prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

konzultace čas
Úterý 9:00 – 11.00
Kdykoli jindy po domluvě

funkce: profesor
tel: 585 635 314
e-mail: valentam22@seznam.czmilan.valenta@upol.cz
Číslo dveří: 213
anotace:

Vědecko-výzkumné zaměření:

psychopedie, dramaterapie, dramika a personálně-sociálné výcvik, teorie tvorby učebnic.

Edukace relevantní oboru, odborný růst:

 • Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1979 – 1983. Diplom s vyznamenáním – titul PaedDr.).
 • Dějepis pro základní a střední školy (Filozofická fakulta UJEP v Brně, 1986 – 1989, rozšiřující studium).
 • Výchovná dramatika (DAMU v Praze, 1993- 1994, rozšiřující studium).
 • Doktorské studium (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1993 – 1996, titul Ph.D.).
 • Habilitace v oboru Speciální pedagogika (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1998, titul Doc.).
 • Jmenován profesorem pro obor Speciální pedagogika od 1.11.2008
 • Dramaterapeutický výcvik (FOKUS Praha, 2002-2003).
 • Přibližně 1.000 výcvikových hodin vč.supervize v expresivních terapiích a výchovné dramatice (University of New York, New York, FOKUS Praha, Chelsia Hospital London, Redbridge Drama Center London, ARTAMA Praha a další).

Zaměstnání:

 • Učitel zvláštní školy v Moravské Třebové (1983-1990).
 • Logoped při OÚNZ Svitavy (částečný úvazek 1983-1984).
 • Odborný asistent Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1990- 1998)
 • Docent a profesor Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1998 – dosud).

Odborné a pedagogické působení :

 • Předseda ČAD – České asociace dramaterapeutů (2004- dosud).
 • Člen Oborové rady Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (2002 – dosud).
 • Člen Oborové rady Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (2009 – dosud).
 • Člen Oborové rady Didaktika výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě (2010 – dosud).
 • Lektor recenzent MŠMT ČR pro nové učebnice pro speciální školy a psychopedickou literaturu (2006 – dosud).
 • Lektor odborných časopisů Pedagogika, Acta Universitatis Palackianae Olomuncensis Gymnica, Educación, e-Pedagogium, Speciální pedagogika, Špeciálny pedagóg
 • Konzultant a oponent bakalářských (40) a diplomových prací (80) na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.
 • Oponent (18) disertačních prací na pedagogických fakultách v Olomouci, v Praze a v Bratislavě a na Filozofické fakultě UP v Olomouci, Filozofické fakultě UK v Praze, Filozofické fakultě OU Ostrava.
 • Oponent habilitačních prací (8) na Pedagogických fakultách v Olomouci, Praze, Brně, Bratislavě.
 • Vedoucí a školitel studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (20 z toho 15 doktorandů již studium ukončilo titulem Ph.D.).
 • V rámci mezinárodních projektů pravidelně přednášející na univerzitách:
  • Groningen University (Nizozemí, od roku 1999)
  • University of Granada (Španělsko, od roku 2005)
  • Patra University (Řecko, od roku 2006)
  • Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica (Slovensko, od roku 2006)
  • Lapland University Rovaniemi (Finsko, od roku 2007)
  • University of Barcelona Barcelona (Španělsko, od roku 2007).

Úplné bibliografické údaje o osmi významných výsledcích své vědecké a výzkumné činnosti:

 VALENTA,M. – MÜLLER,O et.al. Psychopedie. –3. rozšířené a upravené vyd. Praha: Parta  2007. 392 s. ISBN 978-80-7320-099-2.

VALENTA,M. Análisis de las relaciones espaciales en los dibujos de ninos. Educación.- 2007, vol.20, no.1, p.11-29.

VALENTA,M. Dramaterapie. -4.rozšířené a aktualizované vydání- Praha: Grada, 2011. 264 ISBN 978-80-247-3851-2.

VALENTA,M. Lidé s mentálním postižením a jinou duševní poruchou. In.: MICHALÍK,J. a KOL. Zdravotní postižení a pomáhající profese. -1.vyd.- Praha: Portál, 2011. s.112 – 178. ISBN  978-80-7367-859-3.

VALENTA,M. et al.  Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. e-Pedagogium. R.  2011, č.3., s.132 – 147.

VALENTA,M. Realizace a design šetření. In :LUDÍKOVÁ,L. A KOL. Výstupy edukace žáků se speciálními  potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Olomouc: VUP, 2011. s.13 – 135.  ISBN 978-80-244-2938-0.

MICHALÍK,J. – VALENTA,M. et al.  Efficienci of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with diasbilities. Procedia Social and Behavioral Science. 29 (2011), 539-543.

MICHALÍK,J.-VALENTA,M. et al.  Kvalita osob pečujících o osobu se zdravotním postižením. -1.vyd.-  Olomouc: VUP, 2011. – 219 s. ISBN 987-80-244-2957-1.

Publikace od roku 2010

VALENTA M.-MULLER,O. Výchova k občanství -IV.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 56.  ISBN 978-80-7320-118-0

VALENTA M.. Výchova k občanství -I.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 50. ISBN 978-80-7320-115-9

VALENTA M. Základy angličtiny (workbook) III.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 24. ISBN 978-80-7320-158-6

 VALENTA M. Základy angličtiny (textbook) III.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 22. ISBN 978-80-7320-157-9

VALENTA M. Základy angličtiny III.  – didaktická audionahrávka Praha:Parta, 2010.

VALENTA M.-MULLER,O.,POLÍNEK,M. Dramaterapie v institucionální výchově. -1.vyd. Olomouc: VUP, 2010 – s.153. ISBN 978-80-244-2659-4

VALENTA,M. Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice v pregraduální přípravě speciálních pedagogů. Speciální pedagogika.

LUDÍKOVÁ,L.-VALENTA,M. A KOL. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami    s přesahem do sféry pracovního uplatnění.Olomouc:VUP, 2010.168 s. ISBN 978-80-244-2655-6.

VALENTA,M. Dramaterapie u osob s poruchou artistického spektra. In: MAJZLANOVÁ A KOL. Súčasná dramatoterápia. Prístupy a výzvy. -1.vyd.- Bratislava: Z-F Lingea, s. 32-38. ISBN 978-80-89328-56-7

VALENTA,M. Dramaterapie. -4.rozšířené a aktualizované vydání- Praha: Grada, 2011. 264 s. ISBN 978-80-247-3851-2.

VALENTA,M. Půďáci ze staré školy (Speciálněpedagogická pohádka). Praha: Práh, 2011.117 s. ISBN 978-80-7252-346-7.

VALENTA,M. Lidé s mentálním postižením a jinou duševní poruchou. In.: MICHALÍK,J. a KOL. Zdravotní postižení a pomáhající profese. -1.vyd.- Praha: Portál, 2011. – s.112 – 178. ISBN  978-80-7367-859-3.

VALENTA M. Základy angličtiny (workbook)  IV.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2011 – s. ISBN 978-80-7320-171-5.

 VALENTA M. Základy angličtiny (textbook) IV.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2011 – s. 21.  ISBN 978-80-7320-170-8

VALENTA M. Základy angličtiny IV.  – didaktická audionahrávka Praha: Parta, 2011.

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (mentální postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb( postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(mentální postižení).

 VALENTA,M. A KOL.  Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. E- Pedagogium. R. 2011, č.3., s.132 – 147.

VALENTA,M. Měření nonverbálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením. In :LUDÍKOVÁ,L. A KOL. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami. Sborník z konference.Olomouc:VUP, 2011. – s.11 – 17. ISBN 978-80-244-2924-3.

VALENTA,M. (ed).  Quality of Life Perceptions of Caregivers of Individuals with Intellectual Disabilities in the United States and the Czech Republic. E- Pedagogium.  Vol.2011, No.4., p.102 – 120.

VALENTA,M. Realizace a design šetření. In :LUDÍKOVÁ,L. A KOL. Výstupy edukace žáků se speciálními  potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Olomouc: VUP, 2011. – s.13 – 135.  ISBN 978-80-244-2938-0.

MICHALÍK,J.,VALENTA,M. A KOL.  Efficienci of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with diasbilities. Procedia Social and Behavioral Science. 29 (2011), 539-543.

MICHALÍK,J.,VALENTA,M. A KOL.  Kvalita osob pečujících o osobu se zdravotním  postižením.  Olomouc: VUP, 2011.- 219 s. ISBN 978 – 80 – 244- 2957-1.

Klinická a edukativní dramaterapie. 8.kognitivně-behaviorální konference PL Kroměříž, 17.-19.5.2012. (www.plkm.cz  heslo „slunce“).

VALENTA,M. Duální pojetí dramaterapie – klinický příklad. Arteterapie. Vol.2012, No.28, p. 71 – 75.

VALENTA,M. Raznye lica dramy. Sborník mezinárodní konference Актуальные вопросы творческой реабилитации в системе окозания психиатрической помощи. Новые подходы к лечению психических расстройств. «АРТ-ЭРА» Санкт-Петербурское государственое бюджетное учреждение здравоохранения «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5», Санкт-Петербург, 21 мая 2012 , s.60 – 66.

VALENTA, MILAN, A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením). Olomouc: VUP, 2012. 201 s. ISBN 978-80-244-3055-3.

VALENTA, MILAN, A KOL. Mentální postižení. Praha: Grada, 2012.  S. ISBN 978-80-247-3829-1.

VALENTA MILAN.  Metodika reedukace deficitních funkcí u žáků s mentálním postižením. In :MICHALÍK,J. A KOL. Inovace činnosti SPC při posuzování SVP dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.Sborník z konference -II. národní konference SPC Praha 2.- 3.10.2012. Olomouc:VUP, 2011. s.41 – 54. ISBN 978-80-244-3071-3.

MICHALÍK,J.,VALENTA,M. A KOL.  Efficienci of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with diasbilities. Procedia Social and Behavioral Science. 29 (2011), 539-543.

VALENTA,M. A KOL.  Mentální postižení. Praha: GRADA, 2012. – 347 s. ISBN  987- 80-247- 3829-1.

VALENTA,M.-POLÍNEK,M.  Dramatěrapia. Moskva: Cogito Centre, 2013. -207 s. ISBN 978-5-89353-396-5.

VALENTA,M. – PETRÁŠ,P. a kol.: Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: VUP,  2012 – 149 s. ISBN 978- 80-244-3311-0.

VALENTA,M. – PETRÁŠ,P. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. Olomouc: VUP,  2012 – 149 s. ISBN 978- 80-244-3311-0.

VALENTA.M. – MULLER,O. a kol. Psychopedie. -5.přepracované a aktualizované vydání- Praha: Parta 2013. – 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6.

VALENTA,M. _CZEREOVÁ,L. Evaluace dramaterapeutického procesu. In.: Špeciálny pedagóg. Vol.(2) 2013, No.2, s.41-51. ISSN1338-6670

VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. – 269 s.  ISBN 978-80-262-0602-6.

VALENTA,M. Dramaterapie. In: MULER,O. a kol: Terapie ve speciální pedagogice . Praha: Grada, 2014. – 635 s.

VALENTA M. – MAŠTALÍŘ .J. –  TOMALOVÁ,P.  Speciální pedagogika: uvedení do jednotlivých pedií. VUP: Olomouc, 2014.

VALENTA,M.  Evaluace dramaterapeutického procesu-II. In.: Špeciálny pedagóg. Vol.(3) 2014,  No.1, s. 9-15. ISSN1338-6670

VALENTA,M. Ohnisková skupina s osobami s mentálním postižením. In. HUTYROVÁ,M. A KOL.: Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc, VUP, 2013. S.9 – 19. ISBN 978-80-244-3930-3.

VALENTA,M. Speciálněpedagogická diagnostika. In.: JEŘÁBKOVÁ A KOL.: Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2013. s. 47-58. ISBN 978-80-244-3731-6.

VALENTA,M. – POLÍNEK, M.,D.: Dramaterapie a teatroterapie. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3685-2.

VALENTA,M. – RUŽIČKA,M.: Dramika pro speciální pedagogy. Olomouc:VUP, 2013.  ISBN 978-80-244-3687-6.

VALENTA,M. – SVOBODA,P.: Speciálněpedagogická diagnostika. Olomouc: VUP, 2013.  ISBN 978-80-244-3694-4.

VALENTA,M.  Evaluace dramaterapeutického procesu. In.: Arteterapie Vol.(2014), No.34, s.67-74. ISSN1214-4460.

M.Valenta a kol. (2015): Slovník speciální pedagogiky. Praha:Portál.

M.Valenta a kol. (2017) Hra v terapii. Praha: Portál.

M.Valenta a kol. (2017) Dramaterapeutická intervence v léčbě závislostí. Olomouc: UP.

VALENTA,M. Evaluation of individuals in training and therapeutic group with a focous on cover-up strategies. 5th international  multidisciplinary scientific conference Social sciences and Arts SGEM 2018, conference proceedings, vol.5, issue 3.2. ISBN 978-619-7408-54-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.2, Sofia:STEF92,2018. p. 129-134

VALENTA,M. Dynamics of auditory partial functions in children and pupils from 5 to 8 years of age. In: Journal of Exceptional People.  Vol.2, issue 13 (2018), ISSN 1805-4978, p.61-70.

Veitová-Šilarová L., Valenta M. Evaluation of Dramatherapy at the Addiction Recovery Unit by Alumni . Clinical Psychology and Special Education 2018. Vol. 7, no. 2 doi:10.17759/cpse.2018070209

VALENTA, M. Dynamics of Intermodal Partial Functions and Body Scheme Orientation in Children and Pupils of 5-8 Years.  Clinical Psychology and Special Education. 2018. Vol. 7, no. 4, 61–75. doi:10.17759/cpse.2018070404. ISSN: 2304-0394 (online)

VALENTA,M. Evaluation and cover-up strategies in dramatherapeutic intervention in individuals with an addiction – II. 6th international  multidisciplinary scientific conference Social sciences and Arts SGEM 2019, conference proceedings, vol.6, issue 3. ISBN 978-619-7408-93-5, ISSN 2682-9959, DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3. p. 189-196.

Клиническая и специальная психология

Издатель: ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет
ISSN (online): 2304-0394
Форма распространения: электронное периодическое издание (ЭПИ)
Периодичность: 4 раза в год
Свободный доступ к выпускам на http://psyjournals.ru

Клиническая и специальная психология
2014. Том. 3, № 3.
ISSN: 2304-0394 (online)

Оценка процесса драматерапии с клиентами, находящимися в сообществе реабилитации наркомании * 111

Валента М, Full professor Faculty of Education UP Olomouc, Head of Dept. of expresive therapy , Valenta22@klikni.cz
Листьякова И., Университет Палацкого, Чехия, ivana.listiakova@gmail.com
Силарова Л., Университет Палацкого, Чехия, silarova.lena@gmail.com

Аннотация

В статье приведены частичные результаты продолжающегося исследования оценки процесса драматерапии в лечении наркомании в терапевтическом сообществе и психореабилитации. Исследование является продолжением непрерывного процесса оценки драматерапевтической Рейтинговой оценки созданной исследовательской группой. Результаты использования рейтинговой оценки были описаны в предыдущей статье. Драматерапевтические сессии осуществлялись еженедельно в течении 16 недель в групповой форме. Они были направлены на воплощенное выражение, осознание и проникновение с помощью метафор и историй, и изучение игривости. Наш интерес в том, чтобы наблюдать за драматерапевтическим процессом и его особенностями в работе с клиентами, которые находятся в процессе реабилитации наркологии и одновременно лечатся в специфическом терапевтическом сообществе в психиатрической больнице. Качественные данные получены из записей процесса, комментарии клиентов при оценке сессии, и фокус-группы драматерапевтов. Количественные данные будут доступны из рейтинговой оценки, которая составляет вторую часть этого исследования.

Ключевые слова: оценка, драматерапия, психиатрическая больница, клиенты с зависимостью, терапевтические сообщества

Рубрика: Прикладные исследования

Тип: научная статья

* IGA 2014 Оценка и проверка современных инструментов диагностики в специальной педагогике и POST-UPII Поддержка создания отличных исследовательских групп и межсекторной мобильности в Университете Палацкого в Оломоуце II

Клиническая и специальная психология
2014. Том. 3, № 2.
ISSN: 2304-0394 (online)

Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 295

Валента М, Full professor Faculty of Education UP Olomouc, Head of Dept. of expresive therapy , Valenta22@klikni.cz
Лечбых М, Assistant proffesor on Department of Psychology, Palacky University , Польша, Valenta22@klikni.cz
Михалик Я, Associate Professor, Department of Special Educational Studies, Польша, Valenta22@klikni.cz
Петрова А, Head of Dept. of Psychology Faculty of Education UP Olomouc , Польша, alena.petrova@upol.cz
Славик Я, кандидат психологических наук, Faculty of Education UK Prague, Senior lecturer , Польша, slavikj@kvk.zcu.cz

Аннотация

В данной статье представлена информация о результатаx психолого-педагогического эксперимента, нацеленного на установление эффективности применения теxник арт­терапии (драмотерапии, музыкотерапии) в xоде работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Объектом исследования являлось изучение качества жизни родителей, ухаживающих за ребенком с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью, детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра и сложными дефектами), и, соответственно, целью исследования было определение эффективности арт-терапевтических (экспрессивно-терапевтических) техник для целевой группы респондентов, то есть родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Исследования основывались как на качественных, так и количественных методах. Качественная составляющая исследований дополняет информацию, полученную количественными методами. Данные были получены и оценены независимо от выводов количественного исследования, и только в заключительной фазе данные, полученные качественными методами, учитываются при подведении итогов и формулировании выводов по всему

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA  PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

© Petr Hanák a kol., 2015 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

ISBN 978-80-244-4452-9 (tištěná verze) ISBN 978-80-244-4677-6 (elektronická verze)

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

 1. vydání

© Milan Valenta, Jitka Jarmarová, 2015 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

ISBN 978-80-244-4718-3

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA ARTBRUT A ARTEFILETIKA

 1. vydání

© Milan Valenta, 2015 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

ISBN 978-80-244-4719-3

Валента М. Клиническая и специальная психология ВАК . | Выпуск 2019. Том 8. № 2. Динамика парциальных зрительных функций у дошкольников и младших школьников 5–8 летС. 1–15 17

VALENTA,M. OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VÁVRA, J. Trust in drama therapy intervention in patients with neurotic disorder. Rehabilitation, 2020, 57(3), 21-31. ISSN 0375-0922. (15%)

VALENTA, M. a kol. (2017). Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-5087-2. (30 %)

VALENTA, M. a kol. (2017). Hra v terapii. Praha: Portál. ISBN978-80-262-1190-7. (30 %)

VALENTA, M. a kol. (2020). Znevýhodněný žák. Praha: Portál. ISBN 978-80-271-1452-8. (45 %)

VALENTA, M., MULLER, O. a kol. (2022). Psychopedie. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Parta. ISBN 978-80-7320-290-3. (40 %)

Výzkumné projekty, průběžné zprávy, řešené granty

 1. ŠVARCOVÁ,I. -TEPLÁ,M. -KUBOVÁ,L. -VALENTA,M.-SVOBODA,P. Koncepce zvláštní školy. Projekt grantu rezortního výzkumu MŠMT ČR č.20.- Praha:MŠMT,1993.- 210 s.
 2. VALENTA,M. Uvedení oboru dramika. Projekt grantu z FDRVŠ č.7. -Praha: MŠMT, l994.- 16 s.
 3. MULLER,O. -VALENTA,M.: Rozvoj oboru dramika. Projekt grantu z FDRVŠ č.4. – Praha:MŠMT, l995. –24 s.
 4. VALENTA,M. Etablování dramaterapie na vysokých školách v České republice a na Slovensku. Projekt grantu Vzdělávací nadace Jana Husa č.Clh 95.-Brno:VNJH,1998.- 38 s.
 5. VALENTA,M.: Studium Herní specialista. Projekt VNJH č.C6h. Brno:VNJH,2001.-120 s.
 6. LUDÍKOVÁ,L.-VALENTA,M.-NĚMEC,J.-BODLÁKOVÁ,I. Vypracování minimálních standardů prevence drogových závislostí a vytvoření systému akreditací a licencí v oblasti protidrogové prevence.Výzkumná část.- Praha: MŠMT, 2001. – 250 s.
 7. VALENTA, M. Projekt Maatwerk. Projekt International Visegrad Fund. – Bratislava:IVF, 2002.- 21 s.
 8. VALENTA,M.: Kurz ke vzdělávání cizinců. Projekt MŠMT.- Praha: MŠMT 2002. –180 s.
 9. VALENTA,M.: Speciální pedagogika-herní specialista. Projekt FRVŠ.-Praha: MŠMT, 2003. -140 s.
 10. VALENTA,M. Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva. Grant Sociálního fondu EU, MPSV ČR č. 19., 2005-2006.
 11. LANDY,R.- VALENTA,M. et.al. Comparative study of Transcendental concepts in   childhood (First stage). University of  New York, New York, 1999 – longitudinálníšetření.
 12.    VALENTA,M.- MICHALÍK,J         Kvalita života  pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením. EQUAL/ Národní rada  zdravotně postižených, EQUAL 0026 – Výzkumná část projektu Posílení postavení  zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy. 2007 – 2008.    13. VALENTA,M.- MICHALÍK,J   Systém služeb /  Výzkum názorů uživatelů sociálních služeb na nový systém služeb / Výzkum podmínek Poradenství uživatelů sociálních služeb. Grant ESF/ Národní radzdravotně postižených   CZ.04.1.03/2.1.15.3/0020. 2007 – 2008.         14. VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým   zdravotním postižením.  Standardní projekt Grantové agentury ČR (GA406/09/0177)  – Praha: 2009-20011.

13. LUDÍKOVÁ,L.- VALENTA,M. a kol. Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se    speciálními vzdělávacími potřebami. Standardní projekt GAČR čj.S406181880. – Praha 2009 – 2012.

14.  IGA 2013 – Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálněpedagogické   diagnostice

15.  IGA 2014 – Evaluace a  verifikace  aktuálně konstruovaných nástrojů speciálněpedagogické diagnostiky,

16. JEDINEČNOSTÍ K INKLUZI. Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání.