Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra.

Název projektu: Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra

Projekt Grantové Agentury České republiky GA14-31457S

 

Hlavní záměr projektu:

Projekt si klade za hlavní cíl detekovat, analyzovat a komparovat pragmatickou jazykovou rovinu u osob s poruchami autistického spektra (PAS), která je primárně narušenou oblastí jejich komunikační schopnosti. Esenciální oblastí výzkumu je konstrukce speciálního testového materiálu hodnotícího schopnost užití komunikace v sociálním kontextu, který bude ověřován u čtyř heterogenních skupin klientů (osob s poruchami autistického spektra, jedinců s mentálním postižením, dětí s vývojovou dysfázií a intaktních osob). Výsledkem komparace bude hlubší analýza případných deficitů v pragmatické jazykové rovině a deskripce specifických markerů u vybraných skupin probandů, která je klíčová pro posun diferenciální diagnostiky narušené komunikační schopnosti u PAS. Výzkum je založen na smíšeném designu, který bude realizován u výzkumného souboru logopedů v praxi. Závěry výzkumu budou prezentovány v mezinárodních recenzovaných periodicích, na mezinárodních konferencích a v souhrnné odborné monografii v českém i anglickém jazyce.

 

Klíčová slova

poruchy autistického spektra; narušená komunikační schopnost; diagnostika narušené komunikační schopnosti; pragmatická jazyková rovina; logopedická intervence; interdisciplinární spolupráce; mentální retardace, vývojová dysfázie

 

Hlavní cíle projektu

 • Výzkum specifik pragmatiky u komunikace osob s PAS v kontextu logopedické diferenciální diagnostiky.
 • Konstrukce hodnotícího diagnostického materiálu.
 • Komparace pragmatických komunikačních dovedností čtyř skupin respondentů.
 • Publikace v periodicích a monografie v českém i anglickém jazyce.

 

Řešitelský tým

Řešitelský tým

 • Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (blíže na personal details )
 • Alena Hlavinková, Ph.D. (roz. Říhová) (do října roku 2015) PhDr. Alena Hlavinková (roz. Říhová), Ph.D. (mateřská dovolená)
 • Lucie Kytnarová (roz. Šebková) (od října roku 2015) (blíže na personal details )

Hlavním pracovištěm řešitelů projektu je Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci, konkrétně Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu (blíže informace o pracovišti ).

 

Title of the project: Pragmatic language level in persons with autism spectrum disorders

Project of the Czech Science Foundation (GACR) GA14-31457S (see more )

 

The main aim of the project

The main objective of the project is to detect, analyse and compare the pragmatic language level in persons with autism spectrum disorders (ASD) which is the primarily disturbed area of their communication ability. The pivotal element is creating specialized test material assessing the ability of utilising communication in the social context, which will be applied in four heterogeneous groups of clients (persons with autism spectrum disorder, individuals with mental impairment, children with developmental dysphasia, and intact persons). The comparison output will be an in-depth analysis of possible deficiencies on the pragmatic language level and description of specific markers in selected groups of probands, which is a key aspect in the progress of differential diagnosis of impaired communication ability with ASD. The research is based on mixed design to be implemented in practice with a research group of speech-language therapists. The outputs will be published in internationally reviewed journals, presented at international conferences and in a specialized Czech-English monograph.

 

Key words

autism spectrum disorders; impaired communication ability; impaired communication ability diagnosis; pragmatic language level; speech-language intervention; interdisciplinary cooperation; mental retardation; developmental dysphasia

 

Objectives

 • To survey pragmatic specifics in communication of persons with ASD in the context of speech-language differential diagnosis
 • To create assessment diagnostic material
 • To compare pragmatic communication skills with four groups of respondents
 • To publish in journals and Czech-English monographs

 

Project team:

 • Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • Alena Hlavinková, Ph.D. (born Říhová) (until October  2015)
 • Lucie Kytnarová (born Šebková) (since October 2015)

 

The investigators of the project are affiliated to Institute of Special Education Studies of the Faculty of Education of Palacky University in Olomouc, Czech Republic. They are members of the Department of speech and language pathology (logopaedy) and communication ability studies (see more https://uss.upol.cz/en/about-the-institute/department-of-logopedics-speech-and-language-therapy-and-communication-ability-studies/ ).

 

Výběr z publikačních výstupů:

 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. (2017). Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra.(Hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra z pohledu logopeda). Olomouc: Univerzita Palackého. 164 s. ISBN 978-80-244-5214-2. (Dostupnost např. https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5214-2 )
 • VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. (2017). The evaluation of pragmatic level of language in children with autism spectrum disorder. Olomouc: Univerzita Palackého. 170 s. ISBN 978-80-244-5215-9. Dostupnost např.: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5215-9)
 • 2016-0353.jpg 2016-0355.jpg

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2016). THE IMPORTANCE OF EVALUATING OROFACIAL MOVEMENTS IN CHILDREN WITH AND WITHOUT SPEECH, LANGUAGE AND COMMUNICATION NEEDS. In: EDULEARN2016 Proceedings. pp. 3402-3411. ISBN: 978-84-608-8860-4. ISSN: 2340-1117. doi:10.21125/edulearn.2016.1748 [D]

VITÁSKOVÁ, K. (2016). The analysis of the speech and language therapy students´ awareness to assessment and intervention of persons with symptomatic speech disorders – emphasis on autism spectrum disorders. Journal of Exceptional People, vol. 1, nr. 8, pp. 81-94. ISSN 1805-4978 (Print) ISSN 1805-4986 (Online). Dostupné na: http://www.jep.upol.cz/2016/Journal-of-Exceptional-People-Volume1-Number8.pdf . ERIHplus [Jneimp], současně  [Jrec]

VITÁSKOVÁ, K., MÁLKOVÁ, M., HLAVINKOVÁ, A. (2016). Ověřování výzkumných možností diagnostiky orální stereognozie v oblasti symptomatických poruch řeči u dětí – význam pro interdisciplinární praxi. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. pp. 124-131. ISBN 978-80-244-4963-0. typ D (předpoklad WoS). Dostupné na: http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20VI/phdexistence2016_web2.pdf . WOS:000389054900016

 

VÝSLEDKY PROJEKTU V RIV

Počet výsledků projektu v RIV celkem 22
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33149373 – The Consequences of Pragmatic Language Level Impairment and Auditory Agnosia in Individuals with Autism Spectrum Disorder (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33150994 – Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33153156 – Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33153157 – Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33153488 – Selected aspects of pragmatic communication difficulties in persons with symptomatic speech disorders (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33153853 – Pragmatická jazyková rovina a auditivní agnózie u osob s poruchami autistického spektra (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33154603 – A Comparison of the Changes Related to the Assessment of Pragmatic Communication Difficulties in Children with Autism Spectrum Disorder with the Emphasis on Speech and Language Therapists‘ Engagement (2014)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/14:33154605 – Sign Language in Persons with Autism Spectrum Disorder and Hearing Impairment (2014)
Výsledek druhu C RIV/61989592:15410/15:33153551 – Aspects of pragmatic communication difficulties in persons with symptomatic speech disorders (2015)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/15:33154602 – Experience with Using Speech and Language Software in Treatment of Orofacial Motor Skills in Children with Autism Spectrum Disorder (2015)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/15:33155693 – Speech and language software in the intervention of autism spectrum disorder related oral motor abilities (2015)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/15:33155718 – Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra (2015)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/15:33158250 – Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Speech and Language Therapy in the Czech Republic (2015)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/15:33158316 – Rozvoj pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra (2015)
Výsledek druhu J RIV/61989592:15410/15:73583931 – Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů poruchou autistického spektra (2015)
Výsledek druhu C RIV/61989592:15410/16:33162926 – Challenges Resulting from Pragmatic Language Level Difficulties and Their Recognition in Children with Autism Spectrum Disorders (2016)
Výsledek druhu J RIV/61989592:15410/16:33163065 – The analysis of the speech and language therapy students‘ awareness to assessment and intervention of persons with symptomatic speech disorders – emphasis on autism spectrum disorders (2016)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/17:73579929 – The Variable Professional Perception in Assessment of Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders and Related Developmental Difficulties (2017)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/17:73580224 – The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders (2017)
Výsledek druhu J RIV/61989592:15410/17:73583823 – Assessment of the Influence of Speech-Language Intervention on Perceptual-Sensory Integration in Persons with Autism Spectrum Disorder in the Context of Assessing the Pragmatic Level of Language (2017)
Výsledek druhu C RIV/61989592:15410/17:73583824 – The Role of Speech and Language Therapist in Autism Spectrum Disorders Intervention – An Inclusive Approach (2017)
Výsledek druhu D RIV/61989592:15410/17:73583827 – Perception of Visual Schemes in Children with Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability and Developmental Language Disorder and its Impact on Education (2017)