prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

funkce: profesor
tel: 585 635 334
e-mail: mvpotmesil@gmail.com; milon.potmesil@upol.cz;

 

 KONZULTAČNÍ HODINY V LS AR  2023/24,

 úterý           12:15 – 13:00

středa          9:45 – 10:30

 • pro konzultaci prosím pošlete e-mail s tématem
 • dále dle dohody elektronickou poštou
 • další možností je po domluvě využití SKYPE
 • ve zkouškovém období se rozvržení KH mění

 

 Informace pro zájemce o vedení kvalifikační práce:

Mimo běžný postup pro přihlášení kvalifikační práce do studijního systému je třeba zpracovat projekt bakalářské nebo diplomové práce. Zájemci o vedení při zpracování kvalifikační práce před odsouhlasením tématu v systému předloží při konzultaci projekt práce. Projekt bude obsahovat téma teoreticky podložené, cíle práce a použité metody práce. Projekt bude doplněn seznamem literatury k danému tématu. Úvodní konzultaci lze domluvit osobně v době KH nebo elektronickou poštou.

Anotace pro letní semestr 2023/2024

IPSH LS 2024 přednáška
IPSH LS 2024 seminář
LSE2 LS 2024
LUPP LS 2024
RVY2 LS 2024
VVCP LS 2024

Vědecko-výzkumné zaměření:

Surdopedie a výchova vzdělávání dětí a osob s vadami sluchu a kombinovaným postižením.
Problematika časné výchovné péče a specifických výchovných přístupů. Výstavba komunikačního systému u dětí a klientů s těžkými kombinovanými vadami. Znakový jazyk, metodika jeho výuky, tvorba slovníků všeobecných i pro jednotlivé vyučovací předměty na základní škole. Je členem Evropské pracovní skupiny pro komunikaci dětí s kombinovaným postižením. Psychosociální aspekty postižení, zejména sluchového.

CV a Publikační činnost

CV

Miloň Potměšil

 

Vzdělání:

SPŠ mlékárenská Kroměříž

PdF Hradec Králové – učitelství pro I. st. ZŠ

PdF Hradec Králové – rigorózní řízení PaedDr.

PdF UK Praha – speciální pedagogika

ELP Perkins School F/T blind, Boston College

PdF UK Praha – PhDr. – rigorózní řízení

PdF UK Praha – Ph.D., – speciální pedagogika

PdF UK Praha – Ph.D., – psychologie – pedagogická psychologie

PdF UP Olomouc – doc. – habilitační řízení 2005

UP Olomouc – prof. – jmenování profesorem 2009

Absolvované vědecké a odborné tuzemské i zahraniční stáže a kurzy

 • Guyot Instituut voor Doven – Haren, raná péče a vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením, Holandsko, zimní semestr 1990
 • NSDSK Amsterdam, výuka a výzkum znakového jazyka, listopad 1990
 • New England Center for Deaf Blind Services – Watertown USA – kurz: Vzdělávání hluchoslepých duben, 1995
 • Valkea Talo – Helsinky, Finsko, – odborná stáž zaměřená na výzkum a tvrobu slovníků znakového jazyka, květen 1999
 • CENEFEI Paris – kurz: Vývoj komunikace hluchoslepých dětí 2000
 • Centrum pro hluchoslepé, Vilnius, tvroba metodiky vývoje komunikačních kompetencí ve spolupráci s CENEFEI Paris, 30.3. – 28.5. 2000
 • SPIN Brno – Videotrénink interakcí kurz pro poskytovatele 2001
 • Cochlear Implantation and Children with Complex Needs, Nottingham GB, říjen 2007
 • Aufbauseminar Basale Stimulation in der Pflege, Praha, 2007
 • výcvik pro konzultanty programu Portage,  2015
 • kurz v programu Matrix

 

Výběr publikační činnosti za uplynulých pět let

monografie

Potměšil, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno: MUNI PRESS, 2010. 250 s. ISBN 978-80-7392–093-7

Potměšil, M. Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků ve vztahu k inkluzívnímu vzdělávání. In: HAVEL, J., FILOVÁ, H., et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Brno: Paido, 2010. str. 25 – 39. ISBN 978-80-7315-202-4.

Potměšil, M. In: Potměšilová, P. a kolektiv (2013) Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Praha, Parta 187 s

Potměšil, M. In: Valenta, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. (2014) 1. vyd. Praha, Portál. 272 .s

Potmesil, M., Reis, C.S., Kunhartová,M., Hanáková, A., (2014) Students attitudes as a factor of a teacher’s Creativity in relation to inclusive settings pp. 167 – 193, in Gijón-Puerta, J. & García-Sempere, P. (coords.) (2014). Book of Papers. Conference onEnabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2014). Granada: Editorial Universidad de Granada.

Potmesil, M., Igoni, J.S. Selected factors of early intervention in Nigeria. VUP: Olomouc, 2014.  ISBN 978-80-244-4431-4

Potměšil, M. a kol. Faktory včasné intervence u dětí s postižením. VUP: Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4432-1

Potmesil, M., Liu, S. Family issues in special education. VUP: Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4433-8

Potmesil, M., Peng, Y. Inclusive setting as an issue of special education. VUP: Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4434-5

Potměšil, M., Osobnost dítěte v kontextu vady sluchu. VUP: Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4729-2

Peters B., Potmesil, M. (2015). The Role of School Principals in Implementing Inclusive Education in the Czech Republic. VUP: Olomouc.

slovníky znakového jazyka:

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N. Praha: Fortuna, 2002. 494 s. ISBN 80-7168-800-2

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Ž. Praha. Fortuna 2004. 560 s. ISBN 80-7168-917-3

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Ž –doplněk. Praha. Fortuna 2004. 540 s. ISBN 80-7168-946-7

POTMĚŠIL, M. a kol. Slovník znakového jazyka pro obor zpracování dřeva. Hradec Králové: PC Hradec Králové 2002 (CD ROM)

POTMĚŠIL, M. a kol. Slovník znakového jazyka pro oblast přírodopis – botanika. Praha: Fortuna, 2005. CD Rom. ISBN nakladatelství nedodalo

POTMĚŠIL, M. a kol. Slovník znakového jazyka pro oblast historie. Praha:                             Fortuna, 2005. CD Rom. ISBN nakladatelství nedodalo

POTMĚŠIL, M. a kol. Slovník znakového jazyka pro oblast fyzika – elektřina. v tisku

mezinárodní vědecké recenzované časopisy

POTMESIL, M. The sentiments, attitudes and concerns of educators when working under the conditions of inclusion. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica IV. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków: 2011. s. 71 – 85. ISSN 1689-9903

LIU, S., POTMESIL, M. Chinese families’ adaptation to childhood deafness: implications for psychoeducational support for families with deaf children in China. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica IV. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków: 2011. s. 34 – 49. ISSN 1689-9903

LIU, S., POTMESIL, M. A Comparative Study of Family Resilience. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V. Wydawnictwo Naukowe niwersytetu Pedagogicznego. Kraków: 2012. s. X – Y. ISSN 1689-9903

Potměšil, M., Pospíšil, J. (2013) Resilience factors in families of children with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. vol.18, nr. 1. pp. 9-25.

Kossewska, J. Potmesil, Potmesilova, P., M., Peters, B. (2013). Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. vol.18, nr. 3. pp. 23-36.

Potmesilova, P., Potmesil, M., Fojtikova Roubalova, M. (2014) Possibilities and Limits of Supervision Used in Integrated Education. TOJCE, 3, 1,11-27

Potmesilova, P., Potmesil, M., & Roubalova, M. F. (2013). Supervision as a Prevention and Support to Teachers in Inclusive Education, Electronic Journal for Inclusive Education, 2 (11).

Li, S., Potmesil, M. (2014) Research Review of Teacher Education for the Children with Special Needs in PRC. TOJCE, 3, 2,51-61

Yu-Han Xie, Miloň Potměšil and Brenda Peters, Children Who Are Deaf or Hard of Hearing in Inclusive Educational Settings: A Literature Review on Interactions With Peers J. Deaf Stud. Deaf Educ. (2014) 19 (4): 423437 doi:10.1093/deafed/enu017

Potměšilová, P., Potměšil, M. (2014) Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika 2, 2, pp. 88 – 101. ISSN 1805 – 8825 DOI: 10.7441/soced.2014.02.02.06

mezinárodní vědecké sborníky

Xie, Y., Ge Ch., Lei Y., Potměšil,M. 四川省普通学校教师对融合教育态度的调查

2013 年中国高等教育学会 特殊教育研究分会学术年会 论 文 集 主办单位:中国高等   教育学会特殊教育研究分会 承办单位:华中师范大学教育学院 2013·11 湖北·武汉

Xie, Y., Ge Ch., Lei Y., Potměšil, M. An Investigation into Teachers’ Attitudes towards Inclusive Education in Sichuan Province, pp. 459-466. A monography of The Academic Annual Conference of China Research Association of Higher Special Education in 2013 Central China Normal University in Wu Han,Hubei Province, from 16.11 to 17.11.

ZEDKOVÁ, V. a M. POTMĚŠIL. Zaměstnání a fakt postižení. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnek špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: Iris, 2013, 391 – 401. ISBN 978-80-89238-87-3.

Potmesil, M., et al. (2014) Novice Teachers (in the Creating Process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs. Open Journal of Social Sciences, 2, 52-57. http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.211007

Hanakova, A., Potmesil, M. and Stejskalova, K. (2014) The Role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. . Open Journal of Social Sciences, 2, 52-57. DOI 10.4236/jss.2014.211013  

tuzemské vědecké recenzované časopisy

Hanáková, A., Potměšil, M., Urbanovská, E. Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením. PdF UP Olomouc, E pedagogium, 1, 2012, s. 127 – 142. ISSN 1213–7758

Ye, Z., Potměšil,M. Ge,Ch., Lei Y., Xie, Y. Univerzitní výzkum v Čínské lidové republice – metodologie používané v letech 1999 – 2010. Paidagogos, č. 1/ 2012 ISSN 1213-3809 [online] Dostupné na WWW: http://www.paidagogos.net/

Yan  Peng, Y., Potměšilová,P. Potměšil,M. Primary mainstream teachers’ attitudes toward inclusive education when working under the conditions of inclusion: an investigation in Olomouc Region of Czech Republic Paidagogos, č. 2 2013 ISSN 1213-3809 [online] Dostupné na WWW: http://www.paidagogos.net/ IGA – PdF_2011_005

Peng, Y., Potměšil, M. Teachers’ attitudes towards inclusive education of students with special educational needs: a perspective from Czech Republic In XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VII. Dramaterapeutická konference Olomouc 2. – 3. 3. 2011. Olomouc: Univerzita Palackého. 2012. ISBN: 978-80-244-2966-3

Hanáková, A., Potměšil, M., Urbanovská, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením In XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VII. Dramaterapeutická konference Olomouc 2. – 3. 3. 2011. Olomouc: Univerzita Palackého. 2012. ISBN: 978-80-244-2966-3

Hanáková, A., Potměšil, M., Týmový přístup k rodině a dítěti s kochleárním implantátem. In XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference Olomouc 14. 3. 2012. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013. ISBN: 978-80-244-3364-6

 

 

Seznam citací v odborné literatuře (144)

domácí:   127

zahraniční: 17