doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

docent, ředitel ústavu,

místopředseda Akademického senátu UP, člen Akademického senátu PdF UP,

zástupce ředitelky Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP

tel: 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz
Číslo dveří: 2.48 (220)

Konzultační hodiny:

Pondělí 13:30 – 14:30
Dále dle dohody

Vědecko-výzkumné zaměření

Surdopedie – výchova a vzdělávání sluchově postižených, specializace na vizuálně-motorické systémy sluchově postižených, tlumočení, lexikony a studijní materiály českého znakového jazyka, taktilní znakový jazyk a komunikace hluchoslepých.

Inkluzivní vzdělávání – pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor společného vzdělávání, role školních poradenských pracovišť, asistenti pedagoga, metodické a systémové zajištění společného vzdělávání, podpora inkluzivního vzdělávání v terciárním vzdělávání

Publikační činnost

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

 • ŠVECOVÁ, V.; LANGER, J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. S. 228-235. ISBN  978-80-244-4963-0.
 • LANGER, J. a kol. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 197 s. ISBN 978-80-244-5119-0.
 • KOZÁKOVÁ, Z.; VLKOVÁ, P.; LANGER, J.  The Experience with Inclusive Education of Pupils with Slight Mental Disabilities in Primary School. In 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016). Madrid:  International Association of Technology, Education and Development, 2016, pp. 2059-2068. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095.

Rok 2015

 • VALENTA, M.; LANGER, J. a kol. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. 317 s. ISBN 978-80-262-0937-9.
 • Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4.

Rok 2014

 • MICHALÍK, J.; LANGER, J. The quality of undergraduate and postgraduate training of a teaching assistant. In Society, Integration, Education, Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014. S. 65–75. ISBN 978-9984-44-142-9.
 • LANGER, J. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou. In Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. S. 70–82. ISBN 978-80-244-4290-7.
 • LANGER, J. Legislativní ukotvení komunikace neslyšících a hluchoslepých osob. In Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2014, roč. 5, č. 2, s. 40–41. ISSN 1804-4204 (print), ISSN 1804-4220 (on-line).
 • LANGER, J. Surdopedie. Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. S. 65–85. ISBN 978-80-262-0602-6.
 • FINKOVÁ, D.; LANGER, J. a kol. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4303-4.
 • MICHALÍK, J.; LANGER, J.; KŘÍŽKOVSKÁ, P.; ŠVECOVÁ, V. Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga. In Prohuman, 2014, ISSN 1338-1415. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/pedagogika/pregradualni-system-pripravy-asistentu-pedagoga.
 • LANGER, J. Student se sluchovým postižením na vysoké škole. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014. ISBN 978-80-244-4214-3.
 • LUDÍKOVÁ, L.; PASTIERIKOVÁ, L.; LANGER, J. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014. ISBN 978-80-244-4612-7.

Rok 2013

 • LANGER, J.; TEPLÝ, F. Zeměpis – Česká republika, příroda a lidé na zemi. Pracovní sešit pro 2. stupeň základní školy pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2013. ISBN 978-80-7373-094-9.
 • LANGER, J. Základy surdopedie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3702-6.
 • LANGER, J. Úvod do pedagogiky osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3745-3.
 • LANGER, J. Komunikace osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3674-6.
 • LANGER, J. Znakové systémy v komunikaci neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3746-0.
 • LANGER, J. Special Education for the People with Hearing Impairment. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3749-1.
 • LANGER, J.; SOURALOVÁ, E. Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244- 3701-9.
 • LANGER, J.; MICHALÍK, J.; HANÁKOVÁ, A.; KANTOR, J.; RŮŽIČKOVÁ, V. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3681-4.
 • LANGER, J.; REGEC, V; ŠTENCL, J. Práce studenta v LMS Unifor. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3676-0.
 • HANÁKOVÁ, A.; LANGER, J. Special Education of Individuals with Combined Impairment. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3748-4.
 • BENDOVÁ, P.; LANGER, J. Alternative communication techniques. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3750-7.

Rok 2012

 • LANGER, J. Modern Trends in the Teaching the Vocabulary of Czech Sign Language. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, č. 55, s. 635–644. ISSN 1877-0428.
 • KLEMENT, M., MAREŠOVÁ, H., LANGER, J. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, 2012, roč. 2, s. 207–215. ISSN 1805-3947.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Reflexe třetího kurzu „Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami“. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Sborník z konference k projektu „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 13–14. ISBN 978-80-244-3105-5.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Základy surdopedie. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 25–40. ISBN 978-80-244-3092-8.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Poradenství pro osoby se sluchovým postižením. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 38–47. ISBN 978-80-244-3091-1.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Komunikace s osobami se sluchovým postižením. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 37–53. ISBN 978-80-244-3094-2.
 • TEPLÝ, F.; LANGER, J. Zeměpis – Evropa a životní prostředí ve světě pro 2. stupeň základního vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7373-093-2.
 • SOURALOVÁ, E.; Ptáčková, ; Michalíková, M.; KUČERA, P.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 4 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2012, 56 s. + CD. ISBN 978-80-7373-095-6.

Rok 2011

 • LANGER, J. Pacienti se sluchovým postižením. In: MICHALÍK, J. a kol. Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami (se zaměřením na komunikaci s osobami se specifickými potřebami) – doprovodné studijní texty vzdělávacího kurzu. 1. vydání, Olomouc: VCIZP, 2011. 29 s. ISBN 978-80903658-3-4.
 • TEPLÝ, F.; LANGER, J. Zeměpis – svět pro 2. stupeň základního vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2011. 104 s. ISBN 978-80-7373-099-4.
 • LANGER, J. Personality of Teachers of Pupils with Hearing Impairment. In: Sapere Aude 2011 – Evropské a české vzdělávání. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 562–569. ISBN 978-80-904877-2-7.
 • LANGER, J. Tactile Sign Language for Deafblind in Czech Republic. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky, 1. diel. Ružomberok: Verbum, 2010, s. 191–196. ISBN 978-80-8084-797-5.
 • SOURALOVÁ, E.; Ptáčková, ; Michalíková, M.; KUČERA, P.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 3 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2011, 56 s. + CD. ISBN 978-80-7373-048-2.

Rok 2010

 • LANGER, J. Jak efektivně vyučovat a studovat znakový jazyk? In X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2492-7.
 • CAMPR, P.; HRÚZ, M.; LANGER, J.; KANIS, J.; ŽELEZNÝ, M.; MÜLLER, L. Towards Czech on-line sign language dictionary – technological overview and data collection. In LREC 2010, Seventh international conference on language resources and evaluation. Valletta, Malta: ELRA – European Language Resources Association, 2010. s. 41-44. ISBN: 2-9517408-6-7.
 • LANGER, J. Znakový jazyk a jeho role v rozvoji osobnosti dítěte s těžkým sluchovým postižením. In E-pedagogium <http://epedagog.upol.cz>, 2010, roč. 10, č. 2 (mimořádné číslo), s. 467-472. ISSN 1213-7758.
 • LANGER, J. Využití moderních informačních technologií při studiu vizuálně-motorických komunikačních systémů osob se sluchovým postižením. In: Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. Bratislava: IRIS, 2010. s. 325-328. ISBN 978-80-89238-36-1.
 • SOURALOVÁ, E.; PTÁČKOVÁ, K.; MICHALÍKOVÁ, M.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 2 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2010, 64 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-097-0.
 • LANGER, J.; SOURALOVÁ, E.; HORÁKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk. Manuál a CD-ROM k výuce a studiu. 1. vydání, Praha: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010. 36 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-254-8457-9.

Rok 2009

 • LANGER, J. Means of Communication of People with Deafblindness. In Sborník z mezinárodní konference Specjalne potrzeby edukacyjne. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2009, s. 98-102. ISBN 978-83-60430-13-2.
 • LANGER, J. Aktuální stav integrace sluchově postižených dětí v rámci České republiky. In Česká logopedie 2008. Praha: Logopedická společnost Miloše Sováka, Galén, 2009. s. 34-47. ISBN 978-80-7262-613-7.
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy[CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009, 24 s. ISBN 978-80-7373-077-2.
 • SOURALOVÁ, E.; PTÁČKOVÁ, K.; MICHALÍKOVÁ, M.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 1 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2009, 56 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-071-0.

Rok 2008

 • LANGER, J. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení [DVD-ROM]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-87153-35-2.
 • LANGER, J. Znakový jazyk jako prostředek komunikace mezi učitelem a žákem. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-1911-4.
 • LANGER, J. Dotykowy język migowy w komunikacji osób głuchoniewidomych. In Sborník z mezinárodní konference Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepełnosprawnych. Kielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 141-144. ISBN 83-60430-91-8.
 • LANGER, J. Komunikace s osobami se sluchovým postižením prostřednictvím znakového jazyka. In Specifika komunikace osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 13-26. ISBN 978-80-244-1935-0.
 • LANGER, J. Popis aktuálního stavu na poli integrace dětí se sluchovým postižením. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2010-3.
 • LANGER, J. Aktuální pohled na integraci dětí se sluchovým postižením (zpráva z výzkumného projektu). In Info zpravodaj – magazín informačního centra o hluchotě, 2008, roč. 16, č. 1, s. 22-24.
 • LANGER, J. Progress and Implementation of Tactile Sign Language in Czech Republic. In The 6thEBU Deafblind Conference Deafblindness: Equality and Diversity and the 2nd EDBU General Assembly. Zagreb: Croatian Association od Deafblind Persons DODIR, 2008, s. 67-70.
 • LANGER, J. Obousměrný překlad v elektronických slovnících znakového jazyka. In Pedagogický software 2008 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 321-326. ISBN 80-85645-59-9.
 • LANGER, J. Využití multimedií při výuce komunikačních technik osob s hluchoslepotou. InPedagogický software 2008 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 327-331. ISBN 80-85645-59-9.
 • LANGER, J. Komunikace neslyšících a hluchoslepých při sportovních aktivitách. In GONG, 2008, roč. 37, č. 7-8, s. 8-9. ISSN 0323-0732.
 • LANGER, J. Specifika komunikace osob se zdravotním postižením (pohled na realizace a průběh třetího kurzu). In Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 28-32. ISBN 978-80-244-1977-0.
 • LANGER, J.; ŠTOLCAROVÁ, M.; BILÍKOVÁ, A. Znakování ruku v ruce [CD-ROM]. Olomouc, 2008.
 • LANGER, J. a kol. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé – 2. díl [CD-ROM]. Praha: Lorm, 2008.978-80–254–3649-3.
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a přípravy pokrmů [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 32 s. ISBN 978-80-7373-040-6.
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 24. ISBN 978-80-7373-041-3.
 • LANGER, J. a kol. Komunikace dětí s hluchoslepotou [CD-ROM]. Olomouc, 2008.

 

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

 • LANGER, J. Slovník znakové řeči – sport [CD-ROM]. Olomouc, 2001. Příloha diplomové práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky.
 • LANGER, J. CD-ROM jako nosič slovníků znakového jazyka. In Trendy technického vzdělávání 2001 (dodatky). Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27-29. ISBN 80-244-0375-7.
 • LANGER, J. Vytváření znaků z oblasti prevence kriminality pro sluchově postižené. In Hodnocení aktivit realizovaných v rámci minimálního preventivního programu. Vsetín, 2001, s. 49-50. ISBN 80-239-1642-4.

Projektová a grantová činnost

Výzkumné projekty:

 • Expertíza a analýza využívání znakového jazyka jako komunikačního prostředku těžce sluchově postižených (výzk. úkol MŠMT). r. 2005 – řešitel
 • Pilotní šetření – třídy pro hluchoslepé (výzk. úkol MŠMT). r. 2005 – spoluřešitel
 • Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé (GA ČR). r. 2006–2008 – řešitel
 • Analýza komunikačních strategií dětí s kongenitální hluchoslepotou ve vzdělávacím procesu (výzk. úkol MŠMT). r. 2006 – řešitel
 • Integrace dětí se sluchovým postižením – popis aktuálního stavu (výzk. úkol MŠMT). r. 2007 – řešitel
 • Možnosti aplikace taktilní formy znakového jazyka u žáků s hluchoslepotou (výzk. úkol MŠMT). r. 2007 – spoluřešitel
 • Narušená komunikační schopnost z pohledu dopadu její symptomatologie na interdisciplinární spolupráci odborníku a rodiny v komplexní intervenci – specifická role speciálního pedagoga a logopeda (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2012_012), 2012, spoluřešitel
 • Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2013_016), 2013, spoluřešitel
 • Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2014_013), 2014, spoluřešitel
 • Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2016_026), 2016, řešitel
 • Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod (GA ČR 17-18149S), r. 2017–2018, řešitel
 • Lexikálně-sémantická organizace v českém znakovém jazyce (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2023_027), 2023, spoluřešitel

ESF projekty:

 • Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky (ESF). r. 2006–2008, spoluřešitel
 • Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického rozpoznávání jazyka (ESF), r. 2009–2012, spoluřešitel
 • Universal Learning Design – inovace interpretačních a komunikačních služeb (ESF), r. 2009–2012, spoluřešitel
 • Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky (ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0439), 2010–2013, metodik
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č.317/2005 Sb.) (ESF CZ.1.07/1.3.00/19.0014) r. 2011–2014, lektor
 • Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ESF CZ.1.07/2.2.00/29.0010), r. 2012–2014, odborný pracovník
 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (ESF CZ.1.07/1.2.00/43.0003), r. 2013–2015, věcný manažer oblasti asistent pedagoga
 • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (ESF CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183), r. 2016–2019, hlavní řešitel
 • Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (ESF CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363), r. 2020–2022, hlavní řešitel
 • Podpora zvládání problémového chování ve škole (ESF CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799), r. 2020-2022, spoluřešitel

Rozvojové projekty:

 • Vypracování modulu pro zkvalitnění interkulturní komunikace učitelů neslyšících v oblasti znakového jazyka (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Tvorba výukového materiálu v podobě multimediálních CD-ROMů pro studium znakového jazyka v distanční a kombinované formě (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Rozpracování koncepce integrovaného systému podpory vyrovnání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na UP (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Rozpracování koncepce poradenských služeb včetně technického zabezpečení služeb Centra pomoci handicapovaným v rámci UP (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Realizace koncepce začleňování studentů se specifickými potřebami do integrovaného systému vysokoškolského studia na UP a jeho realizace v tříletém horizontu (rozv. proj. MŠMT). r. 2003–2005 – spoluřešitel
 • Zřízení počítačové učebny katedry českého jazyka a literatury a multimediální učebny katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FRVŠ). r. 2007 – řešitel

Pro studenty

Materiály ke stažení

Prezentace k předmětu Základy surdopedie:

Surdopedie jako vědní obor

Historie péče o sluchově postižené

Sluchové vnímání, klasifikace, akustika a tinnitus

Diagnostika a metody vyšetření sluchu

Komunikace sluchově postižených

Výchova a vzdělávání sluchově postižených

Technické pomůcky pro sluchově postižené

Ke stažení

Zdrojová data k článkům

Source data and scripts for article Are there fractals in sign language?

Source data for article Fractal-based analysis of sign language

Užitečné odkazy