prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

konzultace čas
St 15.00 – 15.45
11.30 – 12.30

funkce: profesor
tel: 585 635 314
e-mail: valentam22@seznam.czmilan.valenta@upol.cz
Číslo dveří: 213
anotace:

Vědecko-výzkumné zaměření:

psychopedie, dramaterapie, dramika a personálně-sociálné výcvik, teorie tvorby učebnic.

Edukace relevantní oboru, odborný růst:

 • Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1979 – 1983. Diplom s vyznamenáním – titul PaedDr.).
 • Dějepis pro základní a střední školy (Filozofická fakulta UJEP v Brně, 1986 – 1989, rozšiřující studium).
 • Výchovná dramatika (DAMU v Praze, 1993- 1994, rozšiřující studium).
 • Doktorské studium (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1993 – 1996, titul Ph.D.).
 • Habilitace v oboru Speciální pedagogika (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1998, titul Doc.).
 • Jmenován profesorem pro obor Speciální pedagogika od 1.11.2008
 • Dramaterapeutický výcvik (FOKUS Praha, 2002-2003).
 • Přibližně 1.000 výcvikových hodin vč.supervize v expresivních terapiích a výchovné dramatice (University of New York, New York, FOKUS Praha, Chelsia Hospital London, Redbridge Drama Center London, ARTAMA Praha a další).

Zaměstnání:

 • Učitel zvláštní školy v Moravské Třebové (1983-1990).
 • Logoped při OÚNZ Svitavy (částečný úvazek 1983-1984).
 • Odborný asistent Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1990- 1998)
 • Docent a profesor Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1998 – dosud).

Odborné a pedagogické působení :

 • Předseda ČAD – České asociace dramaterapeutů (2004- dosud).
 • Člen Oborové rady Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (2002 – dosud).
 • Člen Oborové rady Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (2009 – dosud).
 • Člen Oborové rady Didaktika výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě (2010 – dosud).
 • Lektor recenzent MŠMT ČR pro nové učebnice pro speciální školy a psychopedickou literaturu (2006 – dosud).
 • Lektor odborných časopisů Pedagogika, Acta Universitatis Palackianae Olomuncensis Gymnica, Educación, e-Pedagogium, Speciální pedagogika, Špeciálny pedagóg
 • Konzultant a oponent bakalářských (40) a diplomových prací (80) na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.
 • Oponent (18) disertačních prací na pedagogických fakultách v Olomouci, v Praze a v Bratislavě a na Filozofické fakultě UP v Olomouci, Filozofické fakultě UK v Praze, Filozofické fakultě OU Ostrava.
 • Oponent habilitačních prací (8) na Pedagogických fakultách v Olomouci, Praze, Brně, Bratislavě.
 • Vedoucí a školitel studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (20 z toho 15 doktorandů již studium ukončilo titulem Ph.D.).
 • V rámci mezinárodních projektů pravidelně přednášející na univerzitách:
  • Groningen University (Nizozemí, od roku 1999)
  • University of Granada (Španělsko, od roku 2005)
  • Patra University (Řecko, od roku 2006)
  • Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica (Slovensko, od roku 2006)
  • Lapland University Rovaniemi (Finsko, od roku 2007)
  • University of Barcelona Barcelona (Španělsko, od roku 2007).

Úplné bibliografické údaje o osmi významných výsledcích své vědecké a výzkumné činnosti:

 VALENTA,M. – MÜLLER,O et.al. Psychopedie. –3. rozšířené a upravené vyd. Praha: Parta  2007. 392 s. ISBN 978-80-7320-099-2.

VALENTA,M. Análisis de las relaciones espaciales en los dibujos de ninos. Educación.- 2007, vol.20, no.1, p.11-29.

VALENTA,M. Dramaterapie. -4.rozšířené a aktualizované vydání- Praha: Grada, 2011. 264 ISBN 978-80-247-3851-2.

VALENTA,M. Lidé s mentálním postižením a jinou duševní poruchou. In.: MICHALÍK,J. a KOL. Zdravotní postižení a pomáhající profese. -1.vyd.- Praha: Portál, 2011. s.112 – 178. ISBN  978-80-7367-859-3.

VALENTA,M. et al.  Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. e-Pedagogium. R.  2011, č.3., s.132 – 147.

VALENTA,M. Realizace a design šetření. In :LUDÍKOVÁ,L. A KOL. Výstupy edukace žáků se speciálními  potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Olomouc: VUP, 2011. s.13 – 135.  ISBN 978-80-244-2938-0.

MICHALÍK,J. – VALENTA,M. et al.  Efficienci of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with diasbilities. Procedia Social and Behavioral Science. 29 (2011), 539-543.

MICHALÍK,J.-VALENTA,M. et al.  Kvalita osob pečujících o osobu se zdravotním postižením. -1.vyd.-  Olomouc: VUP, 2011. – 219 s. ISBN 987-80-244-2957-1.

Publikace od roku 2010

VALENTA M.-MULLER,O. Výchova k občanství -IV.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 56.  ISBN 978-80-7320-118-0

VALENTA M.. Výchova k občanství -I.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 50. ISBN 978-80-7320-115-9

VALENTA M. Základy angličtiny (workbook) III.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 24. ISBN 978-80-7320-158-6

 VALENTA M. Základy angličtiny (textbook) III.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2010 – s. 22. ISBN 978-80-7320-157-9

VALENTA M. Základy angličtiny III.  – didaktická audionahrávka Praha:Parta, 2010.

VALENTA M.-MULLER,O.,POLÍNEK,M. Dramaterapie v institucionální výchově. -1.vyd. Olomouc: VUP, 2010 – s.153. ISBN 978-80-244-2659-4

VALENTA,M. Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice v pregraduální přípravě speciálních pedagogů. Speciální pedagogika.

LUDÍKOVÁ,L.-VALENTA,M. A KOL. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami    s přesahem do sféry pracovního uplatnění.Olomouc:VUP, 2010.168 s. ISBN 978-80-244-2655-6.

VALENTA,M. Dramaterapie u osob s poruchou artistického spektra. In: MAJZLANOVÁ A KOL. Súčasná dramatoterápia. Prístupy a výzvy. -1.vyd.- Bratislava: Z-F Lingea, s. 32-38. ISBN 978-80-89328-56-7

VALENTA,M. Dramaterapie. -4.rozšířené a aktualizované vydání- Praha: Grada, 2011. 264 s. ISBN 978-80-247-3851-2.

VALENTA,M. Půďáci ze staré školy (Speciálněpedagogická pohádka). Praha: Práh, 2011.117 s. ISBN 978-80-7252-346-7.

VALENTA,M. Lidé s mentálním postižením a jinou duševní poruchou. In.: MICHALÍK,J. a KOL. Zdravotní postižení a pomáhající profese. -1.vyd.- Praha: Portál, 2011. – s.112 – 178. ISBN  978-80-7367-859-3.

VALENTA M. Základy angličtiny (workbook)  IV.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2011 – s. ISBN 978-80-7320-171-5.

 VALENTA M. Základy angličtiny (textbook) IV.   – 1.vyd.- Praha:Parta, 2011 – s. 21.  ISBN 978-80-7320-170-8

VALENTA M. Základy angličtiny IV.  – didaktická audionahrávka Praha: Parta, 2011.

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (mentální postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb( postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(postižení).

VALENTA,M. A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb(mentální postižení).

 VALENTA,M. A KOL.  Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. E- Pedagogium. R. 2011, č.3., s.132 – 147.

VALENTA,M. Měření nonverbálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením. In :LUDÍKOVÁ,L. A KOL. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami. Sborník z konference.Olomouc:VUP, 2011. – s.11 – 17. ISBN 978-80-244-2924-3.

VALENTA,M. (ed).  Quality of Life Perceptions of Caregivers of Individuals with Intellectual Disabilities in the United States and the Czech Republic. E- Pedagogium.  Vol.2011, No.4., p.102 – 120.

VALENTA,M. Realizace a design šetření. In :LUDÍKOVÁ,L. A KOL. Výstupy edukace žáků se speciálními  potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Olomouc: VUP, 2011. – s.13 – 135.  ISBN 978-80-244-2938-0.

MICHALÍK,J.,VALENTA,M. A KOL.  Efficienci of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with diasbilities. Procedia Social and Behavioral Science. 29 (2011), 539-543.

MICHALÍK,J.,VALENTA,M. A KOL.  Kvalita osob pečujících o osobu se zdravotním  postižením.  Olomouc: VUP, 2011.- 219 s. ISBN 978 – 80 – 244- 2957-1.

Klinická a edukativní dramaterapie. 8.kognitivně-behaviorální konference PL Kroměříž, 17.-19.5.2012. (www.plkm.cz  heslo „slunce“).

VALENTA,M. Duální pojetí dramaterapie – klinický příklad. Arteterapie. Vol.2012, No.28, p. 71 – 75.

VALENTA,M. Raznye lica dramy. Sborník mezinárodní konference Актуальные вопросы творческой реабилитации в системе окозания психиатрической помощи. Новые подходы к лечению психических расстройств. «АРТ-ЭРА» Санкт-Петербурское государственое бюджетное учреждение здравоохранения «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5», Санкт-Петербург, 21 мая 2012 , s.60 – 66.

VALENTA, MILAN, A KOL. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb část (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením). Olomouc: VUP, 2012. 201 s. ISBN 978-80-244-3055-3.

VALENTA, MILAN, A KOL. Mentální postižení. Praha: Grada, 2012.  S. ISBN 978-80-247-3829-1.

VALENTA MILAN.  Metodika reedukace deficitních funkcí u žáků s mentálním postižením. In :MICHALÍK,J. A KOL. Inovace činnosti SPC při posuzování SVP dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.Sborník z konference -II. národní konference SPC Praha 2.- 3.10.2012. Olomouc:VUP, 2011. s.41 – 54. ISBN 978-80-244-3071-3.

MICHALÍK,J.,VALENTA,M. A KOL.  Efficienci of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with diasbilities. Procedia Social and Behavioral Science. 29 (2011), 539-543.

VALENTA,M. A KOL.  Mentální postižení. Praha: GRADA, 2012. – 347 s. ISBN  987- 80-247- 3829-1.

VALENTA,M.-POLÍNEK,M.  Dramatěrapia. Moskva: Cogito Centre, 2013. -207 s. ISBN 978-5-89353-396-5.

VALENTA,M. – PETRÁŠ,P. a kol.: Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: VUP,  2012 – 149 s. ISBN 978- 80-244-3311-0.

VALENTA,M. – PETRÁŠ,P. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. Olomouc: VUP,  2012 – 149 s. ISBN 978- 80-244-3311-0.

VALENTA.M. – MULLER,O. a kol. Psychopedie. -5.přepracované a aktualizované vydání- Praha: Parta 2013. – 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6.

VALENTA,M. _CZEREOVÁ,L. Evaluace dramaterapeutického procesu. In.: Špeciálny pedagóg. Vol.(2) 2013, No.2, s.41-51. ISSN1338-6670

VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. – 269 s.  ISBN 978-80-262-0602-6.

VALENTA,M. Dramaterapie. In: MULER,O. a kol: Terapie ve speciální pedagogice . Praha: Grada, 2014. – 635 s.

VALENTA M. – MAŠTALÍŘ .J. –  TOMALOVÁ,P.  Speciální pedagogika: uvedení do jednotlivých pedií. VUP: Olomouc, 2014.

VALENTA,M.  Evaluace dramaterapeutického procesu-II. In.: Špeciálny pedagóg. Vol.(3) 2014,  No.1, s. 9-15. ISSN1338-6670

VALENTA,M. Ohnisková skupina s osobami s mentálním postižením. In. HUTYROVÁ,M. A KOL.: Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc, VUP, 2013. S.9 – 19. ISBN 978-80-244-3930-3.

VALENTA,M. Speciálněpedagogická diagnostika. In.: JEŘÁBKOVÁ A KOL.: Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2013. s. 47-58. ISBN 978-80-244-3731-6.

VALENTA,M. – POLÍNEK, M.,D.: Dramaterapie a teatroterapie. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3685-2.

VALENTA,M. – RUŽIČKA,M.: Dramika pro speciální pedagogy. Olomouc:VUP, 2013.  ISBN 978-80-244-3687-6.

VALENTA,M. – SVOBODA,P.: Speciálněpedagogická diagnostika. Olomouc: VUP, 2013.  ISBN 978-80-244-3694-4.

VALENTA,M.  Evaluace dramaterapeutického procesu. In.: Arteterapie Vol.(2014), No.34, s.67-74. ISSN1214-4460.

M.Valenta a kol. (2015): Slovník speciální pedagogiky. Praha:Portál.

M.Valenta a kol. (2017) Hra v terapii. Praha: Portál.

M.Valenta a kol. (2017) Dramaterapeutická intervence v léčbě závislostí. Olomouc: UP.

VALENTA,M. Evaluation of individuals in training and therapeutic group with a focous on cover-up strategies. 5th international  multidisciplinary scientific conference Social sciences and Arts SGEM 2018, conference proceedings, vol.5, issue 3.2. ISBN 978-619-7408-54-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.2, Sofia:STEF92,2018. p. 129-134

VALENTA,M. Dynamics of auditory partial functions in children and pupils from 5 to 8 years of age. In: Journal of Exceptional People.  Vol.2, issue 13 (2018), ISSN 1805-4978, p.61-70.

Veitová-Šilarová L., Valenta M. Evaluation of Dramatherapy at the Addiction Recovery Unit by Alumni . Clinical Psychology and Special Education 2018. Vol. 7, no. 2 doi:10.17759/cpse.2018070209

VALENTA, M. Dynamics of Intermodal Partial Functions and Body Scheme Orientation in Children and Pupils of 5-8 Years.  Clinical Psychology and Special Education. 2018. Vol. 7, no. 4, 61–75. doi:10.17759/cpse.2018070404. ISSN: 2304-0394 (online)

VALENTA,M. Evaluation and cover-up strategies in dramatherapeutic intervention in individuals with an addiction – II. 6th international  multidisciplinary scientific conference Social sciences and Arts SGEM 2019, conference proceedings, vol.6, issue 3. ISBN 978-619-7408-93-5, ISSN 2682-9959, DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3. p. 189-196.

Клиническая и специальная психология

Издатель: ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет
ISSN (online): 2304-0394
Форма распространения: электронное периодическое издание (ЭПИ)
Периодичность: 4 раза в год
Свободный доступ к выпускам на http://psyjournals.ru

Клиническая и специальная психология
2014. Том. 3, № 3.
ISSN: 2304-0394 (online)

Оценка процесса драматерапии с клиентами, находящимися в сообществе реабилитации наркомании * 111

Валента М, Full professor Faculty of Education UP Olomouc, Head of Dept. of expresive therapy , Valenta22@klikni.cz
Листьякова И., Университет Палацкого, Чехия, ivana.listiakova@gmail.com
Силарова Л., Университет Палацкого, Чехия, silarova.lena@gmail.com

Аннотация

В статье приведены частичные результаты продолжающегося исследования оценки процесса драматерапии в лечении наркомании в терапевтическом сообществе и психореабилитации. Исследование является продолжением непрерывного процесса оценки драматерапевтической Рейтинговой оценки созданной исследовательской группой. Результаты использования рейтинговой оценки были описаны в предыдущей статье. Драматерапевтические сессии осуществлялись еженедельно в течении 16 недель в групповой форме. Они были направлены на воплощенное выражение, осознание и проникновение с помощью метафор и историй, и изучение игривости. Наш интерес в том, чтобы наблюдать за драматерапевтическим процессом и его особенностями в работе с клиентами, которые находятся в процессе реабилитации наркологии и одновременно лечатся в специфическом терапевтическом сообществе в психиатрической больнице. Качественные данные получены из записей процесса, комментарии клиентов при оценке сессии, и фокус-группы драматерапевтов. Количественные данные будут доступны из рейтинговой оценки, которая составляет вторую часть этого исследования.

Ключевые слова: оценка, драматерапия, психиатрическая больница, клиенты с зависимостью, терапевтические сообщества

Рубрика: Прикладные исследования

Тип: научная статья

* IGA 2014 Оценка и проверка современных инструментов диагностики в специальной педагогике и POST-UPII Поддержка создания отличных исследовательских групп и межсекторной мобильности в Университете Палацкого в Оломоуце II

Клиническая и специальная психология
2014. Том. 3, № 2.
ISSN: 2304-0394 (online)

Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 295

Валента М, Full professor Faculty of Education UP Olomouc, Head of Dept. of expresive therapy , Valenta22@klikni.cz
Лечбых М, Assistant proffesor on Department of Psychology, Palacky University , Польша, Valenta22@klikni.cz
Михалик Я, Associate Professor, Department of Special Educational Studies, Польша, Valenta22@klikni.cz
Петрова А, Head of Dept. of Psychology Faculty of Education UP Olomouc , Польша, alena.petrova@upol.cz
Славик Я, кандидат психологических наук, Faculty of Education UK Prague, Senior lecturer , Польша, slavikj@kvk.zcu.cz

Аннотация

В данной статье представлена информация о результатаx психолого-педагогического эксперимента, нацеленного на установление эффективности применения теxник арт­терапии (драмотерапии, музыкотерапии) в xоде работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Объектом исследования являлось изучение качества жизни родителей, ухаживающих за ребенком с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью, детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра и сложными дефектами), и, соответственно, целью исследования было определение эффективности арт-терапевтических (экспрессивно-терапевтических) техник для целевой группы респондентов, то есть родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Исследования основывались как на качественных, так и количественных методах. Качественная составляющая исследований дополняет информацию, полученную количественными методами. Данные были получены и оценены независимо от выводов количественного исследования, и только в заключительной фазе данные, полученные качественными методами, учитываются при подведении итогов и формулировании выводов по всему

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA  PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU

© Petr Hanák a kol., 2015 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

ISBN 978-80-244-4452-9 (tištěná verze) ISBN 978-80-244-4677-6 (elektronická verze)

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

 1. vydání

© Milan Valenta, Jitka Jarmarová, 2015 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

ISBN 978-80-244-4718-3

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA ARTBRUT A ARTEFILETIKA

 1. vydání

© Milan Valenta, 2015 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

ISBN 978-80-244-4719-3

Валента М. Клиническая и специальная психология ВАК . | Выпуск 2019. Том 8. № 2. Динамика парциальных зрительных функций у дошкольников и младших школьников 5–8 летС. 1–15 17

Výzkumné projekty, průběžné zprávy, řešené granty

 1. ŠVARCOVÁ,I. -TEPLÁ,M. -KUBOVÁ,L. -VALENTA,M.-SVOBODA,P. Koncepce zvláštní školy. Projekt grantu rezortního výzkumu MŠMT ČR č.20.- Praha:MŠMT,1993.- 210 s.
 2. VALENTA,M. Uvedení oboru dramika. Projekt grantu z FDRVŠ č.7. -Praha: MŠMT, l994.- 16 s.
 3. MULLER,O. -VALENTA,M.: Rozvoj oboru dramika. Projekt grantu z FDRVŠ č.4. – Praha:MŠMT, l995. –24 s.
 4. VALENTA,M. Etablování dramaterapie na vysokých školách v České republice a na Slovensku. Projekt grantu Vzdělávací nadace Jana Husa č.Clh 95.-Brno:VNJH,1998.- 38 s.
 5. VALENTA,M.: Studium Herní specialista. Projekt VNJH č.C6h. Brno:VNJH,2001.-120 s.
 6. LUDÍKOVÁ,L.-VALENTA,M.-NĚMEC,J.-BODLÁKOVÁ,I. Vypracování minimálních standardů prevence drogových závislostí a vytvoření systému akreditací a licencí v oblasti protidrogové prevence.Výzkumná část.- Praha: MŠMT, 2001. – 250 s.
 7. VALENTA, M. Projekt Maatwerk. Projekt International Visegrad Fund. – Bratislava:IVF, 2002.- 21 s.
 8. VALENTA,M.: Kurz ke vzdělávání cizinců. Projekt MŠMT.- Praha: MŠMT 2002. –180 s.
 9. VALENTA,M.: Speciální pedagogika-herní specialista. Projekt FRVŠ.-Praha: MŠMT, 2003. -140 s.
 10. VALENTA,M. Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva. Grant Sociálního fondu EU, MPSV ČR č. 19., 2005-2006.
 11. LANDY,R.- VALENTA,M. et.al. Comparative study of Transcendental concepts in   childhood (First stage). University of  New York, New York, 1999 – longitudinálníšetření.
 12.    VALENTA,M.- MICHALÍK,J         Kvalita života  pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením. EQUAL/ Národní rada  zdravotně postižených, EQUAL 0026 – Výzkumná část projektu Posílení postavení  zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy. 2007 – 2008.    13. VALENTA,M.- MICHALÍK,J   Systém služeb /  Výzkum názorů uživatelů sociálních služeb na nový systém služeb / Výzkum podmínek Poradenství uživatelů sociálních služeb. Grant ESF/ Národní radzdravotně postižených   CZ.04.1.03/2.1.15.3/0020. 2007 – 2008.         14. VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým   zdravotním postižením.  Standardní projekt Grantové agentury ČR (GA406/09/0177)  – Praha: 2009-20011.

13. LUDÍKOVÁ,L.- VALENTA,M. a kol. Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se    speciálními vzdělávacími potřebami. Standardní projekt GAČR čj.S406181880. – Praha 2009 – 2012.

14.  IGA 2013 – Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálněpedagogické   diagnostice

15.  IGA 2014 – Evaluace a  verifikace  aktuálně konstruovaných nástrojů speciálněpedagogické diagnostiky,

16. JEDINEČNOSTÍ K INKLUZI. Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání.