PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

odborná asistentka

tel: 585 635 318
e-mail: renata.mlcakova@upol.cz
číslo dveří: 3.45c

KONZULTAČNÍ HODINY V LETNÍM SEMESTRU 2023/2024:

Čtvrtek: 16:00 – 17:00 

Pátek: dle dohody (pro studenty kombinovaného studia)

KONZULTACE VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE se začátkem v akademickém roce 2023/2024: zájemci o téma si připraví vlastní návrh tématu, návrh zpracování tématu a seznam literatury ke zvolené tématice.

Vědecko-výzkumné zaměření

Speciální pedagogika – logopedie

 • Edukace a logopedická intervence u osob s narušenou komunikační schopností.
 • Poruchy vývoje jazyka se zaměřením na vývojovou dysfázii, logopedická diagnostika a intervence v oblasti porozumění a produkce řeči a jazyka.
 • Poruchy artikulace a fonologické poruchy.
 • Narušení plynulosti řeči – koktavost a breptavost.
 • Lateralita a směrovost.
 • Diagnostika a podpora příznivého rozvoje grafomotoriky.
 • Schopnosti účastné při osvojování lexie, grafie, ortografie, kalkulie.
 • Vyučování počátečního čtení a psaní (u dětí s narušenou komunikační schopností).
 • Specifické vývojové poruchy školních dovedností.
 • Podpora komunikace dětí, žáků, studentů, osob s komunikačními obtížemi.
 • Funkční komunikace.
 • Lektorská činnost.
 • Speciálněpedagogické logopedické poradenství.
 • Projekt v rámci GAMA 2 TAČR TP01010015 „Zefektivnění a stabilizace procesů Proof-of-Concept projektů Univerzity Palackého v Olomouci“. Název dílčího řešeného projektu: „Diagnostická pomůcka pro speciální pedagogy – logopedy založená na technologii Eye Tracking.“ PoC-03 LOGO_ET (Mlčáková). 04/2020-03/2022. Hlavní řešitelka. Web projektu: https://www.tetrecom.cz/
 • TETRECOM Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking – zavedení pomůcky do praxe. Projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  (VaV_PdF_2022_03, řešitelka R. Mlčáková). 04/2022 – dosud. Web projektu: https://www.tetrecom.cz/

Publikační činnost

Rok 2022

 • MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J.; LUKÁŠOVÁ, K. Hodnocení čtení písmen s využitím metody TETRECOM založené na technologii eye tracking u začínajících školáků v základní škole a v základní škole logopedické. Studia Paedagogica. 2022, roč. 27, číslo 3, s. 99-126. https://doi.org/10.5817/SP2022-3-4. Dostupné z: https://journals.phil.muni.cz/studia-paedagogica/article/view/33387/28554

 

 • MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J.; ZAVADILOVÁ, A.; HOLÁ., D.; BUCHTELOVÁ, N. 2022. TETRECOM Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking (manuál pro absolventy kurzu). Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-6141-0 (print). ISBN 978-80-244-6142-7 (online: iPDF). DOI: 10.5507/pdf.22.24461410.
  Načítací animace Načítání...
  EAD Logo Trvá to moc dlouho?

  Načíst znovu Načíst dokument znovu
  | Otevřít Otevřít v nové kartě

  Download [5.26 MB]

Rok 2021

 • MLČÁKOVÁ, Renata; MIKESKA, Filip; HURTOVÁ, Vendula a Karel TLAMYCHA. Vyhýbavé chování v komunikaci dospělých osob s koktavostí. Listy klinické logopedie. 2021, roč. 5, číslo 1, s. 41-55. ISSN 2570-6179. DOI: 10.36833/lkl.2021.014 Dostupné z: https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2021/01/07.pdf

Rok 2020

 • MLČÁKOVÁ, Renata. 2020. Hudebněexpresivní přístupy u žáků s narušenou komunikační schopností. In: Muller, O. a kol. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, s. 189-200. DOI: 10.5507/pdf.20.24456690. ISBN 978-80-244-5663-8 (print). ISBN 978-80-244-5664-5 (online: PDF). Dostupné z: https://imuza.upol.cz/publikace/Muller-Metodika-expresivnich.pdf

Rok 2019

 • MLČÁKOVÁ, Renata. 2019. Lexikální fluence, tvorba vět a způsob respirace u žáků prvního ročníku základní školy a základní školy logopedického typu se zaměřením za žáky s vývojovou dysfázií. In: MLČÁKOVÁ, Renata a kol. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 13-45. ISBN 978-80-244-5662-1. DOI: 10.5507/pdf.19.24456621. Dostupné z: https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mlcakova-a-kol._NKS-a-Specialni-vzdelavani.pdf
 • MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J. 2019. Způsob respirace, vyšetření porozumění řeči a čtení písmen pomocí zařízení Tobii PCEye Mini u žáků s vývojovou dysfázií, u žáků s jiným typem logopedických obtíží a u žáků s typickým jazykovým vývojem. In: MLČÁKOVÁ, Renata a kol. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 121-149. ISBN 978-80-244-5662-1. DOI: 10.5507/pdf.19.24456621. Dostupné z: https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mlcakova-a-kol._NKS-a-Specialni-vzdelavani.pdf
 • MAŠTALÍŘ, J.; MLČÁKOVÁ, R. 2019. Podpora komunikačních kompetencí u dospělého jedince s výrazně narušenou komunikační schopností – systematická kazuistika. In: MLČÁKOVÁ, Renata a kol. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 81-120. ISBN 978-80-244-5662-1. DOI: 10.5507/pdf.19.24456621. Dostupné z: https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mlcakova-a-kol._NKS-a-Specialni-vzdelavani.pdf
 • MLČÁKOVÁ, Renata. 2019. Handwritten dictation of capital letters and comprehension to sentences in the first grade pupils at a speech-therapy-type primary school and at a primary school. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 SGEM Conference Proceedings, Volume 6, Issue 4, pp. 217–224. ISBN 978-619-7408-94-2. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.4
 • MLČÁKOVÁ, Renata. The case study of the University student who stutters. In 5th  International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2019 Conference Proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education, s. 773-780. ISBN: 978-605-66495-7-8. Dostupné z: https://faf348ef-5904-4b29-9cf9-98b675786628.filesusr.com/ugd/d546b1_f41890cc64204060b07dc34405e47250.pdf
 • MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J. 2019. Analysis of lexical fluency in the first grade pupils at speech-therapy-type primary school and at a primary school of common type. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2019 Conference Proceedings,  Seville, s. 3851-3857. ISBN 978-84-09-14755-7.
 • MAŠTALÍŘ, J.; MIKULÁŠKOVÁ, S.; MLČÁKOVÁ, R. 2019. The use of AAC means in an adult individual with severely disrupted communication ability. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2019 Conference Proceedings,  Seville, s. 3698-3708. ISBN 978-84-09-14755-7.

Rok 2018

 • MLČÁKOVÁ, Renata. Rukopisný diktát malých písmen, velkých písmen a porozumění větám u žáků 1. ročníku základní školy logopedického typu a základní školy. In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, s. 108-117. ISBN 978-80-244-5466-5.
 • MLČÁKOVÁ, Renata. Rukopisný diktát malých a velkých písmen u žáků 1. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu se zaměřením na výsledky žáků s vývojovou dysfázií. Speciální pedagogika. 2018, roč. 28, č. 1, s. 37-54. ISSN 1211-2720.
 • MLČÁKOVÁ, Renata. Opakování vět a porozumění větám u žáků 1. ročníku základní školy logopedického typu a základní školy. In: MAIEROVÁ, Eva, VIKTOROVÁ, Lucie, SUCHÁ, Jaroslava a DOLEJŠ, Martin (Eds.) PHD EXISTENCE 2018 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [Online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, s. 160-169. ISBN 978-80-244-5339-2 (online:PdF). Dostupné z: http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2018/06/2018_7.pdf

Rok 2017

 • MLČÁKOVÁ, Renata. Porovnání úrovně Opakování vět a výsledků v Token testu u žáků 1. ročníku základní školy logopedického typu a základní školy běžného typu. In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, s. 115-130. ISBN 978-80-244-5288-3.
 • MLČÁKOVÁ, Renata. Úspěšnost v porozumění gramatice, token testu a porozumění větám u dětí předškolního věku s vývojovou dysfázií a typickým jazykovým vývojem. In: ZEZULKOVÁ, Eva a kol. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2017, s. 22-36. ISBN 978-80-7464-961-5.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2017. Rozdíly ve výsledcích Porozumění gramatice, Token testu a Porozumění větám u dětí předškolního oddělení mateřské školy logopedické a mateřské školy běžného typu. In: FRANIOK, Petr (ed.). Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Speciálněpedagogické intervence v současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 143-154. ISBN 978-80-7464-902-8. [CD-ROM].
 • MLČÁKOVÁ, Renata. Development of laterality, articulation and sentence comprehension in a girl with specific language impairment – a longitudinal case study.  Journal of Exceptional People [Online]. 2017, Volume 1, Number 10, s. 47-58. ISSN 1805-4978 (Print) ISSN 1805-4986 (Online). Dostupné z: http://www.jep.upol.cz/2017/Journal-of-Exceptional-People-Volume1-Number10.pdf
 • MLČÁKOVÁ, Renata. Specifika v porozumění orální řeči u dětí předškolního věku mateřské školy logopedické a mateřské školy běžného typu. e-Pedagogium [Online]. 2017, 1, s. 117-129. ISSN 1213-7758 (printed version). ISSN 1213-7499 (electronic version). Dostupné z: http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2017/e-Pedagogium_1-2017online.pdf
 • MLČÁKOVÁ,  Renata. 2017. Comparison of the Results of Token Test and Sentence Comprehension Test in Pre-school Czech Children with Typical language Development and with Speech-language Disorders. In: Advances in Speech-language Pathology. ISBN 978-953-51-3510-4. Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/advances-in-speech-language-pathology/comparison-of-the-results-of-token-test-and-sentence-comprehension-test-in-pre-school-czech-children
 • MLČÁKOVÁ, Renata. Vývoj ortografie, jazykového citu, opakování vět a porozumění orální řeči u dívky s vývojovou dysfázií – longitudinální případová studie. Paidagogos [Online]. 2017, 2, s. 65-87. ISSN 1213-3809. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2017/2/article.php?id=4

Rok 2016

 • VITÁSKOVÁ, K.; MLČÁKOVÁ, R.; ŠEBKOVÁ, L. The Specifics of Working with University Students with Communication Disabilities and Voice Problems. In HEDDERICH, Ingeborg a Raphael, ZAHND (Hrsg.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft Beiträge zur Internationalen Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2016, s. 317-324. ISBN 978-3-7815-2059-2. (Zurich: University of Zurich, Institute of Education, 16. – 18. červenec 2015, 7th Symposium on International Special Education Participation and Diversity: Challenges of a World Society). http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2059.html
 • MLČÁKOVÁ, R.; VITÁSKOVÁ, K. Education of Children with Communication Difficulties – Speech and Language Therapists´Research Findings within Inclusive Perspective. In HEDDERICH, Ingeborg a Raphael, ZAHND (Hrsg.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft Beiträge zur Internationalen Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2016, s. 178-188. ISBN 978-3-7815-2059-2. (Zurich: University of Zurich, Institute of Education, 16. – 18. červenec 2015, 7th Symposium on International Special Education Participation and Diversity: Challenges of a World Society). http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2059.html
 • MLČÁKOVÁ, R. Porozumění větám u dětí předškolního oddělení mateřské školy logopedické a mateřské školy běžného typu. In: VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 11-23. ISBN 978-80-244-5099-5.

Rok 2015

 • MLČÁKOVÁ, R. 2015. Rozdíly ve výsledcích zkoušky opakování vět u dětí předškolního oddělení mateřské školy logopedické a mateřské školy běžného typu. In VITÁSKOVÁ, K. a kol. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 115-130. ISBN 978-80-244-4414-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. The Language Difficulties of a Girl with Developmental dysphasia as a Disadvantage in Her Education. In ŠIMOVIĆ, V., BAKIĆ-TOMIĆ, L., HUBINKOVÁ, Z. (eds.) Information, Communiacation, and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2015, s. 235-245. ISBN 978-953-7210-84-7.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., MLČÁKOVÁ, R. The Logopedist and the Intervention of Children with Autism Spectrum Disorder in the Czech Republic. In ŠIMOVIĆ, V., BAKIĆ-TOMIĆ, L., HUBINKOVÁ, Z. (eds.) Information, Communiacation, and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2015, s. 17-28. ISBN 978-953-7210-84-7.
 • ZEZULKOVÁ, E.; MLČÁKOVÁ, R. Risk pupil in Relation to the Acquisition of the Communicative Competence. In ŠIMOVIĆ, V., BAKIĆ-TOMIĆ, L., HUBINKOVÁ, Z. (eds.) Information, Communiacation, and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2015, 119-138. ISBN 978-953-7210-84-7.
 • VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.
 • MLČÁKOVÁ, R. Sluchové rozlišování kvantity vokálů u dětí předškolního oddělení mateřské školy logopedické a mateřské školy běžného typu. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 67-78. ISBN 978-80-244-4908-1.

Rok 2014

 • MLČÁKOVÁ, R. 2014. Úroveň opakování vět a řešení slovních úloh u žáků 3. ročníku základní školy logopedického typu a základní školy. In VITÁSKOVÁ, K. a kol. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi. Výsledky partikulárních výzkumných šetření. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 83-99. ISBN 978-80-244-3989-1.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2014. Logopedie. Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, s. 43-64. ISBN 978-80-262-0602-6.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2014. Terapie orofaciální oblasti. In MŰLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. přeprac. vyd. Praha: Grada, s. 385-393. ISBN 978-80-247-4172-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2014. Level of the Repetition of Sentences and Comprehension of Mathematical Word Problems at 3rd Grade Pupils at Speech and Language Primary school in the Czech Republic. In NEUBAUEROVÁ, L., KOCHAN, K., B., SKOREK, E., M. Special Educational Needs in the perspective of Speech Therapy Selected Issues. Zielona Góra: University of Zielona Góra, s. 205-220. ISBN 978-83-7842-141-2.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2014. Differences in the Results of Sentence Repetition Test from the Heidelberg Language Development Test Applied to 3rd Grade Elementary School and Speech and Language Elementary School Pupils. In HUTYROVÁ, M., SOURALOVÁ, E., CHRASTINA, J., DOLEJŠ, M., MOUDRÁ, L. (eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. II. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 115-125. ISBN 978-80-244-4290-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2014. K úrovni opakování vět, porozumění slovní úloze a tvorbě slovní úlohy žáky 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu. In NEUBAUER, K., KALIBA, M. (eds.) Komunikace a handicap II. Hradec Králové: Hradec Králové, s. 126-141. ISBN 978-80-7435-386-4.

Rok 2013

 • MLČÁKOVÁ, R. Hra na hudební nástroj a rozvoj sluchové analýzy a syntézy u dětí předškolního věku. In VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 73-92. ISBN 978-80-244-3433-9.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2013. Přesah kvality porozumění řeči do výuky matematiky u dívky se specificky narušeným vývojem řeči. In XIV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice (Sborník). Olomouc: Univerzita Palackého, s. 43-55. ISBN 978-80-244-3823-8.
 • MLČÁKOVÁ, R. Comparison of the Levels and Qualitative Analysis of Comprehension of Mathematical Word Problems at 3rd Grade Pupils at Primary School and Speech and Language Primary School in Czech Republic. In Tradycja i nowoczesność-funkcjonowanie osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie. Ružomberok: Verbum, 2013, s. 276-284. ISBN 978-80-561-0053-0.
 • MLČÁKOVÁ, R.; VITÁSKOVÁ, K. 2013. Narušení artikulace a narušení vývoje mluvené řeči – vstup do problematiky. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3721-7.
 • MLČÁKOVÁ, R.; VITÁSKOVÁ, K. 2013. Narušení plynulosti řeči – vstup do problematiky. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3719-4.
 • VITÁSKOVÁ, K.; MLČÁKOVÁ, R. 2013. Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3744-6.
 • VITÁSKOVÁ, K.; MLČÁKOVÁ, R. 2013. Narušení fonace a rezonance mluvené řeči – vstup do problematiky. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3720-0.
 • VITÁSKOVÁ, K.; MLČÁKOVÁ, R. 2013. Základy logopedie a organizace logopedické péče. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3722-4.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2013. Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské škole. In ŠMELOVÁ, E., FASNEROVÁ, M., PETROVÁ J. a kol. Univerzitní mateřská škola a její specifika v oblasti předškolního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 63-82. ISBN 978-80-244-3877-1.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2013. Logopedická kazuistika muže s koktavostí. Bratislava: Efeta, roč. XXIII, č. 3, s. 21 (1. část), č. 4, s. 15-18 (2. část). ISSN 1335-1397.
 • MLČÁKOVÁ, R. The Effect of Playing a Musical Instrument on the Ability of Auditory Analysis and Synthesis in Preschool Children. In Zbližanie swiatów osob (nie-) pelnosprawnych. Ružomberok: Verbum, 2013, s. 245-254. ISBN 978-80-561-0054-7.

Rok 2012

 • MLČÁKOVÁ, R. Reading Comprehension of Pupils with Developmental Dysphasia. In STANKOWSKI, A., KURZEI, A.Nowe tendencje w pedagogice specjalnej – wykladnia teoretyczna i empiryczna“. Katowice: Universytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012, s. 169-172. ISBN 978-83-63268-14-5.
 • MLČÁKOVÁ, R. Foneticko-fonologická jazyková rovina. In VRBOVÁ, R. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 12-18. ISBN 978-80-244-3056-0.
 • MLČÁKOVÁ, R. Morfologicko-syntaktická jazyková rovina. In VRBOVÁ, R. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 19-26. ISBN 978-80-244-3056-0.
 • MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika. In VRBOVÁ, R. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 61-66. ISBN 978-80-244-3056-0.
 • MLČÁKOVÁ, R. Směrovost. In VRBOVÁ, R. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 87-89. ISBN 978-80-244-3056-0.
 • MLČÁKOVÁ, R. Sluchové vnímání. In VRBOVÁ, R. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 90-97. ISBN 978-80-244-3056-0.
 • MLČÁKOVÁ, R., VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. The Impact of the Symptoms of Specific Language Impairment on Contemporary Education and Counseling – the Necessity of Speech and Language Therapy Approach at Schools. 3rd International Conference on New Horizons in Education. INTE 2012. [online].  Procedia – Social and Behavioral Sciences. [cit. 16.2.2013]. Volume 55, 2012, pg. 925-934. ISSN 1877-0428. Dostupné z:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281204044X
 • MLČÁKOVÁ, R. Errors in Communication with Persons with Speech and language Difficulties from Their Point of View. [online]. Journal of Speech and Language pathology. University of Zielona Gora, Faculty of Education, Sociology and Health Science. [cit. 27.1.2013]. Volume 2, Issue 2, July-December 2012, pg. 121-127. ISSN 2084-2996. Dostupné z:http://www.jslp.uz.zgora.pl/files/jslp_2-2-_121-127.pdf
 • MLČÁKOVÁ, R. Komunikace se žákem s narušenou komunikační schopností. In VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 30-38. ISBN 978-80-244-3312-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Specifika práce u žáků s narušenou komunikační schopností při výuce grafomotoriky a psaní. In VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 68-77. ISBN 978-80-244-3312-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Specifika práce u žáků s narušenou komunikační schopností v hudební výchově, ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech, v tělesné výchově. In VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 92-95. ISBN 978-80-244-3312-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Práce s intaktními žáky. In VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 112-116. ISBN 978-80-244-3312-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Kontakty na SPC, občanská sdružení a ostatní odkazy. In VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 122-126. ISBN 978-80-244-3312-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Komunikace asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. In VRBOVÁ, R. a kol.Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 27-35. ISBN 978-80-244-3381-3.

Rok 2011

 • MLČÁKOVÁ, R. Piktogramy. In: KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb. Vsetín: Vzdělávací a komunitní centrum Integra, 2011, s. 95-121. ISBN 978-80-260-0059-4.
 • MLČÁKOVÁ, R. Osoby s narušením komunikační schopnosti. In MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011, s. 409-497. ISBN 978-80-7367-859-3.
 • MLČÁKOVÁ, R. Longitudinální sledování rozvoje komunikační schopnosti u dívky s vývojovou dysfázií. In XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. dramaterapeutická konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2966-3.

Rok 2010

Rok 2009

 • MLČÁKOVÁ, R. Vybrané speciální schopnosti účastné při rozvoji čtení a psaní. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 224 s. ISBN 978-80-247-2630-4.

Rok 2008

 • MLČÁKOVÁ, R. Možnosti úpravy artikulace sibilanty „S“ u dětí s dyslálií. In IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2010-3.

Rok 2007

 • MLČÁKOVÁ, R. Možnosti aplikace prvků Kožíškovy tzv. genetické metody čtení ve výuce počátečního čtení analyticko-syntetickou metodou. In VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1911-4.

Rok 2004

 • MLČÁKOVÁ, R. Některé deficity v mluvené a psané řeči dětí s vývojovou dysfázií. In Sborník příspěvků z konference Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni. Vsetín, 2004, s. 77-79. ISBN 80-239-3977-7.
 • MLČÁKOVÁ, R. Směrovost v projevech školních začátečníků. In IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (2. část) Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 537-543. ISBN 80-244-0770-1
 • MLČÁKOVÁ, R. Z návrhu relaxačních grafomotorických cvičení v počátečním vyučování. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 2, s. 139-151. ISSN 1211-2720. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/546

Rok 2002

 • MLČÁKOVÁ, R. Kazuistika chlapce se suspektní vývojovou dysfázií. In III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 431-436. ISBN 80-244-0547-4
 • MLČÁKOVÁ, R. Příspěvek k metodice navozování správného držení psacího náčiní. In 50 let školy pro děti s vadami řeči v Olomouci. Sborník přednášek z logopedické konference. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2002, s. 99-112. ISBN 80-902536-3-6.

Projektová činnost

Komplexní vzdělávání pracovníků v sociálních službách v systému poradensko informačního centra II. Projekt ESF v ČR, EU, VKCI Vsetín, OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2010-2012. Lektor. Autor kapitoly Piktogramy v odborné učebnici Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb.

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením s názvem: Katalog posuzování míry SVP – část II. – žáci s řečovým postižením. Projekt ESF v ČR, EU, MŠMT ČR, OPVK, UP v Olomouci 2010-2013. Lektor. Autor pěti kapitol studijní opory.

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením s názvem: Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Projekt ESF v ČR, EU, MŠMT ČR, OP VK, UP v Olomouci 2010-2013. Lektor. Autor pěti kapitol metodického textu.

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením s názvem: Metodika práce asistenta pedagoga u žáka s narušenou komunikační schopností. Projekt ESF v ČR, EU, MŠMT ČR, OP VK, UP v Olomouci 2010-2013. Lektor. Autor jedné kapitoly metodického textu.

Narušená komunikační schopnost z pohledu dopadu její symptomatologie na interdisciplinární spolupráci odborníků a rodiny v komplexní intervenci – specifická role speciálního pedagoga a logoped. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2012/2013. PdF_2012_012. Spoluřešitel.

2012 – 2013 logopedická a speciálněpedagogická péče pro děti Mateřské školy Univerzity Palackého v Olomouci, pozice odborník na logopedii a speciálněpedagogické poradenství pro projekt: „Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků“ CZ.1.04/3.4.04/54.00192.

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.1.07/1.2.00/43.0003. Vzdělávání pro konkurenceschopnost, UP v Olomouci. 2013-2015. Garant a lektor kurzu Žák s narušenou komunikační schopností pro DVPP.

Komunikační deficity u vybraných forem narušené komunikační schopnosti se zaměřením na posuzování dílčích determinantů verbální a neverbální složky komunikace ve speciálně pedagogické praxi. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2013/2014. PdF_2012_021. Spoluřešitel.

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ), CZ.1.07/1.3.00/48.0036. 2014-2015. Lektor kurzu Rozpoznání úrovně a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Lektor workshopu Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské škole.

Výzkum v oblasti hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2014/2015. PdF_2014016. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných odchylek a poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2015/2016. PdF_2015_024. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2016/2017. IGA_PdF_2016_019. Spoluřešitel.

Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2017/2018. IGA_PdF_2017_026. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Výzkum edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením. 2019/2020. IGA_PdF_2019_017. Řešitel.

Projekt v rámci GAMA 2 TAČR TP01010015 „Zefektivnění a stabilizace procesů Proof-of-Concept projektů Univerzity Palackého v Olomouci“. Název dílčího řešeného projektu: „Diagnostická pomůcka pro speciální pedagogy – logopedy založená na technologii Eye Tracking.“ PoC-03 LOGO_ET (Mlčáková). 2020/2021. Hlavní řešitelka. Web projektu: http://www.tetrecom.cz

Užitečné odkazy