doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

docent, zástupce ředitelky ústavu,

předseda Akademického senátu UP, člen Akademického senátu PdF UP,

zástupce ředitelky Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP

tel: 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz
Číslo dveří: 2.48 (220)

Konzultační hodiny:

Pondělí 13:30 – 14:30
Dále dle dohody

Vědecko-výzkumné zaměření

Surdopedie – výchova a vzdělávání sluchově postižených, specializace na vizuálně-motorické systémy sluchově postižených, tlumočení, lexikony a studijní materiály českého znakového jazyka, taktilní znakový jazyk a komunikace hluchoslepých.

Inkluzivní vzdělávání – pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor společného vzdělávání, role školních poradenských pracovišť, asistenti pedagoga, metodické a systémové zajištění společného vzdělávání, podpora inkluzivního vzdělávání v terciárním vzdělávání

Publikační činnost

Rok 2017

 • LANGER, J.; ANDRES, J.; BENEŠOVÁ, M.; FALTÝNEK, D. Testing Czech Sign Language by Quantitative Methods to Increase Teaching Effectiveness. In Proceedings of INTED2017 Conference
  6th-8th March 2017. Valencia: INTED, 2017. S. 4873-4882. ISBN 978-84-617-8491-2.
 • KOZÁKOVÁ, Z.; MOUČKOVÁ, M.; LANGER, J. Cureent Changes in the Education of Pupils with Mild Iintelectual Disability from the Point of View of Primary School Teachers of the Czech Republic. Journal of Exceptional People, 2017. ISSN 1805-4978.
 • ŠMELOVÁ, E.; SOURALOVÁ, E.; PETROVÁ, A.; LANGER, J. aj. Společenské aspekty inkluze. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 196 s. ISBN 978-80-244-4911-1.
 • ŠMELOVÁ, E.; SOURALOVÁ, E.; PETROVÁ, A.; LANGER, J. aj. Social Aspects of Elementary School Inclusion in the Context of International Research. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 287 s. ISBN 978-80-244-5155-8.

 

Rok 2016

 • ŠVECOVÁ, V.; LANGER, J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. S. 228-235. ISBN  978-80-244-4963-0.
 • LANGER, J. a kol. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 197 s. ISBN 978-80-244-5119-0.
 • KOZÁKOVÁ, Z.; VLKOVÁ, P.; LANGER, J.  The Experience with Inclusive Education of Pupils with Slight Mental Disabilities in Primary School. In 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016). Madrid:  International Association of Technology, Education and Development, 2016. S. 2059-2068. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095.

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 • MICHALÍK, J.; LANGER, J. The quality of undergraduate and postgraduate training of a teaching assistant. In Society, Integration, Education, Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014. S. 65–75. ISBN 978-9984-44-142-9.
 • LANGER, J. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou. In Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. S. 70–82. ISBN 978-80-244-4290-7.
 • LANGER, J. Legislativní ukotvení komunikace neslyšících a hluchoslepých osob. In Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2014, roč. 5, č. 2, s. 40–41. ISSN 1804-4204 (print), ISSN 1804-4220 (on-line).
 • LANGER, J. Surdopedie. Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. S. 65–85. ISBN 978-80-262-0602-6.
 • FINKOVÁ, D.; LANGER, J. a kol. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4303-4.
 • MICHALÍK, J.; LANGER, J.; KŘÍŽKOVSKÁ, P.; ŠVECOVÁ, V. Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga. In Prohuman, 2014, ISSN 1338-1415. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/pedagogika/pregradualni-system-pripravy-asistentu-pedagoga.

 

Rok 2013

 • LANGER, J.; TEPLÝ, F. Zeměpis – Česká republika, příroda a lidé na zemi. Pracovní sešit pro 2. stupeň základní školy pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2013. ISBN 978-80-7373-094-9.
 • LANGER, J. Základy surdopedie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3702-6.
 • LANGER, J. Úvod do pedagogiky osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3745-3.
 • LANGER, J. Komunikace osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3674-6.
 • LANGER, J. Znakové systémy v komunikaci neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3746-0.
 • LANGER, J. Special Education for the People with Hearing Impairment. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3749-1.
 • LANGER, J.; SOURALOVÁ, E. Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244- 3701-9.
 • LANGER, J.; MICHALÍK, J.; HANÁKOVÁ, A.; KANTOR, J.; RŮŽIČKOVÁ, V. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3681-4.
 • LANGER, J.; REGEC, V; ŠTENCL, J. Práce studenta v LMS Unifor. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3676-0.
 • HANÁKOVÁ, A.; LANGER, J. Special Education of Individuals with Combined Impairment. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3748-4.
 • BENDOVÁ, P.; LANGER, J. Alternative communication techniques. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3750-7.

 

Rok 2012

 • LANGER, J. Modern Trends in the Teaching the Vocabulary of Czech Sign Language. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, č. 55, s. 635–644. ISSN 1877-0428.
 • KLEMENT, M., MAREŠOVÁ, H., LANGER, J. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, 2012, roč. 2, s. 207–215. ISSN 1805-3947.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Reflexe třetího kurzu „Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami“. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Sborník z konference k projektu „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 13–14. ISBN 978-80-244-3105-5.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Základy surdopedie. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 25–40. ISBN 978-80-244-3092-8.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Poradenství pro osoby se sluchovým postižením. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 38–47. ISBN 978-80-244-3091-1.
 • LANGER, J.; KUČERA, P. Komunikace s osobami se sluchovým postižením. In: LUDÍKOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z. (eds.) a kol. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 37–53. ISBN 978-80-244-3094-2.
 • TEPLÝ, F.; LANGER, J. Zeměpis – Evropa a životní prostředí ve světě pro 2. stupeň základního vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7373-093-2.
 • SOURALOVÁ, E.; Ptáčková, ; Michalíková, M.; KUČERA, P.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 4 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2012, 56 s. + CD. ISBN 978-80-7373-095-6.

 

Rok 2011

 • LANGER, J. Pacienti se sluchovým postižením. In: MICHALÍK, J. a kol. Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami (se zaměřením na komunikaci s osobami se specifickými potřebami) – doprovodné studijní texty vzdělávacího kurzu. 1. vydání, Olomouc: VCIZP, 2011. 29 s. ISBN 978-80903658-3-4.
 • TEPLÝ, F.; LANGER, J. Zeměpis – svět pro 2. stupeň základního vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2011. 104 s. ISBN 978-80-7373-099-4.
 • LANGER, J. Personality of Teachers of Pupils with Hearing Impairment. In: Sapere Aude 2011 – Evropské a české vzdělávání. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 562–569. ISBN 978-80-904877-2-7.
 • LANGER, J. Tactile Sign Language for Deafblind in Czech Republic. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky, 1. diel. Ružomberok: Verbum, 2010, s. 191–196. ISBN 978-80-8084-797-5.
 • SOURALOVÁ, E.; Ptáčková, ; Michalíková, M.; KUČERA, P.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 3 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Praha: Fortuna, 2011, 56 s. + CD. ISBN 978-80-7373-048-2.

 

Rok 2010

 • LANGER, J. Jak efektivně vyučovat a studovat znakový jazyk? In X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2492-7.
 • CAMPR, P.; HRÚZ, M.; LANGER, J.; KANIS, J.; ŽELEZNÝ, M.; MÜLLER, L. Towards Czech on-line sign language dictionary – technological overview and data collection. In LREC 2010, Seventh international conference on language resources and evaluation. Valletta, Malta: ELRA – European Language Resources Association, 2010. s. 41-44. ISBN: 2-9517408-6-7.
 • LANGER, J. Znakový jazyk a jeho role v rozvoji osobnosti dítěte s těžkým sluchovým postižením. In E-pedagogium <http://epedagog.upol.cz>, 2010, roč. 10, č. 2 (mimořádné číslo), s. 467-472. ISSN 1213-7758.
 • LANGER, J. Využití moderních informačních technologií při studiu vizuálně-motorických komunikačních systémů osob se sluchovým postižením. In: Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. Bratislava: IRIS, 2010. s. 325-328. ISBN 978-80-89238-36-1.
 • SOURALOVÁ, E.; PTÁČKOVÁ, K.; MICHALÍKOVÁ, M.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 2 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2010, 64 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-097-0.
 • LANGER, J.; SOURALOVÁ, E.; HORÁKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk. Manuál a CD-ROM k výuce a studiu. 1. vydání, Praha: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010. 36 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-254-8457-9.

 

Rok 2009

 • LANGER, J. Means of Communication of People with Deafblindness. In Sborník z mezinárodní konference Specjalne potrzeby edukacyjne. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2009, s. 98-102. ISBN 978-83-60430-13-2.
 • LANGER, J. Aktuální stav integrace sluchově postižených dětí v rámci České republiky. In Česká logopedie 2008. Praha: Logopedická společnost Miloše Sováka, Galén, 2009. s. 34-47. ISBN 978-80-7262-613-7.
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy[CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009, 24 s. ISBN 978-80-7373-077-2.
 • SOURALOVÁ, E.; PTÁČKOVÁ, K.; MICHALÍKOVÁ, M.; LANGER, J.; REGEC, V.; DUDEK, A. Veselé čtení 1 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 1. vydání, Praha: Fortuna, 2009, 56 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-7373-071-0.

 

Rok 2008

 • LANGER, J. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení [DVD-ROM]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-87153-35-2.
 • LANGER, J. Znakový jazyk jako prostředek komunikace mezi učitelem a žákem. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-1911-4.
 • LANGER, J. Dotykowy język migowy w komunikacji osób głuchoniewidomych. In Sborník z mezinárodní konference Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepełnosprawnych. Kielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 141-144. ISBN 83-60430-91-8.
 • LANGER, J. Komunikace s osobami se sluchovým postižením prostřednictvím znakového jazyka. In Specifika komunikace osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 13-26. ISBN 978-80-244-1935-0.
 • LANGER, J. Popis aktuálního stavu na poli integrace dětí se sluchovým postižením. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Dramaterapeutická konference [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2010-3.
 • LANGER, J. Aktuální pohled na integraci dětí se sluchovým postižením (zpráva z výzkumného projektu). In Info zpravodaj – magazín informačního centra o hluchotě, 2008, roč. 16, č. 1, s. 22-24.
 • LANGER, J. Progress and Implementation of Tactile Sign Language in Czech Republic. In The 6thEBU Deafblind Conference Deafblindness: Equality and Diversity and the 2nd EDBU General Assembly. Zagreb: Croatian Association od Deafblind Persons DODIR, 2008, s. 67-70.
 • LANGER, J. Obousměrný překlad v elektronických slovnících znakového jazyka. In Pedagogický software 2008 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 321-326. ISBN 80-85645-59-9.
 • LANGER, J. Využití multimedií při výuce komunikačních technik osob s hluchoslepotou. InPedagogický software 2008 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 327-331. ISBN 80-85645-59-9.
 • LANGER, J. Komunikace neslyšících a hluchoslepých při sportovních aktivitách. In GONG, 2008, roč. 37, č. 7-8, s. 8-9. ISSN 0323-0732.
 • LANGER, J. Specifika komunikace osob se zdravotním postižením (pohled na realizace a průběh třetího kurzu). In Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 28-32. ISBN 978-80-244-1977-0.
 • LANGER, J.; ŠTOLCAROVÁ, M.; BILÍKOVÁ, A. Znakování ruku v ruce [CD-ROM]. Olomouc, 2008.
 • LANGER, J. a kol. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé – 2. díl [CD-ROM]. Praha: Lorm, 2008.978-80–254–3649-3.
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a přípravy pokrmů [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 32 s. ISBN 978-80-7373-040-6.
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 24. ISBN 978-80-7373-041-3.
 • LANGER, J. a kol. Komunikace dětí s hluchoslepotou [CD-ROM]. Olomouc, 2008.

 

Rok 2007

 

Rok 2006

 

Rok 2005

 

Rok 2004

 

Rok 2003

 

Rok 2002

 

Rok 2001

 • LANGER, J. Slovník znakové řeči – sport [CD-ROM]. Olomouc, 2001. Příloha diplomové práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky.
 • LANGER, J. CD-ROM jako nosič slovníků znakového jazyka. In Trendy technického vzdělávání 2001 (dodatky). Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27-29. ISBN 80-244-0375-7.
 • LANGER, J. Vytváření znaků z oblasti prevence kriminality pro sluchově postižené. In Hodnocení aktivit realizovaných v rámci minimálního preventivního programu. Vsetín, 2001, s. 49-50. ISBN 80-239-1642-4.

 

Projektová a grantová činnost

 

Výzkumné projekty:

 • Expertíza a analýza využívání znakového jazyka jako komunikačního prostředku těžce sluchově postižených (výzk. úkol MŠMT). r. 2005 – řešitel
 • Pilotní šetření – třídy pro hluchoslepé (výzk. úkol MŠMT). r. 2005 – spoluřešitel
 • Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé (GA ČR). r. 2006–2008 – řešitel
 • Analýza komunikačních strategií dětí s kongenitální hluchoslepotou ve vzdělávacím procesu (výzk. úkol MŠMT). r. 2006 – řešitel
 • Integrace dětí se sluchovým postižením – popis aktuálního stavu (výzk. úkol MŠMT). r. 2007 – řešitel
 • Možnosti aplikace taktilní formy znakového jazyka u žáků s hluchoslepotou (výzk. úkol MŠMT). r. 2007 – spoluřešitel
 • Narušená komunikační schopnost z pohledu dopadu její symptomatologie na interdisciplinární spolupráci odborníku a rodiny v komplexní intervenci – specifická role speciálního pedagoga a logopeda (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2012_012), 2012, spoluřešitel
 • Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2013_016), 2013, spoluřešitel
 • Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2014_013), 2014, spoluřešitel
 • Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání (Specifický výzkum, IGA UP, PdF_2016_026), 2016, řešitel
 • Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod (GA ČR 17-18149S), r. 2017–2018, řešitel

 

ESF projekty:

 • Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky (ESF). r. 2006–2008, spoluřešitel
 • Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického rozpoznávání jazyka (ESF), r. 2009–2012, spoluřešitel
 • Universal Learning Design – inovace interpretačních a komunikačních služeb (ESF), r. 2009–2012, spoluřešitel
 • Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky (ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0439), 2010–2013, metodik
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č.317/2005 Sb.) (ESF CZ.1.07/1.3.00/19.0014) r. 2011–2014, lektor
 • Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ESF CZ.1.07/2.2.00/29.0010), r. 2012–2014, odborný pracovník
 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (ESF CZ.1.07/1.2.00/43.0003), r. 2013–2015, věcný manažer oblasti asistent pedagoga
 • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (ESF CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183), r. 2016–2019, hlavní řešitel

 

Rozvojové projekty:

 • Vypracování modulu pro zkvalitnění interkulturní komunikace učitelů neslyšících v oblasti znakového jazyka (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Tvorba výukového materiálu v podobě multimediálních CD-ROMů pro studium znakového jazyka v distanční a kombinované formě (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Rozpracování koncepce integrovaného systému podpory vyrovnání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na UP (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Rozpracování koncepce poradenských služeb včetně technického zabezpečení služeb Centra pomoci handicapovaným v rámci UP (rozv. proj. MŠMT). r. 2002 – spoluřešitel
 • Realizace koncepce začleňování studentů se specifickými potřebami do integrovaného systému vysokoškolského studia na UP a jeho realizace v tříletém horizontu (rozv. proj. MŠMT). r. 2003–2005 – spoluřešitel
 • Zřízení počítačové učebny katedry českého jazyka a literatury a multimediální učebny katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FRVŠ). r. 2007 – řešitel

 

Pro studenty

 

Materiály ke stažení

 

Prezentace k předmětu Základy surdopedie:

Surdopedie jako vědní obor

Historie péče o sluchově postižené

Sluchové vnímání, klasifikace, akustika a tinnitus

Diagnostika a metody vyšetření sluchu

Komunikace sluchově postižených

Výchova a vzdělávání sluchově postižených

Technické pomůcky pro sluchově postižené

 

Užitečné odkazy