00
pátky (kromě 16.2., 23.2. a 5.4., kdy mám výuku) 9.30 – 10.30
 • konzultace jen možné mít i mimo uvedené hodiny – vždy po osobní domluvě přes email
 • konzultace je možné mít online – v systému Zoom – termín si prosím domluvte elektronicky na mailové adrese uvedené níže 
 • doporučuji domluvit si konzultaci vždy přes email – i v konzultačních hodinách tu nemusím být, pokud jsem např. nemocná nebo jsem na služební cestě nebo nahrazuji výuku apod.

funkce: odborná asistentka
oddělení spec. ped. propedeutiky
tel: 585 635 331
e-mail: katerina.jerabkova@upol.cz

 Vědecko-výzkumné zaměření

 • Surdopedie
 • Sociální služby
 • Základy speciální pedagogiky
 • Výuka anglického jazyka u osob se speciálními potřebami
 • Lektorka anglického jazyka pro osoby se sluchovým postižením
 • Lektorka FIE (FIO)

 Publikační činnost

 • JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. 2013. Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3730-9.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2013. Introduction to Special Needs Education. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3738-5.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. 2013. Komplexní péče o jedince s postižením či znevýhodněním. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3733-0.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. 2013. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3731-6.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. – MARTINKOVÁ, E. – KRUŠINSKÝ, R. 2013. Lidé s postižením – historické aspekty. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3602-9.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. 2013. Teoretické základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3734-7.
 • KOZÁKOVÁ, Z. – JEŘÁBKOVÁ, K. – MICHALÍK, J. a kol. 2013. Sborník z konference k projektu „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3785-9.
 • MICHALÍK, J. – JEŘÁBKOVÁ, K. 2011. Osoby se zdravotním postižením. In Kol. autorů. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání.
 • HANÁKOVÁ, A. – JEŘÁBKOVÁ, K. – STEJSKALOVÁ, K. 2011. Rub a líc.  In Kol. autorů. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2011. Nejčastější druhy postižení – sluchové postižení – základní informace. In Kol. autorů. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2010. Nová sociální služba – odborné poradenství pro uživatele sociálních služeb. In Sborník z XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc: UP.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2009. Metodologie přípravy testu připravenosti žáků se sluchovým postižením ke studiu anglického jazyka. In Sborník k X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc: UP.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2008. Fremdsprachenausbildung an allgemeinen Schulen und an Schulen fur Gehorbehinderete in TR. In BIEWER, G.; LUCIAK M.; SCHWINGE, M. Begegnung und Differenz: Menchen – Lander – Kulturen. Beitrage zur Heil- und Sonderpadagogik. Bad Heibrunn: Klinhardt. ISBN 978-3-7815-1577-2.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2007. The Use of Languages during English Language Lessons at Schools for Hearing Impaired. In Proceedings of 5th International and 9th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic WAYS TO TEACHING AND LEARNING. Hradec Králové: ATECR Newsletter Suplement. ISBN 978-80-7041-321-0.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2007. Poradenství uživatelům sociálních služeb. In ZORA, č.3, SONS. ISSN 0231-6382.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2007. Poradenství uživatelům sociálních služeb. In GONG, č.3, Praha: FRPSP. ISSN 0323-0732.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. – JURKOVIČOVÁ, P. 2007. Spolupráce rodičů a školy při integraci tělesně nebo sluchově postiženého žáka. In Sborník z konference „Výchova, škola, spoločnosť – minulosť a súčasnosť. Bratislava: KP, PdF UK.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2007. Žák se sluchovým postižením. In RŮŽIČKOVÁ, V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-1738-7.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. – REGEC, V. 2007. Nástin informačních a poradenských služeb v Evropské unii. In POLÍNEK, M.D. (ed.) Poradenství pro osoby se specifickými potřebami v zemích Evropské unie. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-1733-2.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. – MICHALÍK, J. 2007. The current legal and factual regulation of schoul integration of pupils with special needs at elementary schools in the Czech republic. In E-pedagogium, č.1. ISSN 1213-7758.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2007. Nová sociální služba – odborné poradenství pro uživatele sociálních služeb. In Sborník VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference. Olomouc: UP.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2006. Living Together in Society. In Speciální pedagogika, roč. 16, č.1. ISSN 1211-2720.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2006. Dokumenty evropské unie týkající se osob s postižením. In PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření EU. Olomouc: UP. ISBN 80-244-1444-9.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2006. Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. In BENDOVÁ, P. – JEŘÁBKOVÁ, K. – RŮŽIČKOVÁ, V. kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: UP. ISBN 80-244-1436-8
 • JEŘÁBKOVÁ, K. – HATAŠOVÁ, J. 2006. Cizí jazyk na školách pro sluchově postižené. In Speciální pedagogika, č.2, roč. 16. ISSN 1211-2720.
 • JEŘÁBKOVÁ, K. 2005. Výuka anglického jazyka u sluchově postižených žáků a studentů v České republice. In Sborník Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. Svatý Ján pod Skalou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy. ISSN 1214-5041.

Recenze

 • JEŘÁBKOVÁ, K. (rec.) POTMĚŠIL, M. Reader to Hearing Impairment and Deaf Studies. In E-pedagogium, č.1, 2005. ISSN 1213-7758
 • JEŘÁBKOVÁ, K. (rec.) LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: UP, 2005. In Speciální pedagogika, roč.16, č.1, 2006. ISSN 1211-2720
 • JEŘÁBKOVÁ, K.(rec.) Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Praha: Institut Eda Robertse, 2007. In E-pedagogium, č.3, 2007. ISSN 1213-7758

 Grantová činnost

Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. GAČR č. 406/05/H528. (spoluřešitel)

Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou  Z.1.07/2.2.00/15.
0257. (spoluřešitel)

Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky. CZ.1.07/2.2.00/15.
0439. (odborný garant vzdělávací oblasti)

Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. CZ.1.07/2.2.00/29.0017. (lektor cizího jazyka)

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciálním vzdělávání. CZ.1.07/2.2.00/29.0010. (odborný konzultant)

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. CZ.1.07/1.2.00/43.0003.

Poradenství uživatelům sociálních služeb – NRZP ČR – OPRLZ

Výzkum postojů uživatelů sociálních služeb k náběhu nového systému poskytování sociálních služeb

Výzkum postojů poskytovatelů sociálních služeb k náběhu nového systému poskytování sociálních služeb


 Užitečné odkazy


 Informace pro studenty

 Pravidla pro emailový kontakt

Pokud mne chcete kontaktovat via email, prosím, vždy uveďte zkratku studijního předmětu, kvůli kterému mi píšete. Urychlí to vyřízení Vašeho dotazu. Děkuji. 

Vedení závěrečných, bakalářských a magisterských prací (2022/2023)

Před rozhodnutím o vedení Bc. nebo Mgr. práce od studenta očekávám vypracování PROJEKTU:

1. vymyšlení přibližného názvu práce (po konzultaci můžeme upřesnit) – téma musí odpovídat oboru studia studenta/tky

2. vytvoření očekávané (může se změnit) osnovy práce

3. specifikování řešeného praktického problému (v případě, že práce bude mít praktickou část – u BP nemusí být praktická část) – jinými slovy, co chcete zkoumat a proč

4. návrh přibližných cílů praktické části práce – jaký design výzkumu bude použit – jaké metody sběru dat a metoda jejich následné analýzy, kdo bude cílová skupina, jaký je přínos práce pro speciálněpedagogickou teorii nebo praxi

5. sepsání 2stránkové ukázky z jedné kapitoly teoretické části práce – zde student prokáže schopnost pracovat s odbornými zdroji + gramatickou a stylistickou úroveň psaní


Volná témata Bc. a Mgr. prací 2022/2023

 

Bc. práce

1

obsazeno (studentka LŠ) – školní speciální pedagog na SŠ

2

rozjednáno (studentka IL) – adaptace dítě se SVP v MŠ

3

obsazeno (studentka HE) – postavení asistenta pedagoga ve škole

4

obsazeno (studentka JK) – AP a další vzdělávání

5

obsazeno (studentka HD) – potřeby rodičů v průběhu povinné předškolní docházky
6 obsazeno (studentka MŠ) – sexualita v kontextu soc. služeb
7 obsazeno (studentka KM) – poruchy chování/ADHD/žák se SVP ve školní družině
8  

 

Mgr. práce

1

obsazeno (studentka BP) mimořádné nadání
2 obsazeno (studentka AB) šk. speciální pedagog v malotřídkách
3 obsazeno  (studentka VS) profesní příprava žáků se SP
4 obsazeno (studentka (LH) školní připravenost