prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 

Odkazy: Facebook, Twitter 

funkce: vedoucí Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, vedoucí Sekce vědecko-výzkumných aktivit Oddělení výzkumu, člen senátu PdF UP a senátu UP

                                         Logopedie-upol 

 

KONTAKTY: tel. kancelář: +420 585 635 336

e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz, kvitaskova@gmail.com

alternativní forma kontaktu: MS Teams, Skype pro firmy, Skype, Zoom.us, WhatsApp

číslo dveří: 211
anotace: viz STAG/portál UPOL 

 

Konzultace: konzultace možné i alternativní formou průběžně MS TEAMS, Zoom apod. (viz níže)

 • Středa 9:30-11:00 (viz upozornění níže)

 • Pátek – dle domluvy (studenti kombinované formy studia a celoživotního vzdělávání)

 

Upozornění: Velmi doporučena předem písemná či telefonická domluva, jelikož časové možnosti se mohou odvíjet od jiných pracovních povinností (jednání, pracovních cest, mimořádné výuky)

131,541 Student Thinking Stock Photos and Images - 123RF

 

Pro zadávání prací se začátkem v roce 2023/2024, především diplomových prací mě mohou studentky/i průběžně kontaktovat – např. programu Logopedie a příbuzného zaměření  

Odborné zaměření:

 • logopedie
 • surdopedie
 • specifické poruchy učení
 • specifikace komunikace sluchově postižených s akcentem na orální komunikační systémy a odezírání
 • symptomatické poruchy řeči
 • účast a aktivní vystoupení na konferencích a seminářích, včetně zahraničních
 • v minulosti odborná a projektová pracovnice Centra pomoci handicapovaným (oblast poruch a specifik komunikace vyplývajících z narušení komunikačních schopností či kulturně-jazykové diverzity, logopedie, specifické poruchy učení – vývojové a získané formy, neverbální poruchy učení)
 • raná péče v oblasti narušení komunikační schopnosti a surdopedie
 • poradenská činnost na vysokých školách
 • projektová a grantová činnost
 • vedení a konzultace kvalifikačních prací
 • pomůcky, přístroje a počítačová technika v oblasti narušené komunikační schopnosti
 • diagnostika v oblasti narušené komunikační schopnosti
 • členství v odborných logopedických společnostech
 • členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
 • členka komisí pro habilitační a rigorózní řízení na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Karlově v Praze
 • členka oborové komise pro doktorský studijní program Špeciálna pedagogika na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity v Prešove
 • členka komise pro státní závěrečné bakalářské, magisterské a doktorské zkoušky na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Hradec Králové; členka komisí pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Speciální pedagogika a Special Education (v anglickém jazyce) na PdF UP v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • vypracování znaleckých posudků pro GAČR, K-VEGA (Slovensko)
 • vypracování oponentských posudků pro FRVŠ
 • vyžádané posuzování rigorózních prací
 • 2011–2012 – člen expertního týmu jako zástupce za MŠMT ČR při Evropské komisi EU zaměřené na inkluzivní vzdělávání
 • 2011-2015 člen hodnotícího oborového panelu GAČR 407 Pedagogika a psychologie
 • 2020 – člen stálé komise NAÚ ro oblast vzdělávání 19 – neučitelská pedagogika
 • člen Sněmu rady vysokých škol za UP 2019-2020 a od 2021 za PdF UP v Olomouci

Výběr působení v zahraničí

 • od 2007-2011 – členka Senatu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polsko
 • 2007 – výuka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polsko
 • delší zahraniční pracovní pobyty –Miami State University v Oxfordu, Ohio (2007), USA, Gerzen State University Sankt Peterburg, Rusko (2006, 2009); Trinity College, Irsko (2009); Malta (2011); Universidad de Granada, Španělsko (2012; 2013); Valdosta State University v Georgii, USA (2006, 2007, 2012) a další;
 • recenzent a odborný lektor zahraničních vědeckých publikací, učebnic a odborných knih
 • aktivní účast na zahraničních konferencích
 • členka oborové komise pro doktorský studijní program Špeciálna pedagogika na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity v Prešove
 • vypracování znaleckých posudků pro K-VEGA (Slovensko)
 • vyžádané příspěvky na zahraničních konferencích a sympóziích (Slovenská republika – Prešov, Trnava, Lučenec, Bratislava; Polsko – Zielena Gora; Ruská federace – Petrohrad; Chorvatsko – Zadar, Zagreb – ocenění za nejlepší prezentaci z konference a příspěvek ve sborníku, Savannah – USA, Mnichov – Německo, IALP – Itálie)
 • přímá participate na mezinárodních projektech v zahraniční ovlivňujících mezinárodní vzdělávací politiku, např. Teacher Education for Inclusion ve spolupráci s European Agency for Development in Special Needs Education (výstupy projektu přinesly The Profile of Inclusive Teacher/Profil inkluzivního učitele https://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/profile http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education/final-conference-sarajevo-5-novembre-2015 , na základě které byl v roce 2015 vydána  publikace The EU/Council of Europe – Tool to Upgrade Teacher Education Practices for Inclusive Education: IE Booklets: http://www.inclusive-education.org/basic-page/inclusive-education-booklets-and-webinars , IE Toolkit: http://www.inclusive-education.org/basic-page/unicef-trainer-trainers-modules-inclusive-education ), a CPLOL při Evropské komisi EU – NetQues – Network for Tuning Standards & Quality of Educational programs for Speech-Language Therapy in Europe (Projekt Nr. 177075-LLP-12010-1FR-Erasmus-ENWA v rámci rogramu LLP Erasmus – partnerství v projektu od roku 2010 a člen pracovní skupiny WP1 a WP5 – partner nr. P14 – projekt je zaměřen na výzkum standardů a kvalitu pregraduálních vzdělávacích programů pro vysokoškolskou přípravu logopedů v rámci EU) – http://www.netques.eu
 • členka a předsedkyně  Edukačního výboru pro vzdělávání logopedů Mezinárodní asociace logopedů a foniatrů IALP; externí expert pro oblast logopedie – Národní akreditační komise Bulharska

Charakteristika odborné činnosti:

Ve své odborné výukové a publikační činnosti se zaměřuje především na problematiku narušené komunikační schopnosti a specifik komunikace u různých skupin dětí i dospělých, rané intervence a speciálněpedagogické diagnostiky, specifických vývojových poruch učení a pedagogiky osob se sluchovým postižením a symptomatických poruch řeči u osob s primárním zdravotním postižením, a to vše v mezinárodním náhledu. Pracuje se studenty pregraduálních i postgraduálních studijních programů všech forem učitelských i neučitelských oborů Pedagogické fakulty a vyučovala pro Lékařskou fakultu a Fakultu zdravotnických věd UP, podílí se na realizaci doktorského studijního programu Special Education a magisterského Special Needs Counseling, ruského studijního programu Специальная педагогика a výuky v programu Erasmus např. ve španělské  Granadě. Aktivně se účastní mnoha tuzemských i zahraničních vědeckých a odborných konferencí a seminářů, dlouhodobě je jako řešitel či spoluřešitel zapojena do projektů MŠMT, FRVŠ a EU zaměřených na problematiku studia studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách, podporu mezinárodní mobility studentů a pedagogů (včetně aktivní spolupráce s univerzitami v USA), tvorbu nových studijních programů, další vzdělávání univerzitních pracovníků a studentů či odborných pracovníků v praxi v oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Ve výzkumné činnosti se věnuje např. problematice logopedie, specifických vývojových poruch učení a výzkumem orální praxie a gnozie u osob se sluchovým postižením. Je členkou několika odborných organizací, vědeckých rad a komisí, věnuje se recenzní činnosti, včetně posuzování projektů pro GAČR, SAV a FRVŠ, spolupracuje s regionálními organizacemi. Spolupracuje se expertními týmy MŠMT (např. projekt Q-ram), Evropskou komisí při EU v Bruselu a také s CPLOL a jinými mezinárodními organizacemi.

Výběr publikační činnosti:

Vitásková, Kateřina, a kol. (2020): Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu (tištěná i e-pdf verze) (NOVÁ !)

 

2020-0409.jpg

Vitásková, K. a kol. (2019): Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie (vydavatelstviupol.cz)

2019-0460.jpg
Vitásková, Kateřina, a kol.

 

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5466-5 

 

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5215-9

2016-0353.jpg

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5215-9

2016-0355.jpg

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5288-3

2017-0326.jpg

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5099-5

2017-0017.jpg

(

(1998)

 • VITÁSKOVÁ, K. Upravené verze knih mohou přivést děti ke čtení.GONG, 1998, roč. 27, č. 6, s. 127. ISSN 0323-0732.

(1999)

 • VITÁSKOVÁ, K. Vliv komunikace na rozvoj kulturní identity neslyšících. In: Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace. Hradec Králové: LíP HK, 1999.
 • IREINOVÁ, I. – VITÁSKOVÁ, K.Neurostimulační přístroj a jeho využití u duálně senzoricky postižených dětí.In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Sborník II. Olomouc: UP, 1999
 • VITÁSKOVÁ, K. Vliv komunikačního deficitu na rozvoj vztahů sluchově postižených dětí. In: Současné trendy prevence sociálně patologických projevů mládeže. Vsetín, 1999

(2000)

 • VITÁSKOVÁ, K. Problematika specifických poruch učení se zaměřením na čtení sluchově postižených.In: Speciální pedagogika, č. 2/2000.http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/564/123-129.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • VITÁSKOVÁ, K. Vliv komunikačního deficitu na celkový vývoj a kvalitu vztahů sluchově postižených dětí a mládeže v kontextu rodiny.In: Sborník z mezinárodní konference Socialia. Hradec Králové: 2000.
 • VITÁSKOVÁ, K. Otevřené možnosti diagnostiky a nápravy specifických poruch učení se zaměřením na čtení u sluchově postižených. In Súčasné trendy vzdelávania detí so sluchovým postihnutím. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2000. s.33-36. ISBN 80-8041-315-0.
 • VITÁSKOVÁ, K. Problematika specifických poruch učení u sluchově postižených dětí.In: I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2000.

(2001)

 • VITÁSKOVÁ, K. Otevřené možnosti diagnostiky specifických poruch čtení u sluchově postižených. In LECHTA, V. (Sest.) Efeta- otvor sa. Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ĺudí s postihnutím. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2001. s. 175-179. ISBN 80-88868-68-8.
 • VITÁSKOVÁ, K. Některé aspekty rané komunikace a jejich využití v logopedickém poradenství. In: II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2001
 • VITÁSKOVÁ, K. Specifické vývojové poruchy školních dovedností.In: Müller, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001.
 • VITÁSKOVÁ, K. Poradenské aktivity pro studenty se sluchovým postižením v rámci činnosti Centra pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého v Olomouci.IN Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže. [Zborník referátov z dobornej konferencie s medzinárodnou účasťou v Lučenci]. The British Council, 2001.

(2002)

 •  VITÁSKOVÁ, K. Některé z dimenzí diagnostiky a terminologie specifických vývojových poruch učení. In: Acta Paedagogicae. Annus II. Prešov: PdF PU, 2002. ISBN 80-8068-076-0
 • VITÁSKOVÁ, K.Úskalí diagnostiky sluchových vad u dětí v raném a předškolním věku.In: 50 let školy pro děti s vadami řeči. žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2002. ISBN 80-902536-3-6
 • VITÁSKOVÁ, K. Specifické vývojové poruchy školních dovedností.In: Krejčířová, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Eteria, 2002. ISBN 80-238-8729-7
 • VITÁSKOVÁ, K. Analýza aktuálního stavu v oblasti studia handicapovaných studentů na vysokých školách.In: E-Pedagogium (http://epedagog.upol.cz), 2. mimořádné číslo/2002. ISSN 1213-7499
 • VITÁSKOVÁ, K. Centrum pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého.In JESENSKÝ, J. (Ed.) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 135-139. ISBN 80-7041-041-8.
 • VITÁSKOVÁ, K. Raná intervence u specifických poruch učení- ano či ne? aneb Reflexe současné diagnostiky a etiologie.In Sborník z III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. s. 79-94. ISBN 80-244-0547-4.

(2003)

 • VITÁSKOVÁ, K. Vliv implementace současných trendů v oblasti poruch komunikace do koncepce pregraduálního a postgraduálního studia na pedagogických fakultách v České republice. In Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre oblasti formálnej i neformálnej výchovy, vzdelávania a podporných služieb na prahu nového milénia. Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Sapientia, 2003, s. 79–83. ISBN 80 – 968797-5-8
 • VITÁSKOVÁ, K., a kol. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách.Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0621-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. Edukace osob s narušenou komunikační schopností v kontextu současného pojetí terminologie, diagnostiky a intervence.In JESENSKÝ, J. A KOL. (Ed.) Zdravotně postižení – programy pro 21. století. Hradec Králové, Gaudeamus, 2003. s. 299-303. ISBN 80-7041-234-8.
 • VITÁSKOVÁ, K. Zkušenosti s posuzováním vývojové úrovně vizuální percepce u žáků se sluchovým postižením. In Paedagogica specialis XXII. Acta Facultatis Paedagogicae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 157-171. ISBN 80-223-872-8.
 • VITÁSKOVÁ, K. Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami učení. IN RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 273-280. ISBN 80-244-0646-2. 290 s.
 • VITÁSKOVÁ, K. Změny v pojetí logopedické diagnostiky a intervence v současné logopedii v souvislosti s vývojem přístrojové techniky. In STOFFA, J., CHRÁSKA, M. DIDMATTECH 2003. Olomouc: Nakladatelství Votobia Praha, 2003. s. 736-739. ISBN 80-7220-150-6.

(2004)

 • VITÁSKOVÁ, K. Pregraduální a postgraduální příprava po práci se ţáky se specifickými poruchami učení. In Sborník z IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami – 2. část. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. s. 523–527. ISBN 80-244-0770-1.
 • VITÁSKOVÁ, K. Vývoj a důsledky terminologie v logopedii. In Sborník ze IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami – 1. část. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. s. 147–156. ISBN 80-244-0770-1.
 • VITÁSKOVÁ, K. Vizualizace řečového projevu v logopedické intervenci. In CHRÁSKA, M. ML., KROPÁČ, J. (Ed.) Trendy technického vzdělávání 2004. Technická a informační výchova. Sborník mezinárodní konference. Praha: Votobia, 2004. s. 242–244. ISBN 80-7220-182-4.
 • VITÁSKOVÁ, K. Vybraná úskalí aktuálních možností diagnostiky u dětí se sluchovým postižením. E-Pedagogium (on-line), 2004, roč. 4, č. 2. Dostupné nahttp://epedagog:upol.cz/eped1.2004/ index.htm. ISSN 1213-749.
 • VITÁSKOVÁ, K. Vybraná specifika vizuální percepce sluchově postižených ve vztahu k vnímání řeči. In Predškolská výchova, 2004. s. 40–44. ISSN 0032-7220.
 • VITÁSKOVÁ, K. Terminologie v oblasti praxie a jejích poruch v interdisciplinárním kontextu současné speciální pedagogiky. In Speciální pedagogika. 2004. roč. 14, č. 3. s. 208–214. ISSN 1211-2720. http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/639/208-214.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • VITÁSKOVÁ, K. Poradenské aktivity pro studenty se specifickými potřebami při katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. In Špeciálnopedagogické poradenstvo.In Informačný bulletin VIII. Bratislava, 2004. s. 79–85. ISBN 80-7164-388-2.
 • VITÁSKOVÁ, K. Determinanty aplikace preventivních programů ve vztahu k existenci narušené komunikační schopnosti dětí se specifickými poruchami učení. In Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni. Sborník z mezinárodní konference. Vsetín, 2004. [CD-rom]. ISBN 80-239-3977-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. Terapeutické prvky v logopedii a jejich promítnutí do pregraduální a postgraduální přípravy speciálních pedagogů. In Sborník z V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0983-6. [CD-rom]

(2005)

 • VITÁSKOVÁ, K. Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami učení. IN RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 293–303. ISBN 80-244-1073-7.
  • VITÁSKOVÁ, K., PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1088-5

(2006)

 • VITÁSKOVÁ, K. Logopedická intervence v dospělosti In Valenta, M. a kol. Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. Rukověť k metodice kurzu ESF. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 45–58. ISBN 80-244-1265-9.
  • VITÁSKOVÁ, K. Podpůrné poradenské služby pro studenty vysokých škol se specifickými potřebami v kontextu profesního uplatnění. In Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami I. Dramaterapeutická konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s.102–103 [anotace]. ISBN 80-244-1264-0. [fulltext – CD-rom].
 • VITÁSKOVÁ, K. Korporativní logopedie a jiné aktuální edukační trendy v oblasti komunikace a jejího narušení. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami I. Dramaterapeutická konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s.100–101 [anotace]. ISBN 80-244-1264-0. ]. [fulltext – CD-rom].
 • VITÁSKOVÁ, K. Specifické poruchy učení pro výchovné pracovníky. [Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1216-0.
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Speciální pedagogika IV. [Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1212-8.
 • VITÁSKOVÁ, K., RÁDLOVÁ, E. Logopedie – Andragogika. [Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1188-1.
 • LANGER, J., VITÁSKOVÁ, K.Výsledky tříletého rozvoje systémové spolupráce pro zrovnoprávnění nabídky podpůrných služeb pro studenty se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Zborník zo zahraničného medzinárodného seminára „Rovnosť práv a rovnosť príležitostí v akademickom prostredí“. Štrbské Pleso, 2006 [v tisku].
 • VITÁSKOVÁ, K. Neverbální poruchy učení a jazyka – možnost rozšíření obsahového záběru logopedické intervence? In Sborník z mezinárodní konference „Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání“. 112–116. Brno: PdF MU, 2006. [CD-rom]
 • VITÁSKOVÁ, K. Teoretičeskije i praktičeskije aspjekty kompleksonovo surdologičeskovo vmešatělstva v kontexte tradicionnovo i inovacionnovo logopedičeskovo podchoda v Čechii. In Dva veka rosijskoj surdopedagogiki. Sankt-Peterburg, 2006. s. 402–411. ISBN 5-98919-008-5.

(2007)

 • VITÁSKOVÁ, K. Reflexe uplatnění nových technologií v obsahovém kurikulu studia logopedů. In GREGUŠOVÁ, H., LOPÚCHOVÁ, J. (Zost.) Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. Sborník z mezinárodní vědecké konference „Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami“. Bratislava: Sapientia, 2007. s. 59–67. ISBN 978-80-89229-10-9.
 • VITÁSKOVÁ, K. Reflexe interkulturního přístupu v rámci vysokoškolského vzdělávání logopedů. In GENBALCZYK, I. Pedagogika i jej pogranica. Raciborz: Wydawnictwo Państwovej Vyźszej Szkoly Zawodovej, 2007. s. 89–92. ISBN 978-60730-11-9.
 • VITÁSKOVÁ, K. Restrukturalizace pregraduálního studia logopedie v rámci studijního programu Speciální pedagogika na UP v Olomouci s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. In Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčném prostredí. Zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie. Bratislava: Sapientia, 2007. s. 13–18. ISBN 978-80-89229-06-2.
 • VITÁSKOVÁ, K. meziresortní spolupráce v oblasti komplexní intervence narušené komunikační schopnosti. In Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. Dramaterapeutická konference Olomouc. Zborník anotací. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 148–200. ISBN 978-80-244-1652-6. [full-text CD-rom].

 

(2008)

 • VITÁSKOVÁ, K. Variabilita preverbálních řečových projevů a jejich diagnostická hodnota In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference Olomouc 20.–21.3. 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. ISBN 978-80-244-1911-4. [CD-rom].
 • VITÁSKOVÁ, K. Specifické poruchy učení pro výchovné pracovníky. Olomouc: UP v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-6409-007-3.
 • VITÁSKOVÁ, K. Inkluzivní pedagogika ve střední Evropě – možnosti aplikace: zkušenosti z České republiky se zaměřením problematiku komunikační schopnosti. In Lechta, V. (Ed.)Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe. Zborník anotácií medzinárodného sympózia v Trnave. Trnava: PdF TU, 2008. Dostupné na world wide web:<http://pdfweb.truni.sk/konferencie/vpipse/anotacie.pdf>. ISBN 978-80-8082-180-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. Speciálněpedagogická diagnostika specifických poruch učení v kontextu transferu etiologických faktorů a symptomatologie. In MANDZÁKOVÁ, S. (Ed.) Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 5.-7. máj, 2008. s. 23–29. ISBN 978-80-8068-801-1. [CD-rom].http://prohuman.sk/files/ZBORNIK_Specificke_poruchy_ucenia_a_spravania_2008.pdf
 • VITÁSKOVÁ, K. Dopad legislativy na pregraduální přípravu logopedů a intervenci narušené komunikační schopnosti. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami IV. Dramaterapeutická konference Olomouc 11.–12.3. 2008. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2010-3. [CD-rom].
 • VITÁSKOVÁ, K. Představení projektu „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního Vzdělávání rozšiřujících kvalifi kaci v oblasti speciální pedagogiky“. In: LUDÍKOVÁ, L. (Ed.) Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 7-8 ISBN 978-80–244–1977-0.
 • VITÁSKOVÁ, K. Představení projektu „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního Vzdělávání rozšiřujících kvalifi kaci v oblasti speciální pedagogiky“. In: LUDÍKOVÁ, L. (Ed.) Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifi kaci v oblasti speciální pedagogiky“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 7-8 ISBN 978-80–244–1977-0. [v publikaci jayzková mutace anglicky, s. 41-44, německy, s. 77-79].

 

(2009)

 • VITÁSKOVÁ, K. (2009). Inkluzivní pedagogika ve střední Evropě – možnosti aplikace: zkušenosti z České republiky se zaměřením problematiku komunikační schopnosti. In LECHTA, V. a kol. Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe. Asganpunkte und Perspektiven der Inklusiven Pädagogik. Martin: Osveta, s. 52–57. ISBN 978-80-8063-303-5.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2009). Specific communication and sensory deficits – the invisible factor, determining the success and efficiency of applying information and communication technologies in education. In PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: ECNSI, Učiteljskij Fakultet u Zagrebu (University of Zagreb), pp.162–169. ISBN 978-953-7210-22-9.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2009). Special communication needs and their implementation in the education process from the speech-language therapy perspective. In: Specjalne potrzeby edukacyjne. Tom I. Wybrane aspekty funkcjowania osób z niepelnosprwanoscia. Bielsko-Biala: Wysza Szkola Administracji. pp. 108–115. ISBN 978-83-60430-13-2.

 

(2010)

 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Aktuální náhled na dyslexii a související poruchy čtení v dětství a dospělosti. In: Neurologie pro praxi. roč. 11, č. 6. s. 382–385. ISSN 1213-1814 (tištěná verze), ISSN 1803-5280 (online verze).
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Multikulturní prostředí. LECHTA V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, s. 400–416. ISBN 978-80-7367-679-7. 435 s.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Posun náhledu na posuzování komunikační schopnosti v kontextu multikulturality v inkluzívním přístupu. In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Trnava: EMIT plus. s. 138–141. ISBN 978-80-970623-2-3.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Posun v náhledu na dyslexii a její diferenciální diagnostiku v kontextu příbuzných deficitů. In: Neurologie pro praxi. II Suppl. B. 44. Česko-slovenské dny dětské neurologie. Abstrakta. ISBN 978-80-87327-35-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Pravohemisférové deficity v oblasti narušené komunikační schopnosti a jejich dopad na edukaci. In: Zborník z príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23.–24. septembra 2010 v Bratislavě. Bratislava: IRIS, s. 221–227. ISBN 978-80-89238-36-1.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Pregraduální příprava studentů logopedie v kontextu teorie a praxe – nutnost reflexe multikulturního přístupu. In: Paedagogica Specialis. Acta Facultatis PaedagogicaeUniversitas Comeniana. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 229–236. ISBN 978-80-223-2861-6.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). The difficulty in objective dyslexia assessment results from the context of actual knowledge on related deficiencies and deviations in the communication process in developmental kontext. In: First Part PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the Special Focus Symposium on 10th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: ECNSI, Učiteljskij Fakultet u Zagrebu (University of Zagreb). pp. 189–196. ISBN 978-853-7210-31-1.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Vliv vybraných neverbálních deficitů na rozvoj klíčových komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením – reflexe výzkumu v oblasti neverbálních poruch učení. Vliv vybraných neverbálních deficitů na rozvoj klíčových komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením – reflexe výzkumu v oblasti neverbálních poruch učení. In: Efeta: otvor sa. Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. Martin: Osveta. s. 37–40. ISBN 80-8063-341-7
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Využití rodiny v intervenci narušené komunikační některé limitace a specifika vyplývající z etiologických vazeb. In: E-Pedagogium. II. mimořádné číslo. s. 260-270. ISSN 1213-7758
  • VITÁSKOVÁ K. (2010). Contemporary Issues and Trends in University Education of Speech-Language Therapists on Special Education Knowledge Basis. (Перевод названия в оглавлении на русском языке: Современные проблемы и тенденции в университетской подготовке логопедов в сфере специального образования.). In: Актуальные вопросы современного университетского образования: Материалы XII Российско-американской научно-практической конференции, 12–14 мая 2009 г. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, s. 605–611. ISBN 978-58-0641-504-3.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2010). Application of modern insights in the sensory perception of oral speech as a specific speech-language pathology phenomenon. In: STANKOWSKI, A., GABRYS, K. (Eds.) Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej. Tom drugi.Uniwersytet Slaski: Gnome. s. 32–37. ISBN 978-83-87819-10-1.

 

(2011)

 • VITÁSKOVÁ, K. (2011). Aktuální náhled na dyslexii a související poruchy čtení v dětství a dospělosti. In: Neurologie pro praxi. Supll. E. VIII. sympozium praktické neurologie. Abstrakta. s. 19–20. ISSN 1803-5884.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2011). Úskalí pravohemisférových deficitů v logopedii s důrazem na jejich etiologii a symptomatologii. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. (Suppl.) Sborník abstrakt 35. český a slovenský neurologický sjezd. 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Brno 23.–26.11. 2011. roč. 74, č. 107, s. 33. ISSN1210-7859.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2011). Vybrané pravohemisférové deficity v logopedii a jejich etiologická a symptomatologická provázanost. In: KOMUNIKACE A HANDICAP. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus: Hradec Králové. s. 199-211. ISBN 978-80-7435-161-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2011). The importance of the speech and language assessment in persóna with symptomatic speech disorders in interdisciplinary approach – selected aspects. In: STANKOWSKI, A. (Ed.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Ružomberok: Verbum. Ustroń, Polsko, 17.–19. listopad 2010. s. 179–186. ISBN 978-80-8084-797-5.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2011). Zmapování některých přístupů v teorii a praxi inkluzivní edukace v zahraničí v kontextu kulturně-jazykové inkluze. In: V. LECHTA. Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. Bratislava: Iris. s. 198-210. ISBN 978-80-89256-69-3.

(2012)

 

 • KUNHARTOVÁ, M.; VITÁSKOVÁ, K. (2012). Communication disability in view of impact of symptomatology on interdisciplinary cooperation specialists with family – the specific role of special education teacher and speech therapist. Poster na konferenci The European conference on educational research, Cádiz, Spain. (poster).
 • KUNHARTOVÁ, M.; VITÁSKOVÁ, K. (2012). Interdisciplinární spolupráce speciálních pedagogů, vztah speciální pedagog – otec dítěte s kombinovaným postižením. In Sborník z konference Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Bratislava: UKB, s. 760–765. ISBN 978-80-89256-94-5.
 • KUNHARTOVÁ, M.; VITÁSKOVÁ, K.(2012). Ohrožující rodina: Otec v roli pečující osoby o potomka se zdravotním postižením. Příspěvek na konferenci Ohrožující dítě, ohrožující rodina, Opava. (v tisku).
 • MLČÁKOVÁ, R., ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K.(2012). Strategie zvyšující efektivitu komunikačního procesu s jedincem s poruchou autistického spektra. In: REGEC, V. (ed.). Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. s. 157–170. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3190-1.
 • MLČÁKOVÁ, R., VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2012). The Impact of the Symptoms of Specific Language Impairment on Contemporary Education and Counseling – the Necessity of Speech and Language Therapy Approach at Schools. 3rd International Conference on New Horizons in Education. INTE 2012. [online]. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. [cit. 16.2.2013]. Volume 55, pp. 925-934. ISSN 1877-0428. Accession number WOS:000313019500113. z http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281204044X
 • ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K.(2012). Znalost problematiky poruch autistického spektra u klinických logopedů a jejich interdisciplinární angažovanost v rámci intervenčního přístupu k této klientele – principiální faktory determinující efektivitu inkluzivního vzdělávání. In HUTYROVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. (Eds.). Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Sborník z XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedické konference. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3364-6. 10s. [CD-rom].
 • ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K.. MLČÁKOVÁ, R. (2012). Komparativní studie aplikace výměnného obrázkového komunikačního systému u osob s poruchami autistického spektra. In: Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Bratislava, 3.–4. 10. 2012. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-89256-94-5.
 • ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K.MLČÁKOVÁ, R. (2012). The logopedist and the intervention of children with autism spectrum disorder in the Czech Republic. In: EMEE 2012. Chorvatsko, Opatija. (v tisku).
 • ŘÍHOVÁ, A.; VITÁSKOVÁ, K. Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra (odborná publikace pro logopedy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-2908-3.
 • VITÁSKOVÁ, K (2012). Profile of inclusive teacher and its role in the process of special-educational differential diagnostics and counselling – comparison of euro-atlantic experience with focus on cultural-linguistic diversity. Journal of Exceptional People. vol. 1, n..1, s. 33-46. ISSN 1805-4986 (Online) http://jep.upol.cz/2012/Journal-of-Exceptional-People-volume1-number1.pdf#page=33
 • VITÁSKOVÁ, K. (2012). Koncipování profilu inkluzivního učitele a jeho role v procesu speciálněpedagogické diferenciální diagnostiky – komparace euroatlantických zkušeností. In: MICHALÍK, J. A KOL. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3372-1.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2012). Možnosti transdiciplinární spolupráce pedagogů, speciálních pedagogů a sociálních pedagogů při zvyšování efektivity inkluze u dětí s postižením z kulturně-jazykově odlišného prostředí. In: LECHTA, V. A KOL.: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: Iris. s. 173-183. ISBN 978-80-89256-89-1.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2012). Symptomatické poruchy řeči v kontextu aktuálních trendů speciální pedagogiky a logopedické diferenciální diagnostiky. In: Sborník z konference Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 760–765. ISBN 978-80-89256-94-5.
 • VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, R. Reflexe druhého kurzu „Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami“. Seznámení s počítačovými programy a přístroji, které lze uplatnit v logopedické diagnostice a intervenci (přístroje Logohelp 1 a Logohelp 2, specializovaný software). In: Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol.s. 10-12. ISBN 978-80-244-3105-5.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2012). Současná situace v poskytování logopedické intervence osobám s poruchou autistického spektra v České republice v reflexi speciálních pedagogů. Špeciálny pedagóg. Časopis pro špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty v Prešově. s. 3–11. roč., č. 2. ISSN 1338-6670.http://ksp.pf.unipo.sk/data/fckeditor/%C4%8Casopis%20pre%20%C5%A1peci%C3%A1lnopedagogick%C3%BA%20te%C3%B3riu%20a%20prax%201_%20ro%C4%8Dn%C3%ADk,%202012,%20%C4%8D_%202.pdf#page=5
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2012). The Current Role of Speech-Language Therapists in the Diagnosis and Complex Intervention in Children with Autism Spectrum Disorder in the Czech Republic. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences.69, nr. 24, pp.1973-1982. ISSN: 1877-0428. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.153 http://ac.els-cdn.com/S1877042812056200/1-s2.0-S1877042812056200-main.pdf?_tid=fa9f6a2e-8383-11e2-a5f3-00000aacb35e&acdnat=1362261544_d3891002c51fa674be8f482596420fa7
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2012). The interdisciplinary cooperation of Czech speech-language therapists within autism spectrum disorder intervention. In: 37 th Annual Meeting of the Georgia Educational Research Association at the Coastal Georgia Center in Savannah.October 18–20, 2012. (poster).
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2012). The role of speech-language therapists in modern diferential diagnostics of nonverbal communication. In STANKOWSKI, A. (Ed.) Nowe tendencje w pedagogice specjalnej- wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katovice: Ustroň. s. 210-216. ISBN 978-83-63268-14-5.
 • VITÁSKOVÁ, K.; ŘÍHOVÁ, A. (2012). Possibilities of applying exchangeable picture communication system in people with autistic spectrum disorders and reflecting its effectiveness from the point of view of parents and special-needs educators. In: VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu:Specjalne Potrzeby Edukacyjne nt: Zbliżanie światów- kultura i uczestnictwo społeczne w obliczu niepełnosprawności. 14-16. listopadu 2012 (v tisku)

(2013)

 

 • KUNHARTOVÁ, M.; VITÁSKOVÁ, K. (2013). Otec jako člen interdisciplinárního týmu intervenujícího u dítěte s kombinovaným postižením. In: Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. [CD-rom]. s. 323-327. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3823-8
 • MLČÁKOVÁ, R., VITÁSKOVÁ, K. (2013) Narušení artikulace a narušení vývoje mluvené řeči – vstup do problematiky.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3721-7.
 • MLČÁKOVÁ, R., VITÁSKOVÁ, K. (2013) Narušení plynulosti řeči – vstup do problematiky.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3719-4.
 • MLČÁKOVÁ, R., VITÁSKOVÁ, K. (2013) Základy logopedie a organizace logopedické péče.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3722-4.
  • ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. (2013). Impairment of nonverbal communication in persons with autism spectrum disorders, with accent on deficits pertaining to reception and expression of facial expressions. In: TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ-FUNKCJONOWANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. S. 59-70. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolickej univerzity. ISBN 978-80-561-0053-0.
 • Šebková, L., Hanáková, A., Vitásková, K. (2014). Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. Sborník z konference ii. Olomouckých speciálněpedagogických dnů
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013) Contemporary view on initial university preparation of speech language therapists in the perspective of inclusive environment and symptomatic speech disorders. In ICERI2013 Proceedings. Proceedings of 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville – 18th-20th November 2013. pp. 4285-4293. ISBN: 978-84-616-3847-5. ISSN: 2340-1095.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013) Fylogeneze a ontogeneze řeči.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3717-0.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013) Special Education of Individuals with Communication Disorders. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3751-4-.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013). Inclusion in reflection of pedagogy of children in multicultural environment. In: V. LECHTA ET AL. Reflection of inklusive education of the 21th century on correlative scientific fields. (How to turn risks into chances). (angl.) Frankfurt am Main: Peter Lang. s. 119-125. ISBN 978-80-224-1336-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013). A contemporary view on speech and language therapy in the perspective of inclusive environment and symptomatic speech disorders. In SKOREK, E. (Ed.) Current issues in speech and language therapy. I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Aktualne problemy logopedii. Zielona Gora. 2012 (v tisku).
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013). Selected aspects of speech and language difficulties in clients with symptomatic speech disorders with special focus on right-hemisphere deficits. In Blog in education. In ŠIMOVIĆ, V. — BAKIĆ-TOMIĆ, L. — HUBINKOVÁ, Z. (ed.). ECNSII-2011, Conference Proceedings: of the Special Focus Symposium on 12th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society.. PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the Special Focus Symposium on 10th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. s. 105-116. Zagreb: ECNSI, Učiteljskij Fakultet u Zagrebu, 2011. ISBN 978-953-7210-58-8
 • VITÁSKOVÁ, K. (2013). Školsko-politický komponent inkluzívnej pedagogiky. In: V. Lechta a kol. Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava: Typi Universitates Tyrnaviensis. s. 158-175. ISBN 978-80-8082-704-5.
 • VITÁSKOVÁ, K. Žák se specifickou vývojovou poruchou učení v procesu integrace. In: JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. (2013) Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3730-9.
 • VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, R. (2013) Narušení fonace a rezonance mluvené řeči – vstup do problematiky.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3720-0.
 • VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, R. (2013) Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3744-6.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2013). Analysis of impaired nonverbal communication in people with autism spectrum disorders. In: Social welfare. Interdisciplinary approach. 3, n. 2. 87-97. ISSN 2029-7424. EBSCO:SocINDEX with Full Text (http://search.ebscohost.com) and Copernicus Index]http://new.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/Social_Welfare/2_3_2013.pdf#page=87
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2013). Raný vývoj komunikace a preverbální vokalizace u osob s poruchami autistického spektra. In: Logopaedica XVI. Bratislava: Gúth. s. 69-79. ISBN 978-80-89113-91-0.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2013).Disruption of nonverbal communication in people with autism spectrum disorders in the reflection of speech therapists from the Czech Republic. In: II International Logopaedics Conference: Logopaedics versus Special Educational Needs. Zielona Gora- Łagów Lubuski. Poland. 22.6. 2013. (v tisku)
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2014) Trans-disciplinary Cooperation in Children with Autism Spectrum Disorder Intervention with Emphasis on the Speech and Language Therapist’s Important Role. In Procedia Social and Behavioral Sciences. Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 132, pp. 310-317. doi:10.1016/j.sbspro.2014.04.315 .
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2013). Specifika narušené neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra. Teoretická východiska a partikulární výsledky výzkumnných šetření. In: Hutyrová, M., Valenta, M., Vitásková, K. a kol. (2013). Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. s. 31-42. ISBN 978-80-244-3930-3. typ B

(2014)

 

 • Georgieva, D., Woźniak, T., Topbaş, S., Vitaskova, K., Vukovic, M., Zemva, N., Duranovic, M. (2014). Education of Speech and Language Therapists/Logopedists in Selected Central and Southeastern European Countries: Challenges and New Horizons. Folia Phoniatrica et Logopedica. 66:183-196. (DOI:10.1159/000365753)http://www.karger.com/Article/FullText/365753
 • ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K., MERVARTOVÁ, L. (2014) Sign language in persons with autism spectrum disorder and hearing impairment. ICERI2014 Proceedings, pp. 1930-1938. ISBN:978-84-617-2484-0 ISSN:2340-1095. WOS:000367082902001
 • ŠEBKOVÁ, L. A VITÁSKOVÁ, K. (2014). Afázie jako součást kognitivního deficitu osob po cévní mozkové příhodě. Konferenční dvd, Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-4228-0
 • ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. (2014). Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. Sborník z konference II. Olomouckých speciálněpedagogických dnů
 • ŠEBKOVÁ, L.; HANÁKOVÁ, A. a VITÁSKOVÁ, K. (2013). Využití programu NEUROP 3 v logopedické intervenci osob po cévní mozkové příhodě. In Afaziologické sympozium. Sborník abstraktů. Brno, 14. – 15. 3. 2013. ISBN 978-80-904971-1-5.
 • VITÁSKOVÁ, K. (2014). Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie. JINAKOST VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉM KONTEXTU. Sborník příspěvků z konference XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků. s. 182-188. ISBN 978-80-244-4290-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. A KOL. (2014). Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 7-28. ISBN 978-80-244-3989-1
 • VITÁSKOVÁ, K. ET AL. (2014) Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu. Výsledky partikulárních výzkumných šetření. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 9-11. ISBN: 978-80-244-3433-9.
 • VITÁSKOVÁ, K. ŘÍHOVÁ, A. (2015). Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů poruchou autistického spektra. Logopedia Silesiana. vol 4, nr. 4. pp. 19-32. ISSN 2300-5246 (print) ISSN 2391-4297 (online). Dostupné na http://www.logopediasilesiana.us.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/NOTA4.pdf . ERIHplus.
 • VITÁSKOVÁ, K. ŘÍHOVÁ, A., DOSTÁLOVÁ, L. (2014). Pragmatická jazyková rovina a auditivní agnózie u osob s poruchami autistického spektra. In: Paedogica Specialis. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4010-6.
 • VITÁSKOVÁ, K., JEHLIČKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. A KEPRDOVÁ, T. (2014). Voice dysfunction self-awarness and treatment in the education of educators and students and the impact of the difficulties on the education process and educators professional careerer. EDULEARN14 Proceedings, 659-668. ISBN: 978-84-617-0557-3.
 • VITÁSKOVÁ, K., LECHTA, V. (2014) Wissenschaftliche Kooperationen zwischen der Tschechischen und Slowakischen Republik – dargestellt am Beispiel der Erforschung Symptomatischer Sprachstörungen und Inklusion. In: Leonhardt, A. (Hrsg.). Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik.Bad Heilbrunn: Klinkhardt.pp. 90-103. ISBN 978-3-7815-1943-5.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2013). Analysis of impaired nonverbal communication in people with autism spectrum disorders. In: Social welfare. Interdisciplinary approach. 3, n. 2. 87-97. ISSN 2029-7424. EBSCO:SocINDEX with Full Text (http://search.ebscohost.com) and Copernicus Index]
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2014) A comparison of the changes realted to the assessment of pragmatic communication difficulties in children with autism spectrum disorder with the emphasis on speech and language therapists´enagement,ICERI2014 Proceedings, pp. 974-983. ISBN: 978-84-617-2484-0 ISSN: 2340-1095
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A (2014). Selected aspects of pragmatic communication difficulties in persons with symptomatic speech disorders. In: END2014. Proceedings. Lisbon: World Institute of Advanced Research and Science (WIARS). 87-91. ISBN 978-989-97866-7-7
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2014). Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu. JINAKOST VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉM KONTEXTU. Sborník příspěvků z konference XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků. s. 189-197. ISBN 978-80-244-4290-7
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2014). Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In: Maierová, E., Procházka, R., Dolejš, M., Skopal. O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 84-92. ISBN 978-80-244-4224-2
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2014). Oral motor praxis in individuals with autism spectrum disorders in the context of modern speech and language therapy. In: Social welfare. Interdisciplinary approach. 2(4), pp. 110-120. DOI:http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i4.219 ([EBSCO:SocINDEX with Full Text (http://search.ebscohost.com) and Copernicus Index]
 • VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L., KEPRDOVÁ, T. (2015). Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie. Logopedia Silesiana. vol 4, nr. 4. pp. 46-58. ISSN 2300-5246 (print) ISSN 2391-4297 (online). Dostupné na: http://www.logopediasilesiana.us.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/NOTA4.pdf . ERIHplus.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., KUČERA, P., SOURALOVÁ, E., KOPECKÁ, B., DOSTÁLOVÁ, L., ŠEBKOVÁ, L., MLČÁKOVÁ, R. (2014). Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 301 s. ISBN 978-80-244-4414-7.

(2015)

 

 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2015). Aspects of pragmatic communication difficulties in persons with symptomatic speech disorders. In: Carmo, M. Education Applications & Developments. Chapter 15. Lisbon: inScience Press. 2015. pp. 158-168. ISSN 2183-2978. ISBN 978-989-97866-8-4
 • ŘÍHOVÁ, A. VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. (2015). Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In: Maierová, E. a kol. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. s. 55-64. ISBN 978-80-244-4694-3. WOS:000362513500005. Dostupné: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=14&SID=X1zNIEvv7CJDgwm7fKb&page=1&doc=1
 • VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. (2015). Importance of Prevention of Vocal and Speech Difficulties in University Education of Interpreting Students. In ICERI2015 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), pp. 4469-4476. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095.
 • ŠEBKOVÁ, L., ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. (2015).Technical Support of Innovation in Pre-Gradual Preparation of Voice Professionals in Educationally Oriented University Students. In INTED2015 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 5423-5635. ISBN 978-84-606-5763-7. ISSN 2340-1079.
 • ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2015) Aphasia in the Cognitive Disorders Context – Preliminary Study. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, s. 215-221. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.385
 • VITÁSKOVÁ, K. (2015). Pragmatic language level in Autism Spectrum Disorders from the perspective of speech and language therapy in the Czech Republic. In: SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 22nd-23rd, Volume III. p. 160-172. Rezekne: Rēzeknes Augstskola. ISSN 2256-0629. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.384
 • ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. (2015) Rozvoj pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In: Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. In: Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. s. 195-204. ISBN 978-80-244-4907-4
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2015). Experience with using speech and language software in treatment of orofacial motor skills in children with Autism spectrum disorder. EDULEARN2015 Proceedings. pp. 8403-8410. ISBN 978-84-606-8243-1. ISSN 2340-1117.
 • ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2015) Reflexe z praxe: Logoped jako součást kognitivně rehabilitačního týmu. In Logopaedica XVIII. Bratislava: Mabag. s. 83-95. ISBN: 978-80-971579-5-1.
 • ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2015). Preparing Voice Professionals at Faculties of Education Using Applied Methods and Technology. In END2015 Proceedings. Lisbon: World institute for advanced research and sciene, s. 111-115. ISBN 978-989-99389-2-2.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., KUČERA, P., SOURALOVÁ, E., KOPECKÁ, B., DOSTÁLOVÁ, L., ŠEBKOVÁ, L., MLČÁKOVÁ, R. (2015). Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 301 s. ISBN 978-80-244-4414-7.
 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2015). Speech and language software in the intervention of autism spectrum disorder related oral motor abilities. The International Conference on Education and New Developments. Proceedings. Lisbon: World Institute of Advanced Research and Science (WIARS). s. 219-223. ISBN 978-989-97866-7-7. Dostupné: http://end-educationconference.org/wp-content/uploads/2015/09/END2015_Book-of-Proceedings.pdf
 • Červinková, H., Vitásková, K. (2015). Specifics of Logopedic and Special Education Intervention in Children with Psychiatric Diagnosis. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015, roč. 14, č. 3/2015, s. 812-818. ISSN 1303-6521. [Scopus] typ Jsc
 • Svoboda, P., Hutyrová, M., Vitásková, K. (2015). Analýza individuálních edukačních plánů v kontextu Indexu pro inkluzi. In: Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy o inkluzi. In: Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. 216-222. ISBN 978-80-244-4907-4.
 • VITÁSKOVÁ, K., ČERVINKOVÁ, H., DZIDOVÁ, L., HLAVINKOVÁ, A., KOPECKÁ, B., KUČERA, P., MÁLKOVÁ, M., MLČÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, L., TABACHOVÁ, J. (2015). Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 204 s. ISBN 978-80-244-4908-1. typ B

(2016)

 • VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A. (2016). Speech and language software in the intervention of oral motor functions in autism spectrum disorders [Chapter 13]. Education Applications & Developments II. Second volume. pp. 135-143. ISSN of Collection: 2183-2978. ISBN of this volume: ISBN 978-989-99389-7-7.
 • VITÁSKOVÁ, K. ŘÍHOVÁ, A. (2016). Challenges Resulting from Pragmatic Language Level Difficulties and Their Recognition in Children with Autism Spectrum Disorders. In: Hedderich, I., Zahnd, R. (Hrsg.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einerWeltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. pp. 222-230. ISBN 978-3-7815-2059-2. Dostupné na: http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2059.html. [typ C]
 • VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, M., ŠEBKOVÁ, L. (2016). The Specifics of Working with University Students with Communication Disabilities and Voice Problem. In: Hedderich, I., & Zahnd, R. (2016). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft: Beiträge zur Internationalen Heil-und Sonderpädagogik. In: Hedderich, I., Zahnd, R. (Hrsg.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einerWeltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. pp. 317-324. ISBN 978-3-7815-2059-2. Dostupné na: http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2059.html. [typ C]
 • MLČÁKOVÁ, R. VITÁSKOVÁ, K. (2016). Education of Children with Communication Difficulties – Speech and Language Therapists’ Research Findings within Inclusive Perspectives. In: Hedderich, I., Zahnd, R. (Hrsg.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einerWeltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. pp. 178-188. ISBN 978-3-7815-2059-2. Dostupné na: http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2059.html. [typ C]
 • SVOBODA, P., HUTYROVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2016). Individual Educational Programmes in the Czech Republic – Pupils with Special Educational Needs. In: Hedderich, I., Zahnd, R. (Hrsg.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einerWeltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. pp. 198-207. ISBN 978-3-7815-2059-2. Dostupné na: http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2059.html. [typ C]
 • VITÁSKOVÁ, K., MÁLKOVÁ, M., HLAVINKOVÁ, A. (2016). Ověřování výzkumných možností diagnostiky orální stereognozie v oblasti symptomatických poruch řeči u dětí – význam pro interdisciplinární praxi. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. pp. 124-131. ISBN 978-80-244-4963-0. Dostupné na: http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20VI/phdexistence2016_web2.pdf . WOS:000389054900016. [typ C]
 • VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ L (2017). The Variable Professional Perception in Assessment of Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders and Related Developmental Difficulties. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier. Vol. 237, pp. 1019-1025 ISSN 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2017.02.145. WOS:000400858900157. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2016). The importance of evaluating of orofacial movement in children with and without speech, language, and communication needs. In: EDULEARN2016 Proceedings. pp. 3402-3411. ISBN:978-84-608-8860-4. ISSN:2340-1117. doi:21125/edulearn.2016.1748. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., ŚEBKOVÁ, L. (2016). Experimental use of electromagnetic articulography (AG501) in the speech therapy intervention end education of university students. In: EDULEARN2016 Proceedings. Pp. 3155-3161. ISBN:978-84-608-8860-4. ISSN:2340-1117. doi:21125/edulearn.2016.1685. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., ŚEBKOVÁ, L. (2016). The comparison of self-perception and knowledge of prevention of voice sepech and disorders in educational and non-educational university students. In: ICERI2016 Proceedings. 5266-5275. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-617-5895-1. WOS:000417330205048. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., SCHWARZOVÁ, L. (2017) Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra – výsledky dílčího šetření. 2017, s. 139-148. E-pedagogium I/2017. ISSN 1213-7758 tištěná verze ISSN 1213-7499 elektronická verze. [typ Jost]
 • VITÁSKOVÁ, K. (2016). The analysis of the speech and language therapy students´ awareness to assessment and intervention of persons with symptomatic speech disorders – emphasis on autism spectrum disorders. Jornal of Exceptional People, vol. 1, nr. 8, pp. 81-94. ISSN 1805-4978 (Print) ISSN 1805-4986 (Online). Dostupné na: http://www.jep.upol.cz/2016/Journal-of-Exceptional-People-Volume1-Number8.pdf . ERIHplus. [typ Jost]

 

(2017)

 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. (2017). Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra.(Hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra z pohledu logopeda). Olomouc: Univerzita Palackého. 164 s. ISBN 978-80-244-5214-2. [typ B]
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. (2017). The evaluation of pragmatic level of language in children with autism spectrum disorder. Olomouc: Univerzita Palackého. 170 s. ISBN 978-80-244-5215-9. [typ B]
 • VITÁSKOVÁ, K. a kol. (2017). Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc. Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5288-3. [typ B]
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. (2017). The Role of Speech and Language Therapist in Autism Spectrum Disorders Intervention – An Inclusive Approach. In: Fernandes, F.D., M. (Ed.), Advances in Speech-language Pathology. Rijeka: InTech, DOI: 10.5772/intechopen.70235. p. 355-370. ISBN 978-953-51-3510-4. Available from: https://www.intechopen.com/books/advances-in-speech-language-pathology/the-role-of-speech-and-language-therapist-in-autism-spectrum-disorders-intervention-an-inclusive-app. [typ C]
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2017). Assessment of the influence of speech-language intervention on perceptual-sensory integration in persons with autism spectrum disorder in the context of assessing the pragmatic level of language. Social Welfare – Interdisciplinary Approach. 1, no. 7, pp. 117-129. Dostupné na http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/297/260. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i7.297. WOS:000411517000010. [typ Jimp]
 • VITÁSKOVÁ, K. (2016). The analysis of the speech and language therapy students´ awareness to assessment and intervention of persons with symptomatic speech disorders – emphasis on autism spectrum disorders. Journal of Exceptional People, vol. 1, nr. 8, pp. 81-94. ISSN 1805-4978 (Print) ISSN 1805-4986 (Online). Dostupné na: http://www.jep.upol.cz/2016/Journal-of-Exceptional-People-Volume1-Number8.pdf . ERIHplus; [typ Jost]
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., SCHWARZOVÁ, L. Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra – výsledky dílčího šetření. 2017, s. 139-148. E-pedagogium I/2017. ISSN 1213-7758 tištěná verze ISSN 1213-7499 elektronická verze. [typ Jost]
 • VITÁSKOVÁ, K. Evaluation of Motor and Oral-motor Imitation in the Context of Pragmatic Communication Assessment in Children with Autism Spectrum Disorder, Mild Intellectual Disability, Specific Language Impairment and Typical Population. Logopedia Silesian č. 6. s. 15-26. ERIHplus. [typ Jost]
 • MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; VITÁSKOVÁ, K. (2017). Syndrom „kamenné tváře“- Möbiův syndrom v systému komplexní péče. In: Listy klinické logopedie. (2) Str. 45-51. ISSN: 2570-6179. [typ Jost]
 • VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2017). The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders. In: Procedia Social and Behavioral Science. 237C, pp. 1537-1543. ISSN 1877-0428. [Dostupné na https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.242]. doi: 10.1016/j.sbspro.2017.02.242 WOS:000400858900240. [typ Jost]
 • VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ L (2017). The Variable Professional Perception in Assessment of Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders and Related Developmental Difficulties. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier. Vol. 237, pp. 1019-1025 ISSN 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2017.02.145. WOS:000400858900157. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, R., KOPECKÁ, B.,  SCHWARZOVÁ, L. (2017). Limity pro komunikaci v kyberprostoru vyplývající ze specifik porozumění řeči u dětí s vývojovými poruchami. The limits of communication in cyberspace resulting from the specifics of the speech perception in children with developmental disorders. In: Maierová, E., Viktorová, L., Suchá, J., Dolejš, M. PHD EXISTENCE 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 113-125. [online] Dostupné na http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20VII/sbornik2017.pdf . ISBN 978-80-244-5174-9. WOS:000434656000013. [typ D]
 • TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. (2017) The evaluation of the development of auditory perception in individals with expressive language disorder in n the context of education,In: EDULEARN17 Proceedings, pp. 4054-4063. ISBN:978-84-697-3777-4. ISSN: 2340-1117. doi: 21125/edulearn.2017.1873 WOS: WOS:000491356004025. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. TABACHOVÁ, J. (2017). Perception of visual schemes in children with autism spectrum disorder, intellectual disability and developmental language disorder and its impact on education. In: EDULEARN17 Proceedings, pp. 4086-4091. ISBN:978-84-697-3777-4. ISSN:2340-1117. doi:21125/edulearn.2017.1879. WOS:000491356004029 [typ D]
 • TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2017). Task of Speech Therapist in the Care of Newborn Babies with Sucking Problems. In: Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conferences. s. 127-135. ISSN 1691-5887. [typ D]

 

(2018)

 • VITÁSKOVÁ, K. TABACHOVÁ, J., KYTNAROVÁ L., SCHWARZOVÁ, L. (2018) Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II. E-pedagogium. s 7-15. [typ Jost]
 • MIRONOVA TABACHOVÁ, J. KYTNAROVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2018) Therapeutic benefit of sandplay and work with symbols in clients with disrupted communication ability. Journal of Exceptional People. roč. 2, č. 13, pp. 71-83. [typ Jost]
 • MIKULÁŠTÍKOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2018). OROFACIÁLNÍ MYOFUNKČNÍ PORUCHY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A JEJICH VLIV NA ORÁLNÍ ŘEČ. Listy klinické logopedie. č. 3, s. 45-55. [typ Jost]
 • KYTNAROVÁ, L., NILIUS, P., VITÁSKOVÁ, K. (2018) Aphasia and Nonlinguistic Cognitive Rehabilitation: Case Study. In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 31, pp. 402-412. ISSN 2357-1330  
  DOI: 10.15405/epsbs.2017.10.37. WOS:000431390200037. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K., Kavková, T., Jehličková, K. Voice disorders in teachers as voice professionals – the research findings from elementary schools. ICERI2017 Proceedings. pp.  8736-8743. ISBN: 978-84-697-6957-7.
  ISSN:2340-1095 doi:10.21125/iceri.2017.2396. WOS:000429975308137. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K. Reflection of Inclusion in Education of Children in Multicultural Environment. (Chapter 2.2.). (2018) In Lechta, V. Kudláčová, B.: Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields. Peter Lang, Frankfurt am Main. pp. 117-123. ISBN 978-3-631-64835-3. https://www.researchgate.net/publication/319272490_Reflection_of_Inclusive_Education_of_the_21st_Century_in_Correlaive_Scientific_Fields. [typ C]
 • VITÁSKOVÁ, K., MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2018). The evaluation of sensory integration and partial pragmatic communication abilities in children with autism spectrum disorders with the application of a new evaluation material: speech-language therapy approach Logopedia Silesiana. 7, 17-35. [typ Jost]
 • MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; VITÁSKOVÁ, K. (2018). Experimental use of electromagnetic articulography in a person with myofunctional disorder. The European Journal of Social and Behavior Sciences. eISSN: 2301-2218. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K. Component of Transdisciplinarity. (2018) In: Lechta, V., Bizová, (eds.) Key compontents of inclusive education. 241-258. Berlin: Peter Lang. ISBN 978-631-76658-7. Bratislava: VEDA: Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. ISBN 978-80-224-1713-6. [typ C] SCOPUS indexing
 • VITÁSKOVÁ, K. A KOL. (2018). Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. Olomouc. Univerzita Palackého. 160 s. ISBN 978-80-244-5215-9. [typ B]

(2019)

 • MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Effectiveness of neuro-developmental therapy in children with comunication disability. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. vol. 60, pp. 538-548. e-ISSN: 2357-1330. DOI:10.15405/epsbs.2019.04.02.68. WOS:000560409700067. [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, , ŠTEFKOVÁ, V., KYTNAROVÁ L. (2019) La importancia del estudio de los trastornos del nivel pragmático del lenguaje en el contexto educativo actual: el trastorno del espectro autista. In: Hinojo Lucena, F.J., Aznar Díaz, I. y Cáceres Reche, M.P. (Eds.) Innovación e investigación educativa en la era digital. Ediciones Octaedro. E-book. ISBN 978-84-17-66774-0.  [typ C]
 • TABACHOVÁ, J., KŘENKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2018). The influence of group speech-language therapy prevention in kindergarten on vocabulary and visual perception. In ICERI2018, 6267-6277. ISBN: 978-84-697-6957-7
  ISSN: 2340-1095 doi: 21125/iceri.2018.2475. WOS:000568991701083 [typ D]
 • VITÁSKOVÁ, K. a kol. (2019). Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie: Využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 210 s. ISBN 978-80-244-5646-1. DOI 10.5507/pdf.19.24456461 [typ B]
 • VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Přehled vybraných nově vytvořených a adaptovaných diagnostických nástrojů pro osoby s narušenou komunikační schopností. Listy klinické logopedie [online], 2019, č. 2, s. 99-103. ISSN 2570-6179. Dostupné z: doi: 10.36833/lkl.2019.034. [typ Jost]
 • ŠVECOVÁ, E.; VITÁSKOVÁ, K. (2019). Pragmatics of Communication in Preschool and Younger School Aged Children. In ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain, pp. 10422 – 10428. Available at: http://library.iated.org/view/SVECOVA2019PRA WOS:000530212400065 [typ D].
 • VITÁSKOVÁ, K. (2019). Transdisciplinary Cross-Sectoral Competency-Based Academic Curriculum Design of Speech Language Therapy (Logopedics) Study Program including Supervised Research- and Evidence-Based Activities. ICERI2019 Proceedings, 11478-11484, 10.21125/iceri.2019.2862; Available at: https://library.iated.org/view/VITASKOVA2019TRA WOS:000530212401098 [typ D]

 

(2020)

 

 • ŠVECOVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020) Pragmatická jazyková rovina u dětí předškolního a mladšího školního věku. In: Maierová, E.; Viktorová, L.; Dolejš, M.; Dominik, T. (eds.). PHD EXISTENCE 2020 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 127-132. ISBN 978-80-244-5731-4 (online: PDF). [typ D]
 • PTÁČKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Orthographic neighbourhood in Czech language and its use in research of reading impairment. Linguistic Frontiers 3, 1, 54-59, Dostupné z: Sciendo https://doi.org/10.2478/lf-2020-0007. [typ Jost]
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). The issue of persistent negative consequences of fixed mouth breathing after partial or complete removal of the adenoids on the development of the preschool child in the context of education In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres I. (IATED Academy) EDULEARN20 – 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-7th, 2020. Sborník odborných příspěvků [online]. ISBN 978-84-09-17979-4. Doi: 10.21125/edulearn.2020. [typ D]
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie. In: MAIEROVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M., DOMINIK, T. (Eds.). PHD EXISTENCE 2020 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, s. 289-293. ISBN 978-80-244-5731-4. Dostupné z: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf. [typ D]
 • TEOFILOVÁ, T., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. The development of communication skills in a bilingual preschool Czech-Vietnamese child from a speech-language pathology perspective. Logopedia Silesiana, 2020, roč. 2020, č. 9, s. 1-18. ISSN 2300-5246.DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.23 [typ Jost]
 • VITÁSKOVÁ, K. a kol. (2020). Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 200 s. ISBN 978-84-09-14755-7. DOI: 10.5507/pdf.20.24458823  [typ B]
 • VITÁSKOVÁ, K. (2020) Potencionální vlivy na percepci a produkci řeči v důsledku opatření souvisejícími s prevencí SARS CoV-2 (COVID-19) – pohled logopeda. Logopedia Silesiana, roč. 2020, č. 9, s. 1-18. ISSN 2300-5246.DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.21. [typ Jost]
 • MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. Evaluation of Primary Reflexes in Children with Communication Disorder Aged 5 to 10 Years in Relation to Preschool and Primary School Competences. ICERI2020 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2020, s. 8171-8178. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.DOI:10.21125/iceri.2020.1825 [typ D]

(2021)

 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K., KORPOVÁ, A. (2021). Nazální a orální respirace v logopedické péči a v kontextu adenotomie. Listy klinické logopedie. roč. 5, č. 1, s. 67-75. DOI: 10.36833/lkl.2021.002 [typ Jost]
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. The approach of preschoolteachers to detect and the preference of nasal breathing of preschool children in regions with objectively favorable air quality. Edulearn2021 Proceedings.  13th International Conference on Education and New Learning Technologies (IATED), 2021, pp. 5846-5853, ISBN 978-84-09-31267-2; ISSN 2340-1117, DOI: 10.21125/edulearn.2021.1185 [typD]
 • Nohová, , Ptáčková, M., Šlesingrová, E., Vitásková, K. Speech intelligibility in preschool children measured by Czech version of Intelligibility Context Scale. Edulearn2021 Proceedings.   13th International Conference on Education and New Learning Technologies (IATED), 2021, pp. 7424-7434, ISBN 978-84-09-31267-2; ISSN 2340-1117, DOI: 10.21125/edulearn.2021.1506. [typD]
 • VITÁSKOVÁ, K. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. ISBN: 978-80-244-5882-3 | ISBN online: 978-80-244-5883-0 | DOI: 10.5507/pdf.20.24458823 [typ B]

   

  Kateřina Vitásková

o Dále studijní opory – elektronické a tištěné studijní texty – viz LMS UNIFOR systém (témata Logopedie, Specifické poruchy učení, včetně anglických a ruských verzí)

 

 

Dále studijní opory – elektronické a tištěné studijní texty – viz LMS UNIFOR systém (témata Logopedie, Specifické poruchy učení, včetně anglických a ruských verzí)

 1.  

 1. Projektová a grantová činnost:
  • Systémové řešení vyrovnávání příležitostí studentů se specifickými potřebami do integrovaného vzdělávání na UP v tříletém horizontu. Projekt programu na podporu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia. Vyrovnání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různých znevýhodněných sociálních skupin. Transformační a rozvojové programy – 2004. Zpracovatel a spoluřešitel.
  • Finalizace strukturace systémového řešení vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami do integrovaného systému vzdělávání na UP v tříletém horizontu. Projekt programu na podporu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia. Vyrovnání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různých znevýhodněných sociálních skupin. Transformační a rozvojové programy – 2005. Zpracovatel a spoluřešitel.
  • Elektronická informační služba pro osoby se speciálními potřebami na Univerzitě Palackého. Grant Fondu rozvoje vysokých škol – 2005. Spoluřešitel.
  • Příprava doktorského studijního programu speciální pedagogika v anglickém jazyce. Projekt programu 2 na podporu rozvoje internacionalizace. Transformační a rozvojové programy 2005. Hlavní řešitel.
  • Strukturovaný studijní program speciální pedagogika se zaměřením na logopedii. Projekt programu 1 na podporu rozvoje struktury. Transformační a rozvojové programy 2005. Hlavní řešitel.
  • Analýza uplatnění absolventů se speciálními potřebami Univerzity Palackého na trhu práce. Grant Fondu rozvoje vysokých škol – 2006. Spoluřešitel.
  • Zvyšování jazykové úrovně pracovníků PdF UP. Transformační a rozvojové programy 2006. Řešitel.
  • Příprava společných programů s Valdosta State University a s University of Southern Main. Transformační a rozvojové programy 2006. Řešitel.
  • Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Projekt ESF OP RLZ 2006–2008. Program 3.2. Vedoucí řešitelského týmu.
  • Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii – doktorský projekt GAČR 406/05/H528 řešení 2005–2008. člen hlavního řešitelského týmu.
  • Zvyšování a prohlubování jazykových kompetencí akademických a admistrativních pracovníků na UP. Rozvojový program MŠMT pro rok 2007. Řešitel dílčí části projektu v rámci PdF UP v Olomouci.
  • Podpora internacionální spolupráce na UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2007. Řešitel.
  • Zřízení počítačové učebny katedry českého jazyka a literatury a multimediální učebny katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt FRVŠ pro rok 2007. Spoluřešitel.
  • Inovace studijního předmětu Speciální logopedický seminář s akcentem na reflexi aktuálních požadavků logopedické praxe v České republice i v zahraničí. Projekt FRVŠ pro rok 2008. Spoluřešitel.
  • Podpora mezinárodní spolupráce na UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2008. Spoluřešitel.
  • Podpora odstraňování slabých stránek v oblasti výuky a řízení na PdF UP. Rozvojový program MŠMT pro rok 2008. Řešitel.
  • Program na podporu talentovaných studentů a podporu a uplatnění mladých pracovníků po ukončení doktorského studia z LF, CMTF, FF a PdF UP. Rozvojový program MŠMT pro rok 2008. Spoluřešitel.
  • Příprava pro habilitační a profesorská řízení na UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2008. Spoluřešitel.
  • Mezinárodní mobilita studentů vysokých škol. Rozvojový program MŠMT pro rok 2008. Spoluřešitel.
  • Inovace kreditního systému na UP a zahájené procesů vedoucích k získání certifikátu „ECTS Label“. Rozvojový program MŠMT pro rok 2008. Člen hlavního řešitelského týmu.
  • Podpora evropské a transantlantické mezinárodní spolupráce na PdF UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2009. Řešitel.
  • Zlepšení podmínek pro působení zahraničních akademických pracovníků na PdF UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2009. Řešitel.
  • Podpora mladých akademických pracovníků na PdF v roce 2009. Rozvojový program MŠMT pro rok 2009. Řešitel.
  • Podpora studentů doktorského studia z ČLR na PdF UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2009. Řešitel.
  • Podpora mezinárodní mobility studentů PdF UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2009. Spoluřešitel dílčí části projektu za PdF UP.
  • Podpora transatlantické a evropské spolupráce na PdF UP v Olomouci v roce 2010. Rozvojový program MŠMT pro rok 2010. Hlavní řešitel.
  • Podpora finalizace doktorského studia studentů z ČLR na PdF UP v Olomouci. Rozvojový program MŠMT pro rok 2010. Hlavní řešitel.
  • Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky. Projekt OpVK ESF EU 2010–2013. Hlavní řešitel.
  • Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. ESF EU 2010– reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016. Člen odborného lektorského týmu.
  • Podpora zvýšení připravenosti PdF UP pro oblast rozvoje mezinárodní spolupráce, mobility a zkvalitnění její prezentace a propagace vůči zahraničním subjektům. Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2010. Hlavní zodpovědná osoba – řešitel.
  • Analýza současného stavu poskytované péče v raném věku a logopedické intervence u osob s poruchou autistického spektra (PAS). Projekt specifického výzkumu SGS UP v Olomouci pro rok 2010. Spoluřešitel.
  • Zvýšení specifických předpokladů pro zintenzivnění internacionální atraktivity PdF UP v Olomouci pro přijíždějící i vyjíždějící akademické pracovníky s posílením konkurenceschopnosti Olomouckého kraje na trhu mezinárodní akademické mobility. Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2011. Hlavní zodpovědná osoba – řešitel.
  • Teacher Education for Inclusion. Mezinárodní projekt ve spolupráci s European Agency for Development in Special Needs Education. Člen expertního inspekčního týmu projektu za MŠMT ČR. 2010–2012.
  • CPLOL při Evropské komisi EU – NetQuest – Network for Tuning Standards & Quality of Educational programs for Speech-Language Therapy in Europe (Projekt Nr. 177075 LLP-12010-1FR-Erasmus-ENWA v rámci programu LLP Erasmus – partnerství v projektu od roku 2010 a člen pracovní skupiny WP5 a WP1 – partner č. P14 – projekt je zaměřen na výzkum standardů a kvalitu pregraduálních vzdělávacích programů pro vysokoškolskou přípravu logopedů v rámci EU). 2010–2013.
  • Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra. Projekt specifického výzkumu SGS UP v Olomouci pro rok 2011. Spoluřešitel.
  • Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. 2009–2013. Člen řešitelského týmu.
  • Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra. Projekt specifického výzkumu SGS UP v Olomouci pro rok 2011. Spoluřešitel.
  • Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. Projekt OP VpK CZ.1.07/1.3.13/03.0016 (výzva 2.3). Člen řešitelského týmu.
  • Podpora internacionalizace Pedagogické fakulty UP v Olomouci s důrazem na přípravu, rozšíření a zkvalitnění studií v cizím jazyce, akademické mobility pedagogů a studentů a podpory hostování významných odborníků v evropském a transatlantickém rozsahu. Individuální rozvojový plán UP MŠMT pro rok 2012. Řešitel.
  • Narušená komunikační schopnost z pohledu dopadů její symptomatologie na interdisciplinární spolupráci odborníků a rodiny v komplexní intervenci – specifická role speciálního pedagoga a logopeda. Projekt specifického výzkumu SGS UP v Olomouci pro rok 2012. Řešitel.
  • Univerzita Palackého – Centrum vědy pro všechny. POP UP. Projekt CZ.1.07/2.3.00/35.0011 OP VpK (výzva 2.3). Člen řešitelského týmu a koordinátor KA7.
  • Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci. POST UP. Projekt OP VpK . 07/2.3.00/30.0004   2011-2015. (výzva 2.3). Člen řešitelského týmu a odborný garant za PdF
  • Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II. 07/2.3.00/30.0041. POST UP II. Projekt OP VpK 2012-2015. (výzva 2.3). Člen řešitelského týmu a odborný garant za PdF.
  • Komunikační deficity u vybraných forem narušené komunikační schopnosti se zaměřením na posuzování dílčích determinantů verbální a neverbální složky komunikace ve speciálně pedagogické praxi. Projekt specifického výzkumu SGS UP v Olomouci pro rok 2013. Řešitel.
  • Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra. GAČR GA 14-31457S. Hlavní řešitel 2014-2016
  • Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. 2009–2013. Člen řešitelského týmu.
  • Výzkum v oblasti hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností. Projekt specifického výzkumu SGS IGA UP v Olomouci pro rok 2014. Řešitel.
  • „Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“ Registrační číslo projektu: Projekt OP VpK. 1.07/1.1.00/46.0009. Člen řešitelského týmu a koordinátor klíčové aktivity.
  • „Výzkum vybraných odchylek a poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence“. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2015/2016. PdF_2015_024. Řešitel.
  • Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu.“ 2016/2017. PdF_2016_019. Řešitel.
  • Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2016/2017. PdF_2016_019. Řešitel.
  • Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2016/2017.PdF_2017_026. Řešitel.
  • Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. PdF_2018_024. Řešitel.
  • ITEP podíl na projektu ve dvou klíčových aktivitách – mentor, lektor, ….
  • Pilotní studie: Experimentální využití elektromagnetické artikulografie (AG501) ve výzkumu osob s myofunkční poruchou- Grantový fond děkanky PdF UP v Olomouci 2018. Hlavní řešitel doktorandka Mgr. Jana Mironova Tabachová. Odborný konzultant – školitel, podíl na publikační činnosti výstupů
  • Podpora inovované výuky vybraných profilových předmětů oboru Logopedie a Učitelství 1. stupně a SPP se specializací na logopedii FRUP – grantová soutěž UP v Olomouci. 2019. Hlavní řešitel.
  • Projekt Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183 – člen lektorského týmu, lektorování kurzů a příprava studijních materiálů pro účely kurzu – různá školská zařízení olomouckého kraje
  • Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc (MAP II.). 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716 Člen pracovní skupiny pro rovné příležitosti. (2018-2020)
  • Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. PdF_2019_026. Řešitel.
  • Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019/2020.PdF_2019_026. Hlavní řešitel Projekt „Autism Spectrum Disorder-Empowering and Supporting Teachers“ (ASD-EAST). European Commission, Erasmus+ grant no. 2018-1-UK01-KA201-047872. Koordinátor: University of Northampton. Člen odborného poradního sboru projektu. Advisory Project Group. od 2019 – 2020
  • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje ho kraje” Projekt ESF EU reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000014 Odborný garant a člen pracovní skupiny pro rovné příležitosti.   Odborný poradce pro zpracování a implementaci  Školské inkluzívní koncepce Olomouckého kraje.
  • Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu. Akademie múzických umění v Praze. Projekt Fondu rozvoje CESNET. (2020-). Člen řešitelského týmu Sdružení CESNET
  • Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání. Projekt OP VVV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259. Univerzita Palackého v Olomouci (2020 -). Odborný pracovník.
  • Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt OP VVV. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363. Odborný pracovník. 
  • Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2020/2021.PdF_2020_036. Hlavní řešitel 
  • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve zvládání projevů problémového chování a k ochraně duševního zdraví aneb Společně zvládneme problémové chování (Projekt OP VVV, CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799). Hlavní řešitel. [aktuálně řešený]
  • Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2021/2022. [aktuálně řešený]

Užitečné odkazy:

Archiv